Tworzenie wyciągniętej płyty betonowej

Tekla Structures
2024
Tekla Structures

Tworzenie wyciągniętej płyty betonowej

Używając wyciągniętych płyt betonowych, można na przykład utworzyć zakrzywione i podwójnie zakrzywione płyty lub ściany.

Wymagania wstępne i przykłady płyt wyciągniętych

Zanim będzie można utworzyć płyty wyciągnięte, musisz mieć obiekty konstrukcyjne w modelu. Tekla Structures tworzy kształt płyty wyciągniętej zgodnie z geometrią użytych obiektów konstrukcyjnych, łącząc punkt początkowy pierwszego obiektu konstrukcyjnego z punktem początkowym drugiego obiektu konstrukcyjnego. Punkty końcowe obiektów konstrukcyjnych są połączone w podobny sposób.

Jako płytę wyciągniętą można połączyć następujące obiekty konstrukcyjne:

 • linia konstrukcyjna z linią konstrukcyjną

  Przykład:

 • linia konstrukcyjna z łukiem konstrukcyjnym

  Przykład:

 • łuk konstrukcyjny z łukiem konstrukcyjnym

  Przykład:

 • okrąg konstrukcyjny z okręgiem konstrukcyjnym

  Przykład:

 • polikrzywa konstrukcyjna do polikrzywej konstrukcyjnej

Uwaga: zestawy prętów nie działają w przypadku płyt wyciągniętych.

Tworzenie płyty wyciągniętej

 1. Utwórz w modelu potrzebne obiekty konstrukcyjne. Kształt płyty wyciągniętej jest oparty na kształcie obiektów konstrukcyjnych.

  Niezbędne są

  • linie konstrukcyjne

  • łuki konstrukcyjne

  • okręgi konstrukcyjne

   lub

  • polikrzywe konstrukcyjne

   W przypadku polikrzywych, użyj opcji Utwórz łuk na podstawie stycznej lub opcji Utwórz linię styczną na pasku narzędzi polikrzywej konstrukcyjnej. Aby utworzyć polikrzywe tylko z segmentami prostymi, użyj opcjiUtwórz linię. Należy pamiętać, że polikrzywe konstrukcyjne nie muszą mieć takiej samej liczby segmentów, o ile obie są styczne.

 2. Po utworzeniu potrzebnych obiektów konstrukcyjnych przejdź do karty Beton i kliknij Płyta > Utwórz wyciągniętą płytę.
 3. Na wyświetlonym pasku narzędzi kliknij przycisk, aby określić, czy płyta wyciągnięta ma zostać utworzona przy użyciu dwóch obiektów konstrukcyjnych, czy przy użyciu obiektu konstrukcyjnego i punktu.
  • Użyj dwóch obiektów konstrukcyjnych , aby utworzyć płytę wyciągniętą:

   1. Wybierz pierwszy obiekt konstrukcyjny: linia, łuk, okrąg lub polikrzywa.

    Jeśli na przykład używasz dwóch okręgów konstrukcyjnych, aby utworzyć płytę wyciągniętą:

   2. Wybierz drugi obiekt konstrukcyjny:

    Tekla Structures tworzy płyty wyciągnięte między wybranymi obiektami konstrukcyjną, używając właściwości Płyta wyciągnięta w panelu właściwości.

  • Użyj jednego obiektu konstrukcyjnego i punktu , aby utworzyć płytę wyciągniętą:

   1. Wybierz pierwszy obiekt konstrukcyjny: linia, łuk, okrąg lub polikrzywa.

    Jeśli na przykład używasz polikrzywej konstrukcyjnej i punktu, aby utworzyć płytę wyciągniętą:

    Tekla Structures wyświetla podgląd geometrii części. Podgląd umożliwia określenie kierunku i wysokości płyty wyciągniętej.

   2. Wskaż punkt.

    Tekla Structures tworzy płytę wyciągniętą na podstawie podglądu.

Zmiana kształtu płyty wyciągniętej

Aby zmienić kształt płyty wyciągniętej, użyj uchwytów i wartości wymiaru bezpośredniej zmiany.

 • Zmień na przykład wysokość i promień płyty wyciągniętej.

 • Dla linii i łuków: przeciągnij symbol łuku w środku linii lub łuku, aby zmienić kształt płyty wyciągniętej.

Podział płyty wyciągniętej

Uwaga: nie można podzielić zamkniętych cylindrycznych lub stożkowych płyt wyciągniętych.

 1. Na karcie Edytuj kliknij Podziel.
 2. Wybierz płytę wyciągniętą, który chcesz podzielić.
 3. Wskaż punkt, przez który ma przechodzić linia podziału.

  Tekla Structures dzieli płytę wyciągniętą.

  Przykład:

Zamiana punktów końcowych uchwytów w celu skorygowania geometrii płyty wyciągniętej

W niektórych przypadkach podczas próby utworzenia płyty wyciągniętej, geometria płyty stałaby się samoprzecinająca się, co oznacza, że punkty początkowe i końcowe górnego i dolnego obiektu konstrukcyjnego są naprzeciwko siebie. W takich przypadkach płyta nie jest tworzona.

Można spróbować rozwiązać sytuację i utworzyć płytę wyciągniętą przez zmianę kierunku modelowania linii konstrukcyjnych lub łuków.

 1. Wybierz linię konstrukcyjną lub łuk konstrukcyjny.

  W przypadku linii konstrukcyjnych upewnij się, że przełącznik Bezpośrednia zmiana nie jest aktywny. Następnie można zobaczyć uchwyty obiektów w kolorze żółtym i magenta.

 2. Na kontekstowym pasku narzędzi kliknij Zamień końce.

  Tekla Structures zmienia kierunek modelowania wybranego obiektu konstrukcyjnego, a płytę wyciągniętą można utworzyć poprawnie.

W przypadku okręgów konstrukcyjnych można spróbować rozwiązać sytuację, przesuwając jeden z okręgów.

Zmiana właściwości wyciągniętej płyty betonowej

 1. Jeśli panel właściwości nie jest otwarty, kliknij dwukrotnie płytę wyciągniętą, aby otworzyć właściwości Płyta wyciągnięta.
 2. Zmień właściwości stosownie do potrzeb.
 3. Kliknij Zmień.

Właściwości płyty wyciągniętej

Użyj właściwości Płyta wyciągnięta w panelu właściwości, aby wyświetlić i zmodyfikować właściwości wyciągniętej płyty betonowej. Aby otworzyć właściwości, kliknij dwukrotnie wyciągniętą płytę betonową. Plik właściwości betonowej płyty wyciągniętej ma rozszerzenie *.lsl.

Jeśli masz dostosowany układ panelu właściwości, lista właściwości może być inna.

Ustawienie

Opis

Ogólne

Nazwa

Definiowana przez użytkownika nazwa płyty wyciągniętej.

Nazwa może zawierać maksymalnie 61 znaków.

Tekla Structures używa nazw elementu w raportach i w oknie Menedżer dokumentów oraz do identyfikowania elementów tego samego typu.

Grubość

Grubość płyty.

Materiał

Materiał płyty wyciągniętej.

Wykończenie

Typ wykończenia powierzchni.

Klasa

Służy do grupowania płyt wyciągniętych.

Można na przykład wyświetlać różne klasy elementów w różnych kolorach.

Typ powierzchni

Typ powierzchni

Określ, czy górna i dolna powierzchnia płyty mają leżeć w płaszczyźnie.

Prostopadle:

Górna i dolna płaszczyzna płyty są nieliniowe.

Ograniczone płaszczyznami krzywizn:

Górne i dolne płaszczyzny płyty są płaskie.

Zespół betonowy

Numeracja

Przedrostek i numer początkowy elementu dla numeru pozycji elementu.

Zespół betonowy

Służy do określania, czy płyta jest prefabrykowana, czy wylewana na miejscu.

Faza wylewania

Faza sekcji wylewania elementów wylewanych na miejscu. Służy do odróżniania od siebie obiektów wylewanych.

Otulina dla zestawów prętów

Układ współrzędnych

Umożliwia wybranie, czy grubość otuliny betonowej zestawów prętów w elemencie jest określona w globalnym układzie współrzędnych, czy w lokalnym układzie współrzędnych elementu.

Domyślne wartości globalne i lokalne grubości otuliny są określone w oknie dialogowym Opcje.

W przypadku wybrania pustej opcji Tekla Structures używa wartości globalnych.

Góra, Dół, Boki, Przód, Tył, Początek, Koniec

Aby nadpisać wartości globalne lub lokalne z okna dialogowego Opcje, należy określić grubość otuliny na każdej niezbędnej powierzchni elementu.

Eksport IFC

Obiekt IFC

W przypadku eksportu IFC wybierz typ IFC i podtyp części. Dostępne podtypy zależą od wybranej jednostki IFC.

Można wybrać podtyp IFC4 spośród predefiniowanych opcji lub USERDEFINED, a następnie wprowadzić dowolny tekst w polu Typ użytkownika (IFC4).

Typ użytkownika (IFC4)

Więcej

Więcej

Atrybuty użytkownika

Kliknij przycisk Atrybuty użytkownika, aby otworzyć atrybuty użytkownika (UDA) elementu. Atrybuty użytkownika dostarczają dodatkowych informacji na temat elementu.

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej