Importowanie wartości atrybutów użytkownika

Tekla Structures
2020
Tekla Structures

Importowanie wartości atrybutów użytkownika

Do modelu można zaimportować z pliku tekstowego wartości atrybutów zdefiniowanych przez użytkownika (UDA). Można na przykład zaimportować listę wyprodukowanych lub skontrolowanych zespołów. Istniejące wartości atrybutów użytkownika można też wyczyścić za pomocą importu atrybutów.

Wartości atrybutów można importować do obiektów modelu, rysunków i niektórych obiektów modelu referencyjnego Tekla Structures. Oprócz określania kryteriów dopasowywania w pliku importu można również ograniczyć zakres importu do obiektów wybranych w modelu lub do obiektów modelu referencyjnego.

Plik importu może być:

 • plik wyeksportowany z innego oprogramowania;

 • plik utworzony ręcznie za pomocą standardowego edytora tekstowego, np. Notatnika Microsoft;

 • utworzony z programu Microsoft Excel przez zapisanie pliku za pomocą polecenia Zapisz jako w formacie Tekst (rozdzielany znakami tabulacji) (*.txt).

 • prosty raport Tekla Structures zawierający identyfikatory GUID elementów i atrybuty użytkownika.

Uwaga: Istnieją alternatywne sposoby importowania danych do atrybutów użytkownika. Na przykład atrybuty użytkownika mogą być wypełniane podczas importowania obiektów IFC i konwertowania ich na obiekty natywne Tekla Structures. Istnieje również kilka rozszerzeń Tekla Warehouse umożliwiających modyfikowanie danych atrybutów użytkownika.

Struktura pliku wejściowego

Wartości atrybutów użytkownika (UDA) można importować do modeli Tekla Structures z plików wejściowych, które są odpowiednio rozdzielanymi plikami tekstowymi.

Separatory

Separator to znak oddzielający różne pola znajdujące się w tym samym wierszu. Pola można rozdzielać za pomocą dowolnego znaku ASCII, który nie jest wyświetlany w nazwach i wartościach importowanych atrybutów. W tym samym pliku wejściowym można używać kilku alternatywnych separatorów. Typowe znaki separatorów to przecinek, tabulator, średnik i spacja.

Definicje pól i wartości

W pliku wejściowym pierwszy wiersz jest nagłówkiem definiującym pola dla reszty pliku. Wszystkie pozostałe wiersze pliku wejściowego zawierają wartości pól nazwanych w pierwszym wierszu.

Pierwszy wiersz musi zawierać co najmniej jedno pole kluczowe identyfikujące obiekty modelu lub rysunki oraz co najmniej jedną nazwę atrybutu użytkownika, która identyfikuje pole atrybutu użytkownika, do którego mają zostać zaimportowane nowe wartości. Należy pamiętać, że nazwy wielu pól różnią się od etykiet pól widocznych w interfejsie użytkownika. Nazwy atrybutów użytkownika są zdefiniowane w plikach objects.inp, które dotyczą modelu (patrz informacje na temat sposobu wczytywania pliku).

Plik konfiguracyjny import_macro_data_types.dat (objaśniony dalej) określa, które pola mogą być użyte w imporcie atrybutu i jaki jest typ danych każdego atrybutu. Nie można dodawać ani zmieniać pól kluczowych, ale można edytować zestaw atrybutów użytkownika. Wartości są importowane jako ciągi (tekst), chyba że dla atrybutu zostanie zdefiniowany inny typ danych w pliku import_macro_data_types.dat.

Dostępne pola kluczowe

Pola kluczowe dla obiektów modelu:

Pole kluczowe

Przykład

Działanie

GUID

ID4FEAFC88-0000-0004-3133-​343038303031

Tekla Structures przypisuje atrybuty użytkownika w tym wierszu w pliku wejściowym do obiektu modelu, który ma identyfikator GUID o wartości ID4FEAFC88-0000-0004-3133-343038303031.

ASSEMBLY_POS

lub

MARK

A3

Tekla Structures przypisuje atrybuty użytkownika z tego wiersza pliku wejściowego do zespołu, który ma wartość ASSEMBLY_POS wynoszącą A3.

Wiersz ten należy powtórzyć dla każdego zespołu, który ma zostać uwzględniony.

PHASE

2

Tekla Structures przypisuje atrybuty użytkownika z tego wiersza pliku wejściowego do zespołu, który ma wartość PHASE wynoszącą 2.

W przypadku użycia tej opcji należy użyć również ASSEMBLY_POS jako pola kluczowego.

Pola kluczowe dla obiektów rysunku:

Pole kluczowe

Przykład

Działanie

TYPE NAME

A D4

Tekla Structures przypisuje atrybuty użytkownika z tego wiersza pliku wejściowego do zespołu, który ma wartość TYPE wynoszącą A oraz wartość MARK wynoszącą D4.

W pliku wejściowym należy użyć obydwu tych pól kluczowych.

ID

134

Tekla Structures przypisuje atrybuty użytkownika z tego wiersza pliku wejściowego do obiekty rysunku, który ma wartość ID wynoszącą 134.

Puste wartości

Możliwe jest, że niektóre wiersze pliku wejściowego nie mają wartości dla wszystkich pól atrybutów (mogą występować dwa lub więcej kolejnych znaków ogranicznika między wartościami). Te puste wartości można pominąć podczas importu bez wprowadzania zmian w atrybutach użytkownika lub można skorzystać z tych pustych wartości, aby usunąć istniejące wartości atrybutów użytkownika w modelu. Domyślnie puste wartości są pomijane. Aby usunąć istniejące wartości, należy nadać opcji zaawansowanej XS_ERASE_UDA_VALUE_WITH_ATTRIBUTE_IMPORT_NULL_AND_BLANK wartość TRUE w pliku .ini.

Kolejność wczytywania

Tekla Structures wczytuje plik wejściowy w kolejności od pierwszego wiersza. Jeśli w kolejnych wierszach znajdują się zdublowane pola kluczowe, importowane jest tylko pierwsze wystąpienie.

Plik danych (import_macro_data_types.dat)

Aby zaimportować wartość do atrybutu użytkownika, nazwa pola i typ danych muszą być prawidłowo zdefiniowane w pliku danych import_macro_data_types.dat. Można dodawać, edytować i usuwać pola atrybutów użytkownika, do których dane są importowane. Nie należy edytować sekcji pól klucza w pliki - nie można dodawać nowych pól klucza.

Lokalizacja pliku

Domyślny plik danych znajduje się w folderze system w folderze środowiska, np C:\ProgramData\Trimble\Tekla Structures\<version>\environments\common\system. W używanym środowisku może również istnieć zlokalizowana wersja pliku.

Nie należy wprowadzać zmian w plikach domyślnych. Zamiast tego utwórz kopię pliku i zapisz ją w innym położeniu, na przykład w folderze firmowym lub w folderze attributes w folderze modelu. W ten sposób zmiany nie zostaną zastąpione po ponownym zainstalowaniu lub uaktualnieniu Tekla Structures. Gdy plik istnieje w wielu lokalizacjach, zostanie zastosowana domyślna kolejność wyszukiwania folderów i zostanie użyty tylko pierwszy odczytywany plik.

Zawartość pliku

Plik import_macro_data_types.dat zawiera zwykły tekst. Plik można edytować w standardowym edytorze tekstowym, np. Notatniku Microsoft.

Każdy wiersz w pliku jest definicją pola, która może zawierać następujące atrybuty w następującej kolejności:

User-defined attribute name,Data type,Conversion factor,Comments

 1. User-defined attribute name. Wpisz wewnętrzną nazwę pola zdefiniowaną w polu w pliku objects.inp.

  Przykładowo w objects.inp w definicji attribute("USER_FIELD_1", "j_user_field_1", string, "%s", no, none, "0.0", "0.0") nazwa atrybutu użytkownika to USER_FIELD_1.

 2. Data type.

  Wartością może być: INT (liczba całkowita), STRING (tekst), FLOAT, (liczba dziesiętna) lub DATE (pola daty z widżetem kalendarza). Jeśli nie ma wartości lub jest nieprawidłowa, wartością domyślną jest STRING.

  Niedopasowanie typu wartości nie uniemożliwia importowania danych, ale wyniki mogą być czasem nieprawidłowe w zależności od danych i pola. Na przykład pola dat mogą być nieprawidłowo ustawiane, jeśli typem danych nie jest DATE. Z drugiej strony można bez problemu zaimportować liczbę całkowitą do pola tekstowego.

  Pola z listami opcji są definiowane jako pola liczbowe typu INT. Przykładowo blokadom obiektu można nadać wartość Nie, Tak i Organizacja za pomocą liczb 0, 1 oraz 2 w pliku wejściowym.

 3. Conversion factor (opcjonalnie, tylko FLOAT). Do konwertowania wartości brytyjskich na wartości metryczne w środowiskach brytyjskich.

  Uwaga:

  Zalecamy sprawdzenie wartości FLOAT w celu uniknięcia błędów współczynnika konwersji.

 4. Comment (opcjonalnie). Wszystkie znaki zgodne z powyższymi definicjami są ignorowane i mogą być używane do zapisywania komentarzy. Należy jednak pamiętać, że te komentarze należy stosować oszczędnie, ponieważ plik jest łatwiejszy do wczytania w przypadku zapisu większości komentarzy w osobnym wierszu, jak wyjaśniono poniżej.

Tekla Structures traktuje wiersze zaczynające się od podwójnych znaków ukośnika (//) jako komentarze i pomija je podczas odczytywania pliku.

Przykłady:

//Regular attributes

R1_ISSUED_FOR_APPRL, STRING
R1_DATE_APPROVED, DATE

//Attribute with conversion factor and comment

shear1, FLOAT, 4448.2222, For kips

Przykłady plików wejściowych

Przykładowy plik wejściowy dla elementów

Plik wejściowy jest rozdzielony znakami tabulacji.

ASSEMBLY_POS i PHASE są polami kluczowymi. Tekla Structures dodaje kilka atrybutów użytkownika do zespołów o wartościach zgodnych z właściwościami wymienionymi w kolumnach ASSEMBLY_POS i PHASE.

Na przykład zespół o wartości ASSEMBLY_POS (numer zespołu) wynoszącej B5 w fazie 1 otrzymuje następujące atrybuty użytkownika:

STATUS: 3

USER_PHASE: 6

USER_ISSUE: 3/25/2019

ASSEMBLY_POS PHASE STATUS USER_PHASE USER_ISSUE
B1 1 7 3 3/25/2019
B2 1 7 3 3/25/2019
B3 1 7 3 3/25/2019
B4 1 7 3 3/25/2019
B5 1 3 6 3/25/2019
B1 1 3 5 3/26/2019
B2 2 3 4 3/26/2019

Plik wejściowy zawiera dwa wpisy dotyczące B1. W takim przypadku Tekla Structures zapisuje w pliku log komunikat „>Podwójne dane w pliku wejściowym.” i importuje i tylko pierwszy wpis z pliku. W tym przykładzie po imporcie atrybutów B1 będzie mieć następujące atrybuty użytkownika:

STATUS: 7

USER_PHASE: 3

USER_ISSUE: 3/25/2019

Przykładowy plik wejściowy dla rysunków

Plik wejściowy jest rozdzielony znakami tabulacji.

TYPE i NAME są polami kluczowymi. Tekla Structures dodaje wartość atrybutu zdefiniowanego przez użytkownika User field 4 do rysunków o wartościach zgodnych z podanymi w kolumnach TYPE i NAME.

Na przykład rysunek o atrybutach TYPE A (rysunek zespołu) i NAME B.2 uzyskuje wartość atrybutu User field 4 wynoszącą 4.

TYPE NAME DRAWING_USERFIELD_4
A B.1 3
A B.2 4
A C.1 1
A C.2 2

Przetwarzanie pliku wejściowego

Uwaga: Ta operacja powoduje zastąpienie istniejących wartości atrybutów pasujących obiektów, jeśli plik wejściowy zawiera wartość pola.

Domyślnie puste wartości są pomijane. Aby usunąć istniejące wartości, nadaj opcji zaawansowanej XS_ERASE_UDA_VALUE_WITH_ATTRIBUTE_IMPORT_NULL_AND_BLANK wartość TRUE w pliku .ini.

 1. Aby zaimportować atrybuty zdefiniowane przez użytkownika do wybranego obszaru w programie Tekla Structures, wybierz obszar w modelu.
 2. W menu Plik kliknij Importuj > Atrybuty.

  Zostanie otwarte okno dialogowe Import atrybutów.

 3. Kliknij przycisk ... obok pola Plik wejściowy, aby wskazać plik wejściowy do zaimportowania.
 4. Wybierz odpowiednie ustawienia importu.

  Opcja

  Opis

  Separatory pliku wejściowego

  Wybierz separator lub kilku alternatywnych separatorów używanych w pliku wejściowym.

  Pola można rozdzielać za pomocą dowolnego znaku ASCII, który nie jest wyświetlany w nazwie i wartości importowanych atrybutów.

  Zakres wejścia

  • Domyślny, Cały model

   Tekla Structures przypisuje wartości obiektów atrybutów użytkownika w pliku wejściowym do pasujących obiektów w modelu.

  • Tylko wybrane

   Tekla Structures przypisuje wartości obiektów atrybutów zdefiniowanych przez użytkownika w pliku wejściowym do pasujących obiektów w wybranym obszarze modelu.

   Ta opcja służy do importowania atrybutów zdefiniowanych przez użytkownika. Nie należy jej używać w przypadku rysunków.

  • Modele referencyjne

   Tekla Structures przypisuje wartości obiektów atrybutów użytkownika w pliku wejściowym do pasujących obiektów w modelach referencyjnych.

  Utwórz plik log

  • Utwórz

   Powoduje utworzenie nowego pliku log o nazwie attribute_import.log w folderze bieżącego modelu za każdym razem podczas importowania atrybutów użytkownika. Wszystkie poprzednie pliki informacji importu atrybutów zostają nadpisane.

  • Dołącz

   Powoduje dodanie wpisów informacji w pliku attribute_import.log w folderze bieżącego modelu za każdym razem podczas importowania atrybutów użytkownika. Jeśli plik log nie istnieje, Tekla Structures go tworzy.

  • Nie

   Plik historii nie jest tworzony.

  Wyświetl log

  • Nie

   Plik historii nie jest wyświetlany.

  • W oknie dialogowym

   Plik log jest wyświetlany po zakończeniu importu.

 5. Kliknij Utwórz, aby zaimportować plik.

  Jeśli wybrano opcję wyświetlania pliku log, Tekla Structures wyświetla plik log w osobnym oknie i można kliknąć wpis w dzienniku, aby wybrać odpowiedni obiekt w modelu.

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej