Właściwości modelu analitycznego

Tekla Structures
2024
Tekla Structures

Właściwości modelu analitycznego

Użyj okna dialogowego Właściwości modelu analitycznego, aby określić, wyświetlić lub zmodyfikować właściwości modelu analitycznego. Właściwości te mają zastosowanie do wszystkich elementów w modelu analitycznym.

Zakładka Model analityczny

Opcja

Opis

Aplikacja analityczna

Aplikacja analityczna lub format używane w obliczeniach modelu analitycznego.

Aby domyślnie używać tej samej aplikacji lub tego samego formatu do innych nowych modeli analitycznych, zaznacz pole wyboru Ustaw jako domyślne.

Zobacz także Łączenie Tekla Structures z aplikacją analityczną.

Nazwa modelu analitycznego

Niepowtarzalna nazwa modelu analitycznego. Definiowana przez użytkownika.

Można na przykład użyć nazwy opisującej część modelu fizycznego, dla którego ma zostać wykonana analiza.

Aby określić folder eksportu dla modelu analitycznego, kliknij Przeglądaj w poszukiwaniu folderu eksportu.

Filtr modelu analitycznego

Umożliwia zdefiniowanie obiektów uwzględnionych w modelu analitycznym na podstawie listy dostępnych filtrów wyboru.

Zobacz także Filtry w modelach analitycznych.

Filtr elementów stężenia

Umożliwia określenie uwzględnionych obiektów, które będą traktowane jako stężenia. Węzły analityczne stężeń można przemieszczać swobodniej niż węzły głównych części analitycznych podczas tworzenia modelu analitycznego.

Filtr elementu podrzędnego

Umożliwia określenie uwzględnionych obiektów, które będą traktowane jako podrzędne części analityczne. Węzły podrzędnych części analitycznych można przemieszczać swobodniej niż węzły głównych części analitycznych podczas tworzenia modelu analitycznego.

Zawartość modelu analitycznego

Umożliwia zdefiniowanie obiektów uwzględnionych w modelu analitycznym.

Dostępne opcje:

 • Wybrane elementy i obciążenia

  Uwzględnia tylko wybrane elementy i obciążenia, a także elementy utworzone za pomocą komponentów, gdy spełniają kryteria filtra modelu analitycznego.

  Aby później dodać lub usunąć elementy i obciążenia, należy użyć przycisku Dodaj wybrane obiekty lub Usuń wybrane obiekty w oknie dialogowym Modele analityczne i projektowe.

 • Cały model

  Uwzględnia wszystkie elementy główne i obciążenia z wyjątkiem elementów o klasie analitycznej Ignoruj. Tekla Structures automatycznie dodaje do modelu analitycznego obiekty fizyczne podczas ich tworzenia i jeśli spełniają kryteria filtru modelu analitycznego.

 • Model kondygnacji z wybranymi elementami i obciążeniami

  Obejmuje tylko wybrane słupy, płyty, belki stropowe i obciążenia, gdy spełniają kryteria filtra modelu analitycznego. Tekla Structures zastępuje słupy w modelu fizycznym podporami.

Zobacz także Zawartość modelu analitycznego.

Użyj sztywnych łączy

Umożliwia dopuszczenie lub zakazanie stosowania w modelu analitycznym sztywnych połączeń.

Dostępne opcje:

 • Włączone

  Sztywne połączenia będą tworzone, jeśli są potrzebne do połączenia części analitycznych.

 • Wyłączone, z zachowanymi osiami: Domyślnie

  Sztywne połączenia nie są tworzone. Ustawienia Trzymaj pozycję osi części analitycznych nie ulega zmianie.

 • Wyłączone, z zachowanymi osiami: Nie

  Sztywne połączenia nie są tworzone. Ustawienia Trzymaj pozycję osi połączonych części analitycznych ulegają zmianie na Nie.

Jeśli używasz programu Tekla Structural Designer jako aplikacji analitycznej, możesz w przypadku elementów betonowych zastosować opcję Włączone. Opcja Wyłączone, z zachowanymi osiami: Domyślnie jest używana automatycznie w przypadku elementów stalowych.

Reguły modelu analitycznego

Kliknij, aby utworzyć reguły definiujące sposób obsługi poszczególnych elementów w modelu analitycznym Tekla Structures oraz sposób łączenia elementów z innymi elementami analitycznymi.

Belki zakrzywione

Umożliwia zdefiniowanie, czy belki mają być traktowane w analizie jako zakrzywione, czy jako segmenty proste. Wybierz jedną z opcji:

 • Podziel na segmenty proste

 • Użyj zakrzywionego elementu

Opcje zaawansowane XS_​AD_​CURVED_​BEAM_​SPLIT_​ACCURACY_​MM w menu Plik > Ustawienia > Opcje zaawansowane > Analiza i projektowanie umożliwiają zdefiniowanie dokładności segmentów prostych względem belki zakrzywionej.

Uwzględnij profile podwójne

Umożliwia zdefiniowanie, czy profile podwójne mają być traktowane w analizie jako jeden element (Włączone), czy jako dwa elementy (Wyłączone).

Położenie osi pozycji

Umożliwia zdefiniowanie położenia poszczególnych części analitycznych względem odpowiednich elementów fizycznych.

Dostępne opcje:

 • Oś neutralna

  Oś neutralna jest osią analityczną wszystkich elementów. Położenie osi analitycznej ulega zmianie w przypadku zmiany profilu elementu.

 • Oś referencyjna (mimośrodowość wg osi neutralnej)

  Linia odniesienia elementu jest osią analityczną wszystkich elementów. Położenie osi neutralnej definiuje mimośrodowość osi.

 • Oś odniesienia

  Linia odniesienia elementu jest osią analityczną wszystkich elementów.

 • Użyj domyślnych ustawień modelu

  Osie analityczne poszczególnych elementów są definiowane oddzielnie, zgodnie z właściwościami części analitycznej.

  Aby zdefiniować położenie osi poszczególnych elementów, użyj karty Położenie w oknie dialogowym właściwości odpowiedniej części analitycznej.

W przypadku wybrania opcji Oś neutralna położenie elementu i odsunięcia końców są uwzględniane w Tekla Structures podczas tworzenia węzłów. W przypadku wybrania opcji Oś odniesienia węzły są tworzone w Tekla Structures jako punkty odniesienia części.

Zwolnienia końców elementów wg połączeń

Umożliwia zdefiniowanie, czy używane mają być warunki podparcia elementów (Nie), czy połączeń (Tak).

Aktualizacja automatyczna

Umożliwia zdefiniowanie, czy model analityczny ma być aktualizowany zgodnie ze zmianami w modelu fizycznym.

Dostępne opcje:

 • Tak — zmiany modelu fizycznego są brane pod uwagę

 • Nie — zmiany modelu fizycznego są ignorowane

Połączenie modelu z aplikacją do analizy

Tej opcji należy używać tylko w przypadku oprogramowania SAP2000, gdy w modelu fizycznym Tekla Structures występują zmiany lub model analityczny został już wyeksportowany do aplikacji analitycznej.

Umożliwia zdefiniowanie, czy zmieniony model analityczny ma zostać scalony z wcześniej wyeksportowanym modelem w aplikacji analitycznej.

Dostępne opcje:

 • Wyłączone

  Modele nie są scalane. Uzupełnienia wcześniej wyeksportowanego modelu wprowadzone w aplikacji analitycznej zostają utracone. Nowy model jest tworzony za każdym razem po wyeksportowaniu modelu analitycznego do aplikacji analitycznej.

 • Włączone

  Modele są scalane. Zmiany wcześniej wyeksportowanego modelu w aplikacji analitycznej zostają zachowane po ponownym wyeksportowaniu modelu analitycznego do aplikacji analitycznej. Model w aplikacji analitycznej jest aktualizowany o zmiany dokonane w Tekla Structures.

Zakładka Analiza

Opcja

Opis

Metoda analizy

Umożliwia zdefiniowanie, czy mają być uwzględniane naprężenia drugiego rzędu.

Dostępne opcje:

 • 1-szego rzędu

  Metoda analizy liniowej.

 • P-Delta

  Uproszczona metoda analizy drugiego rzędu. Ta metoda daje dokładne wyniki przy małych ugięciach.

 • Nieliniowa

  Metoda analizy nieliniowej.

Maksymalna liczba powtórzeń

Tekla Structures powtarza iterację drugiego rzędu do uzyskania jednej z tych wartości.

Dokładność iteracji

Modalny model analityczny

Opcja Tak powoduje utworzenie modelu analizy modalnej i użycie modalnych właściwości analitycznych zamiast statycznych kombinacji obciążeń.

Karta Zadanie

Umożliwia zdefiniowanie informacji o zadaniu w raportach STAAD.Pro.

Karta Wyjście

Umożliwia zdefiniowanie zawartości pliku wyników analizy STAAD.Pro.

Zakładka Sejsmika

Użyj zakładki Sejsmika, aby określić, którą normę budowlaną stosować w analizie sejsmicznej, oraz właściwości wymagane w analizie sejsmicznej. Te właściwości zależą od wybranej normy.

Opcja

Opis

Typ

Norma budowlana używana w celu generowania obciążeń sejsmicznych.

Dostępne opcje:

 • Brak: Analiza sejsmiczna nie jest wykonywana.

 • UBC 1997: Uniform Building Code 1997

 • UBC 1994: Uniform Building Code 1994

 • IBC 2000: International Building Code 2000

 • IS 1893-2002: Norma indyjska. Kryteria odpornych na trzęsienia ziemi projektów konstrukcji

 • IBC 2003: International Building Code 2003

 • IBC 2006: International Building Code 2006

 • IBC 2006 (ZIP): International Building Code 2006 z opcją dodania we właściwościach kodu ZIP

 • IBC 2006 (długość/szerokość geograficzna): International Building Code 2006 z opcją dodania we właściwościach informacji o długości i szerokości geograficznej

 • AIJ: Norma japońska

 • Spektrum odpowiedzi: Specyfikacja spektrum odpowiedzi

Właściwości sejsmiczne

W zależności od wybranej normy można zdefiniować różne właściwości sejsmiczne.

Karta Masy sejsmiczne

Obciążenia i grupy obciążeń uwzględniane w analizie sejsmicznej.

Zakładka Analiza modalna

Użyj zakładki Obliczenia modalne, aby określić właściwości wymagane w analizie modalnej.

Opcja

Opis

Liczba form własnych

Liczba naturalnych kształtów form własnych konstrukcji.

Maks. częstotliwość

Maksymalna naturalna częstotliwość rezonansowa konstrukcji.

Masy modalne

Obciążenia i grupy obciążeń uwzględniane w analizie modalnej.

Karty Projekt

Karty Projekt dla stali, betonu i drewna umożliwiają zdefiniowanie norm i metod stosowanych w projekcie konstrukcyjnym. Dostępne opcje projektowe zależą od materiału.

Opcja

Opis

Norma projektowa

Normy projektowe dla różnych materiałów.

Dostępne opcje norm projektowych zależą od używanej aplikacji analitycznej.

Metoda projektowania

Specyficzna dla materiału zasada używania w celu porównywania naprężeń i właściwości materiału.

Dostępne opcje:

 • Brak

  Tekla Structures wykonuje analizę konstrukcji i tworzy dane dotyczące naprężeń, sił i przemieszczeń.

  Dostępne dla stali, betonu i drewna.

 • Kontrola projektu

  Tekla Structures sprawdza, czy konstrukcja spełnia kryteria normy projektowej (czy przekroje poprzeczne są odpowiednie).

  Dostępne dla stali i drewna.

 • Oblicz potrzebną powierzchnię

  Tekla Structures definiuje wymaganą powierzchnię zbrojenia.

  Dostępne dla betonu.

Właściwości konstrukcyjne

Norma projektowa i specyficzne dla metody właściwości konstrukcyjne modelu analitycznego mające zastosowanie dla wszystkich elementów w modelu analitycznym.

Gdy zostanie wybrana norma projektowa i metoda dla materiału, Tekla Structures wyświetli właściwości projektowe w dolnej części zakładki Projekt.

Aby zmienić wartość właściwości, kliknij wpis w kolumnie Wartość.

Jednostki zależą od ustawień w menu Plik > Ustawienia > Opcje > Jednostki i dziesiętne.

Aby zmienić właściwości konstrukcyjne elementu, użyj karty Projekt w odpowiednim oknie dialogowym właściwości części analitycznej.

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej