Instalacja Tekla Structures dla administratorów

Tekla Structures
2020
Tekla Structures

Instalacja Tekla Structures dla administratorów

Można zainstalować Tekla Structures na stacji roboczej za pomocą standardowych pakietów instalacji lub tworząc własną scentralizowaną instalację przy użyciu pakietów MSI. Można też uruchamiać Tekla Structures w środowisku wirtualnym Citrix.

Aby korzystać z Tekla Structures, należy również zainstalować serwer licencji.

Wymagania dotyczące instalacji

Trimble Identity

Usługi Tekla Online używają konta Trimble Identity do identyfikacji. Można używać konta Trimble Identity z innymi usługami Trimble, takimi jak Trimble Connect i SketchUp 3D Warehouse.

Każda organizacja ma co najmniej jedno konto administratora odpowiedzialnego za zarządzanie grupami organizacji używanymi w usługach Tekla Online. Funkcję administratora może pełnić kilka osób w organizacji. Pierwszy użytkownik jest zapraszany przez przedstawiciela Trimble. Ta osoba otrzymuje uprawnienia administratora, a następnie jest odpowiedzialna za dodawanie innych użytkowników i administratorów stosownie do potrzeb.

Jako administrator:

 • Zapraszasz i zatwierdzasz pracowników w grupie użytkowników organizacji, aby zezwolić im na pełen dostęp do wszystkich usługTekla Online.
 • Dodajesz zewnętrznych użytkowników licencji.
 • Wybierasz, kto ma dostęp do licencji online organizacji.
 • Usuwasz użytkowników z grupy użytkowników organizacji, gdy przestają należeć do organizacji.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Trimble Identity dla Tekla Online services i Zarządzanie kontami Trimble Identities i licencjami Tekla Online.

System operacyjny i zalecenia sprzętowe

Tekla Structures można zainstalować w najnowszych 64-bitowych wersjach systemów operacyjnych Windows.

Jeśli system operacyjny nie jest jedną z obsługiwanych wersji systemu Windows, instalacja zostanie anulowana. Instalacja wymaga również, aby na komputerze był zainstalowany Microsoft .NET Framework 4.7.2 lub nowszy. Instalacja .NET Framework 4.7.2 jest dołączona do pakietu instalacyjnego Tekla Structures i w razie potrzeby jest uruchamiana. W przypadku utworzenia dostosowanego pakietu instalacyjnego upewnij się, że platforma .NET Framework jest zainstalowana na komputerach klienckich. Zobacz także Wymagania wstępne instalacji Tekla Structures.

Aby uzyskać więcej informacji na temat zalecanego systemu operacyjnego i specyfikacji sprzętu, zobacz zalecenia sprzętowe Tekla Structures 2020.

Instalacja Tekla Structures

Program i środowiska Tekla Structures można pobrać z Tekla Downloads. Aby korzystać z najnowszej wersji programu, zaleca się zainstalowanie najnowszego pakietu serwisowego Tekla Structures. Pakiety serwisowe zawierają ulepszenia i poprawki najnowszej lub poprzedniej głównej wersji lub pakietu serwisowego Tekla Structures. Pakiety serwisowe są dostępne dla wszystkich użytkowników mających ważną umowę serwisową.

Uwaga:

Aby zainstalować Tekla Structures, potrzebne są uprawnienia administratora.

Podczas scentralizowanej instalacji użytkownicy końcowi nie potrzebują uprawnień administratora do instalacji.

Instalatory Tekla Structures są instalatorami .msi. Instalatory środowiska .msi zawierają zestawy instalatorów .tsep zawierające rzeczywiste pliki i ustawienia środowiska. Instalując nową wersję Tekla Structures, należy najpierw zainstalować oprogramowanie, a następnie środowiska. Instalatory .msi są instalowane na komputerze przed otwarciem Tekla Structures.

Po uruchomieniu instalatora .msi środowiska tworzy on folder środowiska i kopiuje instalatory .tsep do folderu..\Tekla Structures\<version>\Extensions\To be installed. Instalator tworzy również pliki RemoveEnv.bat i ToBeRemoved.txt umieszcza je w folderze ..\Environments\<environment>. Te pliki są używane podczas odinstalowywania środowiska.

Podczas uruchamiania instalatora .msi środowiska w kreatorze instalacji można określić, czy instalatory .tsep będą uruchamiane natychmiast podczas instalacji środowiska. Jeśli ta opcja nie zostanie wybrana, instalatory .tsep zostaną uruchomione podczas pierwszego uruchomienia Tekla Structures po instalacji. W takim przypadku Tekla Structures otwiera okno dialogowe pokazujące postęp instalacji instalatorów .tsep.

Uruchamianie instalatorów .tsep nie wymaga uprawnień administratora. Instalatory .tsep instalują pliki środowiska w folderze ..\Tekla Structures\<version>\Environments\<environment>.

W przypadku instalowania kilku środowisk po raz pierwszy zaleca się, nie zaznaczać uruchomienia instalatorów .tsep podczas instalacji .msi. Niektóre pakiety .tsep są używane w więcej niż jednym środowisku, a ta sama wersja pakietu .tsep jest instalowana tylko raz. Należy pamiętać, że pierwsze uruchomienie Tekla Structures po instalacji może trwać dłużej, zwłaszcza jeśli zainstalowano kilka środowisk, ponieważ wszystkie instalatory .tsep są wtedy uruchamiane.

Kreator instalacji Tekla Structures zawiera szczegółowe instrukcje dotyczące instalacji. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Instalacja Tekla Structures.

Struktura folderów

Struktura folderów na komputerze lokalnym

Zobacz Foldery instalacji Tekla Structures, aby uzyskać informacje na temat konfiguracji struktury folderów na komputerze lokalnym.

Struktura folderów organizacji

Zalecamy używanie centralnego folderu plików do przechowywania plików modelu i konfiguracji ustawień specyficznych dla firmy oraz projektów. Tekla Structures odczytuje ustawienia z centralnego serwera plików. Przy uaktualnianiu do nowej wersji Tekla Structures lub aktualizowaniu logo firmy wystarczy zamienić pliki w jednym miejscu. Dzięki temu łatwiej wykonywać kopie zapasowe i przeprowadzać uaktualniania.

Więcej informacji na ten temat można znaleźć w podrozdziale Tworzenie folderów projektów i folderów firmowych.

Kopia zapasowa

W przypadku wszystkich cennych informacji i prac przechowywanych przez firmę, ważne jest sporządzanie kopii zapasowych folderów modeli oraz ustawień firmowych i projektów. Jeśli firma dysponuje systemem sporządzania automatycznie zaplanowanych kopii zapasowych, najlepiej zaplanować sporządzanie kopii zapasowych w nocy, poza godzinami pracy, aby nie dopuścić do ewentualnych konfliktów w modelu. Należy także pamiętać o wykonaniu kopii zapasowej uprawnień do licencji oraz aktywnych licencji.

Ochrona przed wirusami

W niektórych przypadkach oprogramowanie antywirusowe powodowało problemy z zapisywaniem modeli i rysunków w folderze modelu. Te problemy mogą występować przede wszystkim wtedy, gdy model jest zapisany na dysku sieciowym. Zdecydowanie zaleca się dodanie Tekla Structures do listy bezpiecznych programów systemu antywirusowego i takie skonfigurowanie ochrony przed wirusami, aby działania w folderze modelu nie były blokowane ani skanowane.

Ustawienia Tekla Structures w rejestrze Windows

Rejestr systemu Windows to hierarchiczna baza danych, w której systemy operacyjne Microsoft Windows przechowują ustawienia i opcje konfiguracyjne. Ustawienia zapisane w rejestrze są używane podczas sesji Tekla Structures oraz w trakcie instalacji Tekla Structures.

Ostrzeżenie:

Nie należy zmieniać ustawień zapisanych w rejestrze. Mogłoby to spowodować nieprawidłowe działanie systemu operacyjnego. Ustawienia zapisane w rejestrze można wyświetlać za pomocą Edytora rejestru.

Ustawienia użytkownika

Niektóre z ustawień użytkownika Tekla Structures, np. ogólne opcje oraz położenie i rozmiar okien dialogowych, są przechowywane w rejestrze. Ustawienia są zapisywane w kluczu rejestru o nazwie pochodzącej od Tekla Structures numeru wersji w gałęzi rejestru HKEY_CURRENT_USER\Software\Trimble\Tekla Structures\<VERSION>.

Przy pierwszym uruchomieniu po instalacji Tekla Structures korzysta z ustawień domyślnych. Jeśli użytkownik zmieni jakieś ustawienie podczas sesji Tekla Structures, modyfikacja ta zostanie zapisana w trakcie sesji lub przy zamykaniu Tekla Structures. Po ponownym uruchomieniu tej samej wersji Tekla Structures zostanie użyta zmieniona wartość ustawienia.

Przy uaktualnianiu Tekla Structures do nowszej wersji można skopiować zmodyfikowane ustawienia za pomocą narzędzia Kreator migracji.

Ustawienia instalacji

Instalacja Tekla Structures zapisuje informacje w kluczu rejestru HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Trimble\Tekla Structures\<VERSION>.

Instalacja bezobsługowa Tekla Structures

Instalacja bezobsługowa Tekla Structures w sieci firmowej oszczędza czas w dużych przedsiębiorstwach, które mają wielu użytkowników Tekla Structures.

Instalacja bezobsługowa umożliwia niezauważalne instalowanie Tekla Structures w tle, ponieważ w trakcie jego trwania użytkownicy nie widzą okien dialogowych instalacji. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat instalacji bezobsługowej, zobacz Scentralizowana dystrybucja Tekla Structures2020.

Instalacja w środowisku wirtualnym

Można też uruchamiać Tekla Structures w środowisku wirtualnym Citrix. Wirtualizacja aplikacji i pulpitu umożliwia użytkownikom uruchamianie oprogramowania z serwera Citrix w sieci bez zainstalowanego lokalnie oprogramowania Tekla Structures na stacji roboczej. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat instalacji wirtualnych, zobacz Korzystanie z Tekla Structures za pomocą aplikacji i wirtualizacji pulpitu.

Instalowanie serwera licencji

Jeśli używasz tylko jednej licencji Tekla Structures, możesz zainstalować serwer licencji na tym samym komputerze co Tekla Structures. W efekcie program będzie dostępny na tej konkretnej stacji roboczej. W środowisku z wieloma licencjami i użytkownikami można zainstalować serwer licencji w sieci firmowej, co pozwala na bardziej elastyczne wykorzystanie licencji stosownie do potrzeb.

Zanim użytkownicy zaczną korzystać z Tekla Structures, musisz wykonać następujące czynności:

 • Zainstalowanie i skonfigurowanie serwera licencji na komputerze.
 • Zapisanie certyfikatu uprawnień i aktywowanie licencji.
 • Połącz każdy komputer kliencki z Tekla Structures z serwerem licencji ręcznie, za pomocą niestandardowej instalacji lub przez wydanie instrukcji użytkownikom.

Więcej informacji na ten temat można znaleźć w podrozdziale System licencjonowania Tekla Structures.

Instalowanie pakietów .tsep

Pakiety rozszerzeń Tekla Structures, pakiety .tsep to rozszerzenia Tekla Structures lub programy instalacyjne dodatkowej zawartości środowiska. Pakiety .tsep są dostępne do pobrania z Tekla Warehouse.

Pakiety .tsep można instalować na trzy sposoby.

Instalacja bezpośrednia

 1. Kliknij dwukrotnie pobrany instalator .tsep.
 2. Zostanie otwarte okno dialogowe Menedżer rozszerzeń Tekla Structures z nazwą rozszerzenia, które ma zostać zainstalowane.

  Domyślnie instalatory .tsep są otwierane za pomocą programu Menedżer rozszerzeń Tekla Structures. Niektóre instalatory .tsep są uruchamiane bezpośrednio z Tekla Warehouse przy użyciu opcji Wstaw do modelu.

 3. Wybierz wersje Tekla Structures, do których chcesz importować, i kliknij przycisk Importuj. Po następnym uruchomieniu Tekla Structures rozszerzenia zostaną automatycznie zainstalowane i wyświetlone w oknie Menedżer rozszerzeń Tekla Structures.
Uwaga:

Jeśli instalator .tsep nie jest skonfigurowany tak, aby był domyślnie uruchamiany w aplikacji Tekla Structures extension manager, można to ustawić ręcznie. Kliknij prawym przyciskiem myszy instalator .tsep i wybierz Properties. W oknie Opens with wybierz Change i przejdź do lokalizacji aplikacji TsepFileDispatcherLauncher.

Instalacja menedżera rozszerzeń Tekla Structures

Możesz też zainstalować instalator .tsep z Tekla Structures Menedżera rozszerzeń w Tekla Structures.

 1. W katalogu Aplikacje i komponenty kliknij > Zarządzaj rozszerzeniami > Menedżer rozszerzeń, aby otworzyć Tekla StructuresMenedżer rozszerzeń.
 2. Kliknij Import i przejdź do położenia instalatora .tsep, który chcesz zainstalować.
 3. Kliknij Otwórz.

  Zaimportowany .tsep zostanie zainstalowany przy następnym uruchomieniu Tekla Structures. Pakiet jest pokazany w oknie Tekla Structures Menadżer rozszerzeń i gotowy do użycia w katalogu Aplikacje i komponenty.

Odinstalowywanie pakietów .tsep

Aby odinstalować pakiety .tsep, wykonaj jedną z następujących czynności:

 • W aplikacji Tekla Structures extension manager wybierz pakiety .tsep, które chcesz odinstalować (możesz wybrać więcej niż jeden pakiet, trzymając wciśnięty klawisz Ctrl lub Shift), i kliknij Remove. Pakiety .tsep zostaną usunięte po ponownym uruchomieniu Tekla Structures.
 • Przejdź do lokalizacji ..\Program Files\Tekla Structures\<version\nt\bin\ i kliknij dwukrotnie plik TeklaExtensionPackage.Builder.exe, aby otworzyć okno dialogowe Tekla Structures Extension Package (TSEP) builder and test runner.

  Przejdź do zakładki Uninstall TSEP based extensions, wybierz pakiety .tsep, które chcesz odinstalować (możesz wybrać więcej niż jeden pakiet, trzymając wciśnięty klawisz Ctrl lub Shift), i kliknij Uninstall selected. Spowoduje to usunięcie wszystkich wybranych pakietów .tsep. Nie musisz restartować Tekla Structures.

Instalacja bezobsługowa

Możesz przeprowadzić bezobsługową instalację pakietów .tsep na firmowych stacjach roboczych. Ta metoda jest przeznaczona dla administratorów systemu.

Domyślnie instalatory .tsep oczekujące na zainstalowanie są przechowywane w \ProgramData\Trimble\Tekla Structures\<version>\Extensions\To be installed. Aby przeprowadzić instalację bezobsługową, należy skopiować instalatory .tsep do folderu %XSDATADIR%\Extensions\To be installed. Utwórz folder \To be installed, jeśli jeszcze nie istnieje.

Po uruchomieniu Tekla Structures sprawdzi dostępne instalatory .tsep z folderu \To be installed i automatycznie je zainstaluje. W przypadku starszej wersji tego samego pakietu rozszerzenia, zostanie ona odinstalowana przed zainstalowaniem nowej wersji. Instalacja zostanie anulowana, jeśli jest już zainstalowana ta sama lub nowsza wersja.

 • Zainstalowane instalatory .tsep są zapisane w folderze %XSDATADIR%\Extensions\Installed.
 • Nieprawidłowe instalatory .tsep są odinstalowywane i przenoszone do folderu %XSDATADIR%\Extensions\Invalid installations.
 • Anulowane instalatory .tsep są zapisywane w %XSDATADIR%\Extensions\Cancelled installations.

Kopiowanie instalatorów .tsep

Zaleca się użycie ROBOCOPY z wiersza polecenia (cmd.exe) do skopiowania instalatorów .tsep. Więcej informacji na temat ROBOCOPY można znaleźć na stronie internetowej firmy Microsoft, np.

Podstawowa składnia ROBOCOPY to: robocopy <Source> <Destination> [<File>[ ...]] [<Options>]

Na przykład, aby skopiować instalatory .tsep w Tekla Structures 2020:
robocopy
"\\Server1\prod\TeklaStructures\2020.0\Environments_TSEP"
"C:\ProgramData\Trimble\Tekla Structures\2020.0\Extensions\To be installed"
*.tsep
"C:\Program Files\Tekla Structures\2020.0\nt\bin\TeklaExtensionPackage.TepAutoInstaller.exe"
2020.0 "C:\ProgramData\Trimble\Tekla Structures\2020.0" "2020"
Polecenie uwzględni wszystkie instalatory .tsep z katalogu sieciowego \Server1 i skopiuje je do lokalnego folderu użytkownika \To be installed. Po skopiowaniu TepAutoInstaller.exe instaluje wszystkie .tsep Instalatory z lokalnego folderu użytkownika\To be installed. Instalacja pakietów pozwala użytkownikom na rozpoczęcie Tekla Structures bez konieczności czekania na ukończenie instalacji.

Instalacja bezobsługowa

Można odinstalować pakiety .tsep partiami, tworząc pusty plik bez rozszerzenia, o nazwie RemoveExtensionOnStartup w \ProgramData\Trimble\Tekla Structures\<version>\Extensions\Installed\[Extension_To_Be_Uninstalled]. Rozszerzenia zostaną usunięte przy następnym uruchomieniu Tekla Structures.

Modelowanie w grupie

Kilka osób może jednocześnie pracować w tym samym modelu Tekla Structures.

Jeśli firma bierze udział w zewnętrznych projektach lub wielu użytkowników w firmie pracuje z różnych lokalizacji z tym samym modelem, zaleca się używanie Tekla Model Sharing. Dzięki Tekla Model Sharing użytkownicy w firmie mogą pracować z tym samym udostępnionym modelem, w trybie offline, z wysoką wydajnością oraz synchronizować zmiany ze zmianami wprowadzonymi przez innych członków zespołu, nawet w sieci o niskiej prędkości.

Jeśli pracujesz w lokalnym zespole i preferujesz aby nie korzystać z internetu podczas pracy z modelami, możesz skorzystać z trybu multi-user.

W celu zapewnienia koordynacji modelu i wymiany innych plików projektu oferujemy Trimble Connect. Aby uzyskać więcej informacji i skonfigurować współpracę w organizacji, zobacz Tekla Model Sharing i multi-user dla administratorów i Praca zespołowa w modelu Tekla Structures.

Aktualizacja Tekla Structures

Można zainstalować dodatki Service Pack w istniejącej instalacji Tekla Structures. Można przeprowadzić aktualizacje do nowych dodatków service pack bez aktualizowania istniejących licencji. Nowa wersja Tekla Structures instaluje się jako osobna instancja i może istnieć na tej samej stacji roboczej z innymi wersjami Tekla Structures. Aktualizacja do nowej wersji wymaga również zaktualizowania licencji, ponieważ licencje mają najwyższą dopuszczalną wersję.

Jeśli na komputerze jest już zainstalowana starsza wersja Tekla Structures, można użyć Kreatora migracji do skopiowania ustawień osobistych do nowej wersji. Za pomocą Kreatora migracji można skopiować dowolne z poniższych ustawień i wartości:

 • Plik user.ini
 • Wartości w rejestrze, takie jak:
  • Paski narzędzi
  • Okna dialogowe
  • Ogólne opcje

Gdy program Tekla Structures zostanie dostosowany, na przykład zostaną dodane lub zmienione rysunki lub szablony raportów i elementy katalogu, zdecydowanie zaleca się utworzenie folderów projektu i firmowych dla dostosowanych plików. Jest to przydatne, jeśli chcesz przechowywać pliki do użycia w przyszłość lub jeśli chcesz zachować je po zainstalowaniu nowej wersji.

Tekla Structures przy instalacji nowej wersji nie powoduje zastąpienia plików w folderach projektu i firmowych. Dostosowane pliki można zachować bez konieczności kopiowania i wklejania czy eksportowania i importowania z poprzednich wersji. Dzięki temu uaktualnianie jest szybsze i łatwiejsze. Jeśli wcześniejsze wersje Tekla Structures zostały dostosowane bez używania folderów firmowych lub projektu, konieczne będzie przeniesienie dostosowanych ustawień do następnej wersji Tekla Structures.

Przed rozpoczęciem korzystania z nowej wersji Tekla Structures należy zawsze przetestować działanie starych ustawień firmowych.

Wskazówka:

Jeśli chcesz skopiować ustawienia w późniejszym czasie, Kreator migracji można uruchomić ręcznie, klikając dwukrotnie MigrationWizard.exe w folderze \Tekla Structures\<version>\nt\bin\applications\Tekla\Migrations. Możesz wybrać wersję, z której zostaną skopiowane ustawienia i wersję, do której trafią.

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej