Zmiana elementów

Tekla Structures
2024
Tekla Structures

Zmiana elementów

Aby dostosować geometrię modelu, należy zmienić elementy. W ten sposób można na przykład utworzyć nachylone płyty.

Wskazówka:

Kształty elementów można tworzyć przy użyciu istniejących geometrii i elementów w modelu.

Podczas zmiany geometrii elementu specjalnego można przesuwać wierzchołki elementu specjalnego (punkty narożne), krawędzie i powierzchnie. Jednak powierzchnie zawsze muszą pozostawać płaskie, nie można zatem swobodnie przesuwać wszystkich wierzchołków lub krawędzi. Aby podzielić istniejące powierzchnie, może być konieczne dodanie nowych krawędzi. Te krawędzie działają jak zawiasy lub przeguby między powierzchniami.

Po zmianie geometrii elementu i zapisaniu zmian można wybrać opcję zaktualizowania bieżącego kształtu elementu lub utworzenia nowego kształtu. Tekla Structures przechowuje również tymczasowe kształty w katalogu kształtów na wypadek, gdyby trzeba było cofnąć wykonane działania. Nieużywane kształty tymczasowe zostaną usunięte z katalogu kształtów po zapisaniu modelu.

Rozpoczęcie edycji geometrii

Przed rozpoczęciem utwórz elementy.

 1. Upewnij się, że funkcja Bezpośrednia zmiana jest włączona.
 2. Wybierz element, którego geometrię chcesz zmienić.

  Można zmieniać tylko elementy mające wypełnienie bryłowe.

  Na końcu wstążki pojawi się karta Edycja geometrii.

  Tekla Structures pokazuje oś bezpośredniej zmiany i uchwyty obrotu dla wybranego elementu specjalnego. Przykład:

 3. Zmień ustawienia pozycji we właściwościach elementu specjalnego, aby Na płaszczyźnie i Na głębokość były ustawione na Środek z offsetem 0.

  Dzięki temu późniejsze zmiany geometrii są dokładne.

 4. Jeśli chcesz dopasować położenie elementu specjalnego w modelu, przeciągnij uchwyty osi bezpośredniej zmiany lub groty strzałek wymiaru.

Zmiana geometrii elementu

Przed rozpoczęciem sprawdź, czy karta Edycja geometrii jest otwarta i wybrano właściwy element specjalny.

 1. Kliknij Uchwyty, aby wyświetlić uchwyty dla zaznaczonego elementu specjalnego. Przykład:

 2. Przesuń wskaźnik myszy nad wybrany element, aby wyróżnić jego powierzchnie, krawędzie i wierzchołki.
 3. Aby sprawdzić współrzędne wierzchołka, wybierz wierzchołek.

  Tekla Structures pokazuje bezwzględne współrzędne oparte na płaszczyźnie roboczej w widoku modelu. Przykład:

 4. Aby przesunąć powierzchnię, krawędź lub wierzchołek, przeciągnij je do nowego położenia.

  Można też użyć przyciągania numerycznego i okna dialogowego Wprowadź położenie numeryczne.

  Aby przesunąć wybrany wierzchołek w dokładne miejsce, należy wprowadzić wszystkie trzy współrzędne (x, y i z) nowego położenia, na przykład 400,200,0.

  Należy pamiętać, że przed współrzędnymi można zastosować znak specjalny, aby tymczasowo nadpisać domyślny (względny) tryb przyciągania, na przykład ! dla globalnych współrzędnych. W przypadku współrzędnych względnych i bezwzględnych można również użyć przedrostków osi współrzędnych x, y, z, aby przesunąć wierzchołek lub krawędź tylko w kierunkach zgodnych z przedrostkami, na przykład @z500 lub $y6000,z-500.

 5. Aby usunąć krawędź lub wierzchołek, zaznacz ją i naciśnij przycisk Delete.

  Można usuwać tylko krawędzie, których obie przyległe powierzchnie znajdują się w tej samej płaszczyźnie i wierzchołki których wszystkich sąsiednich powierzchnie znajdują się w tej samej płaszczyźnie.

  Jeśli przyległe płaszczyzny krawędzi lub wierzchołka nie znajdują się w tej samej płaszczyźnie, można przeciągnąć krawędź na inną lub wierzchołek na inny, aby je połączyć.

 6. Aby cofnąć działania, naciśnij kombinację klawiszy CTRL+Z.

Dodawanie krawędzi do elementu

Można dodać krawędzie do wybranego elementu, aby podzielić istniejące powierzchnie. Utwórz nowe krawędzie, tak aby nie przecinały się na żadnych istniejących krawędziach.

Przed rozpoczęciem sprawdź, czy karta Edycja geometrii jest otwarta i wybrano właściwy element specjalny.

 1. Na karcie Edycja geometrii kliknij Krawędź.
 2. Wskaż punkt początkowy krawędzi.

  Punkt początkowy musi się znajdować na istniejącej krawędzi lub wierzchołku.

 3. Wskaż punkt końcowy krawędzi.

  Punkt końcowy musi znajdować się na wierzchołku lub na tej samej powierzchni co punkt początkowy, ale na innej krawędzi. Jeśli wskażesz nieprawidłowy punkt, Tekla Structures wyświetli podgląd krawędzi na czerwono.

  Tekla Structures utworzy krawędź między wskazanymi punktami. Przykład:

  (1) Punkt początkowy

  (2) Punkt końcowy

 4. Jeśli chcesz dodać więcej krawędzi, powtórz czynności 2 i 3.
 5. Aby przerwać dodawanie krawędzi, naciśnij klawisz ESC.

Dodawanie wierzchołka do elementu specjalnego

Wierzchołki i powiązane krawędzie można dodawać do powierzchni wybranego elementu specjalnego. Wierzchołków można używać na przykład jako punktów drenażowych podczas tworzenia ukośnych płyt i planowania drenażu.

Należy zauważyć, że nie można dodać wierzchołków do powierzchni, które mają otwory lub wgłębienia, jeśli te otwory są częścią kształtu elementu specjalnego. Jednak jeśli to element specjalny w modelu został wycięty, ale nie jego kształt, można dodawać wierzchołki do tych powierzchni.

Przed rozpoczęciem sprawdź, czy karta Edycja geometrii jest otwarta i wybrano właściwy element specjalny.

 1. Na karcie Edycja geometrii kliknij Punkt.
 2. Przesuń wskaźnik myszy na powierzchnie wybranego elementu specjalnego.

  W obszarach wypukłych i wielobocznych, gdzie wszystkie kąty wewnętrzne w narożnikach powierzchni są mniejsze niż 180 stopni, Tekla Structures pokazuje podgląd krawędzi, które zaczynają się od każdego narożnika powierzchni i łączą się w aktualnym położeniu wskaźnika myszy. Przykład:

  Jeśli powierzchnie elementu specjalnego mają obszary wklęsłe wieloboczne, gdzie co najmniej jeden kąt wewnętrzny jest większy niż 180 stopni, Tekla Structures automatycznie pokazuje i dodaje krawędzie oddzielające obszary wklęsłe wieloboczne od obszarów wypukłych wielobocznych.

 3. Wybierz punkt na żądanej płaszczyźnie.

  Tekla Structures tworzy wierzchołek i powiązane krawędzie, które łączą nowy wierzchołek ze wszystkimi istniejącymi wierzchołkami tej samej powierzchni. Przykład:

 4. Jeśli chcesz dodać więcej wierzchołków, wybierz więcej punktów.
 5. Aby przerwać dodawanie wierzchołków, naciśnij klawisz Esc.

Zapisywanie zmienionego elementu i kształtu

Podczas zapisywania zmienionych elementów w modelu można wybrać aktualizację bieżącego kształtu lub utworzyć nowy kształt do późniejszego wykorzystania.

Przed rozpoczęciem sprawdź, czy karta Edycja geometrii jest otwarta i wybrano właściwy element specjalny.

 1. Na karcie Edycja geometrii kliknij Zapisz jako.

  Pojawi się okno dialogowe Zapisz jako.

 2. Wybierz jedną z następujących opcji:
  • Aktualizuj bieżący kształt, aby użyć tej geometrii

   Aby zaktualizować bieżący kształt, zmieniony element i wszystkie elementy, używając tego kształtu w modelu.

   Jeśli wszystkie elementy nie zostaną zaktualizowane w modelu, zapisz i ponownie otwórz model.

  • Utwórz nowy kształt w katalogu kształtów pod nazwą

   Aby utworzyć nowy kształt w katalogu kształtów i zaktualizować zmieniony element w modelu, aby zastosować nowy kształt.

 3. W przypadku wybrania opcji utworzenia nowego kształtu, wprowadź nazwę kształtu.
 4. Kliknij Zapisz.

  Tekla Structures aktualizuje elementy w modelu i zapisuje kształt w katalogu kształtów.

Tymczasowe kształty, które zostały utworzone w trakcie edycji, zostaną usunięte z katalogu kształtów po zapisaniu modelu, jeśli nie będą używane przez żaden element.

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej