Tekla Model Sharing i multi-user dla administratorów

Tekla Structures
2020
Tekla Structures

Tekla Model Sharing i multi-user dla administratorów

Tabela różnic między Tekla Model Sharing a modelami wielu użytkowników znajduje się tutaj.

Tekla Model Sharing

Usługa Tekla Model Sharing pozwala na wydajne globalne modelowanie w grupie w ramach jednego modelu Tekla Structures. Dzięki usłudze Tekla Model Sharing użytkownicy mają swobodę pracy na tym samym modelu, w tym samym czasie, ale w różnych miejscach i strefach czasowych.

W usłudze Tekla Model Sharing każdy użytkownik ma lokalną wersję modelu na swoim komputerze lub dysku sieciowym, a jego dane są udostępniane i synchronizowane przez Internet za pomocą usługi udostępniania danych w chmurze Microsoft Azure. Udostępniany model jest podłączany do usługi udostępniania opartej na chmurze. Stan usługi można sprawdzić w dowolnym momencie.

Uwaga:

Użytkownicy tego samego udostępnionego modelu muszą mieć identyczną wersję Tekla Structures i korzystać z tego samego dodatku service pack.

Jeśli użytkownik zacznie udostępniać model, organizacja, do której należy użytkownik, uzyskuje własność modelu. W Tekla Model Sharing organizacja jest zawsze właścicielem wszystkich modeli udostępnionych jej przez użytkowników. Właścicielem modelu udostępnionego jest zawsze tylko jedna organizacja. Można zarządzać wszystkimi modelami udostępnionymi będącymi własnością Twojej organizacji i wyświetlać je za pomocą serwisu internetowego Management Console for Tekla Model Sharing Logowanie wymaga uprawnień administratora Trimble Identity.

Usługa Tekla Model Sharing wymaga ważnej licencji usługi Tekla Model Sharing oraz konta Trimble Identity, które stanowi część prawidłowo obsługiwanej organizacji. Na podstawie informacji Trimble Identity można przypisywać licencje Tekla Model Sharing i zarządzać nimi w internetowym narzędziu Tekla Online Admin Tool. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Zarządzanie tożsamościami Trimble i licencjami Tekla Model Sharing.

Stan usługi udostępniania danych w chmurze Tekla Model Sharing jest powszechnie dostępny w stanie usługi Tekla Model Sharing. Na tej stronie internetowej można także znaleźć informacje o przerwach w działaniu usługi.

Aby uzyskać więcej informacji na temat działania usługi Tekla Model Sharing, zobacz

Uwaga:

Tekla Model Sharing wymaga modelu jednego użytkownika. W trybie multi-user nie można jednocześnie udostępniać i używać modelu. Jeśli chcesz rozpocząć korzystanie z trybu multi-user w celu udostępniania modelu zamiast usługi Tekla Model Sharing, musisz najpierw wykluczyć lokalną wersję modelu z usługi udostępniania, a następnie skonwertować ją na model multi-user.

Wykluczony model nie ma połączenia z oryginalnym udostępnionym modelem w usłudze udostępniania. Oznacza to, że jeśli wykluczymy lokalną wersję modelu z usługi udostępniania i rozpoczniemy korzystanie z modelu w trybie multi-user, później nie będzie możliwości połączenia oryginalnego udostępnionego modelu i modelu multi-user.

Modele multi-user

W Tekla Structures można pracować z modelami w trybie jednego użytkownika lub trybie wielu użytkowników (multi-user). Tryb multi-user umożliwia równoczesny dostęp kilku użytkowników do tego samego modelu. Kilku użytkowników może pracować nad tym samym projektem i widzieć postępy innych użytkowników, dzięki czemu kopiowanie i scalanie modeli nie jest potrzebne.

Model multi-user składa się z pojedynczego modelu głównego, który może być umieszczony w dowolnym miejscu w sieci. Każdy użytkownik może uzyskiwać dostęp do tego modelu i otworzyć własny lokalny widok modelu na komputerze klienta. Ten widok lokalny jest nazywany modelem roboczym. Wszelkie zmiany, jakie użytkownik wprowadza do swojego modelu roboczego, są lokalne i niewidoczne dla innych użytkowników do czasu, gdy użytkownik zapisze model roboczy w modelu głównym.

Model multi-user jest zablokowany podczas otwierania, zapisywania i numerowania. Gdy jeden z użytkowników wykonuje dowolną z tych operacji, wówczas w tym czasie inni użytkownicy nie mogą wykonywać takiej operacji. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w podrozdziale Sposób działania trybu wielu użytkowników.

Uwaga:

Wszyscy użytkownicy w modelu multi-user powinni używać tych samych ustawień i tej samej wersji oraz tego samego dodatku service pack Tekla Structures.

Serwer multi-user Tekla Structures działa jako usługa uruchamiana automatycznie po włączeniu komputera. Użytkownik nie musi się logować do tej usługi. Niezależnie od używanej wersji Tekla Structures zaleca się korzystanie z najnowszej dostępnej wersji serwera multi-user.

Określanie uprawnień dostępu do modelu multi-user

Atrybuty użytkownika można chronić za pomocą uprawnień. Można też zapobiegać przypadkowej modyfikacji modelu i rysunków, używając atrybutu użytkownika (UDA) Blokada. Można użyć atrybutu UDA do elementów (osobno dla belek, słupów itd.), śrub, spoin, określonych typów rysunków, właściwości projektu i właściwości faz.

Atrybut Blokada zastosowany razem z uprawnieniami może zapobiegać modyfikowaniu modelu przez niektórych użytkowników lub niektóre organizacje. Aby uzyskać więcej informacji na temat uprawnień dostępu, zobacz Prawa dostępu w trybie wielu użytkowników.

Atrybut UDA Blokada ma trzy wartości: Tak, Nie i Organizacja. Gdy atrybut ma wartość Tak, obiekt jest zablokowany i użytkownik nie może modyfikować jego właściwości. Może zmieniać jedynie atrybuty użytkownika obiektu, które nie wpływają na numerowanie. Jeśli podejmiesz próbę modyfikacji zablokowanego obiektu, Tekla Structures wyświetli następujący komunikat ostrzegawczy:

Tam są zamknięte obiekty, patrz raport. Nie można wykonać operacji.

Aby dodać do interfejsu użytkownika atrybut blokady, musisz dodać poniższy wiersz do sekcji obiektu w pliku objects.inp:

 attribute("OBJECT_LOCKED", attribute("OBJECT_LOCKED", "Locked:", option,"%s", none, none, "0.0", "0.0") { value("No", 1) value("Yes", 0) value("Organization", 0) } 
Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej