Stężenie śrubowane (181)

Tekla Structures
2024
Tekla Structures

Stężenie śrubowane (181)

Stężenie śrubowane (181) przykręca jedno stężenie ukośne do jednego lub dwóch stężeń poziomych. Stężenia muszą znajdować się na tej samej płaszczyźnie.

Utworzone obiekty

  • śruby

Zastosowania

Przykład Przykład

Przed rozpoczęciem

Utwórz jedno stężenie ukośne i jeden lub dwa stężenia poziome. stężenia mogą być belkami złożonymi.

Kolejność wyboru

  1. Wybierz pierwsze stężenie poziome.

  2. Wybierz stężenie ukośne.

  3. Wybierz drugie stężenie poziome (opcjonalnie).

  4. Kliknij środkowym przyciskiem myszy, aby utworzyć połączenie.

karta Obraz

Na karcie Obraz można określić wymiary kontrolujące położenie śrub i luz między stężeniami.

Wymiary

Opis

1

Luz między stężeniami poziomymi

Końce stężeń poziomych są cięte skośnie.

2

Odległość od krawędzi śruby

Koniec stężenia poprzecznego jest cięty w zależności od odległości od krawędzi śruby.

3

Rozstaw śrub

Jeśli nie zostaną wprowadzone żadne wymiary, zostaną użyte wartości domyślne zdefiniowane w pliku gauge_lines.dat.

karta Parametry

Karta Parametry umożliwia zdefiniowanie kształtu cięcia stężenia i utworzenie drugiej śruby.

Cięcie stężenia

Opcja Opis

Przełącz na kształt obróbki stężeń poziomych

Wybierz kształt cięcia.

Przejdź na drugą wspólną śrubę

Wybierz opcję utworzenia drugiej śruby. Ponadto sprawdź, czy zdefiniowano główne i pomocnicze rozstawy śrub dla stężeń na karcie Obraz.

Wartością domyślną jest Bez śrub.

Domyślnie ten komponent tworzy jedną śrubę na przecięciu głównych linii rozstawu śrub poziomej i stężenia poprzecznego.

śruby

Kliknij przycisk Śruby, aby zdefiniować właściwości śruby.

Podstawowe właściwości śruby

Opcja

Opis

Domyślna

Rozmiar śruby

Średnica śruby.

Dostępne rozmiary są zdefiniowane w katalogu zespołów śrub.

Norma śruby

Norma śruby używana w komponencie.

Dostępne normy są zdefiniowane w katalogu zespołów śrub.

Tolerancja

Odstęp między śrubą a otworem.

Gwint w mat

Umożliwia zdefiniowanie, czy gwint może się znajdować w elementach przykręcanych, gdy używane są śruby z gwintem częściowym.

Ustawienie to nie wywiera efektu, gdy używane są śruby z pełnym gwintem.

Tak

Budowa/Warsztat

Lokalizacja montażu śrub.

Budowa

Zespół śruby

Zaznaczenie pól wyboru pozwala określić, które obiekty komponentu (śruba, podkładki i nakrętki) mają być używane w zespole śruby.

Aby utworzyć sam otwór, należy usunąć zaznaczenie wszystkich pól wyboru.

Aby zmienić zespół śruby w istniejącym komponencie, należy zaznaczyć pole wyboru Wynik modyfikacji i kliknąć Zmień.

Otwory podłużne

Istnieje możliwość zdefiniowania otworów podłużnych, powiększonych lub gwintowanych.

Opcja

Opis

Domyślnie

1

Wymiar pionowy otworu owalnego.

0 — okrągły otwór.

2

Wymiar poziomy otworu owalnego lub naddatek dla otworów powiększonych.

0 - okrągły otwór.

Typ otworu

Podłużny tworzy otwory podłużne.

Powiększony tworzy otwory powiększone.

Brak otworu powoduje, że otwory nie są tworzone.

Gwintowany tworzy otwory gwintowane.

Obróć otwory

Gdy typ otworu jest ustawiony na Owalny, ta opcja obraca otwory owalne.

Owalne otwory w

Elementy, w których są tworzone otwory podłużne. Dostępne opcje zależą od komponentu.

Rozmieszczanie śrub

Opcja

Opis

Domyślna

Rozmieszczenie równoległe

Ustawienia AutoDefault mogą zmienić tą opcję.

Rozmieszczenie równoległe

Typ rozmieszczenia na przemian 1

Typ rozmieszczenia na przemian 2

Typ rozmieszczenia na przemian 3

Typ rozmieszczenia na przemian 4

karta Ogólne

Kliknij poniższe łącze, aby uzyskać więcej informacji:

Zakładka Ogólne

Karta Obliczenia

Kliknij poniższe łącze, aby uzyskać więcej informacji:

Karta Obliczenia

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej