Scalanie modeli analitycznych przy użyciu aplikacji analitycznych

Tekla Structures
2024
Tekla Structures

Scalanie modeli analitycznych przy użyciu aplikacji analitycznych

Modele analityczne Tekla Structures można scalić z modelami w niektórych zewnętrznych aplikacjach analitycznych. Oznacza to, że można wprowadzać zmiany w modelach fizycznych i analitycznych Tekla Structures również po ich wyeksportowaniu do aplikacji analitycznej, zachowując zmiany wprowadzone w wyeksportowanych modelach w aplikacji analitycznej.

Można na przykład utworzyć model Tekla Structures, utworzyć z niego model analityczny, wyeksportować go do aplikacji analitycznej, dodać w aplikacji analitycznej specjalne obciążenia, a następnie przeprowadzić analizę. Jeśli później konieczne jest wprowadzenie zmian w modelu fizycznym lub analitycznym w Tekla Structures, można scalić modele w aplikacji analitycznej. Jeśli modele nie zostaną scalone i zmieniony model analityczny Tekla Structures zostanie wyeksportowany do aplikacji analitycznej, zostaną utracone zmiany wprowadzone w modelu w aplikacji analitycznej.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Systemy do analizy i projektowania.

Scalanie modeli analitycznych przy użyciu oprogramowania SAP2000

Modele analityczne Tekla Structures można scalić z modelami w oprogramowaniu SAP2000.

Modele analityczne Tekla Structures i oprogramowania SAP2000 domyślnie nie są scalane. Oznacza to, że nowy model SAP2000 zostaje utworzony zawsze podczas eksportowania modelu analitycznego Tekla Structures do oprogramowania SAP2000.

W przypadku wybrania opcji scalenia modelu analitycznego Tekla Structures z modelem w oprogramowaniu SAP2000 zmiany w modelu fizycznym lub analitycznym Tekla Structures zostają scalone z modelem w oprogramowaniu SAP2000. Dodatkowe obiekty i definicje, takie jak elementy, pręty obciążenia i kombinacje obciążeń utworzone w oprogramowaniu SAP2000 zostają w niej zachowane. Dodatkowych obiektów utworzonych w oprogramowaniu SAP2000 nie można zaimportować do Tekla Structures, ale są one uwzględniane w analizie. Wpływają one na wyniki analizy, które można zaimportować do Tekla Structures.

Podczas eksportowania do oprogramowania SAP2000 dodawany jest przedrostek „_” do nazw obiektów utworzonych w Tekla Structures. Przedrostek odróżnia obiekty utworzone w Tekla Structures od obiektów utworzonych w oprogramowaniu SAP2000.

Dodatkowe obciążenia utworzone w oprogramowaniu SAP2000 są dodawane do tworzonych w nim kombinacji obciążeń. W przypadku dodania dodatkowych obciążeń do kombinacji obciążeń utworzonych w Tekla Structures są one usuwane z tych kombinacji podczas scalania modeli i eksportowania modelu analitycznego Tekla Structures do oprogramowania SAP2000.

Scalenie modeli analitycznych Tekla Structures i oprogramowania SAP2000 pomaga utrzymać istniejące numery węzłów i prętów analitycznych w oprogramowania SAP2000.

 • Istniejące numery węzłów zostają zachowane, jeśli współrzędne węzłów pozostają takie same.

 • Istniejące numery prętów zostają zachowane, jeśli numery węzłów początkowych i końcowych pozostają takie same.

 • Stare numery węzłów i prętów nie są używane ponownie.

Ograniczenia

Zmiany następujących właściwości w Tekla Structures nie są aktualizowane w oprogramowaniu SAP2000 nawet w przypadku scalenia modeli:

 • Właściwości profilu i materiału elementów, jeśli nazwa profilu lub materiału istnieje już w oprogramowaniu SAP2000.

 • Kombinacje obciążeń, jeśli nazwa kombinacji obciążeń istnieje już w oprogramowaniu SAP2000.

Aby utrzymać zmiany wprowadzone w oprogramowaniu SAP2000 podczas ponownego eksportowania zmienionego modelu analitycznego Tekla Structures, można dostosować właściwości profilu i materiału oraz kombinacji obciążeń w oprogramowaniu SAP2000.

Zmiany ustawień warunków podparcia wprowadzone w oprogramowaniu SAP2000 zostaną utracone po ponownym wyeksportowaniu modelu analitycznego Tekla Structures.

Scalanie modelu analitycznego Tekla Structures z modelem w oprogramowaniu SAP2000

 1. Na zakładce Analiza i projektowanie kliknij Modele analityczne.
 2. W oknie dialogowym Właściwości modelu analitycznego wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Aby scalić istniejący model analityczny, wybierz go i kliknij Właściwości, aby sprawdzić i zmienić właściwości.

  • Aby utworzyć nowy model analityczny i go scalić, kliknij Nowy.

 3. W oknie dialogowym Właściwości modelu analitycznego:
  1. Na liście Aplikacja analityczna wybierz pozycję SAP2000.
  2. Na liście Połączenie modelu z aplikacją do analizy wybierz pozycję Aktywny.
  3. W przypadku scalania nowego modelu analitycznego zmień w razie potrzeby właściwości drugiego modelu analitycznego.
  4. Kliknij OK, aby zapisać właściwości modelu analitycznego.
Tekla Structures scali modele po następnym wyeksportowaniu modelu analitycznego Tekla Structures do oprogramowania SAP2000 w celu uruchomienia analizy.

Resetowanie scalonych modeli analitycznych

Można zresetować scalenie modeli między Tekla Structures i zewnętrzną aplikacją analityczną.

 1. Na zakładce Analiza i projektowanie kliknij Modele analityczne.
 2. W oknie dialogowym Modele analityczne i projektowe:
  1. Wybierz model analityczny do zresetowania.
  2. Kliknij Właściwości.
 3. W oknie dialogowym Właściwości modelu analitycznego:
  1. Na liście Połączenie modelu z aplikacją do analizy wybierz pozycję Wyłączony.
  2. Kliknij OK, aby zapisać właściwości modelu analitycznego.
Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej