Dostawa

Tekla Structures
2024
Tekla Structures

Dostawa

Za pomocą partii można pogrupować zespoły w celu przetransportowania na budowę. Przygotowanie dostawy oznacza ocenę określonych elementów modelu pod kątem liczby jednostek, jakie pojazd transportowy jest w stanie przewieźć.

Można na przykład obliczyć liczbę wymaganych dostaw przez betoniarki w celu wylania stóp lub płyt dla określonej części modelu. Dzięki tym informacjom łatwiej określić wymagania budowy i utworzyć harmonogram.

Podczas definiowania partii należy uwzględnić nośność pojazdu, ponieważ partia nie może przekraczać maksymalnej nośności. Wielkości załadunkowe samochodów ciężarowych można obliczyć na podstawie ciężarów materiałów i ilości w modelu. W przypadku większości elementów modelu ciężar zależy od rozmiaru, długości i materiału elementu.

Wskazówka:

Aby wyświetlić właściwości elementu, kliknij dwukrotnie element, lub kliknij Zbadaj obiekt i wybierz element.

Funkcji tworzenia dostaw można używać w połączeniu z narzędziem Sekwencje. Można na przykład załadować każdy element modelu na określoną ciężarówkę w oparciu o plan montażu elementu.

Podstawowy proces tworzenia dostaw przebiega tak samo dla elementów stalowych i betonowych. Jednak w przypadku betonowych elementów monolitycznych należy pamiętać, że beton jest transportowany w pojemnikach o określonej pojemności (na przykład w betoniarkach o pojemności dziesięciu metrów sześciennych). W takiej sytuacji przed zdefiniowaniem liczby partii należy obliczyć, jaką masę betonu może przewozić pojazd.

Tworzenie partii

Dzięki utworzeniu partii można pogrupować zespoły do transportu na miejsce budowy.

 1. Na karcie Zarządzaj kliknij Dostawa.
 2. Kliknij Właściwości..., aby wyświetlić okno dialogowe Właściwości partii.
 3. Wprowadź numer partii w polu Numer.
 4. Wprowadź nazwę w polu znajdującym się w dolnej części okna dialogowego.
 5. Wprowadź maksymalny ciężar partii w polu Ciężar maks..
  Jednostki zależą od ustawień w menu Plik > Ustawienia > Opcje > Jednostki i dziesiętne.
 6. Kliknij Dodaj.

  Tekla Structures utworzy pustą partię o zdefiniowanych właściwościach.

 7. Powtórz czynności opisane w punktach od 3 do 6, aby dodać więcej partii.
Wskazówka: Nazwę partii można w razie potrzeby zmienić później. W oknie dialogowym Dostawa kliknij Właściwości.... Wybierz partię, która ma zostać zmodyfikowana. Następnie zmień nazwę w polu poniżej listy partii i kliknij Zmień.

Dodawanie elementów do partii

Po utworzeniu żądanych partii należy wybrać poszczególne elementy modelu i przypisać je do partii, tak aby całkowity ciężar obciążenia partii osiągnął określoną wartość docelową.

 1. Na karcie Zarządzaj kliknij Dostawa.
 2. Wybierz z listy istniejącą partię.

  Tekla Structures podświetli elementy należące do partii. Całkowity ciężar partii i liczba zespołów zawartych w partii są wyświetlane w obszarze Użyte wartości.

 3. Przytrzymaj naciśnięty klawisz Shift i wybierz elementy, które chcesz dodać do partii.
 4. Kliknij Zastosuj wybrane.

  Ciężar i liczba dodanych elementów zostaną wyświetlone w obszarze Bieżące wartości. W przypadku przekroczenia limitu ciężaru partii Tekla Structures wyświetli komunikat ostrzegawczy.

 5. Kliknij OK, aby zamknąć okno dialogowe.

  Przy ponownym otwarciu okna dialogowego obszar Użyte wartości będzie zawierał ciężar i liczbę dodanych elementów.

Ostrzeżenie:

Elementy mogą należeć jednocześnie tylko do jednej partii. W przypadku dodania elementów należących do innej partii zostaną one usunięte z poprzedniej partii.

Usuwanie elementów z partii

 1. Na karcie Zarządzaj kliknij Dostawa.
 2. Wybierz z listy istniejącą partię.

  Tekla Structures podświetli elementy należące do partii.

 3. Przytrzymaj naciśnięty klawisz Ctrl i wybierz elementy, które chcesz usunąć z partii.

  Jeśli chcesz usunąć wszystkie elementy z partii, kliknij miejsce w modelu bez przytrzymywania klawisza Ctrl.

  Tekla Structures usunie zaznaczenie elementów.

 4. Kliknij Zastosuj wybrane.
 5. Kliknij OK, aby zamknąć okno dialogowe.

Usuwanie partii

 1. Na karcie Zarządzaj kliknij Dostawa.
 2. Kliknij Właściwości....
 3. Wybierz z listy istniejącą partię.
 4. Kliknij Usuń.
Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej