Stężenie śrubowane, węzłowe (167)

Tekla Structures
2024
Tekla Structures

Stężenie śrubowane, węzłowe (167)

Blacha węzłowa śrubowana (167) przykręca dwa stężenia ukośne do dwóch stężeń poziomych przy użyciu blachy węzłowej.

Utworzone obiekty

  • Blacha węzłowa

  • śruby

Zastosowania

Sytuacja Opis

Tworzona jest prostokątna blacha węzłowa.

Stężenia łączą się z różnymi powierzchniami fazowanej blachy węzłowej.

Kolejność wyboru

  1. Wybierz pierwsze stężenie ukośne.

  2. Wybierz drugie stężenie ukośne.

  3. Wybierz pierwsze stężenie poziome.

  4. Wybierz drugie stężenie poziome.

  5. Kliknij środkowym przyciskiem myszy, aby utworzyć komponent.

Klucz do identyfikacji elementów

Opis

1

Blacha węzłowa

karta Elementy

Zakładka Elementy umożliwia określenie właściwości elementu.

Elementy

Opcja Opis

Blacha węzłowa

Grubość blachy węzłowej

Typ blachy

Wybierz tę opcję, aby utworzyć blachę fazowaną lub prostokątną.

Opcja

Opis

Domyślnie

Nr pozycji

Przedrostek i numer początkowy numeru pozycji elementu.

Niektóre komponenty mają drugi wiersz pól, w którym można wprowadzić numer pozycji zespołu.

Domyślny numer początkowy elementu jest zdefiniowany w ustawieniach Komponenty dostępnych po wybraniu menu Plik > Ustawienia > Opcje.

Materiał

Klasa materiału.

Domyślny materiał jest określony w polu Materiał elementu w ustawieniach Komponenty dostępnych po wybraniu menu Plik > Ustawienia > Opcje.

Nazwa

Ta nazwa będzie widoczna w rysunkach i raportach.

karta Parametry

Karta Parametry służy do definiowania właściwości śrub w stężeniach poziomych.

Właściwości

Opcja Opis

Średnica

Określa średnicę śrub.

Numer

Określ liczbę śrub.

Tolerancja

Umożliwia określanie tolerancji otworu.

Odległość na pierwszym stężeniu

Określa rozstaw śrub.

Odległość na drugim stężeniu

Określa rozstaw śrub.

śruby

Kliknij przycisk Śruby, aby zdefiniować właściwości śruby.

Podstawowe właściwości śruby

Opcja

Opis

Domyślna

Rozmiar śruby

Średnica śruby.

Dostępne rozmiary są zdefiniowane w katalogu zespołów śrub.

Norma śruby

Norma śruby używana w komponencie.

Dostępne normy są zdefiniowane w katalogu zespołów śrub.

Tolerancja

Odstęp między śrubą a otworem.

Gwint w mat

Umożliwia zdefiniowanie, czy gwint może się znajdować w elementach przykręcanych, gdy używane są śruby z gwintem częściowym.

Ustawienie to nie wywiera efektu, gdy używane są śruby z pełnym gwintem.

Tak

Budowa/Warsztat

Lokalizacja montażu śrub.

Budowa

Zespół śruby

Zaznaczenie pól wyboru pozwala określić, które obiekty komponentu (śruba, podkładki i nakrętki) mają być używane w zespole śruby.

Aby utworzyć sam otwór, należy usunąć zaznaczenie wszystkich pól wyboru.

Aby zmienić zespół śruby w istniejącym komponencie, należy zaznaczyć pole wyboru Wynik modyfikacji i kliknąć Zmień.

Otwory podłużne

Istnieje możliwość zdefiniowania otworów podłużnych, powiększonych lub gwintowanych.

Opcja

Opis

Domyślnie

1

Wymiar pionowy otworu owalnego.

0 — okrągły otwór.

2

Wymiar poziomy otworu owalnego lub naddatek dla otworów powiększonych.

0 - okrągły otwór.

Typ otworu

Podłużny tworzy otwory podłużne.

Powiększony tworzy otwory powiększone.

Brak otworu powoduje, że otwory nie są tworzone.

Gwintowany tworzy otwory gwintowane.

Obróć otwory

Gdy typ otworu jest ustawiony na Owalny, ta opcja obraca otwory owalne.

Owalne otwory w

Elementy, w których są tworzone otwory podłużne. Dostępne opcje zależą od komponentu.

Rozmieszczanie śrub

Opcja

Opis

Domyślna

Rozmieszczenie równoległe

Ustawienia AutoDefault mogą zmienić tą opcję.

Rozmieszczenie równoległe

Typ rozmieszczenia na przemian 1

Typ rozmieszczenia na przemian 2

Typ rozmieszczenia na przemian 3

Typ rozmieszczenia na przemian 4

karta Ogólne

Kliknij poniższe łącze, aby uzyskać więcej informacji:

Zakładka Ogólne

Karta Obliczenia

Kliknij poniższe łącze, aby uzyskać więcej informacji:

Karta Obliczenia

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej