Zaimportuj model i rysunki Tekla Structures do innego modelu

Tekla Structures
2020
Tekla Structures

Zaimportuj model i rysunki Tekla Structures do innego modelu

Można użyć polecenia Importuj model, aby zaimportować model i rysunki Tekla Structures do innego modelu. Jeśli zaimportowany model zostanie później zaktualizowany, można ponownie zaimportować zaktualizowany model.

  • Nie można importować modelu lub jego części bezpośrednio do tego samego modelu (jeśli na przykład folder modelu został skopiowany w systemie plików, a następnie pracować osobno). Można to obejść, na przykład importując najpierw model do nowego pustego modelu lub używając polecenia Zapisz jako do utworzenia kopii modelu.

  • W przypadku importowania do istniejącego modelu, napraw możliwe konflikty numeracji, dodając przedrostki w serii numeracji.

  • Importowanie modeli ze starszych wersji Tekla Structures nie jest dozwolone. Przy próbie zaimportowania starego modelu zostanie wyświetlony następujący komunikat: „Importowanie modeli z poprzednich wersji nie jest obsługiwane. Najpierw zapisz model w bieżącej wersji. Pamiętaj, że modelu nie będzie można edytować w poprzedniej wersji Tekla Structures.” Kliknij Otwórz do aktualizacji, aby otworzyć i zapisać model w nowej wersji, lub kliknij OK.

  • Można użyć polecenia Importuj model jako zamiennika starego importu pamięci modelu. Zaimportuj model do pustego modelu Tekla Structures utworzonego bez szablonu modelu.

  1. Otwórz model Tekla Structures, do którego chcesz zaimportować inny modelu.
  2. Przejdź do Szybkie uruchamianie, rozpocznij wpisywanie ciągu znaków importuj model i wybierz polecenie Importuj model z listy, która się pojawi.
  3. Wybierz folder modelu do zaimportowania i kliknij OK.

    Obiekty i rysunki modelu są importowane, a zmiany są wyświetlane przy użyciu tej samej listy, która jest używana w Tekla Model Sharing.

Przy ustawieniach domyślnych atrybut Blokada otrzymuje wartość Tak w importowanych obiektach. Blokowanie jest kontrolowane przez opcję zaawansowaną XS_MODEL_IMPORT_LOCK_OBJECTS w kategorii Import okna dialogowego Opcje zaawansowane.

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej