Połączenie ściany ze ścianą

Tekla Structures
2024
Tekla Structures

Połączenie ściany ze ścianą

Narzędzie Połączenie ściany ze ścianą umożliwia utworzenie połączenia między dwoma prefabrykowanymi ścianami. Połączenie może zawierać wpust z dodatkowymi zębami ścinanymi lub bez nich. Ponadto w przypadku tego połączenia można tworzyć elementy osadzone lub haki z prętów zbrojeniowych, które będą pełniły funkcje łączników w ścianach.

Utworzone obiekty

 • Wpust
 • Zęby ścinane lub wgłębienia ścinane
 • Pręty U
 • Elementy osadzone
 • Pręt długi

Zastosowanie

Sytuacja Opis

Połączenie ściany ze ścianą z wpustem, zębami ścinanymi, prętami U i luźnym prętem.

Kolejność wyboru

 1. Wybierz pierwszą ścianę.
 2. Wybierz drugą ścianę.

  Połączenie zostanie utworzone automatycznie po wybraniu drugiej ściany.

Karta Kształt krawędzi

Karta Kształt krawędzi umożliwia wybór typu położenia ścian

Opcja Opis

Wybór typu położenia ścian.

Opcje kształtu krawędzi ściany zależą od wybranego typu położenia ścian.

Tego połączenia można użyć w trzech sytuacjach modelowania:

 • połączenie końców
 • połączenie narożne

  W przypadku tej opcji pierwsza wybrana ściana zostanie dopasowana do uzyskania wyrównania z powierzchnią zewnętrzną drugiej wybranej ściany.

 • teowe

Kształt krawędzi ściany.

Wybierz kształt krawędzi każdej ściany.

Dostosuj odstęp między dwoma ścianami.

Wymiary krawędzi ściany.

Opcja Użyj podanych wymiarów umożliwia ustawienie kształtu krawędzi i wymiarów niezależnie dla obydwu ścian.

Opcja To samo z prawej strony umożliwia nadanie obydwu ścianom takiego samego kształt krawędzi.

Punkt początkowy i końcowy wpustu.

Umożliwia zdefiniowanie punktu początkowego i punktu końcowego wpustu. W przypadku braku definicji wartości lub wprowadzenia 0 wpust zostanie zastosowany na całej wysokości ściany.

Wybierz tą opcję, jeśli chcesz utworzyć cięcia elementów lub tylko cięć elementów dodatkowych oraz określić nazwę cięcia. Tę opcję można ustawić osobno dla obu ścian. W przypadku właściwości cięć elementów dodatkowych wybierz zapisany plik ustawień.

Karta Dodatkowe zęby

Karta Dodatkowe zęby służy do definiowania właściwości dodatkowych zębów ścinanych.

Opcja Opis

Umożliwia określenie, czy mają zostać utworzone dodatkowe zęby ścinane lub wgłębienia ścinane.

Zęby lub wgłębienia można również tworzyć w przypadku braku wpustu.

Wymiary jednego zęba lub wgłębienia.

Położenie pierwszego zęba lub wgłębienia na pierwszej i drugiej ścianie oraz odstęp między zębami lub wgłębieniami.

Można wprowadzić wiele rozstawów, na przykład 10*400, lub pojedynczą wartość. W przypadku wprowadzenia jednej wartości liczba zębów lub wgłębień jest obliczana automatycznie na podstawie wysokości połączenia.

Wybierz tą opcję, jeśli chcesz utworzyć cięcia elementów lub tylko cięć elementów dodatkowych oraz określić nazwę cięcia.

Karta Złączki

Karta Łączniki służy do wyboru typu tworzonych łączników.

Typ łącznika

Zawartość karty Łączniki zależy od typu wybranych łączników.

Opcja Opis

Typ łącznika.

 • Brak łączników. Zostanie utworzony tylko wgłębienie z zębami ścinanymi lub bez nich.
 • Łączniki zostaną utworzone przy użyciu wybranego elementu osadzonego (elementu użytkownika).
 • Łączniki zostaną utworzone przez dodanie haków z prętów zbrojeniowych. Uformowanie haka z pręta zbrojeniowego zależy od typu położenia ściany.

Ponadto łącznik może też tworzyć co najmniej jeden długi pręt zbrojeniowy poprowadzony wzdłuż połączenia.

Elementy osadzone i luźne pręty

Opcja Opis

Położenie pierwszego łącznika (elementu osadzonego) na pierwszej i drugiej ścianie, położenie ostatniego pręta/elementu osadzonego na górnej krawędzi ściany oraz odstęp między łącznikami.

Można wprowadzić wiele rozstawów, na przykład 10*400, lub pojedynczą wartość, na przykład 300. W przypadku wprowadzenia jednej wartości liczba łączników jest obliczana automatycznie na podstawie wysokości połączenia.

Można również zdefiniować wydłużenie luźnego długiego pręta.

Umożliwia wybranie, które elementy osadzone (elementy użytkownika) mają zostać utworzone na poszczególnych ścianach.

Jeśli element osadzony ma zapisane atrybuty, wybierz, które z nich mają zostać użyte.

Offset elementu osadzonego.

Domyślnie punkty wprowadzania elementu osadzonego znajdują się na środku ściany.

Aby dodać wiele elementów osadzonych (łączników) w tej samej sekcji wysokości, możesz dodać dodatkowe offsety w polu. Na przykład -75 75 utworzy 2 elementy osadzone, oba znajdujące się 75 mm od osi panelu.

Pręty U i luźne

Opcja Opis

Położenie pierwszego łącznika (haka z pręta zbrojeniowego) na pierwszej i drugiej ścianie oraz odstęp między łącznikami.

Można wprowadzić wiele rozstawów, na przykład 10*400, lub pojedynczą wartość, na przykład 300. W przypadku wprowadzenia jednej wartości liczba łączników jest obliczana automatycznie na podstawie wysokości połączenia.

Można również zdefiniować wydłużenie luźnego długiego pręta.

Wymiary haka z pręta zbrojeniowego.

Dostępne opcje wymiarów zależą od typu szkieletu ściany wybranego na karcie Kształt krawędzi.

Wiele wymiarów ma odpowiedniki na pierwszej i drugiej ścianie. Wystarczy wprowadzić jeden wymiar, a domyślnie wymiar odpowiednika otrzyma taką samą wartość.

Liczba prętów

Liczba luźnych prętów długich.

Aby nie tworzyć luźnego pręta długiego, wprowadź wartość 0 w polu Liczba prętów.

Właściwości pręta zbrojeniowego

Umożliwia wprowadzenie parametrów właściwości pręta zbrojeniowego, takich jak Gatunek, Rozmiar, Nazwa, Klasa, Przedrostek i Numer początkowy.

Ustawienia użytkownika

W razie potrzeby można utworzyć własny element osadzony (element użytkownika) i użyć go jako łącznik.

Podczas tworzenia elementu osadzonego należy się upewnić, że punkty wprowadzania są zdefiniowane w sposób zgodny z komponentem Połączenie ściany ze ścianą. Na poniższym rysunku przedstawiono przykładowe punkty wprowadzania.

Karta Pogrubienie

Karta Pogrubienie służy do tworzenia dodatkowego pogrubienia na jednej lub obu ścianach.

Opcja Opis

Umożliwia wybranie strony ściany, na której zostanie utworzone pogrubienie. Ostateczne położenie dodatkowego pogrubienia zależy od danego przypadku położenia ścian (połączenie końców, połączenie naroża, połączenie T).

Wprowadź nazwę i klasę dodatkowego pogrubienia. Pozostaw pole edycyjne puste, aby użyć nazwy i/lub klasy ściany.

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej