Pokazywanie belek spiralnych na rysunkach

Tekla Structures
2024
Tekla Structures

Pokazywanie belek spiralnych na rysunkach

Belki spiralne można przedstawiać na rysunkach w postaci giętej lub rozwiniętej. W widokach rozwiniętych belki spiralne są rozgięte i proste.

Szczegółowe informacje na temat tworzenia betonowych i stalowych belek spiralnych można znaleźć w podrozdziałach Tworzenie betonowej belki spiralnej i Tworzenie stalowej belki spiralnej.

W poniższym przykładzie we właściwościach widoku na karcie Atrybuty 2 opcji Rozwinięty nadano wartość Tak. Należy pamiętać, że element jest przycięty w widoku.

W poniższym przykładzie opcja Rozwinięty ma wartość Nie.

Wymiarowanie belek spiralnych

Do belek spiralnych można dodawać wymiary proste, kątowe i promieniowe.

Poniżej objaśniono automatyczne tworzenie wymiarów w zdefiniowanych widokach.

Aby uzyskać więcej informacji o właściwościach wymiarów, zobacz Właściwości wymiaru.

 1. Na karcie Rysunki i raporty kliknij Właściwości rysunku i wybierz typ rysunku.
 2. Kliknij Tworzenie widoku w drzewie opcji po lewej stronie, wybierz widok i właściwości, które chcesz zmienić, a następnie kliknij Właściwości widoku.
 3. W drzewie opcji kliknij Wymiarowanie.
 4. Dodaj nowy wiersz i dla opcji Wymiary belki spiralnej wybierz ustawienie Typ wymiarowania, a następnie wybierz odpowiednie właściwości reguł wymiarowania i kliknij Edytuj regułę.
 5. W oknie dialogowym Właściwości reguły wymiarowania wybierz predefiniowane właściwości wymiarów, których chcesz używać w oknach Wymiary proste, Wymiary kątowe i Wymiary kąta i promienia.

  Jeśli żadne z dostępnych właściwości nie odpowiadają Twoim potrzebom, otwórz rysunek, otwórz panel właściwości, za pośrednictwem listy obiektów otwórz wymiary proste, kątowe i promienowe, a następnie zmodyfikuj i zapisz nowe wartości ustawień tych typów wymiarów. Zapisane ustawienia będzie można wybierać w oknie dialogowym Właściwości reguły wymiarowania dla belek spiralnych w zakresie tych trzech typów wymiarów.

 6. Zapisz właściwości reguł wymiarowania, wpisując niepowtarzalną nazwę i klikając Zapisz jako.

 7. Zapisz właściwości widoku, klikając Zapisz, a następnie wróć do okna dialogowego właściwości rysunku, klikając Zamknij.
 8. Kliknij Zapisz, aby zapisać właściwości rysunku, a następnie przycisk OK i utwórz rysunek.

Znaki elementów belek spiralnych

W znakach elementów można wskazywać obrót belek spiralnych. Kąt obrotu jest określony we właściwościach belek spiralnych w modelu.

Aby uzyskać więcej informacji o właściwościach i elementach znaków elementów, zobacz Właściwości znaku i Elementy znaku.

 • Przy użyciu jednego z następujących sposobów można dodawać znaki elementu do belek spiralnych w taki sam sposób jak w przypadku innych elementów:

  • Na otwartym rysunku wybierz belkę spiralną, kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz Dodaj znak, a następnie wybierz Za pomocą zastosowanych właściwości znaku, aby użyć bieżących właściwości znaku lub Za pomocą właściwości widoku, aby użyć właściwości znaku na poziomie widoku.

  • W otwartym rysunku wybierz belkę spiralną, a następnie na karcie Oznaczenia kliknij Znak elementu i wybierz Dla wybranych elementów.

  • Przed utworzeniem rysunku można określić w jego właściwościach znaki automatyczne.

Przykłady wymiarów i znaków belek spiralnych

W poniższym przykładzie pokazano wymiar prosty i znak elementu, który zawiera informacje o kącie obrotu:

W poniższym przykładzie pokazano wymiar promieniowy belki spiralnej:

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej