Pokaż sekcje wylewania na rysunku

Tekla Structures
2024
Tekla Structures

Pokaż sekcje wylewania na rysunku

Na rysunkach zestawczych mogą być wyświetlane geometrie obiektów wylewanych i przerwy robocze. Rysunki sekcji wylewania mogą być używane do informowania o sekwencjach sekcji wylewania oraz właściwościach sekcji wylewania i przerw roboczych. Do obiektów wylewanych można dodawać znaki i uwagi powiązane, a do przerw roboczych uwagi powiązane.

Włączanie sekcji wylewania

Opcje i funkcje związane z sekcjami wylewania są dostępne tylko wtedy, gdy sekcje wylewania są włączone w modelu. Sekcje wylewania można włączyć w modelu, nadając opcji zaawansowanej XS_ENABLE_POUR_MANAGEMENT wartość TRUE. W środowisku domyślnym (default) sekcje wylewania są włączone tylko w roli Wykonawca (elementów betonowych).

Ostrzeżenie:

Jeśli sekcje wylewania są włączone w modelu, nie należy ich wyłączać za pomocą opcji XS_ENABLE_POUR_MANAGEMENT, zwłaszcza w środku pracy z projektem. Może to spowodować wystąpienie problemów w przypadku rysunków zawierających sekcje wylewania lub w przypadku współużytkowania modelu. Sekcje wylewania oraz przerwy robocze w modelu i na rysunkach mogą stać się nieprawidłowe, co może doprowadzić do utraty dotychczasowego modelowania związanego z sekcjami wylewania.

Obiekty wylewane

Geometria obiektów wylewanych jest prezentowana jako beton monolityczny. Obiekty wylewane mogą być prezentowane na rzutach, przekrojach i rysunkach 3D. Tekla Structures wyświetla geometrię obiektu wylewanego na rysunkach zestawczych dokładnie w taki sposób, w jaki została ona zamodelowana: pokrywanie i dodatkowe obrysy znikają, jeśli elementy kolidują ze sobą, mają tę samą klasę betonu, mają ustawienie Wylewany na miejscu wybrane jako wartość Typ elementu betonowego i mają tę samą fazę sekcji wylewania.

Można określić, czy obiekty wylewane mają być wyświetlane. Można użyć różnych kolorów, typów linii i wypełnień w różnych obiektach wylewanych. Można również zmienić właściwości obiektu wylewanego na otwartym rysunku na poziomie obiektu, widoku i rysunku. Aby uzyskać więcej informacji o wyświetlaniu obiektów wylewanych, zobacz Wyświetlanie obiektów wylewanych, znaków sekcji wylewania i przerw roboczych na rysunkach.

Znaki obiektu wylewanego

W znakach obiektów wylewanych można wyświetlać informacje dotyczące obiektu wylewanego, takich jak numer sekcji wylewania, typ sekcji wylewania, klasa materiału, planowana data rozpoczęcia wylewania i nazwa zespołu odpowiedzialnego za wylewanie. Można dodawać automatyczne znaki sekcji wylewania przed utworzeniem rysunku sekcji wylewania oraz dodawać i modyfikować znaki obiektów wylewanych również na otwartych rysunkach. Można również dodawać uwagi powiązane do obiektów wylewanych.

Przerwy robocze

Przerwy robocze są wyświetlane na rysunkach zestawczych w taki sposób, w jaki zostały zamodelowane. Przerwy robocze są reprezentowane przez symbol, który można zmienić za pomocą opcji zaawansowanej XS_POUR_BREAK_SYMBOL. Skala symbolu i odstępy między symbolami są automatycznie dostosowywane do skali widoku rysunku.

Można modyfikować właściwości przerwy roboczej oraz dodawać uwagi powiązane do przerw roboczych na otwartym rysunku.

Predefiniowane właściwości i szablony rysunków sekcji wylewania

W środowisku domyślnym (default) rola Wykonawca elementów betonowych zawiera predefiniowane właściwości rysunku, klika tradycyjnych szablonów raportów oraz szablon raportu organizatora dla sekcji wylewania. Twoje własne środowisko może również zawierać pewne predefiniowane właściwości rysunku oraz szablony dla sekcji wylewania. Aby zobaczyć przykłady rysunków i raportów związanych z sekcją wylewania, zobacz poniższe przykłady.

Przykłady

Na poniższym obrazie widać dwa obiekty wylewane w różnych kolorach, przy czym każdy z nich ma znak obiektu wylewanego. Między obiektami wylewanymi widać przerwy robocze reprezentowane przez symbol. Przerwa robocza jest oznaczona uwagą powiązaną.

Modyfikowanie obiektów wylewanych, znaków sekcji wylewania i przerw roboczych na rysunkach

Po utworzeniu rysunku sekcji wylewania możesz go otworzyć i zmodyfikować obiekty wylewane, znaki sekcji wylewania i przerwy robocze.

Modyfikowanie właściwości całego rysunku

 1. W otwartym rysunku sekcji wylewania kliknij dwukrotnie tło rysunku, aby przejść do właściwości rysunku.
 2. Jeśli chcesz, by sekcje wylewania były pokazywane na rysunku, kliknij przycisk Widok i upewnij się, że Pokaż sekcje wylewania na rysunku ma wartość Tak i kliknij OK.
 3. Kliknij przycisk Obiekt wylewany..., aby zmienić właściwości obiektu wylewanego.
  1. Karta Zawartość: Określ, czy linie niewidoczne, własne linie niewidoczne, fazowania krawędzi lub krawędzie wyokrąglenia mają być pokazywane, klikając opcję lub Wył.
  2. Karta Wygląd: Ustaw kolor i typ linii widocznych i linii niewidocznych.

   Można użyć koloru standardowego lub koloru niestandardowego RGB.

  3. Zakładka Wypełnienie: Określ wypełnienie dla powierzchni obiektu wylewanego i powierzchni przekroju obiektu wylewanego.
  4. Kliknij OK.
 4. Kliknij przycisk Znak obiektu wylewanego..., określ zawartość i wygląd znaku, a następnie kliknij OK.
 5. Kliknij przycisk Przerwy robocze..., aby zmienić właściwości przerwy roboczej.
  1. Karta Zawartość: Upewnij się, że Widoczność jest ustawiona na Widoczne i określ, czy chcesz pokazywać ukryte linie przerwy roboczej.
  2. Karta Wygląd: zmienić kolor i typ linii widocznych oraz linii niewidocznych w przerwach roboczych.

   Można użyć koloru standardowego lub koloru niestandardowego RGB.

  3. Kliknij OK.
 6. Zmień inne właściwości zgodnie z potrzebami. Kliknij na przykład Zbrojenie... i nadaj opcji Widoczność wszystkich prętów zbrojeniowych wartość Widoczne, aby pokazać zbrojenie na rysunku sekcji wylewania.
 7. Kliknij Zmień, aby zastosować zmiany na rysunku sekcji wylewania.
  Zmiany zostaną zastosowane do wszystkich obiektów wylewanych, znaków sekcji wylewania i przerw roboczych na rysunku.

  Modyfikowanie właściwości poszczególnych obiektów wylewanych, przerw roboczych i znaków sekcji wylewania

  • Aby zmodyfikować poszczególne obiekty wylewane, przerwy robocze lub znaki sekcji wylewania na rysunku, kliknij żądany element. Spowoduje to otwarcie właściwości w panelu właściwości. Jeżeli panel właściwości nie zostanie otwarty, trzeba kliknąć dwukrotnie obiekt, przerwę lub znak. W celu zastosowania zmian można kliknąć przycisk Zmień.

Zmienianie symbolu przerwy roboczej

Jeżeli chcesz użyć innego symbolu przerwy roboczej, możesz zmienić symbol za pomocą opcji zaawansowanej XS_POUR_BREAK_SYMBOL.

 1. W menu Plik kliknij Ustawienia > Opcje zaawansowane i przejdź do kategorii Właściwości rysunku.
 2. Ustaw nową wartość opcji zaawansowanej XS_POUR_BREAK_SYMBOL.

  Wartość domyślna to PourBreaks@0. Wartość ta odnosi się do pliku PourBreaks.sym, w którym zdefiniowany jest symbol. Wartość symbolu zaczyna się od nazwy pliku biblioteki symboli (PourBreaks), a kończy numerem symbolu (0). Domyślne położenie pliku symboli to ..\ProgramData\Trimble\Tekla Structures\<version>\environments\common\symbols.

  Możesz również utworzyć nowy plik symboli zawierający nowy symbol i go zapisać. Następnie podaj inny plik .sym w opcji XS_POUR_BREAK_SYMBOL. Aby użyć pliku symboli znajdującego się poza folderami środowiska, należy wprowadzić pełną ścieżkę lokalizacji pliku symboli, nazwę pliku symboli oraz numer symbolu jako wartość tej opcji zaawansowanej.

 3. Kliknij OK.

Przykład

Przykłady rysunków i raportów związanych z sekcją wylewania

Rola Wykonawca elementów betonowych w środowisku domyślnym (default) zawiera predefiniowane szablony i właściwości rysunków oraz raportów związanych z sekcją wylewania.

Przykłady właściwości rysunku predefiniowanych dla sekcji wylewania

Rola Contactor w środowisku default zawiera predefiniowane właściwości rysunku zestawczego CIP_Pour_3D, CIP_Pour_Plan oraz CIP_Pour_Plan_with_Pour_List. Te właściwości rysunku używają szczegółowych ustawień poziomu obiektu w celu nadania obiektom wylewanym różnych kolorów na podstawie numeru sekcji wylewania. Ponadto plik właściwości rysunku CIP_Pour_3D nie renderuje ukrytych linii i CIP_Pour_Plan_with_Pour_List dodaje do rysunku listę sekcji wylewania.

Poniższy przykładowy rysunek jest tworzony przy użyciu właściwości rysunku CIP_Pour_Plan_with_Pour_List, a do widoków 3D stosowane są właściwości poziomu widoku CIP_Pour_3D.

Kliknij to łącze, aby otworzyć rysunek:

Rysunek sekcji wylewania

Przykłady raportów predefiniowanych dla sekcji wylewania

Rola Wykonawca elementów betonowych w środowisku domyślnym (default) zawiera predefiniowane szablony raportów z informacjami o sekcjach wylewanych:

 • Za pomocą polecenia tworzenia raportów można tworzyć dwa rodzaje tradycyjnych szablonów raportów: Pour_List i Pour_Schedule.csv.
 • Raport Pour Organizer można eksportować w formacie programu Excel.

Kliknij poniższe łącza, aby zobaczyć przykładowe raporty utworzone przy użyciu tych szablonów raportów:

Lista sekcji wylewania

Harmonogram wylewania

Raport Organizatora sekcji wylewania wyeksportowany do Excela

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej