Tworzenie wyciągniętej blachy stalowej

Tekla Structures
2024
Tekla Structures

Tworzenie wyciągniętej blachy stalowej

Za pomocą blach wyciągniętych można tworzyć np. blachy walcowane o zmiennych kształtach i blachy o formie podwójnie zakrzywionej.

Wymagania wstępne i przykłady blach wyciągniętych

Zanim będzie można utworzyć blachy wyciągnięte, musisz mieć obiekty konstrukcyjne w modelu. Tekla Structurestworzy kształt blachy wyciągniętej zgodnie z geometrią użytych obiektów konstrukcyjnych, łącząc punkt początkowy pierwszego obiektu konstrukcyjnego z punktem początkowym drugiego obiektu konstrukcyjnego. Punkty końcowe obiektów konstrukcyjnych są połączone w podobny sposób.

Blachę wyciągniętą można utworzyć łącząc następujące obiekty konstrukcyjne:

 • linia konstrukcyjna z linią konstrukcyjną

  Przykład:

 • linia konstrukcyjna z łukiem konstrukcyjnym

  Przykład:

 • łuk konstrukcyjny z łukiem konstrukcyjnym

  Przykład:

 • okrąg konstrukcyjny z okręgiem konstrukcyjnym

  Przykład:

 • polikrzywa konstrukcyjna do polikrzywej konstrukcyjnej

Tworzenie blachy wyciągniętej

 1. Utwórz w modelu potrzebne obiekty konstrukcyjne. Kształt blachy wyciągniętej jest oparty na kształcie obiektu konstrukcyjnego.

  Niezbędne są

  • linie konstrukcyjne

  • łuki konstrukcyjne

  • okręgi konstrukcyjne

   lub

  • polikrzywe konstrukcyjne

   W przypadku polikrzywych, użyj opcji Utwórz łuk na podstawie stycznej lub opcji Utwórz linię styczną na pasku narzędzi polikrzywej konstrukcyjnej. Aby utworzyć polikrzywe tylko z segmentami prostymi, użyj opcjiUtwórz linię. Należy pamiętać, że polikrzywe konstrukcyjne nie muszą mieć takiej samej liczby segmentów, o ile obie są styczne.

 2. Po utworzeniu potrzebnych obiektów konstrukcyjnych przejdź do karty Stal i kliknij Blacha > Utwórz wyciągniętą blachę.
 3. Na wyświetlonym pasku narzędzi kliknij przycisk, aby określić, czy blacha wyciągnięta ma zostać utworzona przy użyciu dwóch obiektów konstrukcyjnych, czy przy użyciu obiektu konstrukcyjnego i punktu.
  • Użyj dwóch obiektów konstrukcyjnych , aby utworzyć blachę wyciągniętą:

   1. Wybierz pierwszy obiekt konstrukcyjny: linia, łuk, okrąg lub polikrzywa.

    Jeśli na przykład używasz dwóch okręgów konstrukcyjnych, aby utworzyć blachę wyciągniętą.

   2. Wybierz drugi obiekt konstrukcyjny.

    Tekla Structures tworzy blachę wyciągniętą między wybranymi obiektami konstrukcyjnymi, używając właściwości Blacha wyciągnięta w panelu właściwości.

  • Użyj jednego obiektu konstrukcyjnego i punktu , aby utworzyć blachę wyciągniętą:

   1. Wybierz pierwszy obiekt konstrukcyjny: linia, łuk, okrąg lub polikrzywa.

    Jeśli na przykład używasz polikrzywej konstrukcyjnej i punktu, aby utworzyć blachę wyciągniętą.

    Tekla Structures wyświetla podgląd geometrii części. Użyj podglądu aby określić kierunek i rozmiar blachy wyciągniętej.

   2. Wskaż punkt.

    Tekla Structures tworzy blachę wyciągniętą na podstawie podglądu, używając właściwości Blacha wyciągnięta z panelu właściwości.

Zmiana kształtu blachy wyciągniętej

Aby zmienić kształt blachy wyciągniętej, użyj uchwytów i wartości wymiaru bezpośredniej zmiany.

 • Zmień na przykład wysokość i promień blachy wyciągniętej.

 • Dla linii i łuków: przeciągnij symbol łuku w środku linii lub łuku, aby zmienić kształt blachy wyciągniętej.

Podział blachy wyciągniętej

Uwaga: nie można podzielić zamkniętych cylindrycznych lub stożkowych blach wyciągniętych.

 1. Na karcie Edytuj kliknij Podziel.
 2. Wybierz blachę wyciągniętą, którą chcesz podzielić.
 3. Wskaż punkt, przez który ma przechodzić linia podziału.

  Tekla Structures rozdziela blachę wyciągniętą

  Przykład:

Zamiana punktów końcowych uchwytów w celu skorygowania geometrii blachy wyciągniętej

W niektórych przypadkach podczas próby utworzenia blachy wyciągniętej, geometria blachy stałaby się samoprzecinająca się, co oznacza, że punkty początkowe i końcowe górnego i dolnego obiektu konstrukcyjnego są naprzeciwko siebie. W takich przypadkach blacha nie jest tworzona.

Można spróbować rozwiązać sytuację i utworzyć blachę wyciągniętą przez zmianę kierunku modelowania linii konstrukcyjnych lub łuków.

 1. Wybierz linię konstrukcyjną lub łuk konstrukcyjny.

  W przypadku linii konstrukcyjnych upewnij się, że przełącznik Bezpośrednia zmiana nie jest aktywny. Następnie można zobaczyć uchwyty obiektów w kolorze żółtym i magenta.

 2. Na kontekstowym pasku narzędzi kliknij Zamień końce.

  Tekla Structures zmienia kierunek modelowania wybranego obiektu konstrukcyjnego, a blachę wyciągniętą można utworzyć poprawnie.

W przypadku okręgów konstrukcyjnych można spróbować rozwiązać sytuację, przesuwając jeden z okręgów.

Rozwijanie blachy wyciągniętej

Blachy wyciągnięte można rozwinąć na rysunkach pojedynczych elementów. Rozwinięcie blach wyciągniętych, które zostały utworzone od pojedynczej geometrii do pojedynczej geometrii, oraz dla blach wyciągniętych ze stycznych polikrzywych.

Przykłady rozwiniętych blach wyciągniętych utworzonych od pojedynczej geometrii do pojedynczej geometrii:

Przykłady rozwiniętych blach wyciągniętych ze stycznej polikrzywej:

Zmiana właściwości blachy wyciągniętej

 1. Jeśli panel właściwości nie jest otwarty, kliknij dwukrotnie blachę wyciągniętą, aby otworzyć właściwości Blacha wyciągnięta.
 2. Zmień właściwości stosownie do potrzeb.
 3. Kliknij Zmień.

Właściwości blachy wyciągniętej

Użyj właściwości Blacha wyciągnięta w panelu właściwości, aby wyświetlić i zmienić właściwości wyciągniętej blachy stalowej. Aby otworzyć właściwości, kliknij dwukrotnie wyciągniętą blachę stalową. Plik właściwości wyciągniętej blachy stalowej ma rozszerzenie *.lpl.

Jeśli masz dostosowany układ panelu właściwości, lista właściwości może być inna.

Ustawienie

Opis

Ogólne

Nazwa

Definiowana przez użytkownika nazwa blachy wyciągniętej.

Nazwa może zawierać maksymalnie 61 znaków.

Tekla Structures używa nazw elementu w raportach i w oknie Menedżer dokumentów oraz do identyfikowania elementów tego samego typu.

Profil

Profil blachy wyciągniętej.

Materiał

Materiał blachy wyciągniętej.

Wykończenie

Typ wykończenia powierzchni.

Wykończenie powierzchni jest określane przez użytkownika. Opisuje sposób wykończenia powierzchni elementu, np. farba antykorozyjna, galwanizowanie, pokrycie ognioodporne itp.

Klasa

Służy do grupowania blach wyciągniętych.

Można na przykład wyświetlać różne klasy elementów w różnych kolorach.

Serie numeracji

Numeracja elementów

Przedrostek i numer początkowy elementu dla numeru pozycji elementu.

Numeracja zespołów

Przedrostek zespołu i numer początkowy dla numeru pozycji zespołu.

Typ powierzchni

Typ powierzchni

Określ, czy górna i dolna powierzchnia blachy mają leżeć w płaszczyźnie.

Prostopadle:

Górna i dolna płaszczyzna blachy są nieliniowe.

Ograniczone płaszczyznami krzywizn:

Górne i dolne płaszczyzny blachy są płaskie.

Eksport IFC

Obiekt IFC

W przypadku eksportu IFC wybierz typ IFC i podtyp części. Dostępne podtypy zależą od wybranej jednostki IFC.

Można wybrać podtyp IFC4 spośród predefiniowanych opcji lub USERDEFINED, a następnie wprowadzić dowolny tekst w polu Typ użytkownika (IFC4).

Podtyp (IFC4)

Typ użytkownika (IFC4)

Więcej

Atrybuty użytkownika

Kliknij przycisk Atrybuty użytkownika, aby otworzyć atrybuty użytkownika (UDA) elementu. Atrybuty użytkownika dostarczają dodatkowych informacji na temat elementu.

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej