Tworzenie cylindrycznej lub stożkowej blachy giętej

Tekla Structures
2024
Tekla Structures

Tworzenie cylindrycznej lub stożkowej blachy giętej

Cylindryczne i stożkowe gięte blachy stalowe można tworzyć, wybierając dwa elementy lub dwie powierzchnie elementów. Elementami używanymi do tworzenia blachy giętej muszą być blachy wieloboczne lub belki, których profilami są blachy (np. PL200*20). Umieść elementy w taki sposób, aby po obu stronach zostało trochę wolnego miejsca, co umożliwi Tekla Structures utworzenie między nimi zakrzywionego przekroju.

Po utworzeniu cylindrycznej lub stożkowej blachy giętej pojedyncze elementy nie istnieją już w modelu. Właściwości i współrzędne blachy giętej są pobierane z pierwszego elementu wybranego podczas jej tworzenia. Pierwszy element jest przekrojem głównym blachy giętej. W razie potrzeby możesz później zmienić przekrój główny.

Ograniczenia

 • Do tworzenia blach giętych można używać wyłącznie powierzchni bocznych elementów.

 • Do tworzenia blach giętych nie można używać powierzchni fazowanych ani powierzchni wycięć.

 • Do tworzenia blach giętych nie można używać belek zakrzywionych ani zdeformowanych elementów.

 • Detale (takie jak śruby, spoiny, wycięcia, skosy i przygotowania) w prostych przypadkach są obsługiwane na przekroju zakrzywionym blachy giętej.

Oprócz cylindrycznych i stożkowych blach giętych można również tworzyć samodzielne blachy gięte, które nie wymagają żadnych elementów wejściowych.

Tworzenie cylindrycznej blachy giętej

Cylindryczną blachę giętą możesz utworzyć, wybierając dwa elementy stalowe lub dwie powierzchnie elementów. Cylindryczna blacha gięta ma promień, który można zmieniać. Właściwości blachy giętej, np. numer ID, grubość, klasa i materiał blachy, są określane przez pierwszy wybrany element.

Cylindryczne blachy gięte można też tworzyć, gdy wybrane elementy się przecinają.

 1. Na karcie Stal kliknij Blacha > Utwórz cylindryczną blachę giętą .
 2. Na pasku narzędzi blachy giętej wybierz, czy chcesz utworzyć blachę giętą, wybierając elementy lub powierzchnie elementów.

  Ponadto możesz wprowadzić promień cylindrycznej blachy giętej. Jeśli nie wprowadzisz promienia, Tekla Structures utworzy blachę giętą z użyciem promienia domyślnego.

  • W przypadku wybrania opcji Według elementów:

   1. Wybierz pierwszy element.

   2. Wybierz drugi element.

    Tekla Structures utworzy cylindryczną blachę giętą.

  • W przypadku wybrania opcji Wg powierzchni:

   1. Wybierz powierzchnię pierwszego elementu.

   2. Wybierz powierzchnię drugiego elementu.

    Tekla Structures utworzy cylindryczną blachę giętą.

Tworzenie stożkowej blachy giętej

Stożkową blachę giętą możesz utworzyć, wybierając dwa elementy stalowe lub dwie powierzchnie elementów. Stożkowa blacha gięta ma dwa promienie, które można zmieniać. Właściwości blachy giętej, np. numer ID, grubość, klasa i materiał blachy, są określane przez pierwszy wybrany element.

Aby utworzyć stożkową blachę giętą, należy wybrać elementy lub powierzchnie elementów, których kształt umożliwia utworzenie takiej blachy. Jeśli wybrane elementy lub powierzchnie elementów mają kształt umożliwiający utworzenie cylindrycznej blachy giętej, zostanie ona utworzona. Można tworzyć różne kształty stożkowych blach giętych: zagięte do środka, zagięte na zewnątrz lub o kącie rozwarcia 180 stopni.

 1. Na karcie Stal kliknij: Blacha > Utwórz stożkową blachę giętą.
 2. Na pasku narzędzi blachy giętej wybierz, czy chcesz utworzyć blachę giętą, wybierając elementy lub powierzchnie elementów.

  W przypadku stożkowej blachy giętej możesz wprowadzić dwa promienie. Jeśli nie wprowadzisz żadnego promienia, Tekla Structures utworzy blachę giętą z użyciem promieni domyślnych.

  • W przypadku wybrania opcji Według elementów:

   1. Wybierz pierwszy element.

   2. Wybierz drugi element.

   3. Tekla Structures utworzy stożkową blachę giętą.

  • W przypadku wybrania opcji Wg powierzchni:

   1. Wybierz powierzchnię pierwszego elementu.

   2. Wybierz powierzchnię drugiego elementu.

   3. Tekla Structures utworzy stożkową blachę giętą.

Zmień promień gięcia.

Przy tworzeniu cylindrycznej blachy giętej możesz wprowadzić promień blachy. W przypadku stożkowej blachy giętej możesz wprowadzić dwa promienie. Jeśli nie wprowadzisz żadnego promienia, Tekla Structures zastosuje przy tworzeniu blach giętych domyślne promienie gięcia. Promień gięcia możesz później zmieniać odpowiednio do swoich potrzeb.

 1. Upewnij się, że włączona jest Bezpośrednia zmiana.
 2. Wybierz blachę giętą.

  Pośrodku fragmentu zakrzywionego wyświetli się niebieski uchwyt linii.

 3. Wybierz uchwyt linii.

  W zależności od typu blachy giętej pojawia się jedna niebieska strzałka wymiaru (w przypadku cylindrycznej blachy giętej) lub dwie (w przypadku stożkowej blachy giętej).

  • W przypadku cylindrycznej blachy giętej:

  • W przypadku stożkowej blachy giętej:

 4. Aby zmienić promień, wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Przeciągnij strzałkę lub strzałki do przodu lub do tyłu wzdłuż linii w kolorze magenta.

   Wymiar „r =” zmieni się odpowiednio. Po zwolnieniu strzałki promień również zmieni się w modelu.

  • Wprowadź promień lub promienie na kontekstowym pasku narzędzi.

  • Ewentualnie można wybrać strzałkę i wpisać wymiar. Po rozpoczęciu wpisywania Tekla Structures wyświetli okno dialogowe Wprowadź położenie numeryczne. Kliknij OK, aby potwierdzić wymiar.

Modyfikowanie kształtu blachy giętej

Podczas tworzenia blachy giętej Tekla Structures dodaje przekrój zakrzywiony między elementami wybieranymi przez użytkownika. Przekrój zakrzywiony można zmodyfikować, wybierając jedną z predefiniowanych opcji lub zmieniając kształt ręcznie. Oprócz tego można zmienić przekroje płaskie, czyli oryginalne elementy, z których wykonano blachę giętą.

 1. Upewnij się, że włączona jest Bezpośrednia zmiana.
 2. Wybierz blachę giętą.

  Pośrodku fragmentu zakrzywionego wyświetli się niebieski uchwyt linii.

 3. Wybierz uchwyt linii.

  Zostanie wyświetlony kontekstowy pasek narzędzi.

 4. Na kontekstowym pasku narzędzi wybierz jedną z predefiniowanych opcji kształtów:

  Opcja

  Opis

  Przykład

  Gięcie zbieżne

  Stopniowe zmniejszenie szerokości między elementami.

  Jest to kształt domyślny.

  Gięcie wąskie

  Stała szerokość między elementami. Szerokość jest określana na podstawie najwęższego elementu.

  Gięcie szerokie

  Stała szerokość między elementami. Szerokość jest określana na podstawie najszerszego elementu.

 5. Aby zmodyfikować ręcznie przekrój zakrzywiony:
  1. Wybierz niebieski uchwyt linii.

   W cylindrycznych i stożkowych blachach giętych można zmieniać granice boczne zagięć. Tekla Structures wyświetla uchwyty granicy w kolorze niebieskim:

  2. Przeciągnij uchwyty, aby zmienić kształt przekroju zakrzywionego.

   Przykład:

 6. Aby zmienić przekroje płaskie:
  1. Wybierz blachę giętą.

   Tekla Structures wyświetla zielony uchwyt przekroju pośrodku każdej sekcji płaskiej:

  2. Kliknij uchwyt przekroju, który chcesz zmienić.

   Zostaną wyświetlone uchwyty zmiany bezpośredniej wybranego przekroju:

  3. Użyj uchwytów bezpośredniej zmiany, aby zmodyfikować kształt przekroju płaskiego.
 7. Aby zmienić kąt blachy giętej:
  1. Kliknij zielony uchwyt wyboru na środku przekroju płaskiego, którego kąt chcesz zmienić.
  2. Wybierz uchwyt linii.

   Zostanie wyświetlony kontekstowy pasek narzędzi.

  3. Na kontekstowym pasku narzędzi kliknij Włącz manipulator kąta.

   W modelu pojawi się manipulatora kąta.

  4. Zmień kąt za pomocą manipulatora kąta.

   Jeśli chcesz zmienić kąt innego przekroju płaskiego, kliknij inny zielony uchwyt wyboru.

 8. Aby zmienić przekrój główny blachy giętej:
  1. Kliknij zielony uchwyt przekroju, który chcesz wybrać na przekrój główny.

   Zostanie wyświetlony kontekstowy pasek narzędzi.

  2. Na kontekstowym pasku narzędzi kliknij Ustaw przekrój główny.

   W nowym przekroju głównym uaktywnią się uchwyty zmiany bezpośredniej. Nastąpi odpowiednia modyfikacja przekroju głównego i układu współrzędnych blachy giętej powodująca zmianę jej orientacji na rysunku po rozwinięciu.

Usuwanie przekrojów zakrzywionych

Blachy gięte można przywrócić do poszczególnych obiektów wyjściowych, a następnie edytować je i używać ich jak innych obiektów modelu. Jeśli blacha gięta składa się z kilku przekrojów zakrzywionych, które są łączone z tym samym elementem, możesz usunąć każdy przekrój zakrzywiony osobno albo rozbić całą blachę giętą naraz.

Aby

wykonać procedurę

Usunięcie indywidualnych przekrojów zakrzywionych

 1. Upewnij się, że włączona jest Bezpośrednia zmiana.

 2. Wybierz przekrój zakrzywiony do usunięcia.

  Pojawi się niebieski uchwyt linii.

 3. Wybierz uchwyt linii.

  Zostanie wyświetlony kontekstowy pasek narzędzi.

 4. Na kontekstowym pasku narzędzi kliknij Usuń gięcie.

  Tekla Structures usuwa wybrany przekrój zakrzywiony. Przykład:

Rozbicie całej blachy giętej

 1. Wybierz jeden z przekroju zakrzywionego.

 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz Rozbij.

  Tekla Structures rozbije całą blachę giętą na indywidualne obiekty. Przykład:

Jeśli bryły blachy giętej utworzone przy użyciu poprzedniej wersji programu Tekla Structures wyglądają na uszkodzone, można usunąć lub rozbić zagięcia. Następnie przemodeluj zagięcia przy użyciu polecenia Utwórz cylindryczną blachę giętą.

Przykłady

Poniżej podano niektóre przykłady blach giętych, jakie można utworzyć.

Punkt początkowy

Wynik końcowy

Zmiana właściwości blachy giętej

 1. Jeśli panel właściwości nie jest otwarty, kliknij dwukrotnie blachę giętą, aby otworzyć właściwości Blacha gięta.
 2. Zmień właściwości stosownie do potrzeb.
 3. Kliknij Zmień.

Właściwości blachy giętej

Użyj właściwości Blacha gięta w panelu właściwości, aby wyświetlić i zmodyfikować właściwości blachy giętej. Aby otworzyć właściwości, kliknij dwukrotnie blachę giętą. Plik właściwości blachy giętej ma rozszerzenie *.bpl.

Jeśli masz dostosowany układ panelu właściwości, lista właściwości może być inna.

Ustawienie

Opis

Ogólne

Nazwa

Definiowana przez użytkownika nazwa blachy.

Nazwa może zawierać maksymalnie 61 znaków.

Tekla Structures używa nazw elementu w raportach i w oknie Menedżer dokumentów oraz do identyfikowania elementów tego samego typu.

Profil

Profil blachy.

Materiał

Materiał blachy.

Wykończenie

Typ wykończenia powierzchni.

Wykończenie powierzchni jest określane przez użytkownika. Opisuje sposób wykończenia powierzchni elementu, np. farba antykorozyjna, galwanizowanie, pokrycie ognioodporne itp.

Klasa

Służy do grupowania blach.

Można na przykład wyświetlać różne klasy elementów w różnych kolorach.

Serie numeracji

Numeracja elementów

Przedrostek i numer początkowy elementu dla numeru pozycji elementu.

Numeracja zespołów

Przedrostek zespołu i numer początkowy dla numeru pozycji zespołu.

Eksport IFC

Obiekt IFC

W przypadku eksportu IFC wybierz typ IFC i podtyp części. Dostępne podtypy zależą od wybranej jednostki IFC.

Można wybrać podtyp IFC4 spośród predefiniowanych opcji lub USERDEFINED, a następnie wprowadzić dowolny tekst w polu Typ użytkownika (IFC4).

Podtyp (IFC4)

Typ użytkownika (IFC4)

Więcej

Atrybuty użytkownika

Kliknij przycisk Atrybuty użytkownika, aby otworzyć atrybuty użytkownika (UDA) elementu. Atrybuty użytkownika dostarczają dodatkowych informacji na temat elementu.

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej