SPIRAL_ROTATION_AXIS_xxx

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

SPIRAL_ROTATION_AXIS_xxx

这是一个模板属性。模板属性可用于过滤,也可用于从模型中检索数据以用于图纸和报告。例如,在您创建报告时,Tekla Structures 会将报告模板中添加的属性替换为对应的对象属性值。

 • SPIRAL_ROTATION_AXIS_BASE_POINT_X
 • SPIRAL_ROTATION_AXIS_BASE_POINT_Y
 • SPIRAL_ROTATION_AXIS_BASE_POINT_Z
 • SPIRAL_ROTATION_AXIS_BASE_POINT_X_PROJECT
 • SPIRAL_ROTATION_AXIS_BASE_POINT_Y_PROJECT
 • SPIRAL_ROTATION_AXIS_BASE_POINT_Z_PROJECT
 • SPIRAL_ROTATION_AXIS_BASE_POINT_X_BASEPOINT
 • SPIRAL_ROTATION_AXIS_BASE_POINT_Y_BASEPOINT
 • SPIRAL_ROTATION_AXIS_BASE_POINT_Z_BASEPOINT
 • SPIRAL_ROTATION_AXIS_BASE_POINT_X_IN_WORK_PLANE
 • SPIRAL_ROTATION_AXIS_BASE_POINT_Y_IN_WORK_PLANE
 • SPIRAL_ROTATION_AXIS_BASE_POINT_Z_IN_WORK_PLANE
 • SPIRAL_ROTATION_AXIS_UP_POINT_X
 • SPIRAL_ROTATION_AXIS_UP_POINT_Y
 • SPIRAL_ROTATION_AXIS_UP_POINT_Z
 • SPIRAL_ROTATION_AXIS_UP_POINT_X_PROJECT
 • SPIRAL_ROTATION_AXIS_UP_POINT_Y_PROJECT
 • SPIRAL_ROTATION_AXIS_UP_POINT_Z_PROJECT
 • SPIRAL_ROTATION_AXIS_UP_POINT_X_BASEPOINT
 • SPIRAL_ROTATION_AXIS_UP_POINT_Y_BASEPOINT
 • SPIRAL_ROTATION_AXIS_UP_POINT_Z_BASEPOINT
 • SPIRAL_ROTATION_AXIS_UP_POINT_X_IN_WORK_PLANE
 • SPIRAL_ROTATION_AXIS_UP_POINT_Y_IN_WORK_PLANE
 • SPIRAL_ROTATION_AXIS_UP_POINT_Z_IN_WORK_PLANE

使用 2 点显示螺旋梁中心轴。将从这些点计算旋转轴方向。

这些内容是否有用?
上一步
下一步