Komponenty

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

Komponenty

Komponenty są narzędziami, których można używać do łączenia elementów w modelu.Komponenty automatyzują zadania i grupują obiekty tak, aby Tekla Structures traktował je jak pojedynczą jednostkę.Można zapisać właściwości komponentu i używać ich w innych projektach.

Komponenty dostosowują się do zmian w modelu, co oznacza, że Tekla Structures automatycznie modyfikuje komponent, gdy modyfikowane są elementy łączone przez ten komponent. Gdy obiekty są kopiowane lub przesuwane przez użytkownika, Tekla Structures automatycznie kopiuje lub przesuwa wszystkie komponenty powiązane z tymi obiektami.

Wszystkie komponenty są przechowywane w katalogu Aplikacje i komponenty. Kliknij przycisk Aplikacje i komponenty w panelu bocznym, aby otworzyć katalog Aplikacje i komponenty.

Komponenty systemowe

Program Tekla Structures domyślnie zawiera szeroką gamę predefiniowanych komponentów systemowych. Istnieją trzy typy komponentów systemowych:

 • Połączenie — komponenty łączą dwa lub więcej elementów i tworzą wszystkie wymagane obiekty, takie jak: cięcia, dopasowania, elementy, śruby i spoiny.

  Połączeniami są na przykład blachy końcowe, połączenia kątownikiem i skręcane śrubami blachy węzłowe.

  W katalogu Aplikacje i komponenty symbolem połączenia jest .

 • Detal — komponenty dodają detal lub zbrojenie do elementu głównego. Detal jest połączony tylko z jednym elementem.

  Przykładowo żebra, blachy podstawy i haki do podnoszenia są detalami stalowymi, a zbrojenie belki i zbrojenie stopy fundamentowej są detalami betonowymi.

  W katalogu Aplikacje i komponenty symbolem detalu jest .

 • Detalowanie — komponenty automatycznie tworzą i zespalają elementy w celu utworzenia konstrukcji, ale nie łączą konstrukcji z istniejącymi elementami.

  Komponentami detalowania są na przykład schody, ramy i wieże.

  W katalogu Aplikacje i komponenty symbolem detalowania jest .

Jeśli nie ma komponentu systemowego odpowiadającego potrzebom, można utworzyć własne komponenty — komponenty użytkownika. Komponentów użytkownika można używać w taki sam sposób jak komponentów systemowych.

Właściwości komponentów

Każdy komponent ma okno dialogowe, w którym można zdefiniować jego właściwości.Aby otworzyć okno dialogowe, kliknij dwukrotnie komponent w katalogu Aplikacje i komponenty.

Na poniższym rysunku pokazano typowy przykład połączenia stalowego: Dwustronne połączenie kątownikiem (143). Okna dialogowe komponentów betonowych i zbrojeniowych mogą mieć różne opcje.

Opis

1

W górnej części okna dialogowego można zapisywać i wczytywać predefiniowane ustawienia. Niektóre komponenty mają przyciski zapewniające dostęp do właściwości śrub, spoin i DSTV.

Zmieniając połączenia i detale można wybrać, czy Tekla Structures ma ignorować inne typy połączeń i detali, czy modyfikować wszystkie wybrane połączenia i detale, niezależnie od typu. W przypadku wybrania opcji zmiany, wybrane komponenty zostają zmienione w celu dopasowania do typu zmienianego komponentu.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Zapisywanie i wczytywanie właściwości obiektu i pliki folderu modelu i rozszerzenia nazw plików.

2

Na zakładkach można zdefiniować właściwości elementów i śrub tworzonych przez komponent. Wartości można wprowadzić ręcznie, użyć domyślnych wartości systemowych, wartości funkcji AutoDefault, wartości automatycznych lub, w przypadku niektórych połączeń stalowych, wartości z pliku joints.def.

Wartości wprowadzone ręcznie, wartości funkcji AutoDefault, wartości automatyczne i właściwości zdefiniowane w pliku joints.def zastępują systemowe ustawienia domyślne. Domyślne wartości systemowe są używane, jeśli wartość nie zostanie wprowadzona ręcznie lub zostanie wybrany jakiś inny typ wartości właściwości. Domyślnych wartości systemowych nie można zmienić.

Aby uzyskać więcej informacji na temat joints.def, zobacz Określanie właściwości połączenia w pliku joints.def.

3

Aby uzyskać informacje na temat przycisków okna dialogowego, zobacz Korzystanie z okien dialogowych.

4

W przypadku wybrania opcji AutoDefaults , Tekla Structures będzie używał właściwości zdefiniowanej w regułach funkcji AutoDefault.

Obraz w przypadku opcji AutoDefaults ma charakter poglądowy i nie musi być zgodny z wynikiem w modelu.

Aby uzyskać więcej informacji na temat funkcji AutoDefault, zobacz AutoDefaults.

5

W przypadku wybrania opcji wartości automatycznych , Tekla Structures automatycznie określa, jaka opcja zostanie użyta dla właściwości.

Przykładowo, w razie użycia opcji właściwości automatycznych dla żebra w przypadku komponentu Blacha końcowa (144), żebro zostanie automatycznie dodane do połączenia belki ze słupem, ale nie zostanie dodane do połączenia między belkami.

Aby uzyskać więcej informacji na temat funkcji AutoConnection, zobacz AutoConnection.

6

Elementy, które w oknie dialogowym komponentu mają kolor żółty, zostały utworzone przez ten komponent.

7

Elementy, które w oknie dialogowym komponentu mają kolor niebieski, powinny istnieć już w modelu przed utworzeniem komponentu.

8

Kierunek w górę wskazuje obrót połączenia wokół elementu podrzędnego względem bieżącej płaszczyzny roboczej. Symbol na zakładce Obraz okna dialogowego komponentu wskazuje prawidłowy kierunek w górę.

W przypadku braku elementów podrzędnych Tekla Structures obraca połączenie względem elementu głównego. Dostępne ustawienia: +x, -x, +y, -y, +z, -z.

Domyślny kierunek w górę można zmienić na zakładce Ogólne okna dialogowego komponentu. Najpierw należy spróbować zmienić kierunek dodatni.

Dodawanie komponentu do modelu

Podczas dodawania komponentu do modelu komponent jest dołączany do istniejących elementów w modelu lub wskazywana jest pozycja określająca położenie lub długość komponentu.

Połączenia i detale mają element główny, który wybiera się na początku. Połączenia mogą mieć również jeden lub więcej elementów podrzędnych, wybieranych po wybraniu elementu głównego. Komponenty detalowania nie zawsze mają elementy główne i podrzędne. Zamiast tego po wybraniu pozycji w modelu automatycznie tworzą one i łączą elementy w celu utworzenia konstrukcji.

W przypadku korzystania z nieznanego komponentu należy użyć jego właściwości domyślnych. Następnie należy sprawdzić, które obszary wymagają zmian i zmieniać jednocześnie tylko po kilka właściwości, aby móc obserwować, jak zmiany wpływają na komponent. Ten sposób jest szybszy niż próby ustawienia wszystkich właściwości komponentu przed sprawdzeniem, co komponent faktycznie tworzy.

Podczas dodawania komponentu Tekla Structures otwiera wiersz polecenia. Wiersza polecenia nie należy zamykać, ponieważ są w nim wyświetlane informacje dotyczące dodawania komponentu. Informacje te mogą być przydatne w razie problemów.

 1. Kliknij przycisk Aplikacje i komponenty w panelu bocznym, aby otworzyć katalog Aplikacje i komponenty.

  Można również nacisnąć klawisze Ctrl+F.

 2. Wybierz komponent i wykonaj jedną z następujących czynności:
  Cel Procedura

  Dodanie połączenia

  1. Wybierz element główny.

  2. Wybierz elementy podrzędne.

  • W przypadku jednego elementu podrzędnego połączenie zostaje utworzone automatycznie po jego wybraniu.
  • W przypadku kilku elementów podrzędnych kliknij środkowym przyciskiem myszy, aby zakończyć wybieranie elementów i utworzyć połączenie.

  Na przykładowej ilustracji poniżej liczby od 1 do 4 przedstawiają kolejność wyboru elementów. Elementy koloru niebieskiego powinny istnieć już w modelu przed utworzeniem komponentu.

  Dodawanie detalu

  1. Wybierz element główny.

  2. Wybierz pozycję w elemencie głównym, aby określić położenie detalu.

  Dodawanie komponentu detalowania

  Wybierz od jednej do trzech pozycji, aby określić położenie obiektów tworzonych przez komponent detalowania.

Po dodaniu komponentów do modelu można użyć panelu właściwości, aby wyświetlić listę komponentów:

 • Po wybraniu jednego komponentu w modelu w panelu właściwości jest wyświetlana nazwa i numer tego komponentu. Okno dialogowe właściwości komponentu można otworzyć, klikając przycisk Właściwości komponentu w panelu właściwości.
 • Po wybraniu kilku komponentów w modelu w panelu właściwości są wyświetlane listy, które mają tekst Różne. Otwórz listy, aby wyświetlić nazwy i numery wybranych komponentów.
 • Jeśli wybierzesz komponenty oraz inne obiekty modelu, kliknij przycisk Lista typów obiektów w panelu właściwości, aby otworzyć listę typów wybranych obiektów i wybierz Komponent, aby wyświetlić listę komponentów.

Status komponentu

Po dodaniu komponentu Tekla Structures wyświetla status komponentu za pomocą symboli przedstawionych w tabeli poniżej. Aby otworzyć właściwości komponentu, kliknij dwukrotnie symbol.

Kolor Stan

Zielony symbol informuje, że komponent został utworzony pomyślnie.

Symbolem komponentu detalowania w modelu jest .

Żółty symbol informuje, że komponent został utworzony, ale wystąpiły problemy.

Zdarza się to często, gdy śruby lub otwory mają odległość od krawędzi mniejszą od wartości domyślnej.

Czerwony symbol informuje, że komponent nie został utworzony.

Częstymi powodami są nieprawidłowe właściwości lub niewłaściwy kierunek w górę.

Zmiana komponentu w modelu

Można zmienić właściwości komponentu po dodaniu komponentu w modelu, na przykład, jeśli trzeba zmienić liczbę śrub lub wymiary blachy.

 1. Kliknij dwukrotnie symbol komponent w modelu, aby wyświetlić okno dialogowe komponentu.
 2. Zmodyfikuj właściwości.
 3. W razie potrzeby określ, które połączenia i detale są zmieniane:
  • Ignoruj inne typy:Tekla Structures zmienia tylko te połączenia i detale, które są tego samego typu co zmieniane połączenie lub detal.

  • Zmień typ połączenia:Jeśli wybrano kilka połączeń i detali, kliknij Zmień, aby zmienić wszystkie wybrane połączenia i detale niezależnie od ich typu.Jeśli typ połączenia wybranego połączenia nie jest taki sam jak w oknie dialogowym połączenia, Tekla Structures zmieni typ połączenia.

 4. Kliknij Zmień.

Widok komponentu w modelu

Można utworzyć kilka widoków komponentu, aby zobaczyć go z różnych stron.

 1. Kliknij symbol komponentu w modelu, aby wybrać komponent.
 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz Utwórz widok > Domyślne widoki komponentów.

  Tekla Structures tworzy cztery widoki: widok z przodu, widok końca, widok z góry oraz widok perspektywiczny.

  Na przykładowej ilustracji przedstawiono domyślne widoki połączenia Blacha końcowa (144).

Uwaga:

Sprawdzenie wymiarów, takich jak położenie śrub czy odległości od krawędzi w oknie Zmierz, umożliwia narzędzie Widok komponentu z przodu.

Wskazówki dotyczące komponentów

Domyślne właściwości

W przypadku korzystania z nieznanego komponentu należy użyć jego właściwości domyślnych. Następnie należy sprawdzić, które obszary wymagają zmian i zmieniać jednocześnie tylko po kilka właściwości, aby móc obserwować, jak zmiany wpływają na komponent. Ten sposób jest szybszy niż próby ustawienia wszystkich właściwości komponentu przed sprawdzeniem, co komponent rzeczywiście tworzy.

Prawidłowe profile

Niektóre komponenty działają wyłącznie z niektórymi profilami. Jeśli tworzenie komponentu nie zakończy się powodzeniem, spróbuj wprowadzić prawidłowy profil.

Przełącznik wybierania komponentów

Można włączyć przełącznik Wybierz komponenty , aby móc wybrać dowolny obiekt należący do komponentu.

Komponent nie jest dodawany do modelu

Jeśli komponent nie zostanie dodany do modelu, sprawdź pasek stanu. Przykładowo, przed utworzeniem komponentu przez Tekla Structures może być konieczne kliknięcie środkowym przyciskiem myszy w celu zatrzymania wybierania elementów.

Używanie grubości w celu utworzenia potrzebnych elementów

Jeśli komponent nie tworzy domyślnie potrzebnych elementów, należy poszukać opcji umożliwiających ich utworzenie. W przypadku braku opcji należy spróbować wprowadzić wartość grubości elementów.

Jeśli komponent tworzy domyślnie elementy, które nie są potrzebne, należy poszukać opcji umożliwiających ich usunięcie. W przypadku braku opcji należy wprowadzić zero (0) jako wartość grubości elementów.

Znaleziono wiele elementów podrzędnych

Jeśli używane połączenie umożliwia użycie tylko jednego elementu podrzędnego, na pasku stanu może zostać wyświetlony komunikat Many parts found. Oznacza to, że Tekla Structures nie może określić, które elementy ma połączyć. W tym samym położeniu może znajdować się wiele elementów lub widok może być ustawiony jako zbyt głęboki.

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej