Utwórz raport

Tekla Structures
2024
Tekla Structures

Utwórz raport

Możesz dołączyć do raportu informacje odnoszące się do całego modelu lub tylko wybranych obiektów modelu. Tekla Structures automatycznie wybiera powiązane zespoły i inne obiekty. Możesz również utworzyć raport z kilku rysunków, które zawierają żądane obiekty modelu. Ponadto możesz utworzyć listę zespołów lub raport z elementów znajdujących się w zespołach. Jeśli szablon raportu ma strukturę zespołu zagnieżdżonego, Tekla Structures wyświetla hierarchię zespołu w raporcie, gdy go wyświetlisz lub wydrukujesz.

Raporty można tworzyć w różnych formatach, takich jak .xsr, .html, csv i PDF. Można określić w Tekla Structures, aby wszystkie raporty .html były otwierane w przeglądarce internetowej. Domyślnie wszystkie raporty są wyświetlane w nowym oknie dialogowym w ramach okna Tekla Structures.

Tworzenie raportu z całego modelu lub wybranych obiektów

 1. Otwórz model.
 2. W razie konieczności nadaj modelowi numer.

  Można tworzyć raporty bez numerowania modelu. Jest to przydatne, gdy musisz przygotować wstępne raporty z dużych modeli dla wielu użytkowników. Tekla Structures wyświetli ostrzeżenie, jeśli numeracja nie jest aktualna.

 3. Na karcie Rysunki i raporty kliknij Raporty.
 4. Zdefiniuj ustawienia wyświetlania na karcie Opcje lub wczytaj ustawienia zawierające żądane ustawienia wyświetlania.
  Możesz wybrać, czy wyświetlać raport w oknie dialogowym lub powiązanej przeglądarce, oraz czy w ogóle pokazywać raport po utworzeniu, czy nie.

  Zaleca się nadanie opcji widoku ustawieniom, których najczęściej używasz, a następnie zapisanie ustawień w pliku ustawień standardowych, poprzez kliknięcie przycisku Zapisz na górze. Można również zapisać ustawienia w innym pliku za pomocą Zapisz jako.

 5. Wybierz szablon raportu z listy Szablony raportów.
  Po wybraniu szablonu można zobaczyć nazwę szablonu i format szablonu w polu Plik raportu.

  Aby uzyskać więcej informacji na temat miejsca wyszukiwania szablonów raportów wyświetlanych na liście, zobacz Kolejność przeszukiwania folderów.

  Aby uzyskać więcej informacji na temat szablonów raportów i tworzenia szablonów, zobacz Szablony, Utwórz szablon, Utwórz szablon raportu .html i Utwórz szablon raportu PDF.

 6. W obszarze Tytuły w raportach wprowadź żądane tytuły raportów.
 7. W polu Nazwa możesz zmienić nazwę pliku raportu i wskazać folder, w którym raport ma być zapisywany.
  Domyślnie raporty są zapisywane w folderze \Reports znajdującym się w folderze modelu.
 8. Jeśli nie chcesz tworzyć raportu całego modelu, wybierz obiekty, które chcesz uwzględnić w raporcie, przy użyciu odpowiednich przełączników wyboru i filtrów.
 9. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Aby utworzyć raport dla całego modelu, kliknij Utwórz ze wszystkich.
  • Aby utworzyć raport dla wybranych obiektów modelu, kliknij Utwórz z wybranych.
Tekla Structures tworzy raport zgodnie ze zdefiniowanymi ustawieniami i wyświetla raport, jeśli wybrano wyświetlanie raportu. Domyślnie raport jest zapisywany w folderze \Reports znajdującym się w folderze modelu.

Tworzenie raportu z wybranych rysunków

 1. Utwórz rysunki obiektów modelu, które mają być uwzględnione w raporcie.
 2. Otwórz model.
 3. Na karcie Rysunki i raporty kliknij Menedżer dokumentów.
 4. W oknie Menedżer dokumentów wybierz rysunki, które chcesz uwzględnić w raporcie.
  Tip:

  Aby wybrać wiele rysunków, naciśnij i przytrzymaj Ctrl, a następnie klikaj rysunki, które chcesz wybrać.

 5. Na karcie Rysunki i raporty kliknij Raporty.
 6. Wybierz szablon raportu rysunków z listy.

  Np. wybierz Lista rysunków lub Historia poprawek rysunku.

 7. W obszarze Tytuły w raportach wprowadź żądane tytuły raportów.
 8. W polu Nazwa możesz zmienić nazwę pliku raportu i wskazać folder, w którym raport ma być zapisywany.
  Domyślnie raporty są zapisywane w folderze \Reports znajdującym się w folderze modelu.
 9. Przejdź na zakładkę Opcje i ustaw opcje wyświetlania.
  Możesz wybrać, czy wyświetlać raport w oknie dialogowym lub w przeglądarce, oraz czy w ogóle pokazywać raport od razu po utworzeniu, czy nie.
 10. Kliknij Utwórz z wybranych.

  Tekla Structures wybiera rysunki i uwzględnia wszystkie zawarte w nich informacje w raporcie, tworzy raport zgodnie ze zdefiniowanymi ustawieniami i wyświetla go, jeśli wybrano wyświetlanie raportu.

Tworzenie raportu z zespołów zagnieżdżonych

 1. Otwórz model.
 2. Wybierz zespoły, które mają się znaleźć w raporcie.
 3. Na karcie Rysunki i raporty kliknij Raporty.
 4. Wybierz szablon raportu zespołów z listy.

  W środowisku default można znaleźć następujące raporty.

  • Lista_zespołów: Tworzy listę zespołów
  • Lista_elementów_zespołów: Tworzy raport z elementów znajdujących się w zespołach
 5. W obszarze Tytuły w raportach wprowadź żądane tytuły raportów.
 6. W polu Nazwa możesz zmienić nazwę pliku raportu i wskazać folder, w którym raport ma być zapisywany.
  Domyślnie raporty są zapisywane w folderze \Reports znajdującym się w folderze modelu.
 7. Przejdź na zakładkę Opcje i ustaw opcje wyświetlania.
  Możesz wybrać, czy wyświetlać raport w oknie dialogowym lub powiązanej przeglądarce, oraz czy w ogóle pokazywać raport, czy nie.
 8. Kliknij Utwórz z wybranych.
Tekla Structures tworzy raport zgodnie ze zdefiniowanymi ustawieniami i wyświetla raport, jeśli wybrano wyświetlanie raportu.

Ustawienia raportu

Ustawienie

Opis

Szablony raportów Zawiera listę wszystkich dostępnych szablonów raportów.

Tytuły w raportach

Opcjonalne tytuły raportów.

Można wpisać maksymalnie trzy tytuły raportów. W standardowych raportach nie używa się wszystkich tytułów. Np. Tytuł1 służy do wyświetlania informacji o fazie w raporcie Lista_zespołów.

Browse

Używaj, aby zmienić folder, w którym będzie zapisany raport. Domyślnie raporty są przechowywane w folderze \Reports znajdującym się w folderze bieżącego modelu.

Pokaż Pokazuje wybrany raport.
Drukuj Drukuje wybrany raport.
Utwórz ze wszystkich Tworzy raport ze wszystkich obiektów w modelu przy użyciu wybranego szablonu.
Utwórz z wybranych Tworzy raport z wybranych obiektów przy użyciu wybranego szablonu.

Opcje: Wyświetl raport

Określa, jak Tekla Structures wyświetla raporty.

W oknie dialogowym wyświetla raport w nowym oknie.

Za pomocą powiązanej przeglądarki wyświetla raport w powiązanym programie. Na przykład, Tekla Structures może otwierać wszystkie raporty HTML w przeglądarce internetowej.

Opcje: Wyświetl utworzony raport

Określa, czy utworzony raport ma się automatycznie wyświetlać na ekranie.

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej