Drukuj do pliku (stara metoda drukowania)

Tekla Structures
2024
Tekla Structures

Drukuj do pliku (stara metoda drukowania)

Używając odpowiedniej instancji drukarki, można drukować do pliku. Plik jest domyślnie drukowany do folderu \Plotfiles, można jednak zmienić folder.

Poniższe instrukcje dotyczą drukowania przy użyciu ustawień drukarki dostępnych w Katalog Drukarki, co oznacza, że opcji zaawansowanej XS_USE_OLD_PLOT_DIALOG nadano wartość TRUE w menu Plik > Ustawienia > Opcje zaawansowane > Drukowanie.

Przed rozpoczęciem, upewnij się, że dostępna instancja drukarki jest skonfigurowana na drukowanie do pliku.

  1. W oknie Menedżer dokumentów wybierz wszystkie rysunki, które chcesz wydrukować.
  2. Kliknij prawym przyciskiem myszy wybrane rysunki i wybierz Drukuj rysunki...
  3. Kliknij instancje drukarki umożliwiające drukowanie do pliku.
  4. Zaznacz pole wyboru Drukuj do pliku.

    Określ folder. Można użyć folderu określonego podczas konfigurowania instancji drukarki lub kliknąć Przeglądaj..., aby zlokalizować folder docelowy w oknie dialogowym Przeglądaj w poszukiwaniu folderu.

    Jeśli folder nie zostanie wskazany, Tekla Structures utworzy pliki w folderze bieżącego modelu lub folderze zdefiniowanym za pomocą opcji zaawansowanej XS_DRAWING_PLOT_FILE_DIRECTORY.

  5. W stosownych przypadkach zmień inne ustawienia drukarki oraz dodaj ramki oraz znaczniki gięcia w wydruku.
  6. Kliknij Drukuj.

Tekla Structures drukuje wybrane rysunki do plików w określonym folderze, stosując nazwy rysunków.

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej