Dostosowywanie etykiety siatki rysunku

Tekla Structures
2024
Tekla Structures

Dostosowywanie etykiety siatki rysunku

Na rysunkach zestawczych można dostosować etykiety siatki rysunku, uwzględniając na etykietach dodatkowy tekst i symbole. Można zdefiniować tekst etykiety, offsety i przedrostki offsetów w atrybutach użytkownika siatki w modelu oraz pokazać tekst etykiety siatki na rysunkach. Dodatkowo w otwartym rysunku można zdefiniować przedrostki. Można użyć kombinacji tradycyjnych etykiet siatki i etykiet użytkownika lub wyłącznie etykiet użytkownika.

Przed dostosowaniem etykiet siatki musisz zmodyfikować właściwości użytkownika siatki w modelu, a także inne właściwości siatki odpowiednio do potrzeb. Dodatkowo możesz zmodyfikować tekst przedrostka na rysunku.

Modyfikowanie właściwości siatki modelu

 1. W modelu kliknij siatkę, aby otworzyć okno właściwości siatki.
  Jeśli panel właściwości nie jest otwarty, dwukrotnie kliknij siatkę.
 2. Zmodyfikuj właściwości siatki w żądany sposób.

  W tym przykładzie utworzone zostaną linie siatki dla elewacji, więc trzeba zmodyfikować Etykiety dla kierunku Z.

 3. Kliknij Atrybuty użytkownika….
 4. Wprowadź niezbędne informacje o atrybutach określonych przez użytkownika.

  Pamiętaj, że pole Offset w kierunku Z nie może być puste, nawet jeśli wyniosło 0. Jeśli odsunięcie wynosi 0, trzeba wprowadzić wartość 0.

  W tym przykładzie konieczne jest określenie parametrów Tekst etykiety siatki, Offset w kierunku Z i Offset Z przedrostka. Można też określić przedrostki i teksty etykiet w oknie dialogowym Właściwości zaawansowanych etykiet siatki na rysunku.

  Pamiętaj, że Poziom odniesienia na rysunku Właściwości widoku nie działa w taki sam sposób jak Offset w kierunku Z. Jeśli ustawienie Offset w kierunku Z w UDA siatki to 1000,00, wynik będzie taki sam, jak w przypadku ustawienia –1000,00 dla Poziom odniesienia. Ustawienie Poziom odniesienia widoku powoduje odsunięcie współrzędnych i znaków poziomu względem współrzędnych. Ustawienie Poziom odniesienia nie przenosi zawartości widoku; zawartość zostaje jedynie przeniesiona względnie w kierunku przeciwnym.

 5. Kliknij OK i Zmień.
Teraz utworzone zostały niezbędne teksty etykiety siatki, a konieczne wartości zostały dostosowane. Następnie możesz dostosować etykiety siatki rysunku.

Dostosowywanie etykiety siatki rysunku

 1. Otwórz rysunek zestawczy.
 2. Na karcie Oznaczenia naciśnij i przytrzymaj klawisz Shift, a następnie kliknij Etykiety siatki.
 3. Określ właściwości etykiet siatki użytkownika:
  Położenie etykiet siatki Umożliwia wybranie, które etykiety siatki mają być wyświetlane, poprzez zaznaczenie żądanych pól wyboru.
  Użyj ustawień z Pozwala określić, skąd pobierane są właściwości etykiety siatki:
  • Siatka przejmuje właściwości z siatki.

   Należy pamiętać, że jeśli określono ustawienia koloru, wysokości i czcionki tekstu w oknie dialogowym Właściwości siatki standardowego rysunku, odpowiednie ustawienia w oknie dialogowym Właściwości zaawansowanych etykiet siatki również się zmienią, gdy klikniesz Zmień.

  • okno dialogowe wykorzystuje ustawienia określone w oknie dialogowym Właściwości zaawansowanych etykiet siatki.

  Typ ramki

  Umożliwia wybranie typu ramki:

  Dowolny symbol, tekst etykiety siatki wewnątrz, u dołu .

  Dowolny symbol, tekst etykiety siatki wewnątrz, u góry .

  Dowolny symbol z linią odniesienia, tekst etykiety siatki pod linią odniesienia na zewnątrz symbolu .

  Dowolny symbol z linią odniesienia, tekst etykiety siatki nad linią odniesienia na zewnątrz symbolu .

  Możesz zdefiniować stałą wielkość ramki etykiety siatki, ustawiając określoną wartość dla opcji zaawansowanej XS_DRAWING_GRID_LABEL_FRAME_FIXED_WIDTH. Aby wielkość ramki etykiet siatki była obliczana automatycznie, pozostaw wartość pustą.

  Plik Wybierz plik symbolu z listy.
  Numer Kliknij przycisk ... i dwukrotnie kliknij symbol. Na przykład domyślnie symbolem poziomu jest symbol numer 35 w pliku xsteel.sym.
  Kolor Określa kolor oraz typ linii ramki symbolu ramki etykiety siatki.
  Wysokość Określ wysokość symbolu ramki etykiety siatki:

  Wprowadź wysokość: Wprowadź wysokość w polu Wysokość.

  Automatyczny format: Wysokość symbolu jest dobierana automatycznie.

  Wprowadź minimalną wysokość dla opcji Automatyczny format: Określ minimalną wysokość symbolu.

  Wyrównaj do linii

  Wybierz Tak, aby obrócić etykiety pionowych i pochyłych linii siatki i wyrównać etykiety z liniami siatki.

  Siatka: Numer Umożliwia zdefiniowanie właściwości Przedrostek, Kolor, Wysokość i Czcionka numerów siatki. Jeśli zdefiniujesz przedrostek w atrybutach użytkownika siatki, nie trzeba tego robić tutaj.
  Siatka: Tekst Umożliwia zdefiniowanie właściwości Przedrostek, Kolor, Wysokość i Czcionka tekstów etykiety siatki. Jeśli zdefiniujesz przedrostek w atrybutach użytkownika siatki, nie trzeba tego robić tutaj.
  Utwórz tekst osi Wybierz Tak lub Nie. Wybranie opcji Tak powoduje udostępnienie poniższych opcji. Nie jest wartością domyślną. Jeśli zdefiniowano przedrostki i teksty osi siatki w atrybutach użytkownika siatki, nie trzeba tego robić tutaj.
  Przedrostek dla osi X Umożliwia zdefiniowanie przedrostka osi X.
  Przedrostek dla osi Y Umożliwia zdefiniowanie przedrostka osi Y.
  Przedrostek dla osi Z Umożliwia zdefiniowanie przedrostka osi Z.
  Kolor Umożliwia zdefiniowanie koloru tekstu osi siatki.
  Wysokość Umożliwia zdefiniowanie wysokości tekstu osi siatki.
  Czcionka Umożliwia zdefiniowanie czcionki tekstu osi siatki.
 4. Zapisz właściwości na przyszłość, wpisując niepowtarzalną nazwę w polu Zapisz jako i klikając Zapisz jako.
 5. Kliknij OK i wybierz siatkę.

Tekla Structures dostosuje etykiety siatki i teksty etykiet zgodnie z modyfikacjami wprowadzonymi w atrybutach UDA siatki w modelu oraz w oknie dialogowym Właściwości zaawansowanych etykiet siatki na rysunku.

Jeśli pojawią się zdublowane etykiety siatki (tradycyjne i użytkownika), kliknij dwukrotnie siatkę rysunku i usuń zaznaczenia pól wyboru podwójnych etykiet siatki we właściwościach siatki.

W poniższym przykładzie we właściwościach siatki i atrybutach użytkownika siatki w modelu zostały zdefiniowane następujące właściwości:

Etykiety: Z = Floor1 Floor2 Floor3

Tekst etykiety siatki = Text

Offset Z przedrostka = Prefix Z

Offset w kierunku Z = 1000.00

W oknie dialogowym Właściwości zaawansowanych etykiet siatki wybrano jako Typ ramki.

Dostosowywanie etykiety siatki na pojedynczej linii siatki

 1. Sprawdź, czy zaznaczony jest właściwy przełącznik wyboru Wybierz linię siatki .
 2. Na otwartym rysunku na karcie Oznaczenia naciskając klawisz Shift, kliknij Etykiety siatki.
 3. Zdefiniuj właściwości etykiet siatki (patrz instrukcje powyżej).
 4. Kliknij OK i wybierz linię siatki.
  Możesz również zaznaczyć kilka linii siatki za pomocą wyboru obszaru.
Tekla Structures dostosuje etykiety siatki i teksty etykiet na wybranej linii siatki zgodnie z wprowadzonymi modyfikacjami.

Modyfikowanie etykiet siatki użytkownika

Etykiety siatki użytkownika można zmodyfikować, wybierając etykiety siatki.

 1. Sprawdź, czy zaznaczony jest właściwy przełącznik wyboru Wybierz siatkę .
 2. Na otwartym rysunku na karcie Oznaczenia naciskając klawisz Shift, kliknij Etykiety siatki.
 3. Zaznacz tylko pole wyboru etykiety siatki, którą chcesz dostosować.
 4. Zdefiniuj właściwości etykiety siatki użytkownika.
 5. Kliknij Zmień i wybierz etykietę siatki.

Dostosowywanie etykiet siatki tylko na jednym końcu linii siatki

Na różnych końcach linii siatki można dodać etykiety standardowe i użytkownika.

 1. Sprawdź, czy zaznaczony jest właściwy przełącznik wyboru Wybierz siatkę .
 2. Na otwartym rysunku na karcie Oznaczenia naciskając klawisz Shift, kliknij Etykiety siatki.
 3. Zaznacz tylko pole wyboru etykiety siatki, którą chcesz dostosować.
 4. Zdefiniuj właściwości etykiety siatki użytkownika.
 5. Kliknij OK i wybierz siatkę.
 6. Wybierz przełącznik wyboru .
 7. Wybierz żądane linie siatki, kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz Właściwości.... Zaznacz tylko pole wyboru przy przeciwległym końcu linii siatki. W wybieraniu linii siatki pomaga funkcja zaznaczania obszaru.
 8. Kliknij Zmień.
  Na jednym końcu linii siatki zostanie wyświetlona etykieta siatki użytkownika, a na drugim końcu tradycyjna etykieta siatki.

Dodawanie różnych etykiet siatki na poziomych i pionowych liniach siatki

Możesz użyć różnych etykiet siatki w poziomych i pionowych etykietach linii siatki.

 1. Sprawdź, czy zaznaczony jest właściwy przełącznik wyboru Wybierz siatkę .
 2. Na otwartym rysunku na karcie Oznaczenia naciskając klawisz Shift, kliknij Etykiety siatki.
 3. W oknie dialogowym Właściwości zaawansowanych etykiet siatki zaznacz wyłącznie pole wyboru poziomych etykiet siatki z prawej strony.
 4. Zdefiniuj właściwości poziomych etykiet siatki.
  Przykładowo skonfiguruj symbol poziomu dla etykiety siatki poziomu.
 5. Kliknij OK i wybierz siatkę.

  Etykiety siatki użytkownika zostaną dodane na poziomych liniach siatki. Na pionowych liniach siatki nie będzie żadnych etykiet siatki.

 6. Naciskając klawisz Shift, kliknij Etykiety siatki.
 7. W oknie dialogowym Właściwości zaawansowanych etykiet siatki zaznacz wyłącznie pole wyboru górnych pionowych etykiet siatki.
 8. Zdefiniuj właściwości pionowych etykiet siatki.
  Wybierz na przykład żądany typ etykiety ramki.
 9. Kliknij OK i wybierz linię siatki.
Etykiety siatki użytkownika zostaną dodane na pionowych liniach wybranej siatki. Na poziomych liniach siatki będą uprzednio dodane etykiety.

Używanie współrzędnych siatki modelu i przedrostka jako tekstu na osi siatki na rysunku

 1. Na karcie Oznaczenia naciśnij i przytrzymaj klawisz Shift, a następnie kliknij Etykiety siatki.
 2. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Aby współrzędne siatki były automatycznie pokazywane wzdłuż linii siatki, zdefiniuj następujące ustawienia:

  • Możesz to też zrobić w inny sposób, z zastosowaniem innych przedrostków:
   1. Najpierw w atrybutach użytkownika siatki modelu dodaj w polach Offset X przedrostka i Offset Y przedrostka wartości W: i N: w następujący sposób:

   2. Następnie na rysunku w oknie dialogowym Właściwości zaawansowanych etykiet siatki nadaj opcji Utwórz tekst osi wartość Tak:

    Jeśli chcesz zapisać przedrostki z tymi wartościami, w oknie dialogowym Właściwości zaawansowanych etykiet siatki dodaj informacje Przedrostek dla osi X i Przedrostek dla osi Y.

   3. Aby automatycznie uzyskać współrzędne siatki modelu pokazane na etykietach siatki rysunku, w modelu przejdź do atrybutów użytkownika i zmień wartości odsunięcia na 0.

    Gdy to zrobisz, na rysunku przejdź do obszaru Właściwości zaawansowanych etykiet siatki i nadaj opcji Utwórz tekst osi wartość Nie.

Ograniczenia

 • Linie siatki nie są odświeżane automatycznie.
  • Jeśli linie siatki zostały ukryte lub w inny sposób zmodyfikowane, należy kliknąć Zmień w oknie dialogowym Właściwości zaawansowanych etykiet siatki, aby odświeżyć etykiety siatki.
  • Jeśli przeciągniesz uchwyty linii siatki, etykiety siatki użytkownika nie zostaną przesunięte wraz z uchwytem, dopóki nie klikniesz Zmień w oknie dialogowym Właściwości zaawansowanych etykiet siatki.
 • Zaawansowane etykiety siatki nie są obsługiwane na rysunkach zbiorczych, planach orientacyjnych, przy klonowaniu ani podczas przenoszenia widoków do innego rysunku.
 • Nie wszystkie typy ramek są dopuszczalne dla wszystkich osi.
Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej