Eksportowanie modelu z Tekla Structures do aplikacji analitycznej

Tekla Structures
2024
Tekla Structures

Eksportowanie modelu z Tekla Structures do aplikacji analitycznej

Aby przeprowadzić obliczenia konstrukcji na modelu Tekla Structures, należy wyeksportować model analityczny lub fizyczny do aplikacji analitycznej. Jako aplikacji analitycznej można użyć na przykład Tekla Structural Designer.

Eksportowanie modelu analitycznego do Tekla Structural Designer

Model analityczny Tekla Structures można eksportować do Tekla Structural Designer wraz z modelem fizycznym. Wyeksportowany plik .cxl można zaimportować do Tekla Structural Designer w celu zaktualizowania istniejącego modelu lub utworzenia nowego modelu Tekla Structural Designer w oparciu o model analityczny Tekla Structures.

Jeśli na komputerze są zainstalowane zgodne wersje Tekla Structures i Tekla Structural Designer, wówczas podczas eksportu może także zostać utworzony lub zaktualizowany odpowiedni model Tekla Structural Designer (plik .tsmd), który zostanie następnie automatycznie otwarty w Tekla Structural Designer.

Ograniczenia:

 • Ściany, które składają się z kilku segmentów, nie są eksportowane. Eksportowane są tylko ściany o pojedynczych powierzchniach analitycznych.
 • Ściany o fazowanych narożach są eksportowane bez fazowań.
 • Otwory w ścianach betonowych są eksportowane tylko wtedy, gdy ściany i otwory są prostokątne.
 • Fizyczne położenie eksportowanych polibelek w Tekla Structural Designer może nie być zgodne z fizycznym położeniem w Tekla Structures. Jednakże położenie analityczne jest prawidłowe.

Przed rozpoczęciem:

 • Otwórz model Tekla Structures, z którego chcesz wykonać eksport.
 • Jeśli chcesz ręcznie określić, który typ elementu będzie używany w Tekla Structural Designer dla elementu Tekla Structures, użyj atrybutu użytkownika Typ elementu TSD, Typ płyty TSD lub Typ ściany TSD elementu fizycznego. Atrybuty te są dostępne na karcie Tekla Structural Designer w oknie dialogowym atrybutów użytkownika elementu w Tekla Structures.

  Możesz np. wybrać dla atrybutu Typ płyty TSD ustawienie STEEL_DECK_1WAY lub dla atrybutu Typ ściany TSD ustawienie MID_PIER.

  Więcej informacji na temat typów elementów możesz znaleźć w temacie Specifying object types in Structural BIM software w dokumentacji programu Tekla Structural Designer.

 • Utwórz model analityczny zawierający elementy, które mają być analizowane. Ustaw Tekla Structural Designer jako aplikację analityczną we właściwościach modelu analitycznego.
 • Upewnij się, że części analityczne słupów są wyrównane w modelu analitycznym.
 1. Na zakładce Analiza i projektowanie kliknij Modele analityczne.

  Możesz też w menu Plik kliknąć opcje Eksport > Tekla Structural Designer z modelem analitycznym.

 2. W oknie dialogowym Modele analityczne i projektowe:
  1. Wybierz model analityczny do wyeksportowania.

   Upewnij się, że opcja Aplikacja analityczna dla tego modelu analitycznego ma ustawioną wartość Tekla Structural Designer.

  2. Kliknij Eksport.
 3. W oknie dialogowym Eksport do Tekla Structural Designer:
  1. Kliknij przycisk ... obok opcji Plik eksportu, aby określić położenie folderu i nazwę pliku eksportu.

   Zaleca się użycie nazwy pliku wskazującej nazwę modelu analitycznego, fazę analizy, proces projektowania i kierunek transferu pliku. Mogą to być pliki AnalysisModel1 - A - Initial export from TS to TSD lub AnalysisModel1 - C - Further changes from TS to TSD.

   Jeśli jest zainstalowana zgodna wersja Tekla Structural Designer, zostanie automatycznie wybrany typ pliku .tsmd.

  2. Na liście Siatki określ, które siatki Tekla Structures chcesz wyeksportować: All, Selected, lub None.

   W przypadku użycia opcji Selected wybierz siatki w modelu.

  3. Aby sprawdzić proponowane konwersje profili i klas materiałów, otwórz sekcję Konwersje i kliknij przyciski podglądu.

   W eksporcie wykorzystywana jest wewnętrzna lista konwersji zawierająca standardowe profile i klasy materiału. Jeśli nie można przekonwertować profilu lub klasy materiału jakiegoś elementu przy użyciu konwersji wewnętrznej, nazwa eksportu zostanie zastąpiona następującym tekstem w tabelach Konwersje:

   --- NO MATCH ---

  4. Jeśli zostanie wyświetlony tekst --- NO MATCH --- lub jeśli chcesz zastąpić standardową konwersję, możesz skonwertować profile i materiały w następujący sposób:
   • Za pomocą edytora tekstu utwórz plik konwersji profilu i/lub klasy materiału, nadając plikowi rozszerzenie nazwy .cnv.
   • W pliku tekstowym wprowadź nazwę profilu lub klasy materiału Tekla Structural Designer, symbol # i kod profilu w przypadku profili, następnie znak równości (=) i odpowiednią nazwę Tekla Structures.

    Jeśli potrzebujesz pomocy przy tej czynności, skontaktuj się z lokalną pomocą techniczną Tekla.

   • W polach Plik zmiany profilu i Plik zmiany materiału określ pliki konwersji, które mają zostać użyte do mapowania profili i klas materiałów.

   Jeśli pliki konwersji nie zostaną użyte, elementy o profilach lub klasach materiału, których nie można skonwertować, zostaną utworzone, ale będą korzystały z pliku eksportu profilu lub materiału, który może być nieprawidłowy.

  5. Kliknij Eksportuj.

  Plik .cxl o podanej nazwie zostanie utworzony w podanym folderze. Ponadto w przypadku pliku eksportu typu .tsmd tworzony jest najpierw plik .cxl, a po nazwie pliku jest dodawany znacznik czasowy.

 4. Jeśli jest zainstalowana zgodna wersja Tekla Structural Designer, a jako typ pliku eksportu jest wybrany .tsmd, zostanie uruchomiony Tekla Structural Designer oraz BIM Integration: Structural BIM Import. Wykonaj następującą czynność:
  1. Przejrzyj i zmień ustawienia w kreatorze zgodnie z potrzebami, a następnie kliknij Next w każdym kroku.

   Możesz na przykład ustawić normę budowlaną i określić, czy jest to pierwsze przeniesienie z Tekla Structures do Tekla Structural Designer, czy aktualizacja dotycząca istniejącego modelu.

   Aby uzyskać więcej informacji na temat opcji, zobacz 'Import a project from a Structural BIM Import file' w Podręcznikach Tekla Structural Designer.

  2. Jeśli ustawienia są zadowalające, kliknij Finish w końcowym kroku kreatora.

   W podanym folderze zostanie utworzony plik modelu Tekla Structural Designer (.tsmd) o podanej nazwie.

   Następnie można zacząć pracę z modelem w Tekla Structural Designer.

Aby zaimportować plik .cxl w Tekla Structural Designer np. na innym komputerze, zobacz 'Import a project from a Structural BIM Import file' w Podręcznikach Tekla Structural Designer.

Eksportowanie modelu fizycznego do programu Tekla Structural Designer

Jeśli nie chcesz tworzyć modelu analitycznego Tekla Structures i używać go do eksportu do Tekla Structural Designer, możesz wyeksportować model fizyczny Tekla Structures i użyć go do obliczeń w Tekla Structural Designer.

Uwaga:

Zaleca się eksportowanie do Tekla Structural Designer za pomocą modelu analitycznego. Zapewnia to lepsze połączenie do celów analitycznych i przekłada się na dokładniejszy model w Tekla Structural Designer w porównaniu z modelem fizycznym.

Aby uzyskać więcej informacji na temat eksportowania modelu fizycznego, zobacz Eksportowanie do Tekla Structural Designer i Przykładowy proces pracy w ramach integracji pomiędzy programami Tekla Structures a Tekla Structural Designer.

Eksportowanie modelu analitycznego do aplikacji analitycznej

Aby przeprowadzić analizę konstrukcji w modelu analitycznym Tekla Structures za pomocą aplikacji analitycznej, należy wyeksportować model analityczny do folderu. Domyślnie folderem eksportu jest folder bieżącego modelu. W przypadku dysponowania bezpośrednim łączem do aplikacji analitycznej i eksportowania modelu analitycznego z programu Tekla Structures przy użyciu określonej aplikacji analitycznej model analityczny jest otwierany w aplikacji.

 1. Na zakładce Analiza i projektowanie kliknij Modele analityczne.
 2. W razie potrzeby określ folder eksportu.
  1. W oknie dialogowym Modele analityczne i projektowe zaznacz model analityczny do wyeksportowania, a następnie kliknij Właściwości....
  2. W oknie dialogowym Właściwości modelu analitycznego kliknij Przeglądaj w poszukiwaniu folderu eksportu na zakładce Model analityczny.
  3. W oknie dialogowym Przeglądaj w poszukiwaniu folderu wskaż folder eksportu, a następnie kliknij OK.
  4. Kliknij OK, aby zapisać ustawienia folderu eksportu z właściwościami modelu analitycznego.
 3. W oknie dialogowym Modele analityczne i projektowe:
  1. Wybierz model analityczny do wyeksportowania.
  2. Kliknij Eksport.
Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej