Aplikacje

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

Aplikacje

Wszystkie dostępne aplikacje, makra i dodatki do rysunków znajdują się w sekcji Aplikacje w katalogu Aplikacje i komponenty. Można również rejestrować własne makra i wyświetlać je na liście.

Makra

Makra są zapisywane jako pliki .cs w folderze \drawings lub \modeling w folderze, który został określony za pomocą opcji zaawansowanej XS_​MACRO_​DIRECTORY. Wartością domyślną tej opcji zaawansowanej jest ..\ProgramData\Trimble\Tekla Structures\<version>\environments\common\macros.

Oprócz tego folderu globalnego można określić folder lokalny i zapisać tam lokalne makra, na przykład makra środowiska lub makra firmowe. Określ lokalny folder makr dla opcji zaawansowanej XS_MACRO_DIRECTORY niezależnie od folderu globalnego. Najpierw należy określić folder globalny, a następnie folder lokalny. Podczas tworzenia makra należy je ustawić jako globalne lub lokalne. Wówczas zostanie ono umieszczone w folderze globalnym lub lokalnym zgodnie z wyborem. Makra z folderu globalnego są odczytywane w pierwszej kolejności.

Przykład definicji zmiennej XS_MACRO_DIRECTORY zawierającej folder globalny i lokalny:

%XSDATADIR%environments\common\macros;%XSDATADIR%environments\uk\General\user-macros

Makra w trybie modelowania

Makro Opis

AutoConnectSelectedParts

Służy do automatycznego tworzenia połączeń bez otwierania okna dialogowego AutoConnection.

AutomaticSplicingTool

Umożliwia dzielenie długich prętów zbrojeniowych i grup prętów przekraczających długość łoża i tworzenie połączeń w miejscach podziału.

ContinuousBeamReinforcement

Umożliwia tworzenie zbrojenia belki ciągłej. Powoduje ono utworzenie głównych prętów górnych i dolnych, strzemion, dopasowań oraz dodatkowych prętów górnych i dolnych przy użyciu komponentów systemowych.

Convert_DSTV2DXF

Umożliwia tworzenie plików NC w formacie DXF przez przekonwertowanie plików DSTV do DXF.

CreateSurfaceView

Umożliwia tworzenie automatycznie wyrównanego widoku powierzchni.

CreateSurfaceView_wEdge

Umożliwia tworzenie widoku powierzchni i wyrównywanie płaszczyzny roboczej wzdłuż wybranej krawędzi.

DesignGroupNumbering

Umożliwia numerowanie elementów według grup projektowych, co pozwala na rozróżnienie elementów na rysunkach i w raportach.

DirectoryBrowser

Umożliwia znajdowanie i zmienianie lokalizacji różnych plików i folderów programu Tekla Structures oraz dostosowywanie ustawień użytkownika.

RebarClassificator

Umożliwia klasyfikowanie prętów i siatek zbrojeniowych według ich kolejności głębokości w płytach i panelach betonowych.

RebarSeqNumbering

Umożliwia przypisanie określonych numerów kolejnych zespołów betonowych (1, 2, 3 itd.) do zbrojenia w modelu.

RebarSplitAndCoupler

Umożliwia dzielenie grup prętów zbrojeniowych i dodawanie łączników w kierunku wybranych punktów.

UpdateRebarAttributes

Umożliwia zarządzanie atrybutami zdefiniowanymi przez użytkownika (UDA) dotyczącymi łączników i końcowych elementów kotew tworzonych przez komponenty z grupy Narzędzia łącznika pręta i kotew.

Makra w trybie rysunku

Makro Opis

Dodawanie symboli wykończenia powierzchni na rysunkach

Umożliwia dodawanie symboli wykończenia powierzchni na rysunkach zespołów betonowych.

Kopiuj z offsetami (Narzędzia rysowania)

Umożliwia kopiowanie linii, okręgów, łamanych, wielokątów oraz prostokątów przy użyciu odsunięcia.

Utwórz wyokrąglenie (narzędzia rysowania)

Umożliwia łączenie dwu przecinających się linii przez przedłużenie dwu wybranych linii do ich punktu przecięcia.

Utwórz skosy (narzędzia rysowania)

Umożliwia tworzenie skosów między dwiema liniami przy użyciu określonej odległości.

Symbole połączeń sztywnych (Narzędzia rysowania)

Umożliwia tworzenie symboli połączeń sztywnych, przedstawiających belki połączone ze słupami za pomocą sztywnych połączeń.

Utwórz wymiary znaków dla wszystkich prętów

Umożliwia dodanie znaków wymiarów do wszystkich prętów za jednym razem.

Powiększ wybrane wymiary

Umożliwia powiększanie wąskich wymiarów w celu łatwiejszego ich odczytania.

Znacznik warstw zbrojenia

Umożliwia oznaczanie poziomów pręta zbrojeniowego na rysunku za pomocą różnych stylów znaczników i typów linii.

Tworzenie widoku siatki prętów zbrojeniowych

Umożliwia tworzenie widoków rysunku, z których każdy zawiera jedną siatkę zbrojeniową.

Usuń chmurki zmian

Umożliwia jednoczesne usuwanie z otwartego rysunku wszystkich symboli zmian wymiarów, znaków i uwag połączonych.

Rozszerzenia (.tsep)

Rozszerzenia dla Tekla Structures, których pliki mają rozszerzenie .tsep, można pobierać z usługi Tekla Warehouse i importować do katalogu Aplikacje i komponenty. Po ponownym uruchomieniu Tekla Structures zaimportowane rozszerzenia są instalowane i dodawane go grupy Rozgrupowane elementy w katalogu. Stąd można przenieść je do odpowiedniej grupy.

Publikowanie grup w katalogu Aplikacje i komponenty

Można zgromadzić zawartość w grupie, która zostanie utworzona w katalogu Aplikacje i komponenty. Można wówczas opublikować grupę jako plik definicji katalogu, aby udostępnić ją innym użytkownikom Tekla Structures.

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej