Wyświetlanie zespołów zbrojenia na rysunkach

Tekla Structures
2024
Tekla Structures

Wyświetlanie zespołów zbrojenia na rysunkach

Można tworzyć rysunki produkcyjne zespołów zbrojenia oraz wyświetlać zespoły zbrojenia przy użyciu różnych prezentacji. Można definiować ustawienia zespołu zbrojenia dla danego widoku na karcie Zespół zbrojenia we właściwościach zbrojenia na poziomie zbrojenia, a także dodawać pozycję zespołu w znakach zbrojenia i uwagach powiązanych.

Zespół zbrojenia w modelu można utworzyć za pomocą polecenia Utwórz zespół zbrojenia. Aby utworzyć rysunki zespołu zbrojenia, zaznacz zespół i kliknij polecenie Utwórz rysunek produkcyjny na wstążce, w menu kontekstowym lub na kontekstowym pasku narzędzi.

Aby uzyskać więcej informacji na temat tworzenia zespołów zbrojenia, zobacz Utwórz zespół zbrojenia.

Aby uzyskać więcej informacji na temat tworzenia rysunków, zobacz Utwórz rysunki produkcyjne.

Dostosowywanie widoczności i prezentacji zespołu zbrojenia

 1. Otwórz żądany rysunek zespołu zbrojenia.
 2. Aby otworzyć okno dialogowe właściwości na poziomie widoku, kliknij dwukrotnie ramkę widoku rysunku zawierającego zespół zbrojenia.
 3. Aby dostosować widoczność i prezentację zespołu zbrojenia, w drzewie opcji po lewej stronie wybierz opcję Zbrojenie i przejdź do karty Zespół zbrojenia.

  Karta Zespół zbrojenia występuje we właściwościach zbrojenia na poziomie widoku rysunku w rysunkach zespołów betonowych, zespołów i zestawczych.

  • Widoczność zespołów zbrojenia: Wybierz Widoczne lub Niewidoczne.
  • Prezentacja:

   Obrys pokazuje zespół zbrojenia i wszystkie jego podzespoły w postaci pól obrysu.

   Jako pojedyncze obiekty zbrojenia pokazuje wszystkie obiekty zbrojenia w zespole zbrojenia i podzespołach.

   Podzespoły jako obrys, najwyższy poziom jako pojedyncze obiekty zbrojenia pokazuje wszystkie podzespoły w postaci obrysu, a najwyższy poziom zespołu zbrojenia jest przedstawiony jako pojedyncze obiekty zbrojenia.

  • Kolor, Typ: Ustaw kolor i typ linii zespołu zbrojenia.
  • Symbol siatki, Rozmiar symbolu siatki: Można wybrać wyświetlanie symbolu siatki dla zespołu zbrojenia. W polu Symbol siatki wpisz wartość liczbową symbolu. Symbol siatki zbrojeniowej pojawia się na środku linii przekątnej. Można również zmienić rozmiar symbolu siatki.

   Symbol 1:

   Symbol 2:

   Symbol 3:

 4. Kliknij Zmień.

Dodawanie pozycji zespołu do znaków zbrojenia

Element Pozycja zespołu jest dostępny we właściwościach znaku zbrojenia i uwag powiązanych. Podaje on numer pozycji powiązanego zespołu zbrojenia.

 1. Aby otworzyć okno dialogowe właściwości na poziomie widoku, na otwartym rysunku zespołu złożenia kliknij dwukrotnie ramkę widoku rysunku zawierającego zespół zbrojenia.
 2. W drzewie opcji po lewej stronie wybierz Znak zbrojenia.
 3. Aby dodać pozycję zespołu w znaku, na liście Dostępne elementy kliknij dwukrotnie pozycję Pozycja zespołu.

 4. Kliknij Zmień.

Filtrowanie zawartości widoku przy użyciu atrybutów szablonu zespołu

Atrybuty szablonu zespołu ASSEMBLY.HIERARCHY_LEVEL i ASSEMBLY.ASSEMBLY_POS pozwalają filtrować zawartość widoku rysunku zespołu zbrojenia.

Aby utworzyć filtry, w oknie właściwości widoku rysunku kliknij Filtr w drzewie opcji.

Przykłady:

 • Aby wyświetlić żądany poziom zespołu, wybierz Szablon jako Kategoria, wpisz ASSEMBLY.HIERARCHY_LEVEL jako Właściwość, wybierz Równe i określ żądany poziom zespołu jako wartość.

 • Aby wyświetlić kilka poziomów, należy użyć atrybutu ASSEMBLY.HIERARCHY_LEVEL, wybrać Większy lub równy i wpisać numer najniższego poziomu, który ma być wyświetlany jako wartość.

 • Aby wyświetlić lub ukryć zespoły zbrojenia, których nie chcesz wyświetlać, należy użyć ASSEMBLY.ASSEMBLY_POS, wybrać Równe lub Nie równa się, po czym wpisać numer pozycji zespołu.

 • Poniższy przykładowy filtr przedstawia zespoły na poziomie hierarchii 3 o numerze pozycji AA/1:

 • Można również utworzyć filtr widoku rysunku, ustawiając opcję Zespół jako Kategoria oraz Numer pozycji jako Właściwość, a następnie podając numer pozycji zespołu jako wartość. W przypadku tego filtra widok wyświetla zespół AA/1 (wraz ze wszystkimi podzespołami).

Aby dowiedzieć się więcej na temat tworzenia filtrów, zobacz Tworzenie nowych filtrów.

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej