Wyświetlanie fazowania krawędzi na rysunkach

Tekla Structures
2024
Tekla Structures

Wyświetlanie fazowania krawędzi na rysunkach

Na rysunkach można wyświetlić fazowania krawędzi oraz kontrolować sposób ich prezentacji poprzez modyfikację właściwości elementu oraz właściwości fazowania krawędzi. Można dodać uwagi powiązane do fazowań krawędzi.

Wyświetlanie fazowania krawędzi na rysunku

Można określić, czy fazowania krawędzi mają być wyświetlane na rysunku, a także wybrać sposób ich prezentacji.

 1. Otwórz rysunek z widokiem elementu zawierającego fazowania krawędzi i kliknij dwukrotnie ramkę widoku, aby otworzyć właściwości widoku rysunku.
 2. W drzewie opcji po lewej stronie wybierz Element.
 3. W obszarze Dodatkowe znaki we właściwościach elementu zaznacz pole wyboru Fazowanie krawędzi Wł/wył.
 4. Na liście Prezentacja, zależnie od żądanego rezultatu, wybierz Obrys lub Dokładny.
 5. Kliknij Zmień.
 6. W razie potrzeby kliknij dwukrotnie fazowanie krawędzi na rysunku, a następnie zmień kolor i typ linii we właściwościach fazowania krawędzi.
  Można użyć koloru standardowego lub koloru niestandardowego RGB.
Aby wyświetlić fazowania krawędzi dla konkretnego elementu na rysunku, kliknij dwukrotnie element, a we właściwościach części kliknij Fazowanie krawędzi przycisk oka i kliknij Zmień.

Definiowanie domyślnego koloru i typu linii fazowania krawędzi

Można zdefiniować domyślny kolor i typ linii fazowania krawędzi na rysunkach.

 1. W menu Plik kliknij: Ustawienia > Opcje i przejdź do ustawień Obiekty rysunku.
 2. Zdefiniuj domyślny kolor linii i domyślny typ linii dla fazowania krawędzi.
  Można użyć koloru standardowego lub koloru niestandardowego RGB.
 3. Aby zapisać ustawienia domyślne i zamknąć okno dialogowe, kliknij OK.
Tip:

Można ręcznie zastąpić ustawienia domyślne na rysunku, dwukrotnie klikając fazowanie krawędzi i zmieniając kolor i typ linii fazowania krawędzi we właściwościach fazowania krawędzi.

Ręczna zmiana koloru i typu linii fazowania krawędzi

Można ręcznie zmienić typ i kolor linii fazowań krawędzi na otwartym rysunku. Zastępuje to domyślny kolor i typ zdefiniowany w ustawieniach Obiekty rysunku w oknie dialogowym Opcje.

Najpierw upewnij się, że we właściwościach elementu ustawiono widoczne fazowania krawędzi.
 1. W celu zmiany właściwości fazowania krawędzi kliknij dwukrotnie fazowanie krawędzi na otwartym rysunku.
 2. Wybierz żądany kolor i typ linii.
  Można użyć koloru standardowego lub koloru niestandardowego RGB.
 3. Kliknij Zmień.

  Kolor i typ linii zmienią się.

  Niewidoczny kolor jest często stosowany do linii fazowań krawędzi, ponieważ drukowanie fazowań krawędzi lub wyświetlanie ich na rysunkach o małej skali może być niepożądane. Wciąż pożądana może być możliwość zobaczenia i wybierania ich na przykład w celu dodania uwag powiązanych.

Przykład

Poniższe przykłady pokazują, w jaki sposób wyświetlane są krawędzie fazowań dla różnych nastawień przedstawienia elementu:

Dodawanie uwagi powiązanej do fazowań krawędzi

Można dodać uwagę powiązaną do fazowań krawędzi.

 1. Otwórz rysunek elementu z fazowaniem krawędzi.
 2. Kliknij dwukrotnie elementy i fazowanie krawędzi, a następnie zmień właściwości elementu i właściwości fazowania krawędzi, tak aby fazowania krawędzi były widoczne i można je było łatwo wybrać.
 3. Aby otworzyć właściwości uwag powiązanych, naciśnij i przytrzymaj klawisz Shift i kliknij jedno z poleceń na liście rozwijanej Uwaga w karcie Oznaczenia na rysunku.
  Można również wybrać Uwaga powiązana na liście obiektów panelu Właściwości.
 4. Na liście Typ obiektu wybierz Fazowanie krawędzi.
 5. W edytorze wizualnym uwag powiązanych kliknij przycisk , aby otworzyć listę elementów, i wybierz elementy, które mają zostać dodane do uwagi.
  Zbędne elementy można usunąć z uwagi, klikając czerwony przycisk Usuń
 6. Zmień inne właściwości zgodnie z potrzebami.
 7. Aby dodać uwagę, kliknij fazowanie krawędzi na rysunku.

  W przypadku korzystania z linii odniesienia należy wybrać pozycję uwagi.

Przykład: fazowania krawędzi

Poniżej przedstawiono typowe przykłady sposobów wyświetlania fazowań krawędzi na rysunkach.

W pierwszym przykładzie element Prezentacja został ustawiony jako Dokładny, a Fazowanie krawędzi jako widoczny. W liniach fazowań krawędzi wykorzystuje się niewidoczny kolor, ponieważ zazwyczaj fazowania krawędzi nie są wyświetlane na wydrukach, ale może zaistnieć potrzeba zaznaczenia ich na rysunku, na przykład w celu dodania uwag powiązanych.

W drugim przykładzie Prezentacja została ustawiona jako Obrys, a Fazowanie krawędzi jako widoczne we właściwościach elementu. Niewidoczny kolor jest używany w przypadku linii fazowań krawędzi, ponieważ może być konieczne wyświetlanie i zaznaczanie fazowań na rysunku, na przykład w celu dodania uwag powiązanych. Ten typ prezentacji jest często używany, gdy skala jest mała i nie ma potrzeby wyświetlania małych fazowań. W dolnym prawym rogu obrazu przedstawiono, jak wygląda fazowanie krawędzi po zaznaczeniu.

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej