Drukowanie do pliku PDF, pliku wydruku (.plt) lub na drukarce

Tekla Structures
2024
Tekla Structures

Drukowanie do pliku PDF, pliku wydruku (.plt) lub na drukarce

Rysunki i wybrane obszary rysunków można drukować do plików PDF, plików wydruku (.plt) przeznaczonych do wysłania do plotera lub drukarki. Można również modyfikować kolory wyjściowe linii i szerokości linii. Można drukować na jednej drukarce lub na wielu drukarkach albo drukować jeden rysunek na wielu arkuszach.

Drukuj rysunek

 1. W menu Plik kliknij Drukuj > Drukuj rysunki.

  Spowoduje to otwarcie okna dialogowego Drukuj rysunki i Menedżer dokumentów.

  Drukowanie można również rozpocząć w następujący sposób:

  • W oknie Menedżer dokumentów wybierz rysunki, kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz Drukuj lub kliknij przycisk Drukuj .

   Kolejność rysunków odpowiada teraz kolejności wyświetlania w oknie Menedżer dokumentów, w momencie otwarcia okna dialogowego Drukuj rysunki.

  • Gdy rysunek jest otwarty, wybierz Plik > Drukuj rysunki.
  • Naciśnij Shift+P na klawiaturze.
 2. W oknie Menedżer dokumentów wybierz wszystkie rysunki, które chcesz wydrukować.

  Oprócz tego można drukować zablokowane rysunki, które są aktualne. Jeśli zablokowany rysunek jest nieaktualny, nie można go otworzyć ani wydrukować. Zostanie też zgłoszone niepowodzenie wydruku. Można drukować wszystkie niezablokowane rysunki, chyba że ich status wskazuje, że pierwotny element został usunięty.

 3. Upewnij się, że w lewym górnym rogu okna dialogowego Drukuj rysunki jest wybrana opcja Użyj jednej drukarki.
  Jest to opcja domyślna.
 4. Wczytaj żądane ustawienia drukowania z listy ustawień.

  Po wczytaniu ustawień drukowania przycisk Zapisz pozostaje nieaktywny. Po dokonaniu zmian w ustawieniach drukowania nazwa pliku ustawień będzie wyświetlana kursywą i oznaczona gwiazdką na końcu. Po zmodyfikowaniu ustawień przycisk Zapisz będzie aktywny.

  Ustawieniom można także nadać nową nazwę. Aby uzyskać więcej informacji na temat ustawień drukowania, zobacz temat Pliki ustawień drukowania i kolejność wyszukiwania.

 5. Aby wyświetlić podgląd rysunku, kliknij Kliknij tutaj, aby wczytać podgląd w obszarze podglądu.

  Podgląd rysunku jest zawsze aktualny. Zaleca się sprawdzanie podglądu po każdej zmianie ustawień drukowania.

  Przy użyciu kółka myszy można przybliżać podgląd. Można także przybliżać obszary zainteresowania. W podglądzie jest również obsługiwane przesuwanie środkowym przyciskiem myszy.

  Aby uzyskać precyzyjny podgląd, umieść okno dialogowe drukowania w taki sposób, aby był widoczny bieżący rysunek, i upewnij się, że włączono przełącznik Szerokości linii drukarki w Plik > Ustawienia.

  W przypadku wybrania drukowania kilku rysunków, rysunki są wyświetlane jeden po drugim w podglądzie. Przewijanie w obrębie wybranego zestawu rysunków umożliwiają przyciski Następny i Poprzedni,

 6. Wybierz opcję drukowania:
  • Plik PDF: Konwertuje wybrane rysunki na format PDF.
  • Drukarka: Umożliwia wysłanie wybranych rysunków do wybranej drukarki.
  • Plotuj plik: Powoduje przekonwertowanie wybranych rysunków do plików wydruku w formacie odpowiednim dla wybranej drukarki i zapisanie tych plików w określonej lokalizacji.
 7. Określ ustawienia drukowania na karcie Opcje. Dostępne ustawienia zależą od wybranej opcji drukowania:
  Uwaga:

  Za pomocą opcji zaawansowanej XS_DRAWINGS_USE_CAP_HEIGHT_FOR_FONT_HEIGHT można kontrolować, który system wysokości czcionki ma być używany podczas drukowania: wysokość czcionki CAP czy wysokość czcionki em (ustawienie domyślne).

  Opcja Opis

  Lokalizacja pliku

  Wprowadź lokalizację pliku PDF lub pliku wydruku lub użyj pola Przeglądaj..., aby przejść do folderu.

  Domyślną lokalizację jest folder \Plotfiles znajdujący się w folderze modelu.

  Ta opcja jest dostępna tylko po wybraniu Plik PDF lub Plotuj plik.

  Drukarka lub ploter Wybierz drukarkę lub ploter. Kliknij Właściwości..., aby dostosować właściwości drukarki.

  Uwzględnij znak rewizji w nazwie pliku

  Dodaj znak ostatniej rewizji drukowanego rysunku do nazwy pliku wydruku.

  Numer rewizji jest używany domyślnie. Jeśli zamiast tego chcesz zawsze używać znaku rewizji, nadaj opcji zaawansowanej XS_SHOW_REVISION_MARK_ON_DRAWING_LIST wartość TRUE. Jeśli znak rewizji nadal nie jest wyświetlany, sprawdź następujące opcje zaawansowane i w tej wartości uwzględnij REVISION_MARK:

  XS_DRAWING_PLOT_FILE_NAME_A, XS_DRAWING_PLOT_FILE_NAME_W, XS_DRAWING_PLOT_FILE_NAME_G, XS_DRAWING_PLOT_FILE_NAME_M lub XS_DRAWING_PLOT_FILE_NAME_C, w zależności od typu rysunku.

  Ta opcja jest dostępna tylko po wybraniu Plik PDF lub Plotuj plik.

  Po zakończeniu otwórz folder

  Umożliwia otwarcie po utworzeniu wydruków pliku PDF lub pliku wydruku w Eksploratorze Windows.

  Ta opcja jest dostępna tylko po wybraniu Plik PDF lub Plotuj plik.

  Po zakończeniu otwórz plik

  Umożliwia otwarcie pliku PDF po jego utworzeniu.

  Ta opcja jest dostępna tylko po wybraniu Plik PDF.

  Utwórz pojedynczy plik

  Umożliwia wydrukowanie wybranych rysunków do jednego pliku PDF.

  Jeśli nie wybierzesz tej opcji, każdy z wybranych rysunków zostanie wydrukowany we własnym pliku PDF.

  Ta opcja jest dostępna tylko po wybraniu Plik PDF.

  Nazwa pliku PDF

  Nadaj nazwę plikowi PDF. Nazwa pliku jest obowiązkowa w przypadku drukowania do pojedynczego pliku. Domyślnie jest używana nazwa Combined.pdf.

  Ta opcja jest dostępna tylko po wybraniu Plik PDF i Utwórz pojedynczy plik.

  Nazwa pliku PDF może być też kontrolowana przez kilka przełączników opcji zaawansowanej umożliwiających dostosowanie nazw plików wydruku. Przełączniki te nie działają dla rysunków połączonych w pojedynczy plik PDF.

  Czasami nazwa pliku rysunku może zawierać niedozwolony znak, którego nie można wydrukować. Z tego powodu Tekla Structures zastępuje dużą liczbę niedozwolonych znaków znakiem podkreślenia „_”. Sprawdź konwencje nazewnictwa plików dostarczone przez firmę Microsoft „Nazywanie plików, ścieżek i przestrzeni nazw”.

  Rozszerzenie pliku

  Umożliwia określenie rozszerzenia nazwy pliku wydruku. Wartością domyślną jest plt.

  Ta opcja jest dostępna tylko po wybraniu Plotuj plik.

  Przedrostek pliku

  Przyrostek pliku

  Umożliwia wprowadzanie określonego przedrostka i/lub przyrostka w nazwie pliku PDF lub pliku wydruku.

  Po wprowadzeniu przedrostka lub przyrostka podgląd nazwy pliku wydruku wyświetlany w polach Przedrostek pliku i Przyrostek pliku będzie natychmiast odzwierciedlał zmiany.

  Nazwa pliku wydruku może być też kontrolowana przez kilka przełączników opcji zaawansowanej umożliwiających dostosowanie nazw plików wydruku.

  Ta opcja jest dostępna tylko po wybraniu Plik PDF lub Plotuj plik.

  Dopasuj do papieru

  Umożliwia dopasowanie rysunku do określonego rozmiaru papieru.

  To ustawienie nie działa, jeśli zaznaczono opcję Skala.

  Skala

  Wymusza wydruk w określonej skali.

  Wartość Skala zmienia kolor na czerwony, jeżeli dopasowanie rysunku do określonego arkusza jest niemożliwe.

  To ustawienie nie działa, jeśli zaznaczono opcję Dopasuj do papieru.

  Wyśrodkuj rysunek na papierze Umożliwia wyśrodkowanie rysunku na arkuszu (lub arkuszach).

  Drukuj na dzielonym arkuszu

  Umożliwia wydrukowanie rysunku na kilku arkuszach z określeniem kierunku drukowania arkuszy. Jest to szczególnie przydatne, jeśli rysunek zawiera kilka rysunków. Wybierz, aby drukować z Lewo lub prawo, góra lub dół lub Z dołu na górę, od prawej do lewej.

  W przypadku korzystania z opcji Drukuj na dzielonym arkuszu należy zawsze ustawić konkretną wartość Skala.

  Podgląd przedstawia, w jaki sposób rysunek jest podzielony na arkusze.

  Format papieru

  Umożliwia określenie rozmiaru papieru lub użycie rozmiaru automatycznego.

  W przypadku wybrania ustawienia Auto Tekla Structures wybierze taki rozmiar papieru, w jakim strata obszaru po dostosowaniu przeskalowanego wydruku do dostępnego do drukowania obszaru będzie najmniejsza.

  Drukarki często nie mogą drukować na całym obszarze arkusza i pozostawiają obrzeża. Określenie obszaru dostępnego do drukowania dla wybranej drukarki umożliwia wybranie opcji Drukarka lub Plotuj plik. Dla plików PDF drukarka nie jest znana, zatem rozmiar wydruku jest dostosowywany do całego arkusza. Jednak w przypadku drukowania pliku PDF występuje taki sam problem i zawartość rysunku jest dostosowywana do obszaru dostępnego do drukowania dla używanej drukarki. Obszar dostępny do drukowania jest na poniższym rysunku przedstawiony na białym tle, a obrzeże, na którym nie można drukować, ma kolor szary.

  Dwa pliki konfiguracyjne wpływają na rozmiary papieru i rozmiary rysunku: PaperSizesForDrawings.dat i DrawingSizes.dat. Aby uzyskać więcej informacji na ten temat, zobacz Pliki konfiguracyjne drukowania.

  Orientacja

  Umożliwia określenie orientacji lub użycie orientacji automatycznej.

  W przypadku wybrania ustawienia Auto orientacja, przy której straty obszaru są najmniejsze, jest wybierana automatycznie.

  Kolor

  Wybierz jeżeli rezultatem ma być Kolor, Czarno-biały lub Skala szarości Tekla.

  Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat obsługi kolorów standardowych i niestandardowych w różnych trybach koloru, zobacz temat Kolory na rysunkach.

  Liczba kopii

  Umożliwia określenie liczby plików wydruku lub kopii papierowych do wydrukowania.

  Ta opcja jest dostępna tylko po wybraniu Drukarka.

  Sortuj

  Umożliwia posortowanie wydruku podczas drukowania wielu kopii.

  Ta opcja jest dostępna tylko po wybraniu Drukarka.

  Osadź czcionki

  Umożliwia osadzenie czcionek w pliku PDF.

  Zapewnia to odtworzenie czcionek w systemach, w których takie same czcionki nie są zainstalowane. To zwiększa jednak rozmiar pliku. W niektórych przypadkach czcionki mogą być osadzane automatycznie. W przypadku stosowania czcionek alfabetu innego niż łaciński zalecane jest wybranie osadzania. W przeciwnym razie plik PDF może nie być prawidłowo wyświetlany.

  Należy pamiętać, że można również określić domyślną czcionkę Unicode dla opcji zaawansowanej S_DEFAULT_UNICODE_FONT_DRAWING_PRINTING. Jeśli wybrana czcionka nie zawiera wszystkich znaków w tekście, czcionka jest definiowana przez tę opcję zaawansowaną. Domyślna czcionka to Arial Unicode MS. Ta czcionka może nie być domyślnie zainstalowana na komputerze i może być konieczne jej zainstalowanie. Można również zdefiniować inną czcionkę zawierającą potrzebne znaki, która jest zainstalowana na komputerze.

  Opcja Osadź czcionki jest dostępna tylko po wybraniu opcji Plik PDF.

  Wybierz obszar

  Pozwala wybrać z otwartego rysunku prostokątny obszar do utworzenia podglądu i wydrukowania wyłącznie tego obszaru. Ta opcja działa tylko w sytuacji, gdy rysunek jest otwarty.

  Wszystkie ustawienia w oknie dialogowym Drukuj rysunki działają, kiedy wybrano Wybierz obszar i można zmienić na przykład orientację, grubość linii i format papieru.

  Pokaż cały rysunek

  Po wybraniu obszaru za pomocą opcji Wybierz obszar, zostanie wyświetlony przycisk Pokaż cały rysunek i będzie można go użyć w celu ponownego pokazania podglądu całego rysunku.

 8. Przejdź do karty Właściwości linii, aby ustawić kolory wyjściowe i grubości linii (numery pisaków).

  W kolumnie Kolor obiektu jest domyślnie wyświetlany skonfigurowany zestaw kolorów obiektów. Za pomocą opcji Kolor docelowy można zdefiniować kolory używane na wyjściu, a w kolumnie Grubość można zdefiniować szerokości linii. Podgląd wyjścia wyświetla podgląd wybranego koloru wyjściowego i szerokości linii.

  Jeśli na karcie Opcje jako kolor wydruku została wybrana opcja Skala szarości Tekla lub Czarno-biały, ustawienie Kolor docelowy jest nieaktywne.

  W trybie Skala szarości Tekla niektóre kolory standardowe są wyświetlane i drukowane jako czarne, natomiast opcja właściwości linii Skala szarości konwertuje wszystkie kolory, standardowe i niestandardowe, na różne odcienie szarości przy użyciu algorytmu. We właściwościach linii, szary jest wyświetlany w trybie skali szarości jako wartość procentowa, na przykład "Skala szarości Tekla - Szary 50%" lub "Skala szarości - Szary 29%".

  Aby wykonać procedurę

  Używanie kolorów z bieżącego podglądu rysunku jako kolorów wyjściowych

  Jako kolorów wyjściowych można użyć kolorów obiektów na rysunku, którego podgląd jest aktualnie wyświetlany. Aby użyć kolorów z podglądu bieżącego rysunku jako kolorów wyjściowych, należy najpierw usunąć istniejące właściwości linii.

  1. Wybierz wszystkie wiersze właściwości linii, używając klawisza Ctrl lub Shift, kliknij prawy przycisk myszy i wybierz polecenie Usuń.
  2. Upewnij się, że podgląd rysunku jest widoczny. Jeśli nie jest wyświetlany, kliknij Kliknij tutaj, aby wczytać podgląd w obszarze podglądu. To spowoduje aktywowanie przycisku .
  3. Kliknij przycisk .
  4. Upewnij się, że we wszystkich wierszach w polu Kolor docelowy wybrane jest ustawienie Według obiektu.
  Wszystkie kolory obiektów istniejących na rysunku, którego podgląd jest wyświetlany, są dodawane do karty Właściwości linii jako właściwości linii. Jeśli kolor już istnieje, nie jest dodawany ponownie.

  We wszystkich wierszach jest stosowana grubość linii z wiersza Domyślna, ale można ją dostosować.

  Dodawanie nowej właściwości linii

  Można dodać nową właściwość linii do listy właściwości linii, a także określić dla tej właściwości żądane wyjście.

  1. Kliknij przycisk .
  2. Aby wybrać kolor, wykonaj jedną z następujących czynności:
   • Wybierz kolor standardowy.
   • Wybierz zapisaną paletę z listy Użytkow. i kliknij kolor niestandardowy na palecie.
  3. Kliknij OK.

  Na karcie Właściwości linii zostanie dodana nowa właściwość linii z określonym kolorem. Grubość linii jest pobierana z wiersza Domyślna, ale można ją dostosować. Jeśli kolor już istnieje, nie zostanie dodany.

  Mapowanie koloru obiektu na kolor niestandardowy

  Kolor niestandardowy można przypisać do koloru obiektu jako kolor wyjściowy.

  1. Kliknij wiersz koloru i wybierz Użytkow. z listy Kolor docelowy.
  2. Wybierz zapisaną paletę z listy Użytkow., kliknij kolor niestandardowy na palecie, a następnie kliknij OK.

   Możesz także wybrać wiele wierszy, używając w tym celu klawisza Ctrl lub Shift, kliknąć prawy przycisk myszy i wybrać Wyjście > Użytkow..

  Używanie koloru obiektu rysunku w wyjściu

  Można użyć koloru obiektu rysunku jako koloru wyjściowego.

  • Kliknij wiersz koloru i wybierz Według obiektu z listy Kolor docelowy.

   Możesz także wybrać wiele wierszy, używając w tym celu klawisza Ctrl lub Shift, kliknąć prawy przycisk myszy i wybrać Wyjście > Według obiektu.

  Drukowanie obiektów w skali szarości Można drukować żądane kolory obiektów zawsze w skali szarości.
  • Kliknij wiersz koloru i wybierz Skala szarości z listy Kolor docelowy.

   Możesz także wybrać wiele wierszy, używając w tym celu klawisza Ctrl lub Shift, kliknąć prawy przycisk myszy i wybrać Wyjście > Skala szarości.

   Opcja Skala szarości konwertuje wszystkie kolory, standardowe i niestandardowe, na różne odcienie szarości przy użyciu algorytmu. We właściwościach linii, szary jest wyświetlany jako wartość procentowa, na przykład "Skala szarości Tekla - Szary 50%" lub "Skala szarości - Szary 29%".

  Pomijanie obiektów podczas drukowania Można pominąć drukowanie obiektów rysunku, które używają określonego koloru obiektu.
  • Kliknij wiersz koloru i wybierz Brak wyjścia z listy Kolor docelowy.

   Możesz także wybrać wiele wierszy, używając w tym celu klawisza Ctrl lub Shift, kliknąć prawy przycisk myszy i wybrać Wyjście > Brak wyjścia.

  Usuwanie właściwości linii
  1. Wybierz jeden lub wiele wierszy. Aby wybrać wiele wierszy, możesz użyć klawisza Ctrl lub Shift.
  2. Kliknij Usuń w oknie dialogowym lub kliknij prawy przycisk myszy i wybierz Usuń.
  Używanie domyślnego koloru i domyślnej szerokości linii podczas drukowania W przypadku tych kolorów na rysunku, które nie mają definicji wyjścia na karcie Właściwości linii, są używane kolor i grubość linii Domyślna.

  Aby na wydruku używany był tylko jeden kolor i jedna grubość linii dla wszystkich obiektów, należy zdefiniować żądany kolor i grubość linii dla wiersza Domyślna i usunąć wszystkie wiersze właściwości linii.

  W przypadku wybrania opcji Według obiektu kolory obiektów rysunku używane na wydruku będą takie same jak na rysunku.

  Definiowanie szerokości linii

  Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Wprowadź szerokość linii dla każdego koloru w polu Grubość.
  • Zdefiniuj szerokość linii dla wielu wierszy koloru:
   1. Użyj klawisza Ctrl lub Shift, aby wybrać wiele wierszy.
   2. Kliknij prawy przycisk myszy i wybierz Grubość linii.
   3. Wprowadź szerokość linii dla wybranych wierszy.

  Grubości linii są wyrażone jako wielokrotności wartości opcji zaawansowanej XS_BASE_LINE_WIDTH. Wartość domyślna tej opcji zaawansowanej wynosi 0.01 mm, na przykład szerokość linii 25 to 0.25 mm.

  UWAGA: Szerokości linii w edycji rysunków zawsze odpowiadają ustawieniu Grubość linii, jeśli Tryb koloru rysunku to Czarno-biały, ale w trybach koloru rysunku Kolor i Skala szarości Tekla szerokości linii są odpowiednie na bieżącym rysunku tylko wtedy, gdy w menu Plik > Ustawienia jest aktywny przełącznik Szerokości linii drukarki. Na podglądzie wydruku zawsze są pokazywane prawidłowe szerokości linii.

 9. Aby zapisać ustawienia drukowania, w tym właściwości linii, kliknij Zapisz w lewym górnym rogu.
  Więcej informacji na temat ustawień drukowania i kolejności wyszukiwania zawiera temat Pliki ustawień drukowania i kolejność wyszukiwania.

  Do wydruków można również dodawać ramki i znaczniki gięcia.

 10. Kliknij Drukuj, aby wydrukować rysunki w formacie PDF lub jako pliki wydruku bądź wysłać je do drukarki zgodnie z ustawieniami zdefiniowanymi w oknie dialogowym.
  Każdy rysunek jest wysyłany do drukarki jako odrębne zadanie drukowania.

  Wszystkie błędy drukowania są zapisywane w pliku historii w folderze modelu: logs\DPMPrinter_<username>.log.

 11. W przypadku wybrania rysunków, które wymagają numeracji lub aktualizacji, zostanie wyświetlone okno dialogowe i będzie można wybrać sposób postępowania:
  Uwaga: Nie można aktualizować lub numerować rysunków zablokowanych.
  • Drukuj tylko aktualne rysunki (zalecane)
  • Numeruj i aktualizuj przed wydrukiem rysunków
  • Drukuj rysunki bez aktualizacji
  • Aby anulować cały proces, kliknij Anuluj.
 12. Kliknij Drukuj.

  Zostanie wyświetlone podsumowanie przedstawiające wynik drukowania i lista rysunków, które wymagają uwagi.

Przykład: Drukowanie na wielu arkuszach

Ustawienie Drukuj na dzielonym arkuszu na karcie Opcje powoduje wydrukowanie rysunku na wielu arkuszach. Należy określić kierunek drukowania arkuszy. Jest to szczególnie przydatne, jeśli rysunek zawiera kilka rysunków.

W poniższym przykładzie wybrano opcję Z dołu na górę, od prawej do lewej. Liczby wskazują kolejność drukowania arkuszy.

W następnym przykładzie wybrano opcję Lewo lub prawo, góra lub dół.

Drukowanie na wielu drukarkach

Za jednym razem można drukować na więcej niż jednej drukarce na podstawie rozmiaru papieru dla każdego wybranego rysunku. Podczas drukowania na wielu drukarkach zazwyczaj używa się różnych drukarek do obsługi różnych rozmiarów papieru. Tekla Structures automatycznie wybiera odpowiednią drukarkę dla każdego rysunku.

Aby drukować na wielu arkuszach:

 • Utwórz i zapisz ustawienia drukowania dla potrzebnych drukarek
 • Drukuj za pomocą trybu Użyj wielu drukarek.

Tworzenie ustawień drukowania pojedynczego

Aby móc drukować na wielu drukarkach, należy najpierw utworzyć pojedyncze ustawienia drukowania dla każdej drukarki, która ma być używana:

 1. W menu Plik kliknij Drukuj > Drukuj rysunki.

 2. Wybierz Użyj jednej drukarki.

 3. Określ odpowiednie właściwości drukowania na kartach Opcje i Właściwości linii. Wybierz typ wyjścia i drukarkę oraz określ rozmiar papieru, który ma być obsługiwany przez tę drukarkę w trybie Użyj wielu drukarek.

 4. Zapisz ustawienia pod odpowiednią nazwą, klikając Zapisz.

 5. Powtórz tę czynność dla każdego z żądanych rozmiarów papieru. Nie należy stosować opcji rozmiaru Auto.

  Można na przykład utworzyć następujące pojedyncze pliki ustawień drukarki z typem wyjściowym ustawionym jako Plik PDF:

  • PDF A4: Rozmiar papieru ustawiony jako A4, przedrostek pliku ustawiony jako A4_
  • PDF A3: Rozmiar papieru ustawiony jako A3, przedrostek pliku ustawiony jako A3_
  • PDF A2: Rozmiar papieru ustawiony jako A2, przedrostek pliku ustawiony jako A2_

  Podczas drukowania zestawu rysunków w trybie wielu drukarek przy użyciu powyższych plików ustawień drukarki dla wszystkich rysunków A4 będą generowane pliki .pdf z przedrostkiem A4_, dla wszystkich rysunków A3 pliki będą miały przedrostek A3_, a dla całego rysunku A2 zostaną wygenerowane pliki .pdf z przedrostkiem A2_.

  Jeśli na tej samej drukarce chcesz drukować na arkuszach o kilku rozmiarach w trybie Użyj wielu drukarek, utwórz jeden plik ustawień drukarki dla każdego rozmiaru papieru i określ tę samą drukarkę we wszystkich tych plikach.

Drukowanie na wielu drukarkach

 1. W menu Plik kliknij Drukuj > Drukuj rysunki.
 2. W lewym górnym rogu wybierz tryb Użyj wielu drukarek.
 3. Na liście Wybrane pliki ustawień pojedynczej drukarki wybierz pliki ustawień, które mają być używane podczas drukowania. Można wybrać wszystkie lub tylko niektóre z plików ustawień drukarki.

  Typ wyjściowy (drukarka, plik wydruku, plik PDF) jest określony przez każdy wybrany plik ustawień drukarki. Zazwyczaj można wybrać pliki ustawień o takim samym typie wyjściowym. Typy wyjścia wyświetla listę typów wyjściowych, które są określone w wybranych plikach ustawień jednej drukarki.

 4. W razie potrzeby na zakładce Opcje zmień inne ustawienia.
  Dostępne ustawienia zależą od wybranego typu wyjściowego. Ustawienia są opisane w sekcji „Drukowanie na pojedynczej drukarce” powyżej.
 5. Zmień niezbędne ustawienia szerokości i kolorów linii na karcie Właściwości linii.
 6. W wyświetlonym oknie Menedżer dokumentów wybierz rysunki, które chcesz wydrukować.
Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej