Korzystanie z katalogu Aplikacje i komponenty

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

Korzystanie z katalogu Aplikacje i komponenty

Komponenty są przechowywane w katalogu Aplikacje i komponenty. Są one zorganizowane w grupach dwóch różnych typów: grupy domyślne są dostępne automatycznie, a grupy zdefiniowane zależą od środowiska pracy.

Kliknij przycisk Aplikacje i komponenty w panelu bocznym, aby otworzyć katalog Aplikacje i komponenty. Można również nacisnąć klawisze Ctrl + F.

Aby korzystać z komponentu, wybierz go w katalogu i postępuj zgodnie z poleceniami na pasku stanu w celu dodania komponentu do modelu. Kliknij dwukrotnie komponent w katalogu, aby wyświetlić okno dialogowe właściwości komponentu.

Grupy w katalogu

Grupy domyślne i grupy zdefiniowane w katalogu mają różne kolory tła.

Grupy domyślne są dostępne automatycznie:

 • Grupa Ostatnie zawiera 12 komponentów i aplikacji, które były ostatnio używane w modelu.
 • Grupa Rozgrupowane elementy zawiera komponenty i aplikacje, które nie znajdują się w żadnej ze zdefiniowanych grup.

  Rozgrupowanymi elementami mogą być na przykład komponenty zaimportowane, które nie zostały jeszcze przeniesione do żadnej innej grupy.

 • Grupa Aplikacje zawiera aplikacje, makra i dodatki do rysunków.

  W przypadku utworzenia własnych makr można dodać je do tej grupy.

 • Grupa Połączenia zawiera połączenia i styki.
 • Grupa Detalowanie zawiera komponenty detalowania.
 • Grupa Detale zawiera detale.
 • Grupa Elementy zawiera elementy użytkownika.
 • Opcja Dotychczasowy katalog umożliwia wyświetlenie struktury folderów, która obejmuje Katalog komponentów używany w poprzednich wersjach Tekla Structures, jeśli pliki definicji znajdują się w standardowych ścieżkach wyszukiwania folderów.

W zależności od używanego środowiska katalog może zawierać również predefiniowane grupy do określonych zastosowań, np. Stal > Połączenia belek. Stosownie do potrzeb można utworzyć własne grupy, np. dla ulubionych połączeń. W ten sposób można łatwo i szybko znaleźć te połączenia. Można też ukryć grupy, które nie są używane, aby w katalogu były widoczne tylko te grupy, które są używane.

Komponenty specyficzne dla modelu są wyświetlane wyłącznie w trybie modelowania, a komponenty specyficzne dla rysunku — w trybie rysowania.

Wyszukiwanie komponentu w katalogu

Aby znaleźć komponent w katalogu, wprowadź wyszukiwane wyrażenie w polu wyszukiwania. Podczas wyszukiwania nie jest rozróżniana wielkość liter.

Należy pamiętać, że wyszukiwanie nie obejmuje katalogów, których zawartość jest ukryta. Zaznacz pole wyboru Pokaż ukryte elementy, aby wyświetlić ukrytą zawartość.

Stosowane są następujące reguły wyszukiwania:

 • W przypadku nienumerycznych warunków wyszukiwania w wynikach znajdą się dopasowania częściowe, np. dla warunku śruba zostaną wyświetlone wyniki śruba i śrubowane.

  Jeżeli w warunku wyszukiwania występuje więcej niż jedno słowo, np. blacha śruby, słowa zostaną automatycznie połączone, a w wynikach wyszukiwania znajdą się komponenty, w których nazwie, opisie lub znacznikach występują słowa „blacha” i „śruby”.

 • Dla numerycznych warunków wyszukiwania (liczb całkowitych) znajdowane są dokładne dopasowania, np. dla warunku 121 w wynikach wyszukiwania znajduje się numer komponentu 121.

  Aby wyszukać częściowe dopasowania numeryczne, można użyć symboli wieloznacznych *, ? i [ ]. Przykładowo, dla warunku 10* znalezione zostaną numery komponentów 10, 110, 104, 1040 itp.

 • Wyszukiwanie można ograniczyć do określonych znaczników, grup i typów komponentów, używając słów kluczowych tag, group lub type. Przykładowo dla warunku 10 tag:zaawansowane znalezione zostaną komponenty o numerze 10 ze znacznikiem zaawansowane, a dla warunku type:użytkownika — wszystkie komponenty użytkownika.

Zmiana widoku w katalogu

 • Kliknij ikonę , aby wyświetlić widok miniatur.
 • Kliknij ikonę , aby wyświetlić widok listy.
 • Kliknij ikonę , aby wyświetlić widok kompaktowy.

  W widoku kompaktowym wyświetlane są obrazy miniatur grupy wybranej na liście nad polem wyszukiwania. Widok kompaktowy umożliwia uzyskanie większej ilości miejsca na ekranie.

 • Kliknij ikonę , aby wyświetlić widok normalny.

Wyświetlanie wybranych komponentów w katalogu

Kliknij przycisk Pokaż wybrane, aby wyświetlić grupę Wybrane komponenty zawierającą komponenty wybrane w modelu lub rysunku.

Kliknij ponownie Pokaż wybrane, aby ukryć grupę Wybrane komponenty.

Przycisk Pokaż wybrane jest niedostępny w przypadku korzystania z wyszukiwania w katalogu.

Wskazówka:

Aby tworzyć listę komponentów wybranych w modelu, można użyć panelu właściwości. Po wybraniu jednego komponentu w panelu właściwości jest wyświetlana nazwa i numer tego komponentu. Po wybraniu kilku komponentów w panelu właściwości są wyświetlane listy, które mają tekst Różne. Otwórz listy, aby wyświetlić nazwy i numery wybranych komponentów.

Jeśli wybierzesz komponenty oraz inne obiekty modelu, kliknij przycisk Lista typów obiektów w panelu właściwości, aby otworzyć listę typów wybranych obiektów i wybierz Komponent, aby wyświetlić listę komponentów.

Wyświetlanie i zmiana informacji o komponencie w katalogu

Każdy komponent ma pole z informacjami, w którym wyświetlony jest jego typ i grupy, do których należy. Można dodać opis komponentu i znaczniki, które mogą być używane w wyszukiwaniu.

 1. Aby otworzyć pole z informacjami o komponencie, wybierz komponent w katalogu i kliknij małą strzałkę z prawej strony.
 2. Wpisz opis w polu Opis.
 3. Kliknij ikonę , aby dodać znacznik, i wprowadź treść znacznika w polu.
 4. W razie potrzeby kliknij ikonę ponownie i dodaj więcej znaczników.
  Można również usuwać znaczniki.
 5. Aby zamknąć pole z informacjami, kliknij poza jego obrębem.

Opis i znaczniki, które zostały dodane, są domyślnie zapisywane w pliku ComponentCatalog.xml w folderze modelu.

Dodawanie obrazu miniatury komponentu w katalogu

Z komponentami związane są domyślne obrazy miniatur przedstawiające typową sytuację, w której komponent może być używany. Dla komponentu można dodać wiele miniatur i wybrać, która z nich ma być wyświetlana w widoku miniatur katalogu Aplikacje i komponenty.

 1. Wybierz komponent w katalogu.
 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz Miniatury.
 3. Kliknij Dodaj miniaturę.
 4. Wybierz obraz i kliknij Otwórz.
  Można używać dowolnego standardowego formatu obrazu, np. PNG, JPEG, GIF, TIFF i BMP.
 5. Zaznacz pola wyboru obok tych miniatur, które chcesz wyświetlić w polu z informacjami o komponencie.
  Wszystkie miniatury, z wyjątkiem miniatury domyślnej, można usuwać.
 6. Kliknij Zamknij.

Dodane informacje o miniaturach są domyślnie zapisywane w pliku ComponentCatalog.xml w folderze modelu.

Publikowanie komponentu w katalogu

W różnych sytuacjach może być konieczne użycie tego samego komponentu z różnymi ustawieniami. Aby łatwo użyć komponentu, można określić ustawienia dla każdej sytuacji i opublikować komponent w katalogu.

Na przykład w trzech różnych sytuacjach może być potrzebna Blacha końcowa (144). Dodaj po jednym komponencie Blacha końcowa (144) do każdej sytuacji w modelu. Określ odpowiednie ustawienia, a następnie opublikuj każdy komponent Blacha końcowa (144) w katalogu. W efekcie w katalogu będzie zapisany komponent Blacha końcowa (144) jako trzy odrębne komponenty, każdy z innymi ustawieniami. Tych komponentów będzie można używać z katalogu w taki sam sposób jak innych komponentów.

 1. Dodaj komponent raz dla wszystkich sytuacji potrzebnych w modelu.
 2. Określ odpowiednie ustawienia dla każdej sytuacji.
 3. Wybierz jeden z komponentów dodanych w modelu, kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz Publikuj w katalogu....
 4. Podaj opisową nazwę komponentu i kliknij OK.
 5. Powtórz czynności 3-4 dla każdego komponentu, który zostanie dodany.

Komponenty są najpierw umieszczane w grupie Rozgrupowane elementy w katalogu. Mają one podaną nazwę i obraz miniatury oryginalnego komponentu.

Można przenieść komponenty do bardziej odpowiedniej grupy w katalogu i zmienić obraz miniatury. Można na przykład utworzyć widok podstawowy komponentu dla każdej sytuacji i używać jako miniatury obrazu widoku.

Tworzenie i zmiana grup w katalogu

Można tworzyć grupy i podgrupy oraz przenosić grupy w inne położenia w sekcji grup zdefiniowanych w katalogu. Można dodawać i usuwać komponenty z grup, zmieniać nazwy grup oraz dodawać ich opisy.

Czynność wykonać procedurę

Tworzenie grupy

Kliknij prawym przyciskiem myszy w katalogu i wybierz Nowa grupa.... Przeciągnij grupę w wybrane położenie.

Tworzenie podgrupy

Kliknij na grupę w katalogu prawym przyciskiem myszy i wybierz Nowa grupa....

Nazywanie grupy

Kliknij na grupę prawym przyciskiem myszy, wybierz Zmień nazwę... i wpisz nazwę.

Dodawanie komponentu do grupy

 • Wybierz komponenty w katalogu i przeciągnij je do innej grupy.
 • Wybierz komponenty w katalogu, kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz Dodaj do grupy. Następnie wybierz grupę, do których mają być dodane komponenty.
 • Kliknij grupę prawym przyciskiem myszy, wybierz Dodaj wszystko do grupy i wybierz grupę, do której mają zostać dodane wszystkie komponenty z grupy.

  Należy pamiętać, że komponenty są kopiowane, a nie przenoszone do innych grup.

Usuwanie grupy

Usuwanie komponentu z grupy

Kliknij prawym przyciskiem myszy grupę lub komponent w grupie i wybierz Usuń z grupy.

Tworzone grupy są domyślnie zapisywane w pliku ComponentCatalog.xml w folderze modelu.

Uwaga:

Nie można dodawać ani usuwać podgrup z grup domyślnych, a także nie można zmieniać zawartości tych grup. Można jednak ukryć grupy domyślne i poszczególne elementy w grupach.

Zmiana kolejności grup w katalogu

Możesz zmienić kolejność predefiniowanych grup w katalogu Aplikacje i komponenty. Predefiniowane grupy zależą od konkretnego środowiska. Takimi grupami mogą być na przykład Stal i Beton. Należy pamiętać, że nie można zmienić kolejności grup domyślnych, np. Aplikacje, Połączenia i Detalowanie.

Kolejność można kontrolować za pomocą indeksu sortowania. Opcja Indeks sortowania jest dostępna w informacjach każdej predefiniowanej grupy w katalogu Aplikacje i komponenty. Indeksy sortowania są zapisywane w plikach definicji katalogu.

Indeks sortowania można zmienić, wprowadzając ujemną lub dodatnią liczbę całkowitą, albo 0 w polu opcji Indeks sortowania. Ujemny indeks sortowania przesuwa grupę w górę, a dodatni w dół w sekcji grup predefiniowanych. Aby przywrócić kolejność domyślną, wprowadź 0 lub wyczyść wartość. Domyślnie grupy są sortowane w kolejności alfabetycznej.

Wprowadzone zmiany indeksu sortowania są przypisane do modelu i zapisywane w pliku ComponentCatalog.xml w folderze \model. Administratorzy mogą zdefiniować kolejność grup dla środowiska lub projektu przy użyciu plików definicji katalogu w folderach środowiska, firmowym i projektu. Nie edytuj tych plików, jeśli nie jesteś administratorem.

Pamiętaj, że nawet jeśli administratorzy określili kolejność, nadal możesz wprowadzić zmiany kolejności grup powiązane z danym modelem. W tym celu wprowadź inną wartość kolejności sortowania dla grupy. Jeśli musisz przywrócić kolejność domyślną, wprowadź 0 jako indeks sortowania.

Aby zmienić kolejność:

 1. Wybierz grupę predefiniowaną.
 2. Aby otworzyć pole informacji grupy, kliknij małą strzałkę po prawej stronie.
 3. Wprowadź numer w polu Indeks sortowania.

  Grupa zostanie natychmiast przesunięta.

 4. Zapisz model, aby zachować kolejność.

Ukrywanie grupy i komponentów w katalogu

 1. Wybierz grupę lub komponent w katalogu.
 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz Pokaż / ukryj, aby ukryć grupę lub komponent.
 3. Aby ponownie wyświetlić ukrytą grupę lub komponent, zaznacz pole wyboru Pokaż ukryte elementy w dolnej części katalogu.
  Ukryte grupy lub komponenty zostaną wyświetlone jako wyszarzone.
 4. Aby normalnie wyświetlić ukrytą grupę lub komponent, kliknij ją prawym przyciskiem myszy i wybierz Pokaż / ukryj.

Wyświetlanie rejestru komunikatów katalogu

Jeżeli występują błędy lub ostrzeżenia, np. w plikach definicji katalogu, jest wyświetlany przycisk Rejestr komunikatów w prawym dolnym narożniku w katalogu. Przycisk nie jest wyświetlany, jeżeli nie występują błędy ani ostrzeżenia.

Kliknięcie przycisku Rejestr komunikatów umożliwia wyświetlanie dziennika błędów.

Błędy i ostrzeżenia są również zapisywane w pliku ComponentCatalog_<użytkownik>.log w folderze \logs znajdującym się w folderze modelu.

Definicje katalogu

Polecenia w menu Wyświetl funkcje zaawansowane > Zarządzanie katalogiem służą do zmiany definicji katalogu. Zasadniczo nie ma potrzeby zmieniania definicji katalogu. Plików definicji nie powinny zmieniać osoby, które nie są administratorami. Więcej informacji na temat zadań administratora można znaleźć w podrozdziale Dostosowywanie katalogu Aplikacje i komponenty.

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej