Pokaż symbole łączników i zakotwień prętów na rysunkach

Tekla Structures
2024
Tekla Structures

Pokaż symbole łączników i zakotwień prętów na rysunkach

Symbole graficzne przedstawiające łączniki prętów i zakotwienia można wyświetlać w zestawieniach kształtów gięcia oraz w szkicach prętów w znakach zbrojenia przy użyciu atrybutu graficznego szkicu pręta.

Wymagany jest model konstrukcji betonowej prefabrykowanej lub wylewanej na miejscu z wygenerowanymi rysunkami (rysunki zestawcze lub zespołów betonowych) z uwzględnieniem prętów zbrojeniowych, a szczegóły zbrojenia muszą być modelowane za pomocą narzędzi Łącznik prętów lub Kotwa na końcu pręta dostępnych w katalogu Aplikacje i komponenty. Symbole łącznika prętów i zakotwień działają w oparciu o UDA zbrojenia, a te UDA są kontrolowane przez narzędzia łącznik prętów oraz kotwa na końcu pręta.

Symbole odczytywane są z pliku zdefiniowanego w RebarCoupler.Symbols.dat. Domyślnie ten plik to CouplerSymbols.sym znajdujący się w ..\ProgramData\Tekla Structures\<version>\environments\common\symbols.

W zależności od standardów firmy lub kraju można dostosować nazwę czcionki, rozmiar czcionki, kolor czcionki, znacznik końca, widoczność promienia gięcia i wiele innych atrybutów kształtu gięcia oddzielnie dla atrybutu graficznego szkicu pręta w edytorze szablonów.

Wyświetlanie symboli łącznika prętów i zakotwień w zestawieniach kształtów gięcia

Atrybut PULLOUT jest wyświetlany w symbolach graficznych szkiców pręta przedstawiających łączniki na końcach prętów tylko wtedy, gdy PullOutRepresentation=0 w pliku rebar_config.inp.
 1. Na rysunku zawierającym łączniki prętów lub zakotwienia pokazane w zestawieniach kształtów gięcia, otwórz szablon kształtów gięcia w edytorze szablonów, klikając dwukrotnie kształt zbrojenia w zestawieniu kształtu gięcia.
 2. Kliknij dwukrotnie pole graficzne zawierające kształt gięcia.
 3. W oknie dialogowym Właściwości pola graficznego upewnij się, że atrybut PULLOUT jest wyświetlany w polu Atrybut i otwórz okno dialogowe Dowolne atrybuty.

 4. Wybierz atrybut CouplerSymbols i wprowadź 1 w polu Wartość. Dostosuj inne właściwości według potrzeb.

  Symbole łącznika prętów zostaną pokazane, jeśli wartość właściwości CouplerSymbols jest ustawiona na 1 i będą wyłączone, jeśli wprowadzono 0. Wartością domyślną jest 1.

 5. Zapisz zmiany w szablonie i zamknij Edytor szablonów.
 6. Odśwież szablon, klikając prawym przyciskiem myszy szablon na rysunku i wybierając z menu kontekstowego polecenie Odśwież szablon.

Wskazówka:

Symbole łącznika prętów można dostosowywać w edytorze symboli, modyfikując plik *.sym zdefiniowany w pliku RebarCoupler.Symbols.dat. Domyślnie używany jest symbol CouplerSymbols.sym.

Wyświetl symbole łączników prętów i zakotwień na szkicach pręta w znaku zbrojenia

 1. Na otwartym rysunku zawierającym zbrojenie z łącznikami lub kotwami kliknij znak zbrojenia, dla którego chcesz dodać szkic pręta, po czym dodaj w znaku element Szkic pręta z listy elementów. Pojawi się okno dialogowe Szkic pręta.
 2. Zaznacz pole wyboru Symbole łączników/zakotwień i ustaw żądaną skalę, na przykład 1.00.

 3. Kliknij OK.

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej