Pliki folderu modelu i rozszerzenia nazw plików

Tekla Structures
2020
Tekla Structures

Pliki folderu modelu i rozszerzenia nazw plików

W poniższej tabeli wymieniono foldery, pliki i rozszerzenia nazw plików znajdujące się w folderze modelu Tekla Structures.

Pliki w folderze modelu Tekla Structures

Plik lub rozszerzenie nazwy pliku

Opis

.db1

Baza danych modelu

.db2

Baza danych numeracji

environment.db

Baza danych definicji atrybutów zdefiniowanych przez użytkownika

xslib.db1

Zawiera informacje o zdefiniowanych przez użytkownika połączeniach i detalach, a także opisy komponentów domyślnych.

.idrm

Plik mapowania, który obsługuje numery ID. Nie należy modyfikować.

xslib.db2

Zawiera informacje o numeracji.

options_model.db i options_drawings.db

Zawierają wartości opcji specyficznych dla modelu z okna dialogowego Opcje oraz wartości opcji zaawansowanych specyficznych dla modelu z okna dialogowego Opcje zaawansowane. Podczas tworzenia modelu Tekla Structures odczytuje wartości opcji specyficznych dla modelu i opcji zaawansowanych z pliku standard.opt i z plików .ini w folderach środowiska, a następnie zapisuje je w tych dwóch bazach danych.

history.db

Baza danych historii modelu.

xsdb.xs

Plik używany do wyświetlania nazwy modelu w oknie dialogowym Otwórz.

xs_user.<username>

Zawiera ustawienia interfejsu określone przez użytkownika.

Za każdym razem, gdy model jest zapisywany, plik xs_user.<username> jest tworzony lub aktualizowany. Te ustawienia są specyficzne dla użytkownika. Jeśli plik xs_user.<username> nie zostanie znaleziony w folderze modelu podczas otwierania modelu, Tekla Structures wyszuka plik xs_user.default w następującej kolejności wyszukiwania w folderach: model, model\attributes, projekt, XS_​FIRM\attributes, system. Jeśli plik nie zostanie znaleziony, zostaną użyte ustawienia domyślne Tekla Structures.

Ten plik zawiera ustawienia wielu opcji w oknie dialogowym Opcje oraz ustawienia ikon na paskach narzędzi Wybieranie i Chwytanie.

save_history.log

Tekla Structures zapisuje informacje w tym pliku za każdym razem, gdy model jest zapisywany. Plik zawiera godzinę, datę zapisu i informacje o wszelkich konfliktach, które wystąpiły podczas zapisywania.

notification_report.xsr

Plik używany do wyświetlania podczas otwierania modelu raportu informującego o przypisaniach.

TeklaStructuresModel.xml

Zawiera informacje o sesji Tekla Structures, np. o otwarciu, zamknięciu i używanych katalogach.

dotlog.txt

Plik historii, który zawiera informacje o użytkowaniu aplikacji Tekla Open API.

.locked

Plik tymczasowy, który blokuje pliki folderu modelu, aby zapobiec modyfikacjom podczas używania modelu.

.bak

Kopia zapasowa bazy danych modelu.

assert.txt

Plik historii, który zawiera informacje o błędach wyrażeń.

ClashCheck.txt

Plik historii zawierający informacje o kolizjach znalezionych podczas ostatniej kontroli kolizji oraz datę i godzinę kontroli kolizji.

ClashCheck.history

Plik zawierający informacje o wszystkich kolizjach znalezionych podczas wszystkich kontroli kolizji oraz daty i godziny tych kontroli.

wizard.txt

Tekla Structures zapisuje informacje w tym pliku, gdy użytkownik uruchomi plik zestawu reguł (kreatora) rysunku. Plik zawiera na przykład błędy, liczbę utworzonych rysunków i informacje o tym, które polecenia zostały użyte.

.lis

Różne katalogi mogą być eksportowane z i importowane do różnych modeli Tekla Structures jako pliki .lis. Mogą to być katalogi profili, materiałów i śrub.

.tsc

Kształty mogą być eksportowane i importowane pomiędzy różnymi modelami Tekla Structures jako pliki .tsc.

.This_is_multiuser_model

Zawiera informacje o komputerze, na którym działa serwer Tekla Structures dla wielu użytkowników.

W zwykłych okolicznościach nie należy zmieniać ani usuwać tego pliku. W przypadku przeniesienia modelu na inny serwer należy usunąć ten plik. Tekla Structures generuje nowy plik o takiej samej nazwie.

ComponentCatalog.xml

Zawiera definicje katalogu Aplikacje i komponenty na poziomie modelu.

<user>_ComponentCatalogUserSettings.xml

Zawiera listę ostatnio używanych aplikacji i komponentów oraz ich lokalizację w strukturze katalogu Aplikacje i komponenty.

Worktypes.xml

Zawiera dostępne typy zadań. Plik jest tworzony po uruchomieniu Menedżera zadań.

WorkTypeProperties.xml

Zawiera dozwolone typy właściwości i ich jednostki.

.tmp

Plik używany do przechowywania danych tymczasowych.

.cnv

Plik używany do mapowania nazw profili i materiałów Tekla Structures przy użyciu nazw używanych w innych programach.

.colorset

Plik tworzony podczas eksportowania zestawu kolorów w narzędziu Organizator.

Pliki w folderze \Analysis

Plik lub rozszerzenie nazwy pliku

Opis

.ifc

Model obliczeniowy eksportowany w formacie IFC.

.stp

Model analityczny eksportowany w formacie CIS/2.

.map

Plik używany do debugowania modeli analitycznych.

analysis_results.db5

Baza danych wyników obliczeń kombinacji obciążenia.

.db6

Bada danych modelu analitycznego.

Pliki w folderze \attributes

Plik lub rozszerzenie nazwy pliku

Opis

.rop

Właściwości obiektu referencyjnego

.rop.more

Właściwości zdefiniowanego przez użytkownika atrybutu obiektu referencyjnego

.m10000017

Właściwości importu pliku XML FabTrol

.m10000015

Właściwości atrybutu importu

.ncf

Właściwości pliku NC

.ExportIFC.MainDialog

Właściwości eksportu IFC

.m440000004

Właściwości eksportu 3D DWG/DXF

.m440000003

Właściwości eksportu 3D DGN

.m1000004

Właściwości eksportu FEM

.m10000011

Właściwości eksportu modelu analitycznego CIS

.m10000026

Właściwości eksportu modelu wykonawczego CIS

.m1000007

Właściwości eksportu CAD

.m10000016

Właściwości eksportu arkusza kryjącego

.SObjGrp

Właściwości filtra wyboru modelu

.VObjGrp

Właściwości filtra widoku modelu

.OrgObjGrp

Właściwości filtra Organizatora

.PObjGrp

Właściwości filtra grupy obiektów

.grd

Właściwości siatki prostokątnej

.grd.more

Właściwości atrybutów użytkownika siatki prostokątnej

.rgrd

Właściwości siatki radialnej

.rgrd.more

Właściwości atrybutów użytkownika siatki radialnej

.grdp

Właściwości linii siatki

.grdp.more

Właściwości zdefiniowanego przez użytkownika atrybutu linii siatki

.cnl

Właściwości linii konstrukcyjnej

.cncrl

Właściwości okręgu konstrukcyjnego

.cnarc

Właściwości łuku konstrukcyjnego

.cnplycrv

Właściwości polikrzywej konstrukcyjnej

.mvi

Właściwości widoku modelu zapisane w modelu.

Domyślne pliki ustawień widoku 3D, elementu, komponentu, komponentu użytkownika i zespołu betonowego muszą być zapisane pod nazwami używanymi we wspólnym środowisku (common):

Widok 3D: basic_view

Widok elementu 3D: part_basic_view

Widok elementu z przodu: part_front_view

Widok elementu z góry: part_top_view

Widok końca elementu: part_end_view

Widok perspektywiczny elementu: part_persp_view

Widok komponentu 3D: component_basic_view

Widok komponentu z przodu: component_front_view

Widok komponentu z góry: component_top_view

Widok końca komponentu: component_end_view

Widok perspektywiczny komponentu: component_persp_view

Widok komponentu użytkownika z przodu: custom_object_editor_front_view

Widok komponentu użytkownika z góry: custom_object_editor_top_view

Widok końca komponentu użytkownika: custom_object_editor_end_view

Widok perspektywiczny komponentu użytkownika: custom_object_editor_perspective_view

Widok zespołu 3D lub zespołu betonowego: assembly_basic_view

Widok zespołu lub zespołu betonowego z przodu: assembly_front_view

Widok zespołu lub zespołu betonowego z góry: assembly_top_view

Widok końca zespołu lub zespołu betonowego: assembly_end_view

Widok zespołu lub zespołu betonowego z tyłu: assembly_back_view

Widok zespołu lub zespołu betonowego z dołu: assembly_bottom_view

Widok perspektywiczny zespołu lub zespołu betonowego: assembly_persp_view

.gvi

Zapisane właściwości do tworzenia widoków wzdłuż linii siatki

.rep

Właściwości przedstawienia obiektu

.clm

Właściwości słupa stalowego

.clm.more

Właściwości zdefiniowanego przez użytkownika atrybutu słupa stalowego

.prt

Właściwości belki stalowej

.prt.more

Właściwości zdefiniowanego przez użytkownika atrybutu belki stalowej

.sb

Właściwości belki stalowej spiralnej

.sb.more

Właściwości atrybutu użytkownika belki stalowej spiralnej

.crs

Właściwości belki prostopadłej

.crs.more

Właściwości zdefiniowanego przez użytkownika atrybutu belki prostopadłej

.dia

Właściwości profilu podwójnego

.dia.more

Właściwości zdefiniowanego przez użytkownika atrybutu profilu podwójnego

.cpl

Właściwości blachy wielobocznej

.cpl.more

Właściwości zdefiniowanego przez użytkownika atrybutu blachy wielobocznej

.blp

Właściwości blachy giętej

.blp.more

Właściwości atrybutu użytkownika blachy giętej

.lpl

Właściwości blachy wyciągniętej

.lpl.more

Właściwości atrybutu użytkownika blachy wyciągniętej

.ips

Właściwości elementu specjalnego

.ips.more

Właściwości zdefiniowanego przez użytkownika atrybutu elementu specjalnego

.cpf

Właściwości stopy fundamentowej

.cpf.more

Właściwości zdefiniowanego przez użytkownika atrybutu stopy fundamentowej

.csf

Właściwości ławy fundamentowej

.csf.more

Właściwości zdefiniowanego przez użytkownika atrybutu ławy fundamentowej

.ccl

Właściwości słupa betonowego

.ccl.more

Właściwości zdefiniowanego przez użytkownika atrybutu słupa betonowego

.cbm

Właściwości belki betonowej lub polibelki betonowej

.cbm.more

Właściwości zdefiniowanego przez użytkownika atrybutu belki betonowej lub polibelki betonowej

.csb

Właściwości belki betonowej spiralnej

.csb.more

Właściwości atrybutu użytkownika belki betonowej spiralnej

.csl

Właściwości płyty betonowej

.csl.more

Właściwości zdefiniowanego przez użytkownika atrybutu płyty betonowej

.cpn

Właściwości panelu betonowego

.cpn.more

Właściwości zdefiniowanego przez użytkownika atrybutu panelu betonowego

.lsl

Właściwości betonowej płyty wyciągniętej

.lsl

Właściwości atrybutu użytkownika betonowej płyty wyciągniętej

.ipc

Właściwości elementu betonowego

.ipc.more

Właściwości zdefiniowanego przez użytkownika atrybutu betonowego elementu specjalnego

.rbr

Właściwości pręta zbrojeniowego

.rbr.more

Właściwości zdefiniowanego przez użytkownika atrybutu pręta zbrojeniowego

.rbg

Właściwości grupy prętów zbrojeniowych

.rbg.more

Właściwości zdefiniowanego przez użytkownika atrybutu grupy prętów zbrojeniowych

.rcu

Właściwości grupy zakrzywionych prętów zbrojeniowych

.rci

Właściwości grupy okrągłych prętów zbrojeniowych

.rbm

Właściwości siatki zbrojeniowej

.rbm.more

Właściwości zdefiniowanego przez użytkownika atrybutu siatki zbrojeniowej

.rbs

Właściwości rozkładu strun zbrojenia

.rbs.more

Właściwości zdefiniowanego przez użytkownika atrybutu rozkładu strun zbrojenia

.rsp

Właściwości połączenia zbrojenia

.rsp.more

Właściwości zdefiniowanego przez użytkownika atrybutu zakładu zbrojenia

.rst

Właściwości zestawu prętów

.rst.more

Właściwości atrybutu użytkownika zestawu prętów

.rst.zones

Właściwości strefy rozstawu zestawu prętów

.rst_pm

Właściwości modyfikatora właściwości zestawu prętów

.rst_pm.more

Właściwość atrybutu użytkownika modyfikatora właściwości zestawu prętów

.rst_edm

Właściwości modyfikatora detalu końcowego zestawu prętów

.rst_edm.more

Właściwości atrybutów użytkownika modyfikatora detalu końcowego zestawu prętów

.rst_sm

Właściwości linii podziału zestawu prętów

.admodel

Właściwości modelu analitycznego

.admodel.more

Właściwości zdefiniowanego przez użytkownika atrybutu modelu analitycznego

.lm1

Właściwości obciążenia punktowego

.lm2

Właściwości obciążenia liniowego

.lm3

Właściwości obciążenia powierzchniowego

.lm4

Właściwości obciążenia równomiernego

.m10000028

Właściwości obciążenia wiatrem

.lm6

Właściwości obciążenia termicznego

.lco

Właściwości kombinacji obciążeń

.adnode

Właściwości węzła analitycznego

.adnode.more

Właściwości zdefiniowanego przez użytkownika atrybutu węzła analitycznego

.prt_ad, .prt_design

Typy plików powiązane z ustawieniami właściwości analitycznych belki stalowej. Plik .prt_ad zawiera informacje powiązane z właściwościami części analitycznej, a plik .prt_design zawiera informacje powiązane z obliczeniami rzeczywistej belki stalowej.

.crs_ad, .crs_design

Typy plików powiązane z ustawieniami właściwości analitycznych ortogonalnej belki stalowej. Plik .crs_ad zawiera informacje powiązane z właściwościami części analitycznej, a plik .crs_design zawiera informacje powiązane z obliczeniami rzeczywistej ortogonalnej belki stalowej.

.clm_ad, .clm_design

Typy plików powiązane z ustawieniami właściwości analitycznych słupa stalowego. Plik .clm_ad zawiera informacje powiązane z właściwościami części analitycznej, a plik .clm_design zawiera informacje powiązane z obliczeniami rzeczywistego słupa stalowego.

.dia_ad, .dia_design

Typy plików powiązane z ustawieniami właściwości analitycznych stalowego profilu podwójnego. Plik .dia_ad zawiera informacje powiązane z właściwościami części analitycznej, a plik .dia_design zawiera informacje powiązane z obliczeniami rzeczywistego profilu podwójnego.

.cpl_ad, .cpl_design

Typy plików powiązane z ustawieniami właściwości analitycznych blachy wielobocznej. Plik .cpl_ad zawiera informacje powiązane z właściwościami części analitycznej, a plik .cpl_design zawiera informacje powiązane z obliczeniami rzeczywistej blachy wielobocznej.

.cpf_ad, .cpf_design

Typy plików powiązane z ustawieniami właściwości analitycznych stopy fundamentowej. Plik .cpf_ad zawiera informacje powiązane z właściwościami części analitycznej, a plik .cpf_design zawiera informacje powiązane z obliczeniami rzeczywistej stopy fundamentowej.

.csf_ad, .csf_design

Typy plików powiązane z ustawieniami właściwości analitycznych ławy fundamentowej. Plik .csf_ad zawiera informacje powiązane z właściwościami części analitycznej, a plik .csf_design zawiera informacje powiązane z obliczeniami rzeczywistej ławy fundamentowej.

.ccl_ad, .ccl_design

Typy plików powiązane z ustawieniami właściwości analitycznych słupa betonowego. Plik .ccl_ad zawiera informacje powiązane z właściwościami części analitycznej, a plik .ccl_design zawiera informacje powiązane z obliczeniami rzeczywistego słupa betonowego.

.cbm_ad, .cbm_design

Typy plików powiązane z ustawieniami właściwości analitycznych belki betonowej. Plik .cbm_ad zawiera informacje powiązane z właściwościami części analitycznej, a plik .cbm_design zawiera informacje powiązane z obliczeniami rzeczywistej belki betonowej.

.csl_ad, .csl_design

Typy plików powiązane z ustawieniami właściwości analitycznych płyty betonowej. Plik .csl_ad zawiera informacje powiązane z właściwościami części analitycznej, a plik .csl_design zawiera informacje powiązane z obliczeniami rzeczywistej płyty betonowej.

.cpn_ad, .cpn_design

Typy plików powiązane z ustawieniami właściwości analitycznych panelu betonowego. Plik .cpl_ad zawiera informacje powiązane z właściwościami części analitycznej, a plik .cpl_design zawiera informacje powiązane z obliczeniami rzeczywistego panelu betonowego.

.srf

Właściwości wykończenia powierzchni

.srf.more

Właściwości zdefiniowanego przez użytkownika atrybutu wykończenia powierzchni

.srfo

Właściwości powierzchni

.srfo.more

Właściwości zdefiniowanych przez użytkownika atrybutów powierzchni

.cha

Właściwości fazowania krawędzi

.cha.more

Właściwości zdefiniowanego przez użytkownika atrybutu fazowania krawędzi

.scr

Właściwości śrub

.scr.more

Właściwości zdefiniowanego przez użytkownika atrybutu śrub

.wld

Właściwości spoiny

.wld.more

Właściwości zdefiniowanego przez użytkownika atrybutu spoiny

*.udwcs

Przekroje spoin użytkownika (UserDefinedWeldCrossSections.udwcs)

.m1000009

Właściwości numerów kontrolnych

.m1000010

Właściwości blokowania numerów kontrolnych

.num

Właściwości ustawień numeracji

.rpr

Właściwości raportu

.4d

Właściwości wizualizacji stanu projektu

standard.opt

Ustawienia są zapisywane w pliku standard.opt w folderze \attributes tylko wtedy, gdy zapiszesz własne ustawienia w oknie dialogowym Opcje przy użyciu przycisku Zapisz.

W folderze środowiska znajduje się plik standard.opt, który zawiera wartości początkowe do wczytania podczas tworzenia modelu.

Pliki właściwości komponentów w folderze \attributes

Pliki właściwości komponentów dostępne w katalogu Aplikacje i komponenty, np. .j310000063 dla właściwości komponentu Połączenie wzdłużne 2L (63). Te pliki są przechowywane w attributes w folderze modelu.

Ustawienia rysunku na poziomie obiektu zapisywane w folderze \attributes

Plik lub rozszerzenie nazwy pliku

Opis

.dprt

Właściwości elementu na poziomie obiektu

.dim

Właściwości wymiaru na poziomie obiektu

.pm

Właściwości znaku na poziomie obiektu

.jm

Właściwości znaku połączenia na poziomie obiektu

.sm

Właściwości znaku śruby na poziomie obiektu

.rm

Właściwości znaku zbrojenia na poziomie obiektu

.mrms

Właściwości scalonych znaków zbrojenia na poziomie obiektu

.pom

Właściwości znaku obiektu wylewanego

.surfm

Właściwości znaku wykończenia powierzchni na poziomie obiektu

.note

Właściwości uwagi powiązanej na poziomie obiektu

.wls

Właściwości znaku spoiny na poziomie obiektu

.lev

Właściwości znaku poziomu na poziomie obiektu

.rev

Właściwości znaku rewizji na poziomie obiektu

.drmsh

Właściwości siatki zbrojeniowej na poziomie obiektu

.drbr

Właściwości zbrojenia na poziomie obiektu

.po

Właściwości obiektu wylewanego na poziomie obiektu

.sc

Właściwości śruby na poziomie obiektu

.srf

Właściwości wykończenia powierzchni na poziomie obiektu

.dgr

Właściwości siatki na poziomie obiektu

.sbl

Właściwości symbolu na poziomie obiektu

.wls

Właściwości znaku spoiny na poziomie obiektu

.drtxt

Właściwości tekstu na poziomie obiektu

.gln

Właściwości linii na poziomie obiektu

.grt

Właściwości prostokąta na poziomie obiektu

.gci

Właściwości okręgu na poziomie obiektu

.gar

Właściwości łuku na poziomie obiektu

.gpl

Właściwości polilinii na poziomie obiektu

.gpg

Właściwości wieloboku i chmurki na poziomie obiektu

Ustawienia rysunku na poziomie widoku zapisywane w folderze \attributes

Plik lub rozszerzenie nazwy pliku

Opis

.vi

.vi.copt

Właściwości widoku na poziomie widoku

.vclassif

.vclassif.copt

Szczegółowe ustawienia poziomu obiektu na poziomie widoku

.vpm

Właściwości znaku elementu na poziomie widoku

.vsm

Właściwości znaku śruby na poziomie widoku

.vnpm

Właściwości znaku elementu sąsiedniego na poziomie widoku

.vsurfm

Właściwości znaku wykończenia powierzchni na poziomie widoku

.vjm

Właściwości znaku połączenia na poziomie widoku

.vrm

Właściwości znaku zbrojenia na poziomie widoku

.vnrm

Właściwości znaku zbrojenia sąsiedniego na poziomie widoku

.vpom

Właściwości znaku obiektu wylewanego na poziomie widoku

.vp

Właściwości elementu na poziomie widoku

.vs

Właściwości śruby na poziomie widoku

.vnp

Właściwości elementu sąsiedniego na poziomie widoku

.vsurf

Właściwości wykończenia powierzchni na poziomie widoku

.vw

Właściwości spoiny na poziomie widoku

.vr

Właściwości zbrojenia na poziomie widoku

.vnr

Właściwości zbrojenia sąsiedniego na poziomie widoku

.vrmp

Właściwości obiektu referencyjnego na poziomie widoku

.vpo

Właściwości obiektu wylewanego na poziomie widoku

.vg

Właściwości siatki na poziomie widoku

.vf

Właściwości filtra na poziomie widoku

.vnf

Właściwości filtra elementu sąsiedniego na poziomie widoku

Pliki związane z rysunkami pojedynczych elementów i właściwościami na poziomie rysunku zapisywane folderze \attributes

Plik lub rozszerzenie nazwy pliku

Opis

.wd

.wd.copt

Właściwości rysunku pojedynczego elementu

.wd.more

Zdefiniowane przez użytkownika atrybuty rysunku pojedynczego elementu

.wdf

Właściwości filtra rysunku pojedynczego elementu

.wdnf

Właściwości filtra elementu sąsiedniego na rysunku pojedynczego elementu

.wdl

Właściwości układu rysunku pojedynczego elementu

.wdl.more

Zdefiniowane przez użytkownika atrybuty układu rysunku pojedynczego elementu

.wdv

Właściwości widoku na rysunku pojedynczego elementu

.wdv.more

Zdefiniowane przez użytkownika atrybuty widoku na rysunku pojedynczego elementu

.wdc

Właściwości widoku przekroju na rysunku pojedynczego elementu

.wdc.more

Zdefiniowane przez użytkownika atrybuty widoku przekroju na rysunku pojedynczego elementu

.wdd

Właściwości wymiaru na rysunku pojedynczego elementu

.wdd.more

Zdefiniowane przez użytkownika atrybuty wymiaru na rysunku pojedynczego elementu

.wdcd

Właściwości wymiarowania rysunku pojedynczego elementu

.wdcd more

Zdefiniowane przez użytkownika atrybuty wymiarowania rysunku pojedynczego elementu

.wpm

Właściwości znaku elementu na rysunku pojedynczego elementu

.wsm

Właściwości znaku śruby na rysunku pojedynczego elementu

.wnpm

Właściwości znaku elementu sąsiedniego na rysunku pojedynczego elementu

.wdsurfm

Właściwości znaku wykończenia powierzchni na rysunku pojedynczego elementu

.wdsurfm.more

Zdefiniowane przez użytkownika atrybuty znaku wykończenia powierzchni na rysunku pojedynczego elementu

.wjm

Właściwości znaku połączenia na rysunku pojedynczego elementu

.wdp

Właściwości elementu na rysunku pojedynczego elementu

.wds

Właściwości śruby na rysunku pojedynczego elementu

.wds.more

Zdefiniowane przez użytkownika atrybuty śruby na rysunku pojedynczego elementu

.wdnp

Właściwości elementu sąsiedniego na rysunku pojedynczego elementu

.wdnp.more

Zdefiniowane przez użytkownika atrybuty elementu sąsiedniego na rysunku pojedynczego elementu

.wdsrf

Właściwości wykończenia powierzchni na rysunku pojedynczego elementu

.wdsrf.more

Zdefiniowane przez użytkownika atrybuty wykończenia powierzchni na rysunku pojedynczego elementu

.wdgr

Właściwości siatki na rysunku pojedynczego elementu

.wdgr.more

Zdefiniowane przez użytkownika atrybuty siatki na rysunku pojedynczego elementu

.wdr

Właściwości ochrony rysunku pojedynczego elementu

.wdr.more

Zdefiniowane przez użytkownika atrybuty ochrony rysunku pojedynczego elementu

Pliki związane z rysunkami zespołów i właściwościami na poziomie rysunku zapisywane folderze \attributes

Plik lub rozszerzenie nazwy pliku

Opis

.ad

Właściwości rysunku zespołu

.ad.more

Zdefiniowane przez użytkownika atrybuty rysunku zespołu

.adf

Właściwości filtra rysunku zespołu

.adnf

Właściwości filtra elementu sąsiedniego na rysunku zespołu

.adl

Właściwości układu rysunku zespołu

.adl.more

Zdefiniowane przez użytkownika atrybuty układu rysunku zespołu

.adv

Właściwości widoku rysunku zespołu

.adc

Właściwości widoku przekroju na rysunku zespołu

.add

Właściwości wymiaru na rysunku zespołu

.add.more

Zdefiniowane przez użytkownika atrybuty wymiaru na rysunku zespołu

.adcd

Właściwości wymiarowania rysunku zespołu

.adcd.more

Zdefiniowane przez użytkownika atrybuty wymiarowania rysunku zespołu

.apm

Właściwości znaku elementu na rysunku zespołu

.asm

Właściwości znaku śruby na rysunku zespołu

.anpm

Właściwości znaku elementu sąsiedniego na rysunku zespołu

.adsurfm

Właściwości znaku wykończenia powierzchni na rysunku zespołu

.adsurfm.more

Zdefiniowane przez użytkownika atrybuty znaku wykończenia powierzchni na rysunku zespołu

.ajm

Właściwości znaku połączenia na rysunku zespołu

.adp

Właściwości elementu na rysunku zespołu

.adp.more

Zdefiniowane przez użytkownika atrybuty elementu na rysunku zespołu

.ads

Właściwości śruby na rysunku zespołu

.adnp

Właściwości elementu sąsiedniego na rysunku zespołu

.adnp.more

Zdefiniowane przez użytkownika atrybuty elementu sąsiedniego na rysunku zespołu

.adsrf

Właściwości wykończenia powierzchni na rysunku zespołu

.adsrf.more

Zdefiniowane przez użytkownika atrybuty wykończenia powierzchni na rysunku zespołu

.adw

Właściwości spoiny na rysunku zespołu

.adw.more

Zdefiniowane przez użytkownika atrybuty spoiny na rysunku zespołu

.adgr

Właściwości siatki na rysunku zespołu

.adgr.more

Zdefiniowane przez użytkownika atrybuty siatki na rysunku zespołu

.adr

Właściwości ochrony na rysunku zespołu

Pliki związane z rysunkami zespołów betonowych i właściwościami na poziomie rysunku zapisywane folderze \attributes

Plik lub rozszerzenie nazwy pliku

Opis

.cud

.cud.copt

Właściwości rysunku zespołu betonowego

.cud.more

Zdefiniowane przez użytkownika atrybuty rysunku zespołu betonowego

.cudl

Właściwości układu rysunku zespołu betonowego

.cudl.more

Zdefiniowane przez użytkownika atrybuty układu rysunku zespołu betonowego

.cudv

Właściwości widoku rysunku zespołu betonowego

.cudv.more

Zdefiniowane przez użytkownika atrybuty widoku rysunku zespołu betonowego

.cudc

Właściwości widoku przekroju na rysunku zespołu betonowego

.cudc.more

Zdefiniowane przez użytkownika atrybuty widoku przekroju na rysunku zespołu betonowego

.cudd

Właściwości wymiaru rysunku zespołu betonowego

.cudd.more

Zdefiniowane przez użytkownika atrybuty wymiaru rysunku zespołu betonowego

.cudcd

Właściwości wymiarowania rysunku zespołu betonowego

.cudcd.more

Zdefiniowane przez użytkownika właściwości wymiarowania rysunku zespołu betonowego

.cupm

Właściwości znaku elementu na rysunku zespołu betonowego

.cusm

Właściwości znaku śruby na rysunku zespołu betonowego

.cunpm

Właściwości znaku elementu sąsiedniego na rysunku zespołu betonowego

.cudsurfm

Właściwości znaku wykończenia powierzchni na rysunku zespołu betonowego

.cudsurfm.more

Zdefiniowane przez użytkownika atrybuty znaku wykończenia powierzchni na rysunku zespołu betonowego

.cudrm

Właściwości znaku zbrojenia na rysunku zespołu betonowego

.cudrm.more

Zdefiniowane przez użytkownika atrybuty znaku zbrojenia na rysunku zespołu betonowego

.cudp

Właściwości elementu na rysunku zespołu betonowego

.cudp.more

Zdefiniowane przez użytkownika atrybuty elementu na rysunku zespołu betonowego

.cuds

Właściwości śruby na rysunku zespołu betonowego

.cuds.more

Zdefiniowane przez użytkownika atrybuty śruby na rysunku zespołu betonowego

.cudnp

Właściwości elementu sąsiedniego na rysunku zespołu betonowego

.cudnp.more

Zdefiniowane przez użytkownika atrybuty elementu sąsiedniego na rysunku zespołu betonowego

.cudsrf

Właściwości wykończenia powierzchni na rysunku zespołu betonowego

.cudsrf.more

Zdefiniowane przez użytkownika atrybuty wykończenia powierzchni na rysunku zespołu betonowego

.cudr

Właściwości zbrojenia na rysunku zespołu betonowego

.cudr.more

Zdefiniowane przez użytkownika atrybuty zbrojenia na rysunku zespołu betonowego

.cudw

Wyświetl właściwości spoiny na rysunku zespołu betonowego

.cudw.more

Zdefiniowane przez użytkownika atrybuty spoiny na rysunku zespołu betonowego

.cudgr

Właściwości siatki na rysunku zespołu betonowego

.cudgr.more

Zdefiniowane przez użytkownika atrybuty siatki na rysunku zespołu betonowego

.cudrp

Właściwości ochrony rysunku zespołu betonowego

.cudrp.more

Zdefiniowane przez użytkownika atrybuty ochrony rysunku zespołu betonowego

.cuf

Właściwości filtra na rysunku zespołu betonowego

.cunf

Właściwości filtra elementu sąsiedniego na rysunku zespołu betonowego

Pliki związane z rysunkami zestawczymi i właściwościami na poziomie rysunku zapisywane folderze \attributes

Plik lub rozszerzenie nazwy pliku

Opis

.gd

.gd.copt

Właściwości rysunku zestawczego

.gclassif

.gclassif.copt

Szczegółowe ustawienia poziomu obiektu na rysunku zestawczym

.gd.more

Zdefiniowane przez użytkownika właściwości rysunku zestawczego

.gdl

Właściwości układu rysunku zestawczego

.gdl.more

Zdefiniowane przez użytkownika atrybuty układu rysunku zestawczego

.gdv

Właściwości widoku rysunku zestawczego

.gdv.more

Zdefiniowane przez użytkownika atrybuty widoku rysunku zestawczego

.gdd

Właściwości wymiaru rysunku zestawczego

.gdd.more

Zdefiniowane przez użytkownika atrybuty wymiaru rysunku zestawczego

.gdcd

Właściwości wymiarowania rysunku zestawczego

.gdcd.more

Zdefiniowane przez użytkownika atrybuty wymiarowania rysunku zestawczego

.gpm

Właściwości znaku elementu na rysunku zestawczym

.gsm

Właściwości znaku śruby na rysunku zestawczym

.gnpm

Właściwości znaku elementu sąsiedniego na rysunku zestawczym

.gdsurfm

Właściwości znaku wykończenia powierzchni na rysunku zestawczym

.gdsurfm.more

Zdefiniowane przez użytkownika atrybuty znaku wykończenia powierzchni na rysunku zestawczym

.gjm

Właściwości znaku połączenia na rysunku zestawczym

.gdrm

Właściwości znaku zbrojenia na rysunku zestawczym

.gdrm.more

Zdefiniowane przez użytkownika atrybuty znaku zbrojenia na rysunku zestawczym

.gnrm

Właściwości znaku zbrojenia sąsiedniego na rysunku zestawczym

.gpom

Właściwości znaku obiektu wylewanego na rysunku zestawczym

.gdp

Właściwości elementu na rysunku zestawczym

.gdp.more

Zdefiniowane przez użytkownika atrybuty elementu na rysunku zestawczym

.gds

Właściwości śruby na rysunku zestawczym

.gds.more

Zdefiniowane przez użytkownika atrybuty śruby na rysunku zestawczym

.gdnp

Właściwości elementu sąsiedniego na rysunku zestawczym

.gdnp.more

Zdefiniowane przez użytkownika atrybuty elementu sąsiedniego na rysunku zestawczym

.gdsrf

Właściwości wykończenia powierzchni na rysunku zestawczym

.gdw

Właściwości spoiny na rysunku zestawczym

.gdw.more

Zdefiniowane przez użytkownika atrybuty spoiny na rysunku zestawczym

.gdr

Właściwości zbrojenia na rysunku zestawczym

.gdr.more

Atrybuty użytkownika zbrojenia na rysunku zestawczym

.gnr

Właściwości zbrojenia sąsiedniego na rysunku zestawczym

.gpo

Właściwości obiektu wylewanego na rysunku zestawczym

.gpbr

Właściwości przerwy roboczej na rysunku zestawczym

.gdrmp

Właściwości obiektu referencyjnego na rysunku zestawczym

.gdrmp.more

Atrybuty użytkownika modelu referencyjnego na rysunku zestawczym

.gdgr

Właściwości siatki na rysunku zestawczym

.gdgr.more

Zdefiniowane przez użytkownika atrybuty siatki na rysunku zestawczym

.gdrp

Właściwości ochrony rysunku zestawczego

.gdrp.more

Zdefiniowane przez użytkownika atrybuty ochrony rysunku zestawczego

.gdf

Właściwości filtra rysunku zestawczego

.gdnf

Właściwości filtra elementu sąsiedniego na rysunku zestawczym

Pliki związane z rysunkami zbiorczymi i właściwościami na poziomie rysunku zapisywane w folderze \attributes

Plik lub rozszerzenie nazwy pliku

Opis

.md

Właściwości rysunku zbiorczego

.md.more

Zdefiniowane przez użytkownika atrybuty rysunku zbiorczego

.mdl

Właściwości układu rysunku zbiorczego

.mdl.more

Zdefiniowane przez użytkownika atrybuty układu rysunku zbiorczego

.mdr

Właściwości ochrony rysunku zbiorczego

.mdr.more

Zdefiniowane przez użytkownika atrybuty ochrony rysunku zbiorczego

Pliki wspólne dla wszystkich rysunków i pliki w folderze \drawings

Plik lub rozszerzenie nazwy pliku

Opis

.dg

Pliki rysunków

.ldb

Właściwości warstwy eksportu rysunku

.ldr

Właściwości łącza rysunku

.cs

Właściwości symbolu przekroju

.detail

Właściwości symbolu detalu

.fas

Właściwości pliku tekstowego

.fhl

Właściwości hiperłącza

.dsf

Właściwości filtra wyboru rysunku. Plik jest zapisywany po zaznaczeniu pola wyboru Rysunek > Filtr wyboru w sekcji Filtr lub wyborze właściwości Filtr wyboru.

.GridsDimXml

.ShapeDimXml

.HolesDimXml

.FilterDimXml

.OverallDimXml

.RecessesDimXml

.SecPartsDimXml

Reguły wymiarowania

.dg.DPM

Pliki zrzutu ekranu rysunku w podfolderze \<model>\drawings\snapshots. Pliki są tworzone automatycznie lub na żądanie użytkownika.

Aby automatycznie utworzyć zrzut ekranu rysunku, w tym samym czasie, w którym jest tworzony rysunek, należy nadać opcji zaawansowanej XS_DRAWING_CREATE_​SNAPSHOT_ON_DRAWING_​CREATION wartość TRUE. Aby uzyskać więcej informacji o tworzeniu zrzutów ekranu, zobacz Zrzuty ekranu w rysunkach.

Pliki powiązane z eksportem IFC w folderze \IFC

Plik lub rozszerzenie nazwy pliku

Opis

.ifc

Wyeksportowane pliki IFC

Pliki powiązane z NC w folderze \DSTV_Profiles

Plik lub rozszerzenie nazwy pliku

Opis

.nc1

Pliki NC (numerical control)

Pliki w folderze \ModelSharing

Plik lub rozszerzenie nazwy pliku

Opis

ModelSharingService.key

Plik klucza, który jest potrzebny do udostępniania w Tekla Model Sharing.

FileSharing.ini

Ustawienia udostępniania plików w Tekla Model Sharing.

FileSharing.xml

Plik potrzebny do udostępniania plików w Tekla Model Sharing.

Pliki w folderze \ProjectOrganizer

Plik lub rozszerzenie nazwy pliku

Opis

.db

Tworzone po pierwszym otwarciu Organizatora. Zawiera wszystkie informacje o szablonach właściwości i kategoriach używanych w modelu.

Nazwa bazy danych pokazuje wersję bazy danych, np. ProjOrg000020.db.

.propertytemplate

Tworzony podczas eksportowania szablonu właściwości z narzędzia Organizator.

.category

Tworzony podczas eksportowania kategorii z narzędzia Organizator.

Pliki powiązane z raportami w folderze \Reports

Plik lub rozszerzenie nazwy pliku

Opis

.xsr

Raporty Tekla Structures

Pliki w folderze \SessionFileRepository

Plik lub rozszerzenie nazwy pliku

Opis

Pliki w folderze SessionFileRepository

Kopie zapasowe plików, które są aktualizowane lub usuwane podczas wczytywania Tekla Model Sharing.

SessionFile.db

Baza danych do zarządzania plikami w folderze modelu w Tekla Model Sharing .

.storage

Plik konfiguracyjny SessionFile.db.

Pliki powiązane z kształtami w folderach \ShapeGeometries i \Shapes

Plik lub rozszerzenie nazwy pliku

Opis

.tez

.xml

Opisy geometrii kształtów w folderze \ShapeGeometries.

.xml

Opisy kształtów w folderze Shapes.

Pliki w folderze \screenshots

Plik lub rozszerzenie nazwy pliku

Opis

.png

Zrzuty ekranu wykonane w Tekla Structures.

Pliki powiązane z eksportem Unitechnik w folderze \UT_files

Plik lub rozszerzenie nazwy pliku

Opis

.uni

Wyeksportowane pliki Unitechnik

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej