Detal styku rowka ściany

Tekla Structures
2024
Tekla Structures

Detal styku rowka ściany

Narzędzie Wall groove seam detail umożliwia utworzenie wpustu z opcjonalnymi zębami ścinanymi na prefabrykowanej ścianie, płycie lub podobnym elemencie. Ponadto w przypadku tego połączenia można tworzyć elementy osadzone lub haki z prętów zbrojeniowych, które będą pełniły funkcje łączników w ścianach.

Utworzone obiekty

 • Wpust
 • Zęby ścinane lub wgłębienia ścinane
 • Pręty U
 • Elementy osadzone
 • Pręt długi

Zastosowanie

Sytuacja Opis

Wpust z zębami ścinanymi i prętami U.

Kolejność wyboru

 1. Wybierz ścianę lub płytę.
 2. Wybierz punkt początkowy wpustu.
 3. Wybierz punkt końcowy wpustu.

Zakładka Kształt krawędzi

Zakładka Edge shape służy do wyboru orientacji wpustu.

Opcja Opis

Wybór orientacji wpustu.

Umożliwia zdefiniowanie orientacji wpustu względem punktów wprowadzania.

Create fitting

Umożliwia wybranie, czy ma być tworzone dopasowanie końca elementu.

Kształt krawędzi wpustu.

Punkt początkowy i końcowy wpustu względem punktów wprowadzania.

Umożliwia zdefiniowanie punktu początkowego i punktu końcowego wpustu. W przypadku braku definicji wartości lub wprowadzenia 0 wpust zostanie zastosowany na całej wysokości ściany.

Wybierz tą opcję, jeśli chcesz utworzyć cięcia elementów lub tylko cięć elementów dodatkowych oraz określić nazwę cięcia. W przypadku właściwości cięć elementów dodatkowych wybierz zapisany plik ustawień.

Zakładka Dodatkowe zęby

Zakładka Extra teeth służy do definiowania właściwości dodatkowych zębów ścinanych.

Opcja Opis

Umożliwia określenie, czy mają zostać utworzone dodatkowe zęby ścinane lub wgłębienia ścinane.

Zęby lub wgłębienia można również tworzyć w przypadku braku wpustu.

Wymiary jednego zęba lub wgłębienia.

Położenie pierwszego zęba lub wgłębienia we wpuście oraz odstęp między zębami lub wgłębieniami.

Można wprowadzić wiele rozstawów, na przykład 10*400, lub pojedynczą wartość. W przypadku wprowadzenia pojedynczej wartości liczba zębów lub wgłębień jest obliczana automatycznie na podstawie wysokości detalu.

Wybierz tą opcję, jeśli chcesz utworzyć cięcia elementów lub tylko cięć elementów dodatkowych oraz określić nazwę cięcia.

Zakładka Złączki

Zakładka Connectors służy do wyboru typu łączników.

Typ łącznika

Zawartość zakładki Connectors zależy od typu wybranych łączników.

Opcja Opis

Typ łącznika.

 • Brak łączników. Zostanie utworzony tylko wgłębienie z zębami ścinanymi lub bez nich.
 • Łączniki zostaną utworzone przy użyciu wybranego elementu osadzonego (elementu użytkownika).
 • Łączniki zostaną utworzone przez dodanie haków z prętów zbrojeniowych. Uformowanie haka z pręta zbrojeniowego zależy od typu położenia.

Ponadto łącznik może też tworzyć co najmniej jeden długi pręt zbrojeniowy poprowadzony wzdłuż połączenia.

Elementy osadzone i luźne pręty

Opcja Opis

Położenie pierwszego łącznika (elementu osadzonego) we wpuście, położenie ostatniego pręta/elementu osadzonego na górnej krawędzi ściany oraz odstęp między łącznikami.

Można wprowadzić wiele rozstawów, na przykład 10*400, lub pojedynczą wartość, na przykład 300. W przypadku wprowadzenia jednej wartości liczba łączników jest obliczana automatycznie na podstawie wysokości detalu.

Można również zdefiniować wydłużenie luźnego pręta długiego.

Umożliwia wybranie elementów osadzonych (elementy użytkownika), które mają zostać utworzone w poszczególnych wpustach.

Jeśli element osadzony ma zapisane atrybuty, wybierz, które z nich mają zostać użyte.

Offset elementu osadzonego.

Domyślnie punkty wprowadzania elementu osadzonego znajdują się w środku wpustu.

Pręty U i luźne

Opcja Opis

Położenie pierwszego łącznika (haka z pręta zbrojeniowego) we wpuście oraz rozstaw łączników.

Można wprowadzić wiele rozstawów, na przykład 10*400, lub pojedynczą wartość, na przykład 300. W przypadku wprowadzenia jednej wartości liczba łączników jest obliczana automatycznie na podstawie wysokości detalu.

Można również zdefiniować wydłużenie luźnego długiego pręta.

Wymiary haka z pręta zbrojeniowego.

Dostępne opcje wymiarów zależą od orientacji wpustu wybranej na zakładce Edge shape.

Number of bars

Liczba luźnych prętów długich

Aby nie tworzyć luźnego pręta długiego, wprowadź wartość 0 w polu Number of bars.

Właściwości pręta zbrojeniowego

Wprowadź właściwości pręta zbrojeniowego Grade, Size, Name, Class, Prefix i Start Number.

Ustawienia użytkownika

W razie potrzeby można utworzyć własny element użytkownika (element osadzony) i użyć go jako łącznik.

Podczas tworzenia elementu osadzonego należy się upewnić, że punkty wprowadzania są zdefiniowane w sposób zgodny z komponentem Wall groove seam detail. Na poniższym rysunku przedstawiono przykładowe punkty wprowadzania.

Zakładka Pogrubienie

Zakładka Thickening służy do tworzenia dodatkowego pogrubienia ściany.

Opcja Opis

Umożliwia wybranie strony ściany, na której zostanie utworzone pogrubienie. Ostateczne położenie dodatkowego pogrubienia zależy od danego przypadku położenia ścian (połączenie końców, połączenie naroża, połączenie T).

Wprowadź nazwę i klasę dodatkowego pogrubienia. Pozostaw pole edycyjne puste, aby użyć nazwy i/lub klasy ściany.

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej