Wspornik betonowy (110)

Tekla Structures
2024
Tekla Structures

Wspornik betonowy (110)

Komponent Wspornik betonowy (110) umożliwia utworzenie połączenia między betonowym słupem a betonową belką lub ścianą/panelem. Belka będzie oparta na wsporniku przymocowanym do słupa.

Utworzone obiekty

 • Wspornik
 • Taśma neoprenowa
 • Blacha stalowa między wspornikiem a belką
 • Pręty kotwiące
 • Rury
 • Gniazda

Zastosowania

Sytuacja Opis

Połączenie wspornikiem między betonowym słupem a betonową belką.

Kolejność wyboru

 1. Wybierz element główny (słup).
 2. Wybierz element podrzędny (belkę).

  Połączenie zostanie utworzone automatycznie po wybraniu elementu podrzędnego.

Zakładka Obraz

Zakładka Obraz umożliwia określenie kształtu i wymiarów wspornika oraz stalowych blach podporowych, i warstwy neoprenowej.

Opis
1 Kształt i wymiary konsoli betonowej oraz elementów stalowych i neoprenowych.
2 Sposób modyfikowania kształtu belki podrzędnej w przypadku jej nachylenia.

3 Odsunięcie równoległe wspornika.

Odniesienia można ustawić tak, aby stanowiły element główny lub podrzędny. Ponadto można zdefiniować odległość odsunięcia równoległego.

Odniesienie = oś słupa

W przypadku nieokreślenia wartości wspornik zostanie umieszczony symetrycznie względem słupa.

Odniesienie = lewa strona słupa

Odniesienie = prawa strona słupa

Odniesienie = oś belki

Odniesienie = lewa strona belki

Odniesienie = prawa strona belki

4 Osunięcie równoległe blachy pionowej.

Odniesienia można ustawić tak, aby stanowiły element główny lub podrzędny. Ponadto można zdefiniować odległość odsunięcia równoległego.

Odniesienie = oś słupa

Odniesienie = lewa strona słupa

Odniesienie = prawa strona słupa

Odniesienie = oś belki

Odniesienie = lewa strona belki

Odniesienie = prawa strona belki

5

Zdefiniuj grubość konsoli.

Wybierz, czy grubość konsoli ma pochodzić z elementu podrzędnego czy elementu głównego. Domyślnie grubość konsoli pochodzi z elementu podrzędnego.

6 Zbieżność wspornika.
7

Wybierz, czy wokół konsoli w elemencie podrzędnym ma być tworzone wycięcie.

Zdefiniuj wymiar cięcia od krawędzi cięcia do krawędzi konsoli.

Połączenie wspornika

Określ, czy do łączenia słupa i wspornika ma być używane połączenie wspornika. W przypadku wybrania opcji Tak należy wybrać komponent z katalogu Aplikacje i komponenty oraz plik atrybutów dla komponentu.

karta Elementy

Zakładka Elementy umożliwia określenie właściwości wspornika, warstwy neoprenowej i opcjonalnych blach stalowych.

Opcja Opis

Wspornik betonowy

Przedrostek i numer początkowy numeru pozycji elementu, materiał, nazwa, klasa i komentarz dla wspornika.

Wspornik do słupa

Umożliwia wybranie sposobu zamocowania wspornika do betonowego słupa.

Wartością domyślną jest Część dodana.

Opcja Brak działania oznacza, że wspornik będzie elementem luźnym, nieprzymocowanym do innego elementu w obrębie komponentu.

Utwórz wspornik jako

Umożliwia wybranie sposobu tworzenia wspornika.

Wartością domyślną jest Blacha wieloboczna.

Blacha wieloboczna = do utworzenia wspornika użyto polecenia Blacha wieloboczna.

Belka = do utworzenia wspornika użyto polecenia Belka.

Neopren

Właściwości warstwy neoprenowej.

Między belką a wspornikiem można utworzyć blachę neoprenową do pochłaniania wstrząsów i tłumienia hałasu.

W przypadku zastosowania trapezowego bloku neoprenowego zdefiniowana grubość dotyczy strony słupa.

Neopren do

Umożliwia wybranie elementu do przymocowania warstwy neoprenowej i określenie sposobu mocowania.

Wartością domyślną jest Belka i Spoina.

Otwory w neoprenie

Umożliwia wybranie sposobu tworzenia otworów w elemencie neoprenowym.

Wartością domyślną jest Za pomocą śruby.

Średnica otworów w neoprenie

Określa średnicę otworów w elemencie neoprenowym.

Domyślnie wielkość otworu w elemencie neoprenowym odpowiada otworom we wsporniku.

Aby zastąpić domyślną wielkość otworu, wprowadź wartość.

Blacha stalowa pozioma

Właściwości i rozmiar poziomej blachy stalowej.

Blacha jest umieszczana pod elementem neoprenowym.

Blacha stalowa pionowa

Właściwości i rozmiar pionowej blachy stalowej.

Blacha jest umieszczana po stronie wspornika.

Dodaj blachę stalową do słupa za pomocą

Umożliwia wybranie sposobu przymocowania blachy stalowej do słupa.

Wartością domyślną jest Spoina.

Obróć wielobok wspornika

Określ początkowy punkt obrotu wieloboku wspornika. Domyślnie obrót rozpoczyna się od punktu 1. Aby zmienić punkt początkowy, wprowadź wartość 2, 3, 4 lub 5.

Kierunek wieloboku wspornika

Wybierz kierunek wieloboku wspornika.

Zakładka Połączenie

Zakładka Połączenie umożliwia określenie właściwości prętów kotwiących, nakrętek i podkładek oraz rur iniekcyjnych, a następnie wybranie sposobu połączenia tych elementów ze wspornikiem lub elementem głównym.

Opcja Opis

Pręty kotwiące

Profil pręta kotwiącego.

Długość i liczbę kotew można określić na zakładce Pręty kotwiące.

Typ prętów zbrojeniowych

Umożliwia wybranie typu prętów zbrojeniowych.

Kotwy do

Umożliwia wybranie elementu do przymocowania kotew i określenie sposobu ich mocowania.

Wartością domyślną jest Słup i Spoina.

Kotwy - wszystkie takie same L

Umożliwia określenie, czy kotwy mają mieć taką samą długość.

Przekrój dolny

Umożliwia wybranie profilu z katalogu profili.

Nakrętka

Profil nakrętki.

Wysokość nakrętki można określić na zakładce Pręty kotwiące.

Podkładka

Profil podkładki.

Dla każdej podkładki można zdefiniować kierunek i obrót.

Grubość podkładki można określić na zakładce Pręty kotwiące.

Spawaj podkładkę i nakrętkę do kotwy

Umożliwia wybranie, czy podkładki i nakrętki mają być przyspawane do kotew.

Góra rury

Rurowe osadzenie do utworzenia okrągłego otworu na kotwy.

Góra rury rozpoczyna się na poziomie dolnym nakrętki.

Dół rury

Rurowe osadzenie do utworzenia okrągłego otworu na kotwy.

Wysokość profilu rurowego można zmienić na zakładce Pręty kotwiące.

Rury wokół kotew do belki

Umożliwia wybranie sposobu przymocowania rur wokół kotew do belki.

Wartością domyślną jest Spoina.

Rury - wszystkie takie same L

Umożliwia określenie, czy rury mają mieć taką samą długość.

Rury wyrównane z

Umożliwia określenie, czy rury są wyrównane do słupa, góry belki lub dołu belki.

Utwórz wycięcia wokół rur

Określ, czy cięcia są tworzone wokół rur.

Zakładka Parametry

Zakładka Parametry umożliwia określenie sposobu cięcia (skośne/kwadratowe) słupa i belki.

Opcja Opis

Dopasowanie do słupa

Umożliwia wybranie sposobu dopasowania góry słupa.

Wartością domyślną jest Prostopadły.

Wycięcie słupa

Domyślnie.

Zostanie utworzone wycięcie na całej szerokości.

Lewostronne wycięcie słupa. Można ustawić szczelinę między słupem a belką.

Prawostronne wycięcie słupa. Można ustawić szczelinę między słupem a belką.

Obustronne wycięcie słupa. Odstęp między słupem a belką można ustawić po obu stronach.

Wycięcie na końcu belki

Tej opcji należy użyć, gdy belka i słup nie są wyrównane.

Kwadratowy koniec belki

Skośny koniec belki (zgodnie z elementem głównym)
Wycięcie u dołu belki

Tej opcji należy użyć, gdy belka i słup nie są wyrównane.

Kwadratowy dół belki

Skośny dół belki (zgodnie z elementem głównym)
Wycięcie słupa dla elementu podrzędnego w kształcie litery T

W polu Typ belki wybierz kształt elementu podrzędnego.

 • Prostokątna - zawsze tworzy prostokątne wycięcie słupa.
 • Teownik - Tekla Structures sprawdza kształt belki i tworzy wycięcie słupa w kształcie litery T.
 • Automatycznie - Tekla Structures automatycznie sprawdza kształt elementu podrzędnego i tworzy wycięcie słupa prostokątne lub w kształcie litery T.

  Automatycznie to wartość domyślna.

W przypadku wycięć w kształcie litery T określ wymiar wycięcia między słupem a belką.

Wymiary cięcia elementem podrzędnym

Opcja 1

Opcja 2

Wybierz odpowiednią opcję:

 • Opcja 1: Definiowanie wymiarów ścięcia belki w celu dopasowania belki do słupa. Przytnij belkę na odpowiednią szerokość oraz zdefiniuj odległość krawędzi belki od słupa.

 • Opcja 2: Definiowanie wymiarów ścięcia belki w celu dopasowania słupa do belki. Przytnij belkę przy wewnętrznych krawędziach wokół słupa oraz zdefiniuj głębokość cięcia.

Utnij dodatkowe elementy podrzędne

Można znajdować i przycinać elementy podrzędne za pomocą wyszukiwania według klas i nazw.

Zakładka Pręty kotwiące

Zakładka Pręty kotwiące umożliwia określenie wymiarów i położenia prętów kotwiących.

Opis
1 Długość pręta kotwiącego, średnica otworu i odsunięcie u góry.
2 Liczba kotew, odległości i odległości od krawędzi.
3 Opcje rozłożenia kotew.

Ta opcja jest przydatna, gdy belka nie jest wyrównana względem słupa.

4 Umożliwia wybranie typu otworu w belce.

Wartością domyślną jest Okrągły.

W przypadku wybrania typu Okrągły zdefiniuj średnicę otworu w dwóch polach po lewej stronie.

W przypadku wybrania typu Kwadrat określ wymiary kwadratowego wycięcia w czterech polach po lewej stronie.

5

Wysokość profilu rurowego, nakrętki i podkładki.

6 Kotwy i cięcia

Domyślnie.

Zostaną utworzone pręty kotwiące. Zostaną utworzone otwory na kotwy.

Zostaną utworzone pręty kotwiące. Nie zostaną utworzone otwory.

Zostaną utworzone tylko otwory. Nie zostaną utworzone kotwy.

Zostaną utworzone tylko kotwy. Nie zostaną utworzone otwory.

Wycięcie w belce betonowej. Zostaną utworzone pręty kotwiące. Nie zostaną utworzone otwory.

Wycięcie w belce betonowej (równoległe do belki). Zostaną utworzone pręty kotwiące. Nie zostaną utworzone otwory.

Offset rury

Zdefiniuj offsety profili rurowych w kierunkach X i Y.

Zakładka Gniazdo

Zakładka Gniazdo umożliwia określenie, czy mają być tworzone kotwy gniazda, a także określenie sposobu ich połączenia oraz wymiarów i położenia kotew gniazd.

Po utworzeniu gniazda na zakładce Gniazdo pręty kotwiące na zakładce Połączenie zostaną automatycznie potraktowane jako gniazda.

Opcja Opis

Utwórz gniazdo

Umożliwia określenie, czy mają być utworzone gniazda oraz jakie elementy mają zostać uwzględnione.

Połącz gniazdo z el. głównym za pomocą

Umożliwia wybranie sposobu połączenia gniazd z elementem głównym.

Połączenie pręt-łącznik

Umożliwia wybranie metody połączenia między prętem a profilem łączącym.

Typ prętów zbrojeniowych

Umożliwia wybranie typu pręta.

Obrót ramienia

Umożliwia wybranie kierunku pręta. Kąt można wprowadzić w polu po prawej stronie.

Ramiona symetrycznie

Wybierz, czy gniazda jako element użytkownika mają być tworzone symetrycznie.

Łącznik

Kołek

Właściwości profilu łączącego i pręta.

Składnik nazwy elementu

Aby utworzyć gniazdo przy użyciu elementu użytkownika, wybierz opcję Element użytkownika na liście Utwórz gniazdo. Następnie wyszukaj komponent i umieść element użytkownika przy użyciu listy opcji.

Aby skorzystać z zapisanych właściwości komponentu użytkownika, wybierz zapisany plik właściwości.

karta Ogólne

Kliknij poniższe łącze, aby uzyskać więcej informacji:

Karta Ogólne

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej