Informacje o licencjach Tekla Model Sharing

Tekla Structures
Tekla PowerFab
Tekla PowerFab GO
Not version-specific
Tekla Structures
Not version-specific
Tekla PowerFab Tekla PowerFab GO

Informacje o licencjach Tekla Model Sharing

Licencje Tekla Model Sharing nabywa się w ramach rocznej subskrypcji. Licencje Tekla Model Sharing mogą być licencjami użytkownika lub licencjami pływającymi.

Note:

Usługa Tekla Model Sharing jest niedostępna bez ważnej licencji. Aby zapewnić ciągłość dostępu do usługi, należy monitorować liczbę licencji i użytkowników oraz daty ważności licencji.

Licencje Tekla Model Sharing są dostarczane i zarządzane w Tekla Online Admin Tool. Gdy licencje zostaną dostarczone, osoba, która jest nazwanym kontaktem w firmie, otrzymuje powiadomienie w wiadomości e-mail o licencji. Jako administrator możesz użyć Tekla Online Admin Tool, aby przypisywać do użytkowników imienne licencje dla jednego użytkownika lub kontrolować, kto może korzystać z licencji pływających.

Aby umożliwić użytkownikom, którzy nie są pracownikami Twojej firmy, uzyskanie dostępu do Twoich licencji Tekla Model Sharing, należy ich dodać jako zewnętrznych użytkowników licencji. Nie należy dodawać użytkowników, którzy nie pracują bezpośrednio w firmie do organizacji jako pracownicy.

Licencje użytkownika dla Tekla Model Sharing

Jeśli posiadasz licencje dla Tekla Model Sharing, takie jak licencja Tekla Model Sharing Worldwide lub licencja imienna Tekla Model Sharing, każdy użytkownik musi dysponować własnym kontem Trimble Identity i licencją. Do każdego użytkownika należy oddzielnie przypisać licencję. Można przypisać tylko liczbę licencji Tekla Model Sharing, które zostały zakupione.

Licencje pływające dla Tekla Model Sharing

Jeśli dysponujesz licencjami pływającymi dla Tekla Model Sharing, możesz udzielić dostępu dowolnej liczbie użytkowników, aby mieli dostęp do puli licencji Tekla Model Sharing organizacji. Liczba posiadanych licencji określa maksymalną liczbę jednocześnie pracujących użytkowników, przy czym dostęp jest udzielany na zasadzie pierwszeństwa.

Note: Przy zakupie nowych licencji uprawnienia dostępu do licencji Tekla Model Sharing są domyślnie włączone dla wszystkich użytkowników w organizacji. Należy usunąć prawa dostępu do licencji dla użytkowników, którzy nie mogą korzystać z Tekla Model Sharing.

Jak oszacować liczbę potrzebnych licencji pływających

Ta sama licencja pływająca może być używana przez różnych użytkowników w różnym czasie, ale należy obserwować liczbę licencji potrzebnych podczas szczytowego użytkowania. Można oszacować liczbę potrzebnych licencji poprzez zliczenie liczby użytkowników, którzy aktualnie pracują na projektach, które używają Tekla Model Sharing.

Jeśli nie masz wystarczającej liczby licencji dla wszystkich użytkowników, którzy próbują uzyskać dostęp do Tekla Model Sharing w tym samym czasie, niektórzy użytkownicy zobaczą komunikat, że wszystkie licencje są zajęte.

Można wyświetlić statystyki dotyczące bieżącego i minionego wykorzystania licencji Tekla Model Sharing na stronie Statystyki.

Sposób rezerwowania i zwalniania stanowisk licencji pływającej

Stanowisko licencji jest rezerwowane, gdy użytkownik uruchamia operację Tekla Model Sharing. Jeśli ten sam użytkownik łączy się z usługą Tekla Model Sharing za pomocą kilku urządzeń, zajmuje on w ten sposób oddzielną licencję Tekla Model Sharing na każdym urządzeniu. Użytkownicy mogą pracować na modelu udostępnianym w trybie offline, nie zajmując licencji Tekla Model Sharing.

Licencje Tekla Model Sharing są zwalniane automatycznie, gdy użytkownik zamknie Tekla Structures, przełączy na model, który nie jest udostępniany lub rozłączy się z usługą Tekla Model Sharing.

Jeśli użytkownik jest pracownikiem w innej organizacji i użytkownikiem licencji zewnętrznej w organizacji, Tekla Model Sharing domyślnie rezerwuje w swojej organizacji licencję. Jeśli licencje nie są dostępne w puli licencji organizacji, Tekla Model Sharing rezerwuje licencję w organizacji użytkownika.

Członkostwo w organizacji Tekla Online i prawa dostępu w Tekla Model Sharing

Organizacja Tekla Online, do której należy użytkownik, wpływa również na dostęp użytkownika do modeli organizacji Tekla Model Sharing.

Uprawnienia dostępu są przypisane na podstawie kombinacji konta użytkownika i organizacji, do której należy użytkownik. Jeśli użytkownik dołącza do innej organizacji Tekla Online, oddzielne prawa dostępu są przydzielane temu użytkownikowi w nowej organizacji Tekla Online.

Adres e-mail użytkownika musi być unikalny między organizacjami. Jeśli organizacja użytkownika zmieni się, należy również zmienić adres e-mail swojego konta użytkownika. Zaleca się, aby użytkownicy używali adresu e-mail firmy z tej samej domeny poczty e-mail co inni użytkownicy w organizacji.

Zmiana członkostwa w organizacji Tekla Online użytkownika powoduje zmianę uprawnień dostępu do konta użytkownika w Tekla Model Sharing.

Organizacja Tekla Online Adres e-mail Wynik
Nie zmieniono Zmieniony

Prawa dostępu nie zmieniają się.

Zmieniony Nie zmieniono

Przenoszenie użytkowników z jednej organizacji Tekla Online do drugiej bez zmiany adresu e-mail nie jest zalecane. Gdy zmienisz organizację, nie zmieniając tym samym adresu e-mail, konto użytkownika zostanie automatycznie zablokowane w Tekla Model Sharing.

Aby włączyć konto użytkownika w Tekla Model Sharing, skontaktuj się z pomocą techniczną Tekla Structures.

Zmieniony Zmieniony

Użytkownikowi przypisano nowe prawa dostępu na podstawie nowej przynależności do organizacji Tekla Online.

Zobacz również

Kontrolowanie dostępu do modeli udostępnionych organizacji

Korzystając z konsoli Management Console dla Tekla Model Sharing, jako administrator możesz również kontrolować dostęp do poszczególnych modeli udostępnionych w usłudze Tekla Model Sharing, których właścicielem jest Twoja organizacja. Ta kontrola dostępu ma zastosowanie tylko do wybranych modeli udostępnionych:

  • Użytkownik nie musi być pracownikiem w Twojej organizacji Tekla Online lub jakiejkolwiek innej organizacji, aby uzyskać dostęp do modeli udostępnionych, które mu udostępniasz.

  • Dołączenie do grupy organizacji Tekla Online nie zapewnia automatycznie użytkownikowi dostępu do żadnych udostępnionych modeli.

  • Usunięcie użytkownika z organizacji Tekla Online powoduje automatyczne usunięcie mu dostępu do udostępnionych przez nich modeli, które zostały im przyznane w organizacji.

  • Aby uniemożliwić użytkownikom spoza organizacji Tekla Online dostęp do udostępnionych modeli, do których udzielono dostępu, należy usunąć ich uprawnienia do dostępu w Management Console dla Tekla Model Sharing.

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej