Kontrola wersji rysunków

Tekla Structures
2024
Tekla Structures

Kontrola wersji rysunków

Kontrola wersji jest dostępna dla wszystkich typów rysunków. Dzięki temu można sprawdzić, jak wyglądał rysunek na danym etapie. Można teraz wyświetlić listę różnych wersji tego samego rysunku, otworzyć wersje rysunku, wyświetlić ich zrzuty i zmienić bieżącą wersję rysunku. Można wyświetlić listę wersji rysunków w innych modelach i usuniętych wersji rysunków, które nie są już dostępne w oknie Menedżer dokumentów. Można również otworzyć usunięty rysunek GA jako nowy rysunek.

Lista wersji rysunku jest przydatna, gdy chcesz z jakiegoś powodu przywrócić starszą wersję rysunku. Kontrola wersji jest również dostępna w Tekla Model Sharing i możesz kontrolować niezamierzone zmiany dokonane w rysunkach i powrócić do wersji o poprawnej zawartości.

 • Przy każdym zapisie rysunku zapisywana jest nowa wersja rysunku jako plik .dg.

  Opcja zaawansowana XS_DELETE_UNNECESSARY_DG_FILES określa, czy zbędne pliki rysunku (pliki .dg) są automatycznie usuwane, czy nie. Aby nieużywane pliki rysunku były automatycznie usuwane, ustaw w opcji XS_DELETE_UNNECESSARY_DG_FILES wartość TRUE.

  Opcja zaawansowana XS_DELETE_UNNECESSARY_DG_FILES_SAFETY_PERIOD określa, jak długo pliki rysunku są przechowywane przed ich usunięciem. Domyślny okres ochrony wynosi 7 dni. Oznacza to, że po 7 dniach pliki rysunku, które nie są używane, zostaną usunięte gdy ustawienie opcji zaawansowanej XS_DELETE_UNNECESSARY_DG_FILES ma wartość TRUE.

  Jeśli chcesz zachowywać wszystkie wersje rysunków, ustaw w opcji XS_DELETE_UNNECESSARY_DG_FILES wartość FALSE.

 • Należy pamiętać, że używanie opcji Zapisz jako nie zawsze zawiera niezbędne dane historii rysunku i aktualizacja rysunku może się nie udać.

Otwórz listę wersji rysunków

 • Aby wyświetlić listę wersji rysunku w bieżącym modelu, kliknij Menedżer dokumentów na karcie Rysunki i raporty, wybierz rysunek z listy i kliknij przycisk Wersje rysunku u dołu.

  Bieżąca wersja rysunku jest pogrubiona.

  Zrzut ekranu rysunku jest wyświetlany w osobnym oknie. Zrzut ekranu jest wykonywany automatycznie i domyślnie podczas zapisywania rysunku. Opcja zaawansowana do kontrolowania automatycznego zapisywania zrzutów ekranu to XS_DRAWING_SNAPSHOT_CREATION.

  Zrzuty ekranu nie są tworzone podczas tworzenia rysunku, jeśli opcja zaawansowana XS_CREATE_SNAPSHOT_ON_DRAWING_CREATION ma wartość FALSE. Jeśli otworzysz rysunek i zapiszesz go, uzyskasz zrzut ekranu, jeśli opcja XS_DRAWING_SNAPSHOT_CREATION ma wartość TRUE.

 • Aby wyświetlić na liście wszystkie rysunki i ich wersje związane z modelem, nawet usunięte rysunki, przejdź do Menedżer dokumentów i kliknij Wersje rysunku bez wybierania rysunku na liście Menedżer dokumentów. W oknie dialogowym Wersje rysunku można zobaczyć wersje rysunków, otworzyć usunięte wersje rysunków GA jako nowe rysunki GA, otworzyć różne wersje i wyświetlić ich zrzuty.

Co można zrobić z wersjami rysunków?

Aby wykonać procedurę
Otwórz wersję rysunku
 1. Na liście Menedżer dokumentów wybierz rysunek z listy i kliknij przycisk Wersje rysunku na dole okna.
 2. Kliknij wersję rysunku prawym przyciskiem myszy.
 3. Wybierz Otwórz.
Pokaż zrzut ekranu dla wersji rysunku
 1. Na liście Menedżer dokumentów wybierz rysunek z listy i kliknij przycisk Wersje rysunku na dole okna.
 2. Kliknij wersję rysunku prawym przyciskiem myszy.
 3. Wybierz polecenie Pokaż zrzut ekranu.
Zapisywanie innej wersji rysunku jako wersji bieżącej
 1. Na liście Menedżer dokumentów wybierz rysunek z listy i kliknij przycisk Wersje rysunku na dole okna.
 2. Otwórz inną wersję rysunku.
 3. Zamknij wersję rysunku.
 4. Gdy pojawi się informacja Czy chcesz zachować zmiany w rysunku?, odpowiedz Tak.

W ten sposób dana wersja rysunku staje się bieżącą wersją rysunku.

Otwieranie usuniętej wersji rysunku GA jako nowego rysunku GA
 1. Kliknij Wersje rysunku bez wybierania rysunku na liście Menedżer dokumentów.
 2. Wybierz usuniętą wersję rysunku GA z listy po prawej stronie w oknie dialogowym Wersje rysunku, kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz Otwórz jako nowy.
Wyświetl wersje rysunków z innego modelu
 1. Kliknij Wersje rysunku bez wybierania rysunku na liście Menedżer dokumentów.

  Wyświetlana jest lista rysunków w bieżącym modelu.

 2. W lewym górnym rogu przejdź do folderu innego modelu i kliknij Wybierz folder.

  Lista rysunków w innym modelu jest widoczna po lewej stronie, a wersje rysunków po prawej stronie.

Zachowaj wybrane wersje rysunków Ze względu na to, że wersje rysunków mogą być zdefiniowane jako przeznaczone do automatycznego usunięcia, może być konieczne zabezpieczenie niektórych wersji przed usunięciem.
 1. Na liście Menedżer dokumentów wybierz rysunek z listy i kliknij przycisk Wersje rysunku na dole okna.
 2. Zaznacz pole wyboru w kolumnie Zawsze niezbędna obok wersji rysunku, które chcesz zabezpieczyć przed usunięciem.

Poniżej widać przykład porównania rysunków w dwóch modelach: w bieżącym modelu oraz w modelu, który wybierzesz w lewym górnym rogu ekranu okna dialogowego Wersje rysunku. W oknie dialogowym wyraźnie widać, które rysunki znajdują się w modelu. Wersje rysunku są wymienione po prawej stronie.

Wersje rysunku w Tekla Model Sharing

 • Pracując w Tekla Model Sharing, gdy użytkownicy modyfikują ten sam rysunek w swojej lokalnej wersji modelu, a jeden użytkownik wykonuje wysłanie, okno Lista zmian wyświetli konflikt po wczytaniu lokalnej wersji modelu przez innych użytkowników.

 • Możesz otworzyć okno dialogowe Wersje rysunku z menu Lista zmian. Wybierz zmieniony rysunek, kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz Otwórz wersje, aby wyświetlić wersje rysunku i zmiany wprowadzone na rysunku.

 • Aby zachować rozsądną liczbę plików rysunków, użyj opcji zaawansowanych XS_DELETE_UNNECESSARY_DG_FILES i XS_DELETE_UNNECESSARY_DG_FILES_SAFETY_PERIOD.

 • Jeśli chcesz zabezpieczyć niektóre wersje rysunku przed automatycznym usunięciem, gdy parametr XS_DELETE_UNNECESSARY_DG_FILES ma wartość TRUE, użyj pola wyboru Zawsze niezbędna w oknie dialogowym Wersje rysunku. Opcję Zawsze niezbędna trzeba ustawić osobno dla każdej wersji rysunku, która ma zostać zachowana. W tym celu trzeba zaznaczyć odpowiednie pole wyboru.

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej