XS_DRAWING_PLOT_FILE_NAME_M

Tekla Structures
2024
Tekla Structures

XS_​DRAWING_​PLOT_​FILE_​NAME_​M

Kategoria w oknie dialogowym Opcje zaawansowane: Drukowanie

Ta opcja zaawansowana służy do definiowania nazw plików wydruku dla rysunków zbiorczych.

Należy wprowadzić dowolną kombinację tekstu i opcji:

NAME

NAME.-

NAME.

DRAWING_NAME

DRAWING_NAME.

DRAWING_NAME.-

REVISION

DRAWING_REVISION

REV_MARK

REVISION_MARK

DRAWING_REVISION_MARK

REV

TITLE

DRAWING_TITLE

UDA:<drawing user-defined attribute>, na przykład UDA:DRAWING_USERFIELD_1

TPL:<template attribute>, na przykład TPL:TITLE1 lub TPL:TITLE2

<variable>?- <text>

Znak zapytania (?) może służyć do zbadania, czy wartość <variable> jest określona, a jeśli jest, <text> po znaku zapytania zostanie wydrukowany. Zobacz drugi przykład poniżej.

Ta opcja zaawansowana jest specyficzna dla roli. W przypadku opcji typu SYSTEM(ROLE) używana jest wartość domyślna. W przypadku opcji typu MODEL(ROLE) lub DRAWING(ROLE) można zmienić tę wartość, która będzie wtedy taka sama dla wszystkich użytkowników w bieżącym modelu.

Przykład

%DRAWING_NAME.% - %DRAWING_TITLE%%DRAWING_REVISION? - Rev %%REVISION_MARK%

W przypadku zdefiniowania %DRAWING_NAME.% - %DRAWING_TITLE%%DRAWING_REVISION? - Rev %%REVISION_MARK%, plik PDF o nazwie P1 - PLATE - Rev A.pdf zostanie utworzony na rysunku pojedynczego elementu, np. w sytuacji, gdy

DRAWING_NAME.= P1, jest pozycją elementu bez znaku interpunkcyjnego.

DRAWING_TITLE = PLATE, jest to nazwa, która została wprowadzona w polu Nazwa we właściwościach rysunku.

DRAWING_REVISION = puste, jeśli nie ma rewizji, albo wartość liczbowa 1, 2, 3, itp. zgodnie z rewizją wybraną w polu Nr rewizji w oknie dialogowym Obsługa rewizji. W nazwie pliku wydruku nie są zapisywane rzeczywiste wartości tylko tekst po znaku zapytania (?).

- Rev to tekst do wydrukowania, jeśli DRAWING_REVISION podaje wartość. Jeśli DRAWING_REVISION nie daje wartości, tekst - Rev nie będzie wydrukowany. W tym przypadku nazwa pliku wydruku nie będzie też miała REVISION_MARK, ponieważ nie została wykonana rewizja rysunku.

REVISION_MARK = A, ponieważ A określono jako znak rewizji w oknie dialogowym Obsługa rewizji.

Zobacz również

Dostosowywanie nazw plików wydruku

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej