Kategorie i właściwości obiektów w filtrowaniu

Tekla Structures
2024
Tekla Structures

Kategorie i właściwości obiektów w filtrowaniu

Podczas tworzenia nowych filtrów możesz wybierać z wielu różnych właściwości obiektów. W poniższych tabelach właściwości wymieniono odpowiednio do kategorii obiektu. Oprócz tego niemal wszystkie kategorie zawierają atrybuty użytkownika i atrybuty szablonu, których również można używać do filtrowania.

Kategoria: Obiekt

Kategoria Obiekt służy do filtrowania obiektów na podstawie ich właściwości na poziomie obiektu.

Właściwość

Opis

GUID

Do filtrowania obiektów na podstawie globalnego unikalnego identyfikatora (GUID). Przykład: „GUID obiekt zaczyna się od ID7554C9EB-C8B4”.

Faza

Do filtrowania obiektów na podstawie numeru fazy. Przykład: „Faza obiektu nie jest równa 3”.

Typ obiektu

Do filtrowania obiektów na podstawie typu. Wybierz typ obiektu z listy Wartość lub użyj opcji Wybierz z modelu... bądź Wybór wielokrotny z modelu.

UWAGA: Zalecamy dodanie jednej reguły filtra dla właściwości Typ obiektu w każdym tworzonym filtrze. Dzięki temu, tylko obiekty tego typu są filtrowane. W przypadku pominięcia typu obiektu wyniki filtrowania będą inne i obiekty, które nie są zgodne z kategorią w dalszych regułach filtra, mogą zostać odfiltrowywane.

Poniższe typy obiektów mogą zostać wybrane z listy:

 • Przedrostek
 • Grupa śrub
 • Połączenie
 • Przedrostek
 • Przerwa robocza
 • Obiekt wylewany
 • Jednostka sekcji wylewania
 • Obiekt referencyjny
 • Pręt zbrojeniowy
 • Powierzchnia
 • Wykończenie powierzchni
 • Spoina

Poniższe typy obiektów są pokazywane tylko jako wartości liczbowe:

 • 1 = punkt
 • 9 = dopasowanie
 • 11 = cięcie wieloboczne
 • 12 = cięcie liniowe
 • 24 = linia konstrukcyjna
 • 30 = płaszczyzna konstrukcyjna
 • 38 = dodany materiał
 • 42 = okrąg konstrukcyjny
 • 43 = łuk konstrukcyjny
 • 48 = model referencyjny
 • 76 = część analityczna
 • 79 = fazowanie krawędzi
 • 103 = polikrzywa konstrukcyjna

Jest komponentem

Do filtrowania obiektów na podstawie tego, czy są komponentami, czy nie. Dostępne opcje to: Tak i Nie. Przykład: „Obiekt jest komponentem równa się Tak”.

Niektóre typy obiektów nie są widoczne bezpośrednio, ale tylko wtedy gdy obiekty, które je tworzą są widoczne. Na przykład zespoły są widoczne, gdy elementy są widoczne, a jednostki sekcji wylewania są widoczne, gdy obiekty wylewane są widoczne. Dlatego w przypadku samodzielnego użyciu typu obiektu Zespół lub Jednostka sekcji wylewania w widoku filtra w modelu lub w rysunkach nic nie jest wyświetlane. Ale filtry wyboru są w stanie wybierać typy obiektów takich jak zespoły i jednostki sekcji wylewania.

Kategoria: Przedrostek

Do filtrowania elementów na podstawie ich wspólnych właściwości używaj kategorii Element.

Właściwość

Opis

Nazwa

Do filtrowania obiektów na podstawie nazwy. Przykład: „Nazwa elementu równa się PŁYTA”.

Profil

Do filtrowania obiektów na podstawie profilu. Przykład: „Profil elementu nie jest równy L20*2”.

Materiał

Do filtrowania obiektów na podstawie klasy materiału. Przykład: „Materiał elementu równa się C25/30”.

Wykończenie

Do filtrowania obiektów na podstawie sposobu obróbki powierzchni. Przykład: „Wykończenie elementu równa się Odporność ogniowa”.

Przedrostek

Do filtrowania obiektów na podstawie przedrostka numerowania. Przykład: „Przedrostek elementu równa się P”.

Nr początkowy

Do filtrowania obiektów na podstawie numeru początkowego. Przykład: „Nr początkowy elementu większy od 100”.

Serie numeracji

Do filtrowania obiektów na podstawie serii numeracji. Przykład: „Seria numeracji elementu równa się TP/1”.

Należy pamiętać, że separatorami numeru pozycji mogą być kropka (.), przecinek (,), ukośnik (/) lub łącznik (-) zależnie od tego, co określono w menu Plik > Ustawienia > Opcje > Numeracja.

Numer pozycji

Do filtrowania obiektów na podstawie numeru pozycji. Przykład: „Numer pozycji elementu nie jest równy P/5”.

Należy pamiętać, że separatorami numeru pozycji mogą być kropka (.), przecinek (,), ukośnik (/) lub łącznik (-) zależnie od tego, co określono w menu Plik > Ustawienia > Opcje > Numeracja.

Klasa

Do filtrowania obiektów na podstawie numeru klasy. Przykład: „Klasa elementu równa się 210”.

Faza

Do filtrowania obiektów na podstawie numeru fazy. Przykład: „Faza elementu równa się 1 2”.

Partia

Do filtrowania obiektów na podstawie numeru partii. Przykład: „Numer partii większy od 1”.

Element główny

Do filtrowania obiektów na podstawie tego, czy są one głównymi, czy podrzędnymi elementami w zespole lub zespole betonowym. 1 = element główny, 0 = element podrzędny. Przykład: „Element główny równa się 1”.

Faza wylewania

Do filtrowania elementów na podstawie fazy wylewania. Przykład: „Faza wylewania nie jest równa 0”.

Kategoria: Komponent

Kategoria Komponent służy do filtrowania komponentów na podstawie ich typowych właściwości.

Właściwość

Opis

Nazwa

Do filtrowania komponentów na podstawie nazwy. Przykład: „Nazwa komponentu równa się shear plate simple”.

Kod połączenia

Do filtrowania komponentów na podstawie kodu połączenia, który może być albo ciągiem tekstowym, albo liczbą. Przykład: „Kod połączenia komponentu równa się 200_2”.

Numer szeregowy

Do filtrowania komponentów na podstawie ich unikatowych numerów szeregowych. Przykład: "Numer szeregowy komponentu jest mniejszy od 150”.

Faza

Do filtrowania komponentów na podstawie numeru fazy. Przykład: „Faza komponentu równa się 2”.

Jest koncepcyjny

Filtrowanie komponentów na podstawie typu. Komponenty mogą być koncepcyjne lub szczegółowe. Tak = koncepcyjne, Nie = szczegółowe. Przykład: „Komponent jest koncepcyjny równa się Tak”.

Kategoria: Śruba

Kategoria Śruba służy do filtrowania śrub na podstawie ich typowych właściwości.

Właściwość

Opis

Rozmiar

Do filtrowania śrub na podstawie średnicy. Przykład: „Rozmiar śruby mniejszy niż 20,00”.

Standard

Do filtrowania śrub na podstawie klasy/standardu zespołu śrub. Przykład: „Standard śruby równa się 7990”.

Budowa/Warsztat

Do filtrowania śrub na podstawie typu zespołu. Budowa = 0, Warsztat = 1. Przykład: „Budowa/warsztat śruby równa się 1”.

Faza

Do filtrowania śrub na podstawie numeru fazy. Przykład: „Faza śruby równa się 3 4”.

Długość

Do filtrowania śrub na podstawie długości. Przykład: „Długość śruby większa od 50,00”.

Otwór typ 1 ... Otwór typ 5

Do filtrowania śrub na podstawie typów otworów w śrubowanych elementach 1...5. Dostępne opcje to Podłużny, Powiększony, Gwintowany, Brak otworu i Zwykły.

Kategoria: Spoina

Właściwość Spoina służy do filtrowania spoin na podstawie ich typowych właściwości.

Właściwość

Opis

Rozmiar nad linią

Rozmiar pod linią

Do filtrowania spoin na podstawie rozmiaru. Przykład: „Rozmiar spoiny nad linią równa się 5.00”.

Tekst referencyjny

Do filtrowania spoin na podstawie tekstu referencyjnego, który jest wartością określoną przez użytkownika we właściwościach Spoina. Przykład: „Tekst referencyjny spoiny zawiera 12345”.

Faza

Do filtrowania spoin na podstawie numeru fazy. Przykład: „Faza spoiny równa się 3”.

Typ nad linią

Typ pod linią

Do filtrowania spoin na podstawie typu spoiny. Wybierz typ z listy Wartość.

Długość nad linią

Długość pod linią

Do filtrowania spoin na podstawie wartości długości. Przykład: „Długość spoiny większa od 0,00”.

Miejsce spoiny

Do filtrowania spoin na podstawie miejsca wykonania. Dostępne opcje to: Budowa i Warsztat.

Numer pozycji

Do filtrowania spoin na podstawie ich unikatowych numerów pozycji. Przykład: „Numer pozycji spoiny jest większy od 100”.

Kąt nad linią

Kąt pod linią

Do filtrowania spoin na podstawie kąta przygotowania spawania, skosów lub krawędzi. Przykład: „Kąt spoiny poniżej linii spoiny jest większy od 0,000”.

Kontur nad linią

Kontur pod linią

Do filtrowania spoin na podstawie typu wypełnienia konturu. Dostępne opcje to: Brak, Równy, Wypukły i Wklęsły. Przykład: „Kontur spoiny nad linią nie równa się Brak”.

Pokrycie efektywne nad linią

Pokrycie efektywne pod linią

Do filtrowania spoin na podstawie rozmiaru spoiny w obliczeniach jej wytrzymałości. Przykład: „Pokrycie efektywne spoiny nad linią równa się 0,500”.

Wykończenie nad linią

Wykończenie pod linią

Do filtrowania spoin na podstawie sposobu wykończenia. Dostępne opcje to: Brak, Szlif, Maszyna, Chip, Wykończona spoina i Gładkie przejście.

Przyrost nad linią

Przyrost pod linią

Do filtrowania spoin na podstawie liczby przyrostów. Przykład: „Przyrost spoiny nad linią spoiny większy od 0”.

Typ przerywany

Do filtrowania spoin na podstawie kształtu. Dostępne opcje to: Ciągła, Przerywany i Przerywany przestawny.

Rozstaw nad linią

Rozstaw pod linią

Do filtrowania spoin na podstawie odległości między przyrostami spoiny.

Grubość czoła nad linią

Grubość czoła pod linią

Do filtrowania spoin na podstawie grubości grani spoiny, czyli wysokości najwęższego fragmentu szerokości grani.

Szerokość grani nad linią

Szerokość grani pod linią

Do filtrowania spoin na podstawie odległości między spawanymi elementami.

Przedrostek rozmiaru nad linią

Przedrostek rozmiaru pod linią

Do filtrowania spoin na podstawie prefiksu rozmiaru spoiny. Przykład: „Przedrostek rozmiaru spoiny nad linią równa się a”.

Standardowe prefiksy ISO 2553 to a (projektowana grubość pokrycia), s (efektywna grubość pokrycia) i z (długość odcinka).

Przekrój poprzeczny użytkownika

Do filtrowania spoin na podstawie tego, czy zawierają przekroje poprzeczne użytkownika, czy nie. Dostępne opcje to: Tak i Nie.

Klasyfikacja elektrody

Do filtrowania spoin na podstawie klasyfikacji elektrody do spawania. Dostępne opcje to (pusta), 35, 52, 50, E60XX, E70XX, E80XX i E90XX.

Wytrzymałość elektrody

Do filtrowania spoin na podstawie wytrzymałości elektrody. Przykład: „Wytrzymałość elektrody do spawania większa od 0,000”.

Współczynnik elektrody

Do filtrowania spoin na podstawie współczynnika elektrody.

Typ procesu

Do filtrowania spoin na podstawie typu procesu spawania. Dostępne opcje to SMAW, SAW, GMAW, FCAW, ESW i EGW.

Badania NDT

Do filtrowania spoin na podstawie nieniszczących testów i poziomu inspekcji. Dostępne opcje to A, B, C, D i E.

Jest spoiną obwodową

Do filtrowania spoin na podstawie tego, czy spawana jest tylko jedna krawędź czy wszystkie. Nie = krawędź, Tak = wokół.

Kategoria: Pręt zbrojeniowy

Kategoria Pręt zbrojeniowy służy do filtrowania prętów zbrojeniowych na podstawie ich typowych właściwości.

Właściwość

Opis

Nazwa

Do filtrowania prętów zbrojeniowych na podstawie nazwy. Przykład: „Nazwa pręta zbrojeniowego równa się STRZEMIĘ”.

Klasa

Do filtrowania prętów zbrojeniowych na podstawie numeru klasy. Przykład: „Klasa pręta zbrojeniowego równa się 3”.

Rozmiar

Do filtrowania prętów zbrojeniowych na podstawie rozmiaru. Właściwość rozmiaru zależy od środowiska oraz może zawierać litery i znaki specjalne. Przykładowo w środowisku „US imperial” „rozmiar pręta zbrojeniowego równa się #18”.

Średnica

Do filtrowania prętów zbrojeniowych na podstawie średnicy. Średnica to średnica nominalna pręta, a nie rzeczywista. Przykład: „Średnica pręta zbrojeniowego mniejsza od 12”.

Długość

Do filtrowania prętów zbrojeniowych na podstawie całkowitej długości. Przykład: „Długość pręta zbrojeniowego większa niż 5000,00”.

Materiał

Do filtrowania prętów zbrojeniowych na podstawie klasy materiału. Przykład: „Materiał pręta zbrojeniowego nie równa się Niezdefiniowany”.

Przedrostek

Do filtrowania prętów zbrojeniowych na podstawie przedrostka numerowania. Przykład: „Przedrostek pręta zbrojeniowego równa się R”.

Nr początkowy

Do filtrowania prętów zbrojeniowych na podstawie numeru początkowego. Przykład: „Numer początkowy pręta zbrojeniowego większy niż 1”.

Serie numeracji

Do filtrowania prętów zbrojeniowych na podstawie serii numeracji. Przykład: „Seria numeracji pręta zbrojeniowego równa się R/1”.

Numer pozycji

Do filtrowania prętów zbrojeniowych na podstawie numeru pozycji. Przykład: „Numer pozycji pręta zbrojeniowego równa się R/3”.

Faza

Do filtrowania prętów zbrojeniowych na podstawie numeru fazy. Przykład: „Faza pręta zbrojeniowego równa się 2”.

Kształt

Do filtrowania prętów zbrojeniowych na podstawie kształtu gięcia. Przykład: „Kształt pręta zbrojeniowego nie równa się 2_1”.

Warstwa

Aby filtrować zestawy prętów na podstawie informacji o warstwie pręta. Na przykład „Warstwa prętów zestawu prętów równa się B3” (trzecia warstwa dolnych prętów).

Kategoria: Powierzchnia

Kategoria Powierzchnia służy do filtrowania powierzchni na podstawie ich typowych właściwości.

Właściwość

Opis

Nazwa

Do filtrowania powierzchni na podstawie nazwy. Przykład: „Nazwa powierzchni równa się POWIERZCHNIA”.

Typ

Do filtrowania powierzchni na podstawie typu. Dostępne opcje to: Deskowanie i Wykończenie powierzchni betonu.

Klasa

Do filtrowania powierzchni na podstawie numeru klasy. Przykład: „Klasa powierzchni nie jest równa 13”.

Faza

Do filtrowania powierzchni na podstawie numeru fazy. Przykład: „Faza powierzchni równa się 3 4”.

Kategoria: Przedrostek

Użyj kategorii Zespół do filtrowania zespołów GUID-FD6B3650-102E-4D21-933E-C34B9511BB34.html#GUID-C2039254-4105-42F9-ACB4-B881CBFDC31D__GUID-FD6B3650-102E-4D21-933E-C34B9511BB34, zespołów betonowych i zespołów zbrojenia na podstawie ich typowych właściwości.

Właściwość

Opis

Nazwa

Do filtrowania zespołów i zespołów betonowych na podstawie ich nazwy. Przykład: „Nazwa zespołu nie zawiera RYGIEL”.

GUID

Służy do filtrowania zespołów na podstawie globalnego unikalnego identyfikatora (GUID). Przykład: „GUID zespołu równa się ID89F414A7-ECA6-4B14-99CB-6985B84E64CB”.

Przedrostek

Do filtrowania zespołów i zespołów betonowych na podstawie przedrostka numerowania. Przykład: „Przedrostek zespołu równa się A”.

Nr początkowy

Do filtrowania zespołów i zespołów betonowych na podstawie numeru początkowego. Przykład: „Nr początkowy zespołu większy od 1”.

Numer pozycji

Do filtrowania zespołów i zespołów betonowych na podstawie numeru pozycji. Przykład: „Numer pozycji zespołu równa się A/13”.

Faza

Do filtrowania zespołów i zespołów betonowych na podstawie numeru fazy. Przykład: „Faza zespołu nie jest równa 1”.

Poziom zespołu

Do filtrowania zespołów i zespołów betonowych na podstawie pozycji w hierarchii zespołów. Im większa wartość, tym niższa pozycja w hierarchii zespołów. 0 to najwyższy poziom, a 1 to pierwszy poziom podzespołu.

Aby na przykład sprawdzić, czy model zawiera podzespoły, użyj reguły filtra „Poziom zespołu większy lub równy 1”.

Typ zespołu

Do filtrowania zespołów i zespołów betonowych na podstawie ich typu.

 • 0 = prefabrykowany
 • 1 = monolityczny
 • 2 = stalowy
 • 3 = drewniany
 • 4 = zbrojenie
 • 6 = różne

Seria zespołu

Do filtrowania zespołów i zespołów betonowych na numeracji. Przykład: „Seria zespołu równa się C/1”.

Kategoria: Obiekt konstrukcyjny

Używaj kategorii Obiekt konstrukcyjny do filtrowania obiektów konstrukcyjnych na podstawie typowych właściwości.

Właściwość

Opis

Faza

Do filtrowania obiektów konstrukcyjnych na podstawie numeru fazy. Przykład: „Faza obiektu konstrukcyjnego nie jest równa 1”.

Typ

Do filtrowania obiektów konstrukcyjnych na podstawie typu. Dostępne opcje to Linia, Łuk, Okrąg, Płaszczyzna i Polikrzywa.

Kategoria: Obciążenie

Kategoria Obciążenie służy do filtrowania obciążeń na podstawie ich typowych właściwości.

Właściwość

Opis

Grupa obciążenia

Do filtrowania obciążeń na podstawie tego, do której grupy obciążeń należą. Przykład: „Grupa obciążenia nie jest równa DefaultGroup”.

Typ obciążenia

Do filtrowania obciążeń na podstawie typu. Dostępne opcje to: linia, punkt, obszar, jednolity i temperatura.

Należy pamiętać, że obciążenia wiatrem są obsługiwane w filtrowaniu jak obciążenia powierzchniowe. Użyj przełączników wyboru Wybierz komponenty oraz Wybierz obiekty w komponentach do wybrania obciążeń wiatrem.

Faza

Do filtrowania obciążeń na podstawie numeru fazy. Przykład: „Faza obciążenia nie jest równa 1”.

Kategoria: Szablon

Kategoria Szablon służy do filtrowania elementów i innych obiektów przy użyciu atrybutów szablonu.

W przypadku tej kategorii możesz wpisać nazwę dowolnego atrybutu szablonu lub atrybutu użytkownika bezpośrednio w polu Właściwość, nawet jeśli nie znajduje się on na liście. Użyj prefiksów ASSEMBLY., CAST_UNIT. lub POUR_UNIT. przed nazwą właściwości, aby przejść do atrybutów na wyższym poziomie hierarchii, oraz przedrostka USERDEFINED., aby przejść do atrybutów użytkownika.

Na przykład, do filtrowania obiektów o jeden poziom w hierarchii poniżej zespołu betonowego przy użyciu atrybutu użytkownika Pole użytkownika 1, wpisz CAST_UNIT.USERDEFINED.USER_FIELD_1 w polu Właściwość.

W niektórych przypadkach można filtrować obiekty na podstawie właściwości innych obiektów z niższych poziomów w hierarchii. Jest to możliwe, gdy istnieje tylko jeden obiekt niższego poziomu, do którego można uzyskać dostęp. Na przykład istnieje tylko jeden element główny w każdym zespole lub zespole betonowym, więc można uzyskać dostęp do właściwości elementu głównego z poziomu zespołu lub zespołu betonowego, używając przedrostka MAINPART. Podobnie, może występować tylko jeden obiekt wylewany w każdej sekcji wylewania, więc można uzyskać dostęp do właściwości obiektu wylewanego z poziomu jednostki sekcji wylewania przy użyciu przedrostka POUR_OBJECT.

Na przykład, aby odfiltrować obiekty w zespołach, których element główny ma pewną nazwę, wpisz ASSEMBLY.MAINPART.NAME w polu Właściwość.

Na przykład, aby odfiltrować wszystkie pręty należące do sekcji wylewania jednostki pewnego typu obiektu wylewanego, wpisz POUR_UNIT.POUR_OBJECT.POUR_TYPE w polu Właściwość.

Wskazówka:

Aby sprawdzić, jakiej wartości Tekla Structures używa w przypadku określonego atrybutu szablonu, należy skorzystać z opcji Wybierz z modelu... na liście Wartość w oknie dialogowym filtrowania.

Kategoria: Zespół referencyjny

Kategoria Zespół referencyjny służy do filtrowania zespołów modeli referencyjnych na podstawie ich typowych właściwości.

Właściwość

Opis

Tworzenie

GUID

Służy do filtrowania zespołów modeli referencyjnych na postawie ich globalnego unikalnego identyfikatora (GUID). Przykład: „GUID zespołu referencyjnego równa się IDA51E6BFF-DAB9-4A56-970C-7486EF17B7B7”.

Faza

Do filtrowania zespołów modeli referencyjnych na podstawie numeru fazy. Przykład: „Faza zespołu referencyjnego równa się 2”.

Partia

Do filtrowania zespołów modeli referencyjnych na podstawie numerów partii. Przykład: „Numer partii zespołu referencyjnego większy od 1”.

Opis

Do filtrowania zespołów modeli referencyjnych na podstawie ich opisu, który jest wartością określoną przez użytkownika w oknie dialogowym Obiekt referencyjny. Przykład: „Opis zespołu referencyjnego zawiera model architekta”.

Tekst informacji

Do filtrowania zespołów modeli referencyjnych na podstawie tekstu informacji, który jest wartością określoną przez użytkownika w oknie dialogowym Obiekt referencyjny. Przykład: „Tekst informacji zespołu referencyjnego zawiera po rewizji”.

Blokada

Do filtrowania zespołów modeli referencyjnych na podstawie tego, czy są zablokowane, czy nie. 0 = Nie, 1 = Tak, 2 = Organizacja.

Nazwa logiczna

Służy do filtrowania zespołów modeli referencyjnych na podstawie nazwy logicznej, która jest wartością definiowaną przez użytkownika w oknie dialogowym Obiekt referencyjny. Przykład: „Nazwa logiczna zespołu referencyjnego równa się System grzewczy MEP”.

Kategoria: Obiekt referencyjny

Kategoria Obiekt referencyjny służy do filtrowania obiektów modeli referencyjnych na podstawie ich typowych właściwości.

Właściwość

Opis

Tworzenie

GUID

Służy do filtrowania obiektów modeli referencyjnych na postawie ich globalnego unikalnego identyfikatora (GUID).

Faza

Do filtrowania obiektów modeli referencyjnych na podstawie numeru fazy. Przykład: „Faza obiektu referencyjnego nie jest równa 1”.

Partia

Do filtrowania obiektów referencyjnych modelu na podstawie numerów partii. Przykład: „Partia obiektu referencyjnego równa się 1”.

Opis

Służy do filtrowania obiektów modeli referencyjnych na podstawie opisu, który jest wartością definiowaną przez użytkownika w oknie dialogowym Obiekt referencyjny. Przykład: „Opis obiektu referencyjnego zawiera "model architekta"".

Tekst informacji

Służy do filtrowania obiektów modeli referencyjnych na podstawie tekstu informacji, który jest wartością definiowaną przez użytkownika w oknie dialogowym Obiekt referencyjny. Przykład: „Tekst informacji obiektu referencyjnego zawiera po rewizji”.

Blokada

Do filtrowania obiektów modeli referencyjnych na podstawie tego, czy są zablokowane, czy nie. 0 = Nie, 1 = Tak, 2 = Organizacja.

Nazwa logiczna

Służy do filtrowania obiektów modeli referencyjnych na podstawie nazwy logicznej, która jest wartością definiowaną przez użytkownika w oknie dialogowym Obiekt referencyjny. Przykład: „Nazwa logiczna obiektu referencyjnego zawiera "3. piętro"".

Wskazówka:

Możesz filtrować atrybuty obiektów modeli referencyjnych przy użyciu kategorii Szablon i przedrostka EXTERNAL. w polu Właściwość. Przykład: „Obiekt referencyjny EXTERNAL.Material równa się A572”.

Kategoria: Struktura podziału położenia

Kategoria Struktura podziału położenia służy do filtrowania obiektów na podstawie kategorii położenia, które można definiować w narzędziu Organizator.

Właściwość

Opis

Budowa

Do filtrowania obiektów na podstawie kategorii miejsca, do której należą. Przykład: „Struktura podziału położenia Miejsce równa się Miejsce 2”.

Budynek

Do filtrowania obiektów na podstawie kategorii budynku, do której należą. Przykład: „Struktura podziału położenia Budynek nie równa się Budynek A."

Przekrój

Do filtrowania obiektów na podstawie kategorii sekcji, do której należą. Przykład: „Struktura podziału położenia Sekcja równa się Rampa”.

Kondygnacja

Do filtrowania obiektów na podstawie kategorii piętra, na którym się znajdują. Przykład: „Struktura podziału położenia Piętro równa się Piętro 4.”.

Kategoria: Obiekt wylewany

Kategoria Obiekt wylewany służy do filtrowania obiektów wylewanych na podstawie ich typowych właściwości.

Właściwość

Opis

Numer sekcji wylewania

Do filtrowania obiektów wylewanych na podstawie numeru sekcji wylewania. Przykład: „Numer sekcji wylewania jest równy 5”.

Typ sekcji wylewania

Do filtrowania obiektów wylewanych na podstawie typu. Przykład: „Typ sekcji wylewania jest równy ŚCIANY."

Mieszanka betonu

Do filtrowanie obiektów wylewanych na podstawie właściwości ich mieszanki betonu, na przykład maksymalny rozmiar ziarna kruszywa i/lub plastyczności świeżego betonu.

Materiał

Do filtrowania obiektów wylewanych na podstawie klasy materiału. Przykład: „Materiał równa się C35/45”.

Faza wylewania

Do filtrowania obiektów wylewanych na podstawie fazy wylewania. Przykład: „Faza wylewania nie jest równa 0”.

Kategoria: Przerwa robocza

Kategoria Przerwa robocza służy do filtrowania przerw roboczych na podstawie ich typowych właściwości.

Właściwość

Opis

Tworzenie

Numer ID

Do filtrowania przerw roboczych na podstawie ich numeru pozycji. Przykład: „Numer ID jest równy: 25237”.

Faza

Do filtrowania przerw roboczych na podstawie ich fazy. Przykład: „Faza przerwy roboczej równa się 2 3”.

Typ przerwy roboczej

Do filtrowania przerw roboczych na podstawie ich typu. Na przykład "Typ przerwy roboczej równa się "Szczelne połączenie konstrukcyjne"."

Kategoria: Jednostka sekcji wylewania

Używaj kategorii Jednostka sekcji wylewania do filtrowania jednostek sekcji wylewania na podstawie typowych właściwości.

Właściwość

Opis

Nazwa

Do filtrowania jednostek sekcji wylewania na podstawie nazwy. Przykład: „Nazwa jednostki sekcji wylewania zawiera belka”.

GUID

Do filtrowania jednostek sekcji wylewania na podstawie globalnego unikalnego identyfikatora (GUID). Przykład: „GUID sekcji wylewania zawiera 8505”.

Kategoria: Zadanie

Kategoria Zadanie służy do filtrowania zaplanowanych zadań na podstawie ich typowych właściwości.

Właściwość

Opis

Nazwa

Do filtrowania zaplanowanych zadań na podstawie nazwy. Przykład: „Nazwa zadania zawiera piętra”.

Data planowanego początku

Do filtrowania zaplanowanych zadań na podstawie planowanej daty rozpoczęcia. Przykład: „Data planowanego początku zadania przypada wcześniej niż Data rewizji”.

Planowana data zakończenia

Do filtrowania zaplanowanych zadań na podstawie planowanej daty rozpoczęcia. Przykład: „Data planowanego końca zadania przypada później niż lub jest równa 13.10.2017”.

Rzeczywista data rozpoczęcia

Do filtrowania zaplanowanych zadań na podstawie rzeczywistej daty rozpoczęcia.

Rzeczywista data zakończenia

Do filtrowania zaplanowanych zadań na podstawie rzeczywistej daty zakończenia.

Kompletność

Do filtrowania zaplanowanych zadań na podstawie kompletności. Wartość jest wartością procentową. Przykład: „Kompletność zadania to 75”.

Krytyczny

Do filtrowania zaplanowanych zadań na podstawie tego, na ile są krytyczne. Zadanie może być krytyczne, tylko jeśli zostało zaimportowane z zewnętrznego oprogramowania. 1 = Krytyczne, 0 = Nie krytyczne.

Należy pamiętać, że ta właściwość jest niewidoczna w obszarze Menedżer zadań.

Lokalny

Służy do filtrowania zaplanowanych zadań na podstawie tego, czy utworzono je w narzędziu Menedżer zadań, czy zaimportowano z zewnętrznego oprogramowania. 1 = Utworzone w Menedżerze zadań, 0 = Importowane.

Wykonawca

Do filtrowania zaplanowanych zadań na podstawie wykonawcy. Przykład: „Wykonawca zadania równa się Wykonawca A”.

Scenariusz

Do filtrowania zaplanowanych zadań na podstawie scenariusza, do którego należą. Przykład: „Scenariusz zadania równa się «Scenariusz 1»”.

Typ zadania

Do filtrowania zaplanowanych zadań na podstawie typu. Przykład: Typ zadania nie równa się A - płytki podłogowe”.

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej