Tworzenie nowych filtrów

Tekla Structures
2024
Tekla Structures

Tworzenie nowych filtrów

Możesz utworzyć filtry użytkownika, aby określić, które obiekty mają być widoczne i które mogą być wybierane w modelu i na rysunkach. Dodaj nowe reguły filtrowania, każdą w osobnym wierszu, aby zdefiniować, które obiekty mają zostać uwzględnione, a które wykluczone.

Tworzenie filtra wyświetlania

Możesz utworzyć własne filtry umożliwiające określenie obiektów widocznych w modelu.

 1. Kliknij dwukrotnie widok, aby otworzyć okno dialogowe Właściwości widoku.
 2. Kliknij Grupa obiektów.

  Pojawi się okno dialogowe Grupa obiektów - filtr widoku, wskazujące aktywny aktualnie filtr.

 3. Aby utworzyć nowy filtr od podstaw, kliknij Nowy filtr.
 4. Aby dodać nową regułę filtra, kliknij Dodaj wiersz.
 5. Na liście Kategoria wybierz kategorię obiektu.

  Dostępne są następujące opcje:

  • Przedrostek
  • Komponent
  • Śruba
  • Spoina
  • Pręt zbrojeniowy
  • Powierzchnia
  • Przedrostek
  • Obiekt konstrukcyjny
  • Obciążenie
  • Szablon
  • Zespół referencyjny
  • Obiekt referencyjny
  • Struktura podziału położenia
  • Obiekt wylewany
  • Przerwa robocza
  • Jednostka sekcji wylewania
  • Zadanie
  • Obiekt
 6. Na liście Właściwość wybierz odpowiednią właściwość obiektu.

  Opcje różnią się w zależności od kategorii obiektu wybranej w kroku 5.

 7. Na liście Warunek wybierz odpowiedni warunek.
 8. Na liście Wartość wpisz wartość.

  Możesz też użyć bieżącej wartości istniejącego już obiektu, kliknąć Wybierz z modelu... i wybrać odpowiedni obiekt z modelu. Aby użyć wartości wielu obiektów, kliknij Wybór wielokrotny z modelu, wybierz obiekty z modelu, a następnie kliknij środkowym przyciskiem myszy. W przypadku wartości daty dostępna jest również opcja Wybierz datę....

  Wartości mogą być całymi ciągami, takimi jak nazwa profilu UC310*97. Oprócz tego można używać niekompletnych ciągów razem z symbolami wieloznacznymi. Przykładowo wartość UC* będzie pasować do wszystkich elementów, których nazwa profilu zaczyna się od znaków UC*. Puste wartości są dopasowywane do pustych właściwości obiektu.

  Używając wielu wartości, należy rozdzielać ciągi spacjami (na przykład 12 5). Jeśli wartość składa się z wielu ciągów, należy zamknąć ją w całości w cudzysłowach (na przykład "panel użytkownika") lub zastąpić spację znakiem zapytania (na przykład panel?użytkownika).

 9. Powtórz czynności opisane w krokach od 4 do 8, aby utworzyć żądaną liczbę reguł filtra.

  Możesz zastosować kilka reguł filtra jednocześnie.

 10. Użyj I/Lub opcji i nawiasów, aby określić współdziałanie wielu wierszy.
 11. Zaznacz pola wyboru obok wszystkich reguł filtra, które mają zostać włączone.

  Jeśli pole wyboru jest zaznaczone, reguła filtra jest włączona i działa. Przykład:

  Domyślnie każda nowa reguła jest wyłączona.

 12. Określ typ filtra.
  1. Kliknij , aby wyświetlić więcej ustawień.
  2. Zaznacz pola wyboru lub usuń ich zaznaczenie, aby określić, gdzie filtr będzie używany.

   Przykładowo tego samego filtra można używać zarówno jako filtra widoku, jak i filtra wyboru. Można również określić, wybór filtru używanego w Organizator lub eksporcie właściwości IFC.

 13. W polu obok przycisku Zapisz jako wprowadź niepowtarzalną nazwę.
  Uwaga:
  • W filtrach jest uwzględniana wielkość liter.
  • W nazwach filtra nie należy używać spacji.
  • Zalecamy używanie _ (znaku podkreślenia) w konwencji nazewnictwa.
  • Aby filtr był wyświetlany na górze listy, tuż za filtrem standard, należy użyć w jego nazwie wielkich liter.
 14. Kliknij Zapisz jako, aby zapisać filtr.
 15. Aby zastosować filtr do bieżącego widoku, kliknij polecenie Zmień.

Utwórz filtr wyboru

Można utworzyć własne filtry użytkownika pomagające w wybieraniu obiektów w modelu.

 1. Na pasku Wybieranie kliknij , aby otworzyć okno dialogowe Grupa obiektów - filtr wyboru.

 2. Wykonaj powyższe instrukcje tworzenia filtra widoku.

  Takie same instrukcje odnoszą się do filtrów wyboru.

Tworzenie filtra rysunku

W przypadku rysunków zestawczych można utworzyć filtry rysunku oddziałujące na cały rysunek, nie tylko na określony widok. Filtry rysunku wybierają obiekty na całym rysunku.

Filtrów rysunku można używać łącznie z zapisanymi plikami właściwości obiektu podczas tworzenia i stosowania ustawień poziomu obiektów na całym rysunku. Można na przykład utworzyć filtr wybierający wszystkie belki, następnie zapisać plik właściwości obiektu definiujący kolor elementu jako niebieski, a następnie utworzyć i zastosować plik ustawień poziomu obiektów zmieniający kolor wszystkich belek na całym rysunku na niebieski.

 1. Na rysunku zestawczym na wstążce Rysunek kliknij Właściwości > Rysunek.
 2. Kliknij Filtr.
 3. Aby utworzyć nowy filtr od podstaw, kliknij Nowy filtr.
 4. Aby dodać nową regułę filtra, kliknij Dodaj wiersz.
 5. Na liście Kategoria wybierz kategorię obiektu.

  Dostępne są następujące opcje:

  • Przedrostek
  • Komponent
  • Śruba
  • Spoina
  • Pręt zbrojeniowy
  • Powierzchnia
  • Przedrostek
  • Obiekt konstrukcyjny
  • Szablon
  • Zespół referencyjny
  • Obiekt referencyjny
  • Struktura podziału położenia
  • Obiekt wylewany
  • Przerwa robocza
  • Jednostka sekcji wylewania
  • Zadanie
  • Obiekt
 6. Na liście Właściwość wybierz odpowiednią właściwość obiektu.

  Opcje różnią się w zależności od kategorii obiektu wybranej w kroku 5.

 7. Na liście Warunek wybierz odpowiedni warunek.
 8. Na liście Wartość wpisz wartość.

  Można też użyć bieżącej wartości istniejącego obiektu, kliknąć Wybierz z rysunku i wybrać odpowiedni obiekt z rysunku. Aby użyć wartości wielu obiektów, kliknij Wybór wielokrotny z rysunku, wybierz obiekty z rysunku, a następnie kliknij środkowym przyciskiem myszy. W przypadku wartości daty dostępna jest również opcja Wybierz datę....

  Wartości mogą być całymi ciągami, takimi jak nazwa profilu UC310*97. Oprócz tego można używać niekompletnych ciągów razem z symbolami wieloznacznymi. Przykładowo wartość UC* będzie pasować do wszystkich elementów, których nazwa profilu zaczyna się od znaków UC*. Puste wartości są dopasowywane do pustych właściwości obiektu.

  Używając wielu wartości, należy rozdzielać ciągi spacjami (na przykład 12 5). Jeśli wartość składa się z wielu ciągów, należy zamknąć ją w całości w cudzysłowach (na przykład "panel użytkownika") lub zastąpić spację znakiem zapytania (na przykład panel?użytkownika).

 9. Powtórz czynności opisane w krokach od 4 do 8, aby utworzyć żądaną liczbę reguł filtra.

  Możesz zastosować kilka reguł filtra jednocześnie.

 10. Użyj I/Lub opcji i nawiasów, aby określić współdziałanie wielu wierszy.
 11. Zaznacz pola wyboru obok wszystkich reguł filtra, które mają zostać włączone.

  Jeśli pole wyboru jest zaznaczone, reguła filtra jest włączona i działa. Przykład:

  Domyślnie każda nowa reguła jest wyłączona.

 12. Określ typ filtra.
  1. Kliknij , aby wyświetlić więcej ustawień.
  2. Zaznacz pola wyboru lub usuń ich zaznaczenie, aby określić, gdzie filtr będzie używany.

   Na przykład ten sam filtr rysunku może być używany zarówno jako filtr widoku modelu, jak i filtr wyboru modelu, a także jako filtr organizatora.

 13. W polu obok przycisku Zapisz jako wprowadź niepowtarzalną nazwę.
  Uwaga:
  • W filtrach jest uwzględniana wielkość liter.
  • W nazwach filtra nie należy używać spacji.
  • Zalecamy używanie _ (znaku podkreślenia) w konwencji nazewnictwa.
  • Aby filtr był wyświetlany na górze listy, tuż za filtrem standard, należy użyć w jego nazwie wielkich liter.
 14. Kliknij Zapisz jako, aby zapisać filtr.
 15. Gdy zakończysz, kliknij Anuluj, aby zamknąć okno dialogowe właściwości filtra.

Tworzenie filtra widoku rysunku

Można utworzyć własne filtry wyświetlania pomagające w wyświetlaniu określonej grupy obiektów w widoku rysunku.

Filtrów widoku rysunku można używać w celu zmiany wyglądu określonych grup obiektów lub wybrania, które obiekty są ukryte w widoku rysunku.

Filtrów widoku rysunku można również używać łącznie z zapisanymi plikami właściwości obiektu podczas tworzenia i stosowania ustawień poziomu obiektów w wybranym widoku. Można na przykład utworzyć filtr wyświetlania pozwalający na wybór wszystkich słupów w widoku, następnie zapisany plik właściwości obiektu definiujący kolor elementu jako niebieski, a na końcu utworzyć i zastosować plik ustawień poziomu obiektów zmieniający kolor wszystkich słupów w wybranym widoku na czerwony.

 1. Otwórz rysunek.
 2. Kliknij dwukrotnie ramkę widoku rysunku.
 3. Kliknij Filtr.
 4. Aby utworzyć nowy filtr od podstaw, kliknij Nowy filtr.
 5. Aby dodać nową regułę filtra, kliknij Dodaj wiersz.
 6. Na liście Kategoria wybierz kategorię obiektu.

  Dostępne są następujące opcje:

  • Przedrostek
  • Komponent
  • Śruba
  • Spoina
  • Pręt zbrojeniowy
  • Powierzchnia
  • Przedrostek
  • Obiekt konstrukcyjny
  • Szablon
  • Zespół referencyjny
  • Obiekt referencyjny
  • Struktura podziału położenia
  • Obiekt wylewany
  • Przerwa robocza
  • Jednostka sekcji wylewania
  • Zadanie
  • Obiekt
 7. Na liście Właściwość wybierz odpowiednią właściwość obiektu.

  Opcje różnią się w zależności od kategorii obiektu wybranej w kroku 5.

 8. Na liście Warunek wybierz odpowiedni warunek.
 9. Na liście Wartość wpisz wartość.

  Można też użyć bieżącej wartości istniejącego obiektu, kliknąć Wybierz z rysunku i wybrać odpowiedni obiekt z rysunku. Aby użyć wartości wielu obiektów, kliknij Wybór wielokrotny z rysunku, wybierz obiekty z rysunku, a następnie kliknij środkowym przyciskiem myszy. W przypadku wartości daty dostępna jest również opcja Wybierz datę....

  Wartości mogą być całymi ciągami, takimi jak nazwa profilu UC310*97. Oprócz tego można używać niekompletnych ciągów razem z symbolami wieloznacznymi. Przykładowo wartość UC* będzie pasować do wszystkich elementów, których nazwa profilu zaczyna się od znaków UC*. Puste wartości są dopasowywane do pustych właściwości obiektu.

  Używając wielu wartości, należy rozdzielać ciągi spacjami (na przykład 12 5). Jeśli wartość składa się z wielu ciągów, należy zamknąć ją w całości w cudzysłowach (na przykład "panel użytkownika") lub zastąpić spację znakiem zapytania (na przykład panel?użytkownika).

 10. Powtórz czynności opisane w krokach od 4 do 8, aby utworzyć żądaną liczbę reguł filtra.

  Możesz zastosować kilka reguł filtra jednocześnie.

 11. Użyj I/Lub opcji i nawiasów, aby określić współdziałanie wielu wierszy.
 12. Zaznacz pola wyboru obok wszystkich reguł filtra, które mają zostać włączone.

  Jeśli pole wyboru jest zaznaczone, reguła filtra jest włączona i działa. Przykład:

  Domyślnie każda nowa reguła jest wyłączona.

 13. Określ typ filtra.
  1. Kliknij , aby wyświetlić więcej ustawień.
  2. Zaznacz pola wyboru lub usuń ich zaznaczenie, aby określić, gdzie filtr będzie używany.

   Na przykład ten sam filtr widoku rysunku może być używany zarówno jako filtr widoku modelu, jak i filtr wyboru modelu, a także jako filtr Organizatora.

 14. W polu obok przycisku Zapisz jako wprowadź niepowtarzalną nazwę.
  Uwaga:
  • W filtrach jest uwzględniana wielkość liter.
  • W nazwach filtra nie należy używać spacji.
  • Zalecamy używanie _ (znaku podkreślenia) w konwencji nazewnictwa.
  • Aby filtr był wyświetlany na górze listy, tuż za filtrem standard, należy użyć w jego nazwie wielkich liter.
 15. Gdy zakończysz, kliknij Anuluj, aby zamknąć okno dialogowe właściwości filtra.

Tworzenie filtra wyboru rysunku

Można utworzyć własne filtry użytkownika pomocne podczas wybierania obiektów na rysunku.

Można używać filtrów wyboru na rysunkach w celu ukrywania określonych elementów na rysunkach lub widokach rysunków albo zmiany koloru lub prezentacji pewnych elementów.

Ponadto, jeśli dostępnych jest kilka różnie wyglądających znaków elementów dla różnych typów elementów, można za pomocą filtra wyboru wybrać konkretne elementy, a następnie zmienić znaki elementów tylko dla tych elementów.

 1. Na otwartym rysunku na pasku narzędzi Wybieranie kliknij (Ctrl+G).

  Pojawi się okno dialogowe Filtr wyboru.

 2. Postępuj zgodnie z instrukcjami dotyczącymi tworzenia rysunku lub filtra widoku rysunku.

  Takie same instrukcje odnoszą się do filtrów wyboru rysunku.

 3. Kliknij przycisk Zastosuj lub OK, aby wybrać elementy odpowiednio do filtra.
Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej