Właściwości podrzędnej linię prowadzącej

Tekla Structures
2024
Tekla Structures

Właściwości podrzędnej linię prowadzącej

Aby wyświetlić i zmodyfikować właściwości podrzędnych linii prowadzących zestawu prętów, można użyć panelu właściwości lub kontekstowego paska narzędzi.

Ogólne

Aby określić, że podrzędna linia prowadząca ma podążać za krawędziami lica ramienia znajdującymi się między punktami końcowymi tej linii, w panelu właściwości z listy Śledź krawędzie wybierz ustawienie Tak.

Można też wybrać podrzędną linię prowadzącą i kliknąć na kontekstowym pasku narzędzi.

Właściwości rozstawu

Jeśli podrzędna linia prowadząca ma mieć takie same właściwości rozstawu jak główna, wybierz Tak z listy Dziedzicz z głównego w panelu właściwości. Następnie można zmodyfikować wartości Offsetu początku i Offsetu końca, jeśli to konieczne. Wartości rozstawu i zakresy są automatycznie skalowane przez współczynnik długości podrzędnej linii prowadzącej do długości głównej linii prowadzącej.

Aby zdefiniować właściwości rozstawu podrzędnej linii prowadzącej niezależnie od głównej linii prowadzącej, wybierz Nie z listy Dziedzicz z głównego, a następnie zmodyfikuj następujące właściwości rozstawu stosownie do potrzeb:

Opcja Opis
Odsunięcie początku

Offsety na początku i na końcu linii prowadzącej.

Domyślnie Tekla Structures oblicza wartości offsetu na podstawie ustawień otuliny betonowej i średnicy pręta. Wartości automatyczne są wyświetlane w nawiasach kwadratowych, na przykład [32.00].

Należy pamiętać, że wartości automatycznego odsunięcia mogą się zmieniać, jeśli zewnętrzne pręty w zestawie prętów są podzielone według linii podziału, a pręty podziału będą kończyć się w obszarze otuliny betonowej.

Offset końca
Metoda tworzenia

Sposób rozkładu prętów. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Opcje rozstawu.

Liczba prętów zbrojeniowych
Docelowa wartość rozstawu
Dokładna wartość rozstawu
Dokładne wartości rozstawu
Wyklucz

Umożliwia wybieranie prętów, które będą pomijane w zestawie prętów.

Zobacz też Przykłady.

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej