Wsporniki i wnęki (82)

Tekla Structures
2024
Tekla Structures

Wsporniki i wnęki (82)

Narzędzie Wsporniki i wnęki (82) dodaje elementy betonowe lub cięcia do elementu betonowego. Położenie, odsunięcie równoległe i obrót dodanych elementów lub cięć można zdefiniować na kilka sposobów.

Utworzone obiekty

Za pomocą komponentu można dodać do elementu betonowego maksymalnie cztery elementy lub cięcia. Dodane elementy można przyspawać do elementu głównego, dodać je jako elementy i zespoły betonowe lub podzespoły.

Zastosowanie

  • Wycinanie szwów ze ścian betonowych
  • Dodawanie betonowych bloków podporowych do betonowych słupów lub ścian

Kolejność wyboru

  1. Wybierz element główny.

    Element lub cięcie zostanie utworzone automatycznie.

Zakładka Element 1 / Element 2 / Element 3 / Element 4

Zakładki Element 1, Element 2, Element 3 oraz Element 4 umożliwiają utworzenie jednego dodatkowego elementu lub wycięcia do elementu betonowego.

Profil

Umożliwia wybranie profilu, który ma zostać dodany do elementu betonowego lub użyty do wykonania cięcia.

Należy wybrać sposób połączenia dodanego elementu z elementem głównym.

Opcja Przykład

Nie zostanie utworzony żaden element.

Zostanie utworzony element.

Zostanie utworzony element dodany do elementu głównego.

Zostanie utworzony element i wycięcie w elemencie głównym.

Element główny zostanie podcięty.

Zostanie utworzony element i zespół betonowy.

Zostanie utworzony element przyspawany do elementu głównego.

Zostanie utworzony element przyspawany do elementu głównego i element główny zostanie przycięty.

Zostanie utworzony element dodany jako podzespół.

Zostanie utworzony element dodany jako podzespół i element główny zostanie przycięty.

Offset

Umożliwia zdefiniowanie odsunięcia równoległego dodanego elementu od elementu głównego. Odsunięcie równoległe można ustawić również dla otworów.

Domyślnie dodawane elementy lub cięcia tworzy się między punktami końcowymi elementu betonowego.

Układ współrzędnych

Na zakładce Element 1 zaznacz Użyj globalnej płaszczyzny xy, aby umieścić wsporniki na globalnej płaszczyźnie XY lub Użyj lokalnego, aby umieścić wsporniki na lokalnej płaszczyźnie XY elementu.

Należy pamiętać, że ustawienie układu współrzędnych na zakładce Element 1 wpływa także na wsporniki, które mają zostać utworzone na zakładkach Element 2–4.

Utwórz wspornik wokół słupa

Umożliwia określenie, czy wokół słupa ma zostać utworzony wspornik w kształcie rombu.

Jeśli zostanie utworzony wspornik, na zakładkach Element 2, Element 3 lub Element 4 nie można wprowadzać wartości.

Fazowania

Dodane elementy można fazować. Fazowania można definiować jako kąty lub wymiary.

Umieszczanie elementów

Można wybrać opcję Dodatkowy obrót dla dodanych elementów. Dodane elementy wokół osi w płaszczyźnie są obracane w ten sam sposób na dowolnej powierzchni elementu głównego.

Opcja Opis

Umożliwia wybranie boku, gdzie mają zostać utworzone dodane elementy lub cięcia.

Umożliwia wybranie wyrównania dodanych elementów lub cięć.

Umożliwia zmianę punktów końcowych dodanych elementów lub cięć.

Umożliwia określenie, czy istniejące cięcia mają być brane pod uwagę podczas tworzenia dodawanych elementów.

Zakładka Element 2 / Element 3 / Element 4

Jednocześnie można dodawać lub wycinać wiele elementów. Służą do tego zakładki Element 2, Element 3 i Element 4.

Zakładka Konfiguracja

Zakładka Konfiguracja umożliwia określenie odległości w materiale oraz określenie, czy dodatkowe informacje mają zostać wydrukowane.

karta UDA

Na zakładce Atrybuty użytkownika można zdefiniować atrybuty użytkownika elementów.

Atrybuty zdefiniowane przez użytkownika (UDA), takie jak Nazwa producenta, Nazwa, Typ, Nominacja, Numer artykułu i Komentarz, umożliwiają dodawanie informacji do dodanych elementów lub cięć.

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej