Tworzenie stopy fundamentowej

Tekla Structures
2024
Tekla Structures

Tworzenie stopy fundamentowej

 1. Na karcie Beton kliknij .
 2. Wskaż punkt.

  Tekla Structures utworzy stopę fundamentową przy użyciu właściwości Stopa fundamentowa w panelu właściwości i na poziomie określonym we właściwościach.

Można też uruchomić polecenie w panelu właściwości.

 1. Upewnij się, że nic nie jest wybrane w modelu.

 2. W panelu właściwości kliknij przycisk Lista typów obiektów i wybierz na liście Stopa fundamentowa.

  Tekla Structures uruchomi polecenie i wyświetli właściwości w panelu właściwości.

Modyfikowanie właściwości stopy fundamentowej

 1. Jeśli panel właściwości nie jest otwarty, kliknij dwukrotnie stopę fundamentową, aby otworzyć właściwości Stopa fundamentowa.
 2. Zmień właściwości stosownie do potrzeb.

  Na przykład, aby utworzyć okrągłą stopę fundamentową, jako opcji Profil wybierz okrągły przekrój.

 3. Kliknij Zmień.

Właściwości stopy fundamentowej

Użyj właściwości Stopa fundamentowa w panelu właściwości, aby wyświetlić i zmodyfikować właściwości stopy fundamentowej. Aby otworzyć właściwości, kliknij dwukrotnie stopę fundamentową. Plik właściwości stopy fundamentowej ma rozszerzenie *.cpf.

Jeśli masz dostosowany układ panelu właściwości, lista właściwości może być inna.

Ustawienie

Opis

Ogólne

Nazwa

Definiowana przez użytkownika nazwa stopy fundamentowej.

Nazwa może zawierać maksymalnie 61 znaków.

Tekla Structures używa nazw elementu w raportach i w oknie Menedżer dokumentów oraz do identyfikowania elementów tego samego typu.

Profil

Profil stopy fundamentowej.

Materiał

Materiał stopy fundamentowej.

Wykończenie

Typ wykończenia powierzchni.

Wykończenie jest określane przez użytkownika. Decyduje o sposobie obróbki powierzchni elementu.

Klasa

Służy do grupowania stóp fundamentowych.

Można na przykład wyświetlać różne klasy elementów w różnych kolorach.

Pozycja

Pionowo

Pozycja pionowa stopy fundamentowej względem jej punktu referencyjnego.

Obrót

Obrót stopy fundamentowej wokół jej osi na płaszczyźnie roboczej.

Poziomo

Pozycja pozioma stopy fundamentowej względem jej punktu referencyjnego.

Góra

Położenie górnej powierzchni stopy fundamentowej w globalnym kierunku z.

Dół

Położenie dolnej powierzchni stopy fundamentowej w globalnym kierunku z.

Zespół betonowy

Numeracja

Przedrostek i numer początkowy elementu dla numeru pozycji elementu.

Zespół betonowy

Służy do określania, czy stopa fundamentowa jest prefabrykowana, czy wylewana na miejscu.

Faza wylewania

Faza sekcji wylewania elementów wylewanych na miejscu. Służy do odróżniania od siebie obiektów wylewanych.

Otulina dla zestawów prętów

Układ współrzędnych

Umożliwia wybranie, czy grubość otuliny betonowej zestawów prętów w elemencie jest określona w globalnym układzie współrzędnych, czy w lokalnym układzie współrzędnych elementu.

Domyślne wartości globalne i lokalne grubości otuliny są określone w oknie dialogowym Opcje.

W przypadku wybrania pustej opcji Tekla Structures używa wartości globalnych.

Góra, Dół, Boki, Przód, Tył, Początek, Koniec

Aby nadpisać wartości globalne lub lokalne z okna dialogowego Opcje, należy określić grubość otuliny na każdej niezbędnej powierzchni elementu.

Eksport IFC

Obiekt IFC

W przypadku eksportu IFC wybierz typ IFC i podtyp części. Dostępne podtypy zależą od wybranej jednostki IFC.

Można wybrać podtyp IFC4 spośród predefiniowanych opcji lub USERDEFINED, a następnie wprowadzić dowolny tekst w polu Typ użytkownika (IFC4).

Podtyp (IFC4)

Typ użytkownika (IFC4)

Więcej

Atrybuty użytkownika

Kliknij przycisk Atrybuty użytkownika, aby otworzyć atrybuty użytkownika (UDA) elementu. Atrybuty użytkownika dostarczają dodatkowych informacji na temat elementu.

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej