Menedżer dokumentów

Tekla Structures
2024
Tekla Structures

Menedżer dokumentów

Za pomocą narzędzia Menedżer dokumentów można wyświetlać listę rysunków i innych typów dokumentów oraz sprawnie nimi zarządzać.

Można np. zmieniać kolejność kolumn oraz zamrażać je, wyświetlać i ukrywać, bezpośrednio edytować niektóre dane na liście, a także organizować dokumenty i rysunki w kategorie. Można otwierać rysunki, a jeśli jest zainstalowana odpowiednia aplikacja, można też otwierać inne typy plików, np. PDF, NC i DWG. Menedżer dokumentów zawiera skuteczny mechanizm wyszukiwania, który obsługuje symbole wieloznaczne i większość typowych operatorów wyszukiwania. Można zapisywać wyszukiwania w kategoriach opartych na wyszukiwaniu, a także tworzyć kategorie ręczne.

Otwieranie narzędzia Menedżer dokumentów

Menedżer dokumentów można otworzyć w jeden z następujących sposobów:

 • Na karcie Rysunki i raporty na wstążce kliknij przycisk Menedżer dokumentów.

 • Wpisz menedżer dokumentów w polu Szybkie uruchamianie. Możesz także wpisać drawing list.

 • Jeśli otwarty jest rysunek, naciśnij kombinację klawiszy Ctrl+O, a mając otwarty model, użyj kombinacji klawiszy Ctrl+L. Możesz również dostosować skrót. Znajdziesz go w oknie dialogowym Skróty klawiaturowe, wyszukując document manager lub drawing list.

 • Wybierz obiekty w modelu, otwórz kontekstowy pasek narzędzi i wybierz Otwórz lub utwórz rysunki. Następnie wyświetl listę rysunków dla wybranych obiektów w Menedżer dokumentów, wybierając Pokaż rysunki wybranych obiektów... z menu.

Filtrowanie, sortowanie i dostosowywanie zawartości okna Menedżer dokumentów

Aby wykonać procedurę

Wyświetlenie listy dokumentów z określonej kategorii

 • Kliknij kategorię po lewej stronie.

 • Można też nacisnąć i przytrzymać klawisz Ctrl lub Shift i wybrać kilka kategorii.

 • Listę kategorii możesz wyświetlać/ukrywać, klikając strzałkę w lewym górnym rogu okna dialogowego.

 • Aby wykluczyć/uwzględnić dokumenty w pojedynczej kategorii w narzędziu Menedżer dokumentów, kliknij tę kategorię prawym przyciskiem myszy i wybierz Wyklucz lub Zawiera. Jeśli na przykład chcesz zobaczyć same rysunki bez innych dokumentów, kliknij prawym przyciskiem myszy kategorię Wszystkie pliki i wybierz Wyklucz.

Wyświetlenie listy wszystkich dokumentów w modelu, zarówno rysunków, jak też innych plików

 • Kliknij kategorię Wszystkie dokumenty.

Plik DocumentManagerFileDocumentSettings.txt w folderze modelu, projektu, firmowym lub systemowym określa, które inne typy dokumentów oprócz rysunków są wyświetlane.

Wyświetlenie listy wszystkich plików w modelu, które nie są rysunkami

 • Kliknij kategorię Wszystkie pliki.

Wyświetlenie listy wszystkich rysunków w modelu

 • Kliknij kategorię Wszystkie rysunki.

Wyświetlenie listy tylko aktualnych rysunków

 • Kliknij kategorię Rysunki aktualne.

Wyświetlenie listy rysunków wymagających aktualizacji

 1. Kliknij kategorię Rysunki aktualne.
 2. Kliknij przełącznik Odwróć widoczność dokumentów.

Wyświetlenie tylko tych dokumentów, które zostały wybrane na liście

 • Włącz przełącznik Pokaż tylko wybrane dokumenty. Aktywny przełącznik ma kolor niebieski .

  Zauważ, że po aktywowaniu trybu Pokaż tylko wybrane dokumenty, Menedżer dokumentów wyświetla również dokumenty, które następnie tworzysz lub modyfikujesz, o ile są zgodne z kryteriami aktywnego wyszukiwania i wybranej kategorii. Te dokumenty będą następnie wyświetlane na liście jako niewybrane w celu odróżnienia ich od już wybranych dokumentów.

Ukrycie dokumentów widocznych aktualnie na liście i wyświetlenie pozostałych dokumentów

 • Włącz przełącznik Odwróć widoczność dokumentów. Aktywny przełącznik ma kolor niebieski .

 • Aktywny przełącznik ma kolor niebieski . Nazwa przełącznika zostanie zmieniona na Resetuj widoczność dokumentów, aby zasygnalizować, że ponowne kliknięcie przycisku spowoduje zresetowanie widoczności, a nie odwrócenie widoczności po raz drugi.

 • Jeśli klikniesz kategorię lub wykonasz ręczne wyszukiwanie, przełącznik stanie się nieaktywny.

 • Wszystkie dokumenty wykluczone z okna Menedżer dokumentów za pomocą polecenia Wyklucz będą ignorowane przez przełącznik Odwróć widoczność dokumentów i dlatego będą zawsze niewidoczne.

Wyświetlanie zmian wprowadzanych od tego momentu

 • Włącz przełącznik Pokaż zmiany od czasu włączenia punktu kontrolnego. Gdy ten przełącznik jest aktywny, będą wyświetlane dokumenty, które uległy zmianie od czasu włączenia przełącznika.
 • Po włączeniu przełącznika Pokaż zmiany od czasu włączenia punktu kontrolnego w Menedżer dokumentów, a następnie wyłączeniu tego przełącznika zostanie wyświetlony następujący komunikat: Wyłączenie opcji 'Pokaż zmiany' spowoduje zresetowanie punktu kontrolnego zmian i utratę historii dokumentów, które zmieniły się od czasu ustawienia punktu kontrolnego. Czy na pewno chcesz kontynuować?. Wybierz Utwórz nową kategorię.
 • Jeśli włączysz numerowanie, gdy ten przełącznik jest aktywny, wszystkie rysunki, których stan ulegnie zmianie (np. w wyniku modyfikacji elementów), będą automatycznie wyświetlane na liście.

Resetowanie listy dokumentów

 • Kliknij przycisk Pokaż wszystkie dokumenty.

  Spowoduje to zresetowanie listy dokumentów w taki sposób, że wszystkie dokumenty będą widoczne, a wszystkie wyszukiwania i filtry zostaną usunięte. Wykluczone kategorie pozostają wykluczone. Ta funkcja zapewnia również wygodny sposób przywracania listy dokumentów do stanu domyślnego podczas rejestrowania makr.

Zmiana kolejności kolumn

 • Aby zmienić kolejność kolumn, przeciągaj kolumny w nowe miejsca.

Sortowanie kolumn

 • Aby sortować według danej kolumny, kliknij jej tytuł. Mała strzałka wskazuje, że sortowanie odbywa się według tej kolumny oraz jego kolejność.

 • Aby sortować według kilku kolumn, naciśnij i przytrzymaj klawisz Shift, a następnie klikaj tytuły kolumn.

Zamrażanie kolumn

 • Aby zamrozić jedną kolumnę lub ich większą liczbę, co spowoduje, że kolumny po lewej stronie wybranej kolumny nie będą przewijane w poziomie, kliknij kolumnę prawym przyciskiem myszy i wybierz Zamroź w tej kolumnie.

 • Aby wyłączyć zamrożenie, kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz Odblokuj kolumny.

Wyświetlenie lub ukrycie kolumn

 • Aby ukryć kolumnę, kliknij ją prawym przyciskiem myszy i wybierz Ukryj kolumnę.

 • Aby wyświetlić ukryte kolumny, kliknij jakąś kolumnę prawym przyciskiem myszy i wybierz Pokaż wszystkie kolumny lub Pokaż kolumnę, a następnie wybierz ukrytą kolumnę, którą chcesz wyświetlić.

 • Kolejność, widoczność i porządek sortowania kolumn są zapisywane w folderze modelu w pliku o nazwie zawierającej na końcu nazwę użytkownika DocumentManagerDataGridSettings_<user>.xml. Jeśli brak pliku ustawień użytkownika, wartości domyślne są odczytywane z pliku DocumentManagerDataGridSettings.xml znajdującego się w folderze systemowym zdefiniowanym przez opcję zaawansowaną XS_SYSTEM. Plik ustawień użytkownika może się też znajdować we wszystkich standardowych położeniach (folder modelu, projektu, firmowy lub środowiska).

  Plik specyficzny dla użytkownika można udostępnić na poziomie projektu, firmy lub środowiska. Następnie z nazwy pliku należy na końcu usunąć nazwę użytkownika. Jeżeli kopiujesz plik w celu użycia go w modelu, może być konieczna zmiana lub dodanie nazwy użytkownika na końcu nazwy pliku, tak aby plik odnosił się konkretnie do osoby, która będzie używała Tekla Structures w tym modelu.

  Więcej informacji na temat kolejności przeszukiwania folderów można znaleźć w podrozdziale Kolejność przeszukiwania folderów.

Wyświetlanie czasu

 • Kliknij prawym przyciskiem myszy kolumnę, która zawiera informacje o dacie, a następnie wybierz Wyświetlanie czasu i jedną z dostępnych opcji:

  Bez czasu

  Godziny i minuty

  Godziny, minuty i sekundy

Jeśli właściwość obsługuje tylko datę bez godziny, te opcje będą niedostępne.

Bezpośrednie edytowanie danych w oknie Menedżer dokumentów

 1. Najpierw upewnij się, że aktywny jest przełącznik edycji .
 2. Następnie kliknij komórkę danych, którą chcesz edytować, np. Nazwa, Tytuł 1 - Tytuł 3, Zamroź, Blokada czy Gotowy do wydania, lub komórkę pochodzącą z atrybutów użytkownika rysunku, na przykład komórkę daty.

Gdy przełącznik edycji jest aktywny w oknie Menedżer dokumentów i umieścisz wskaźnik myszy na komórce, której nie można edytować, brak możliwości edytowania komórki zostanie zasygnalizowany zmianą kursora:

Pokazywanie i zmiana widoków rysunku w modelu

 1. Wybierz co najmniej jeden rysunek na liście dokumentów.
 2. Kliknij przycisk Pokaż widoki rysunku w modelu znajdujący się w prawym górnym rogu okna Menedżer dokumentów. Przycisk zmieni kolor po aktywowaniu:

  Widoki z wybranych rysunków są teraz wyświetlane w modelu. Następnie w obecnie otwartych widokach modelu można użyć bezpośredniej modyfikacji do pracy z zakresem i płaszczyzną każdego widoku zawartego w dowolnym wybranym rysunku.

Usuwanie rysunków lub innych dokumentów

Wybierz rysunki lub pliki dokumentów i kliknij Usuń, lub kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz Usuń.

Jeśli wybrano zarówno rysunki, jak i pliki dokumentów, pojawi się osobny komunikat z potwierdzeniem dotyczącym rysunków i plików dokumentów.

Przytrzymanie klawisza Shift przy wybieraniu Usuń spowoduje, że Tekla Structures nie będzie informować o konieczności potwierdzenia usunięcia dokumentów.

Wyszukiwanie dokumentów

Do znajdowania dokumentów służy pole wyszukiwania u góry okna. Wyszukiwanie obejmuje tylko dokumenty wyświetlane obecnie na liście.

Mechanizm wyszukiwania rozróżnia wielkość liter i uwzględnia dopasowania częściowe. Na przykład wyszukiwanie ciągu con zwróci m.in. wynik concrete and second.

Nie trzeba wpisywać operatora AND a wystarczy zostawić spację między wyszukiwanymi słowami. Na przykład wyszukiwanie ciągu steel grade zwróci wynik steel beam grade, ale nie steel beam.

Można wyszukiwać dokumenty z określonego zakresu dat lub z konkretnego dnia oraz definiować wiele ciągów wyszukiwania.

Można zapisać wyniki wyszukiwania, aby uniknąć wielokrotnego wpisywania częstych wyszukiwań. W tym celu należy zapisać bieżące wyszukiwanie jako nową kategorię. Istnieje również możliwość łączenia istniejących kategorii w celu łatwego tworzenia bardziej złożonych zapytań.

Wieloznaczniki i operatory

W poniższej tabeli podano wyjaśnienia i przykłady różnych wieloznaczników i operatorów, których można używać.

Znacznik Wyjaśnienie

*

Odpowiednik zera dla dowolnej liczby znaków.

Na przykład, H*T pasuje do hot, heat i heavy lifter

?

Odpowiednik pojedynczego znaku.

Na przykład B?-1 pasuje do B1-1, B2-1, Bb-1.

[]

Definiuje pasującą grupę. Pasująca grupa dopasuje dowolny pojedynczy znak z zestawu znaków podanego między nawiasami.

Na przykład wyszukiwanie A[ABC]1 pasuje do AA1, AB1 i AC1.

AND

Wyrażenia wyszukiwania po obu stronach muszą być zgodne. Jest to domyślny operator i nie trzeba go wpisywać w łańcuchu wyszukiwania.

Na przykład steel AND grade wyszukuje rysunki, które zawierają steel grade S235JR, ale nie wyszukuje rysunków, które zawierają grade S235JR lub steel S235JR.

LUB

Jedno z wyrażeń wyszukiwania po obu stronach musi być zgodne.

Na przykład steel OR grade wyszukuje rysunki, które zawierają grade S235JR, steel grade S235JR lub steel S235JR.

!

-

To są operatory NOT.

Użyj tych operatorów, aby wykluczyć z wyszukiwania. Na przykład zarówno !steel, jak i -steel oznaczają, że wyszukiwanie nie wyszuka dokumentów z łańcuchem steel.

Jeśli nazwa dokumentu, który chcesz znaleźć, zawiera myślnik (-), należy zawrzeć szukane wyrażenie, łącznie z myślnikiem, w cudzysłowie, na przykład "C100-C500". Wtedy dokument zostanie znaleziony, na przykład C.1000-C100-C500.

()

Grupuje wyrażenia wyszukiwania.

Nawiasy () służą do tworzenia bardziej złożonych wyrażeń.

Przykład: (B2 AND concrete) OR B3 dopasuje wszystkie rysunki zawierające B3, a także podzestaw rysunków z B2, które zawierają "concrete".

""

Wyłącza znaki specjalne w cudzysłowie.

Użyj w odniesieniu do fraz, które zawierają spacje lub jeśli chcesz wyszukać znaki wymienione jako symbole wieloznaczne lub operatory w tej tabeli.

Na przykład ciąg Mark: "2 - 1" dopasuje rysunki zawierające [B.2 - 1] i [C.2 - 1].

<Właściwość>:

Zastąp <Właściwość> za pomocą jednej z wyświetlanych właściwości, w celu ograniczenia zakresu wyszukiwania do tej właściwości.

Dokumenty można wyszukiwać na podstawie wewnętrznej nazwy właściwości (nazwy wyszukiwania). Nazwa wyszukiwania jest wyświetlana w podpowiedziach do nagłówków kolumn właściwości po umieszczeniu wskaźnika myszy na nagłówku. W nazwie wyszukiwania uwzględniana jest wielkość liter.

Na przykład CreationDate: 11/20/2020 pasuje do rysunków utworzonych 20 listopada 2020 r.

<

Mniejszy od.

Na przykład CreationDate: < 11/20/2020 pasuje do rysunków utworzonych przed 20 listopada 2020 r.

Ten operator nie działa dla pól zawierających znaki inne niż cyfry.

>

Większy od.

Na przykład CreationDate: > 11/20/2020 pasuje do rysunków utworzonych po 20 listopada 2020 r.

Ten operator nie działa dla pól zawierających znaki inne niż cyfry.

=

Dokładne dopasowanie. Wyłącza symbole wieloznaczne i częściowe dopasowania.

Na przykład CreationDate: = 11/20/2020 odpowiada rysunkom utworzonym 20 listopada 2020, oraz Mark: = [B.2 - 1] pasuje do rysunków zawierających tylko [B. 2 - 1].

Po wpisaniu symbolu wieloznacznego na przykład gwiazdki (*), jest uznawany za znak *.

<=

Mniejszy lub równy.

Na przykład CreationDate: <= 11/20/2020 pasuje do rysunków utworzonych 20 listopada 2020 r. lub wcześniej.

>=

Większy lub równy.

Na przykład CreationDate: >= 11/20/2020 pasuje do rysunków utworzonych 20 listopada 2020 r. lub później.

<<inv>>

Wyszukiwanie niezależne od języka.

Należy użyć, aby dopasować pola napisane w różnych językach.

Więcej informacji na ten temat można znaleźć poniżej.

Wyszukiwanie z datą i godziną

 • Datę i godzinę można wyszukiwać na dwa sposoby w zależności od ich formatu używanego w Tekla Structures:

  • dd.mm.yyyy lub mm/dd/yyyy dla dat, np. 30.11.2018 lub 11/30/2018
  • hh:mm:ss lub hh:mm:sspm i hh:mm:ssam dla godziny, np. 17:34:45 lub 05:34:45pm
 • Zauważ, że opcje zaawansowane XS_​IMPERIAL_​DATE i XS_IMPERIAL_TIME określają, który format daty i godziny jest aktywny. Używany jest tylko aktywny format, co oznacza, że niebrytyjska data będzie ignorowana, jeśli aktywnym formatem daty jest brytyjska data.

 • Można też wprowadzać daty częściowe i zakresy dat:

  • 2018: dowolna data i godzina w tym roku
  • 6.2018 (lub 6/2018): dowolna data i godzina w tym miesiącu
  • 24.06.2018 (lub 06/24/2018: dowolna godzina w określonym dniu
  • "06.06.2018 14" : dowolna godzina w zakresie od 14:00 do 14:59 w dniu 06.06.2018. Pamiętaj, że musisz używać znaków cudzysłowu, ponieważ w przeciwnym razie spacja zostanie zinterpretowana jako koniec jednego wyszukiwanego wyrażenia.

Przykład złożonego wyszukiwania

Znak: FP !??FP wyszukuje wszystkie znaki zaczynające się od FP. Wyszukiwanie pasuje do [FP123] i [FPZ23], ale nie jest zgodne z [AB123FP].

Wartości wyszukiwania niezmiennego

Składnia wyszukiwania <<inv>>(...) umożliwia wyszukiwanie dokumentów i tworzenie kategorii, które działają w taki sam sposób niezależnie od używanego języka.

Poniżej podano wartości, których można używać przy wyszukiwaniu niezmiennym <<inv>>(...).

 • Nazwa właściwości: IssuedStatus

  • NotIssued
  • Issued
  • IssuedButModified
 • Nazwa właściwości: DrawingUpToDateStatus

  • DrawingIsUpToDate
  • PartsWereModified
  • DrawingIsUpToDateButMayNeedChecking
  • IncludedDrawingModified
  • OriginalPartDeleted
  • AllPartsDeleted
  • NumberOfPartsInNumberingSeriesIncreased
  • NumberOfPartsInNumberingSeriesDecreased
  • DrawingWasCloned
  • DrawingWasUpdated
  • CopiedViewChanged
  • DrawingWasSplitted
  • MovedViewDeleted
  • MovedViewLabelChanged
 • Nazwa właściwości: Changes

  • Takie same wartości, jak w ustawieniach DrawingUpToDateStatus i IssuedButModified
 • Podczas wyszukiwania według daty i godziny można używać tylko formatów niebrytyjskich (dd.mm.yyyy i hh:mm:ss):

  • <<inv>>(10.5.2017)
  • Wyszukiwanie niezmienne ignoruje opcje zaawansowane XS_​IMPERIAL_​DATE i XS_​IMPERIAL_​TIME.

W przypadku właściwości Zamroź, Blokada, Gotowy do wydania i Rysunek główny następujące wartości można wyszukiwać w ramach wyszukiwania zarówno niezmiennego, jak i zwykłego:

 • True
 • False

Tworzenie kategorii dokumentów opartych na wyszukiwaniu

W oknie Menedżer dokumentów występują kategorie domyślne, a ponadto możesz tworzyć własne kategorie, zapisując łańcuchy wyszukiwania.

Aby utworzyć kategorię opartą na wyszukiwaniu:

 1. Wprowadź łańcuch wyszukiwania, aby znaleźć dokumenty, które chcesz dodać do kategorii.

  Aby uzyskać więcej informacji o dozwolonych symbolach wieloznacznych i operatorach, zobacz instrukcje wyszukiwania powyżej.

 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy na liście kategorii po lewej stronie i wybierz Nowy.
 3. Określ właściwości kategorii:
  • Nazwa: wprowadź nazwę, która ma być widoczna na liście kategorii. Jeśli używasz klucza tłumaczenia zaczynającego się przedrostkiem albl_, nazwa będzie tłumaczona, gdy w pliku DocumentManager.ail (w folderze \messages\DotAppsStrings\) zostanie znalezione jej tłumaczenie. Gdy używany jest prawidłowy klucz tłumaczenia, będzie ono widoczne w oknie dialogowym.
  • Łańcuch wyszukiwania: wprowadź tutaj ciąg wyszukiwania, który spowoduje wyświetlenie odpowiedniej listy dokumentów. Wartością domyślną w przypadku nowej kategorii jest aktywny ciąg wyszukiwania. Możesz przetestować ciąg, klikając przycisk Test. Pole Łańcuch wyszukiwania nie może być puste.
  • Podpowiedź (opcjonalna): Tekst, który zostanie wyświetlony po umieszczeniu wskaźnika myszy na kategorii. Jeśli używasz klucza tłumaczenia zaczynającego się przedrostkiem albl_, podpowiedź będzie tłumaczona, gdy w pliku DocumentManager.ail zostanie znalezione jej tłumaczenie. Gdy używany jest prawidłowy klucz tłumaczenia, będzie ono widoczne w oknie dialogowym.
  • Grupa: wprowadź liczbę określającą grupę kategorii. Różne grupy na liście kategorii są rozdzielane separatorem.

   Wartością domyślną dla nowej kategorii jest 0. Dozwolone są wartości ujemne.

  • Indeks sortowania: wprowadź liczbę określającą położenie kategorii na liście kategorii. Im mniejsza liczba, tym wyżej kategoria znajduje się na liście. Kategorie są sortowane w pierwszej kolejności według atrybutu Grupa, potem atrybutu Indeks sortowania, a na koniec atrybutu Nazwa.

   Wartością domyślną dla nowej kategorii jest 0. Dozwolone są wartości ujemne.

  • Operator: wprowadź operator AND lub OR. Po wybraniu kilku kategorii naraz najpierw łączone są kategorie z operatorem OR, a następnie te z operatorem AND.
  • Typ powiązania: Zmień typ powiązania kategorii. Dostępne opcje to: Tylko wyszukiwanie, Tylko ręczny i Ręcznie i wyszukiwaniem. Aby uzyskać więcej informacji na temat zmieniania typu kategorii, zobacz sekcję „Zmienianie typu powiązania kategorii”.
  • Zezwól na usunięcie: Po wybraniu tej opcji polecenie Usuń będzie dostępne w przypadku danej kategorii, gdy klikniesz ją prawym przyciskiem myszy na liście kategorii.

  Wszystkie zmiany w kategoriach zostaną zapisane w DocumentManagerCategories_<user>.xml w bieżącym folderze modelu. Możesz zmienić nazwę pliku na DocumentManagerCategories.xml i przenieść go do folderu określonego za pomocą opcji zaawansowanych XS_PROJECT, XS_FIRM lub XS_SYSTEM albo zachować go w bieżącym folderze modelu. Domyślne kategorie są zdefiniowane w pliku DocumentManagerCategories.xml znajdującym się w folderze systemowym zdefiniowanym przez opcję zaawansowaną XS_SYSTEM.

  Więcej informacji na temat kolejności przeszukiwania folderów można znaleźć w podrozdziale Kolejność przeszukiwania folderów.

 4. Kliknij Zapisz.

Poniżej znajduje się przykład kategorii zawierającej listę wszystkich rysunków zespołu, które mają w znaku literę B:

Tworzenie kategorii ręcznych dokumentu

Czasami potrzebne mogą być w Menedżer dokumentów kategorie dokumentu na dokumenty, które trudno byłoby sklasyfikować przy użyciu wyszukiwania. Możesz po prostu wybrać dokumenty, utworzyć kategorię ręczną i dodać do niej dokumenty. Możesz także dodawać dokumenty do istniejących kategorii utworzonych ręcznie oraz usuwać je z nich, a także łączyć kategorie zarówno ręczne, jak i oparte na wyszukiwaniu. Kategoria ręczna może zawierać zarówno rysunki, jak i pliki dokumentów.

Tworzenie kategorii ręcznej może być przydatne, jeśli np. została włączona opcja Pokaż zmiany od czasu włączenia punktu kontrolnego w Menedżer dokumentów, a następnie, gdy niektóre dokumenty zostaną zmienione i będą wyświetlane na liście, można dodać zmienione dokumenty do kategorii ręcznej.
Czynność wykonać procedurę

Tworzenie nowej kategorii ręcznej i dodawanie do niej dokumentów

Wybierz dokumenty z listy, kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz Kategoria ręczna > Dodaj do nowej. Następnie wpisz nazwę kategorii i ewentualnie podpowiedź oraz zdefiniuj inne wymagane ustawienia. Następnie kliknij Zapisz.

Opcje są takie same jak w przypadku kategorii opartych na wyszukiwaniu poza brakiem funkcji związanych z łańcuchami wyszukiwania oraz przyciskiem Test, jeśli są powiązane dokumenty. Jeśli nie są powiązane żadne dokumenty, elementy sterujące wyszukiwania są widoczne i kategoria może stać się kategorią opartą na wyszukiwaniu lub kategorią ręczną.

Nowo utworzone lub ręcznie zmienione kategorie są zapisywane w pliku DocumentManagerCategories_<user>.xml w folderze bieżącego modelu.

Zapisywanie niedawno zmienionych dokumentów w nowej kategorii ręcznej

Po włączeniu przełącznika Pokaż zmiany od czasu włączenia punktu kontrolnego w Menedżer dokumentów i wyłączeniu tego przełącznika zostanie wyświetlony następujący komunikat: Wyłączenie opcji 'Pokaż zmiany' spowoduje zresetowanie punktu kontrolnego zmian i utratę historii dokumentów, które zmieniły się od czasu ustawienia punktu kontrolnego. Czy na pewno chcesz kontynuować?. Wybierz Utwórz nową kategorię.

Możesz także wyłączyć przełącznik, tracąc przez to historię.

Edytowanie kategorii ręcznej

Kliknij prawym przyciskiem myszy kategorię na liście kategorii i wybierz Edytuj.

Dodawanie dokumentów do istniejącej kategorii ręcznej

Wybierz dokumenty z listy, kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz Kategoria ręczna > Dodaj do istniejącej, a następnie wybierz żądaną kategorię.

Zostaną wyszczególnione wszystkie kompatybilne kategorie ręczne. Możesz dodać wybrane dokumenty do różnych kategorii.

Usuwanie dokumentów z kategorii ręcznej

Wybierz dokumenty z listy, kliknij prawym przyciskiem myszy, wybierz Kategoria ręczna > Usuń z, a następnie wybierz kategorię, z której mają zostać usunięte dokumenty.

Możesz również najpierw wybrać kategorie ręczne, aby zostały wyszczególnione wszystkie dokumenty z tych kategorii, kliknąć listę prawym przyciskiem myszy i wybrać Kategoria ręczna > Usuń z wybranej.

Usuwanie kategorii ręcznej

Kliknij prawym przyciskiem myszy kategorię na liście kategorii i wybierz Usuń.

Jeśli identyfikatora dokumentu nie będzie można znaleźć podczas wczytywania poprzednio zapisanych kategorii ręcznych, do pliku historii Menedżer dokumentów zostanie dodany wpis wskazujący kategorię ręczną oraz identyfikator brakującego dokumentu. Taka sytuacja może wystąpić, jeśli rysunek lub plik dokumentu został usunięty w czasie, gdy Menedżer dokumentów nie był otwarty, a dokument należał do kategorii ręcznej.

Zmienianie typu powiązania kategorii

Przy użyciu ustawienia Typ powiązania w oknach dialogowych Edytuj kategorię i Nowa kategoria można określić, czy kategoria jest oparta na wyszukiwaniu, ręczna czy oparta na wyszukiwaniu i ręczna.

 • Jeśli kategoria jest typu Tylko wyszukiwanie lub Ręcznie i wyszukiwaniem, należy zdefiniować wartość Łańcuch wyszukiwania w oknie dialogowym.

 • Jeśli w celu utworzenia kategorii najpierw wybrano dokumenty z listy dokumentów, domyślnie przypisywany jest typ powiązania Tylko ręczny.

 • Jeśli kategoria została utworzona z listy kategorii, domyślnie przypisywany jest typ powiązania Tylko wyszukiwanie.

 • Typ powiązania można później zmienić. W przypadku zmiany typu z Tylko wyszukiwanie na Tylko ręczny zostanie wyświetlony komunikat informujący, że element Łańcuch wyszukiwania dla danej kategorii zostanie usunięty. W przypadku zmiany typu z Tylko ręczny na Tylko wyszukiwanie lub Ręcznie i wyszukiwaniem należy zdefiniować Łańcuch wyszukiwania.

Znajdowanie w Menedżerze dokumentów obiektów modelu, które mają powiązane rysunki

Narzędzie Menedżer dokumentów umożliwia wykrywanie w modelu obiektów, które mają skojarzone rysunki.

Przed rozpoczęciem należy sprawdzić, czy aktywny jest tylko przełącznik wyboru Wybierz elementy. W przeciwnym razie w dużych modelach proces wyboru elementu mógłby trwać bardzo długo.

 1. Otwórz widok modelu, w którym wszystkie obiekty są dobrze widoczne.
 2. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Podświetl obiekty skojarzone z poszczególnymi rysunkami, wybierając te rysunki w narzędziu Menedżer dokumentów i klikając Wybierz obiekty w modelu dla wybranych rysunków.

  • Podświetl wszystkie obiekty, które mają powiązane rysunki, zaznaczając wszystkie rysunki w narzędziu Menedżer dokumentów (Ctrl+A) i klikając Wybierz obiekty w modelu dla wybranych rysunków.

  Wskazówka:
  • W celu poprawy widoczności znalezionych obiektów kliknij prawym przyciskiem myszy w modelu i wybierz Pokaż tylko wybrane. Widoczne będą tylko elementy znalezione w wyniku działania polecenia Wybierz obiekty w modelu dla wybranych rysunków, a wszystkie inne zostaną ukryte.
  • Po wykonaniu powyższej czynności możesz podświetlić obiekty bez rysunków, trzymając naciśnięty klawisz Ctrl i wybierając cały model (w tym celu należy trzymając naciśnięty lewy przycisk myszy, przeciągnąć ją przez cały obszar od lewej do prawej).

Znajdowanie rysunków skojarzonych z obiektami wybranymi w modelu

Możesz wyświetlić listę zawierającą wyłącznie rysunki skojarzone z obiektami wybranymi w modelu. Jest to łatwy sposób wykrywania rysunków skojarzonych z określonym elementem, zespołem lub zespołem betonowym.

 1. Otwórz widok modelu, w którym wszystkie obiekty są dobrze widoczne.
 2. Wybierz w modelu odpowiednie obiekty.
 3. W Menedżer dokumentów kliknij Wybierz i wyświetl tylko rysunki z elementami aktualnie wybranymi w modelu.

  Tekla Structures wybiera i wyświetla tylko rysunki powiązane z obiektami wybranymi w modelu. Wynik zależy też od wybranej kategorii, co oznacza, że jeśli jest wybrana tylko kategoria Rysunki zestawcze, na liście wyświetlane są tylko rysunki zestawcze.

Wskazówka:

W Menedżer dokumentów można również wyświetlić rysunki dla wybranych obiektów modelu, używając w tym celu kontekstowego paska narzędzi: Kliknij Otwórz lub utwórz rysunki i z wyświetlonego menu wybierz Pokaż rysunki wybranych obiektów....

Otwieranie dokumentów

Aby otworzyć rysunek, wykonaj jedną z następujących czynności:

 • Kliknij dwukrotnie rysunek.
 • Wybierz rysunek z listy i kliknij przycisk Otwórz u dołu okna.
 • Kliknij prawym przyciskiem rysunek na liście i wybierz Otwórz.
 • Aby otworzyć poprzedni lub następny rysunek na liście, kliknij przycisk Otwórz poprzedni rysunek lub przycisk Otwórz następny rysunek u dołu.

Możesz też ponownie otworzyć zaktualizowany rysunek:

 • Po otwarciu rysunku i ręcznym wprowadzeniu z nim zmian, otwórz okno Menedżer dokumentów, a następnie ponownie otwórz ten sam rysunek.

Jeśli masz zainstalowane odpowiednie oprogramowanie, możesz też otwierać inne dokumenty, np. NC, DWG czy PDF. Wykonaj jedną z następujących czynności:

 • Kliknij dwukrotnie dokument.
 • Wybierz dokument z listy i kliknij przycisk Otwórz u dołu okna.
 • Kliknij prawym przyciskiem dokument na liście i wybierz Otwórz.

Aby otworzyć folder wybranego dokumentu w Eksploratorze Windows, kliknij dokument prawym przyciskiem myszy i wybierz Otwórz folder.

Wydawanie, blokowanie, zamrażanie i oznaczanie jako gotowego do wydania

 • Możesz blokować rysunek, zamrażać lub oznaczać jako gotowy do wydania, wybierając go na liście i klikając obok niego odpowiednią kolumnę. Jeśli wykonujesz którąś z tych czynności, najpierw upewnij się, że aktywny jest przełącznik edycji . Możesz również kliknąć rysunki prawym przyciskiem myszy i wybrać polecenia z menu kontekstowego lub użyć przycisków znajdujących się u góry w celu uzyskania szybkiego dostępu. Zauważ, że przyciski znajdujące się u góry można ukryć, klikając strzałkę obok przycisków.

Aby uzyskać więcej informacji na temat tych funkcji, kliknij poniższe łącza:

Oznaczanie rysunków jako gotowych do wydania

Wydawanie rysunków

Zamrażanie rysunków

Blokowanie rysunków

Rewizja rysunków

 • Aby przeprowadzić rewizję rysunku, wybierz go i kliknij przycisk Rewizja. Przy rewizji rysunków możesz dołączać informacje o wprowadzonych w ramach niej zmianach. Tekla Structures wyświetla te informacje obok numeru lub znaku rewizji. Data rewizji pojawia się w tabeli rewizji. Numer lub znak rewizji jest wyświetlany w oknie Menedżer dokumentów. Informacje o rewizji można umieszczać w raportach. Można również ręcznie dodać znaki rewizji zawierające informacje o rewizji w otwartym rysunku.

Aby uzyskać więcej informacji o rewizji rysunków, zobacz Rewizja rysunków. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat dodawania znaków rewizji, zobacz Dodawanie znaków rewizji na rysunkach.

Kopiowanie wierszy z Menedżera dokumentów do schowka

Dane z listy w oknie Menedżer dokumentów można skopiować i wkleić w innej aplikacji, np. w arkuszu kalkulacyjnym:

 1. Wybierz liczbę dokumentów na liście w oknie Menedżer dokumentów.
 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz Kopiuj wiersze do schowka.
 3. Otwórz inną aplikację i wklej w niej dane wierszy.

Tworzenie rysunków zestawczych

Rysunki zestawcze można szybko i łatwo tworzyć w narzędziu Menedżer dokumentów:

 1. W Menedżer dokumentów kliknij Utwórz rysunek zestawczy. Pojawi się okno dialogowe Utwórz rysunek zestawczy.
 2. Wybierz widoki modelu, z których potrzebujesz rysunków zestawczych, a następnie utwórz rysunki, klikając Utwórz.

Konfigurowanie plików uwzględnianych w Menedżerze dokumentów

W pliku konfiguracyjnym DocumentManagerFileDocumentSettings.txt zdefiniowane są pliki uwzględniane w oknie Menedżer dokumentów. Wskazane są w nim również foldery objęte wyszukiwaniem. Ten plik może się znajdować w dowolnym standardowym położeniu objętym wyszukiwaniem (folder modelu, projektu, firmowy i systemowy). Domyślnie plik konfiguracyjny znajduje się w folderze systemowym zdefiniowanym przez opcję zaawansowaną XS_SYSTEM. Możesz skopiować go stamtąd do folderu modelu, projektu, firmowego lub systemowego w celu modyfikacji.

Więcej informacji na temat kolejności przeszukiwania folderów można znaleźć w podrozdziale Kolejność przeszukiwania folderów.

Format każdego wiersza to <folder_path>\*.<file_name_extension>|<include_subfolders>, gdzie

 • <folder_path> jest ścieżką względną lub bezwzględną. Względny podfolder modelu można określić przy użyciu kropki na początku ciągu (.).
 • *.<file_name_extension> określa akceptowane typy plików. Można używać standardowych symboli wieloznacznych ? oraz *.
 • <include_subfolders> określa, czy uwzględnione są podfoldery. Ustaw opcję true, aby uwzględnić podfoldery i false, aby ich nie uwzględniać.

Przykłady:

.\Plotfiles\*.dxf|false

.\DSTV_Profiles\*.nc1|false

.\DSTV_Plates\*.nc1|false

Konfigurowanie wyświetlania atrybutów użytkownika rysunku w kolumnach Menedżera dokumentów

W pliku DocumentManagerUDAs*.txt definiowane są atrybuty użytkownika rysunku widoczne w kolumnach w oknie Menedżer dokumentów. Plik może się nazywać DocumentManagerUDAs.txt lub DocumentManagerUDAs_<suffix>.txt, gdzie <suffix> może być dowolnym łańcuchem. Te pliki można umieścić w folderze zdefiniowanym za pomocą opcji zaawansowanych XS_FIRM, XS_PROJECT, XS_SYSTEM lub XS_INP, a także w folderze modelu. Menedżer dokumentów wyszukuje również pliki DocumentManagerUDAs*.txt rekurencyjnie w folderach rozszerzeń i podfolderach. Domyślnie plik DocumentManagerUDAs.txt znajduje się w folderze \inp zdefiniowanym przez opcję zaawansowaną XS_INP. Możesz skopiować go stamtąd do innych obsługiwanych folderów w celu modyfikacji. Zawartość poszczególnych plików jest scalana.

Więcej informacji na temat kolejności przeszukiwania folderów można znaleźć w podrozdziale Kolejność przeszukiwania folderów.

Podaj w tym pliku listę wszystkich niezbędnych atrybutów użytkownika rysunku, po jednym w każdym wierszu. W nazwach atrybutów użytkownika uwzględniana jest wielkość liter. UDA musi istnieć w pliku objects.inp.

Poniżej znajduje się przykład pliku DocumentManagerUDAs.txt w środowisku common:

DR_APPROVAL_DATE

DR_APPROVAL_SENT

DR_APPROVED_BY

DR_ASSIGNED_BY

DR_ASSIGNED_TO

DR_CHECKED_BY

DR_CHECKED_DATE

DR_DRAWN_BY

comment

Aby uzyskać więcej informacji na temat UDA na rysunkach, zobacz Atrybuty użytkownika na rysunkach.

Log Menedżera dokumentów

Wszystkie błędy występujące w Menedżer dokumentów są zapisywane w pliku historii Menedżer dokumentów \logs\DocumentManager_<user>.log w folderze bieżącego modelu. Ten plik historii zawiera listę pełnych ścieżek wszystkich wczytanych plików ustawień (DocumentManagerUDAs*.txt, DocumentManagerFileDocumentSettings.txt, DocumentManagerDataGridSettings*.xml i DocumentManagerCategories*.xml), dzięki czemu można zobaczyć, które pliki ustawień znajduje Menedżer dokumentów. Plik historii pozwala się też zorientować, że nie można znaleźć pewnego pliku ustawień.

Plik historii (log) ma ograniczony rozmiar i zostanie zarchiwizowany jako \logs\DocumentManager_<user>.bak.log po osiągnięciu maksymalnego rozmiaru pliku.

Przykład:

Loading UDA settings file C:\TeklaStructuresModels\New model 3\DocumentManagerUDAs.txt
Loaded column layout settings from file: C:\TeklaStructuresModels\New model 3\DocumentManagerDataGridSettings_user.xml
Loaded frozen column name: Title1 from file: C:\TeklaStructuresModels\New model 3\DocumentManagerDataGridSettings_user.xml
Loaded the column sort order settings from file: C:\TeklaStructuresModels\New model 3\DocumentManagerDataGridSettings_user.xml
Loaded 16 document categories from file: C:\TeklaStructuresModels\New model 3\DocumentManagerCategories_user.xml
No DocumentManagerFileDocumentSettings.txt file found. File documents will not be shown.

Flagi stanu rysunku i pokrewne komunikaty o stanie

Flaga Kolumna, w której jest wyświetlana Zawartość kolumny Zmiany Opis

Zmienione elementy

Elementy na rysunku zostały zmienione, np. dodano, usunięto lub zmieniono właściwości elementów.

Zwiększono liczbę sztuk lub

Zmniejszono liczbę sztuk

Bieżący rysunek jest aktualny, ale zmieniła się liczba identycznych elementów.

Usunięto wszystkie elementy

Wszystkie elementy związane z rysunkiem zostały usunięte z modelu.

Rysunek jest zablokowany i nie można go otworzyć do edycji.

W kolumnie Zablokowane przez można sprawdzić, kto oznaczył rysunek.

Rysunek jest zamrożony. Zmiany wprowadzone w obiektach modelu, z którymi powiązane są obiekty rysunku, są już niedostępne na rysunku.

Rysunek został dodany jako rysunek główny w oknie dialogowym Katalog rysunków głównych.

Rysunek został zaktualizowany

Rysunek jest oznaczony jako gotowy do wydania. W kolumnie Gotowy do wydania przez można sprawdzić, kto oznaczył rysunek.

Rysunek został zaktualizowany

Rysunek został zaktualizowany.

Zmieniono połączone rysunki

Wymagana aktualizacja relacji

Wprowadzono zmiany w połączonych rysunkach umieszczonych na danym rysunku.

Widoki detalu lub przekroju zostały przeniesione do tego rysunku z innego rysunku i nastąpiły zmiany we właściwościach detalu lub symbolu na rysunku oryginalnym.

Skopiowany widok został zmieniony

Skopiowany widok został zmieniony.

Rysunek został sklonowany

Rysunek jest sklonowanym rysunkiem.

Flaga znika po zapisaniu i zamknięciu rysunku.

Rysunek został wydany. Może być np. potrzebne ponowne wydanie rysunków, które zostały wysłane na budowę.

Wydane rysunki zmieniły się

Wydany rysunek został poddany edycji lub zmieniony w inny sposób.

Inne funkcje dostępne w narzędziu Menedżer dokumentów

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej