Dostosowywanie katalogu Aplikacje i komponenty

Tekla Structures
2023
Tekla Structures

Dostosowywanie katalogu Aplikacje i komponenty

Możesz zmodyfikować ustawienia definicji katalogu Aplikacje i komponenty przy użyciu plików definicji katalogu oraz skonfigurować strukturę grup stosowną do potrzeb swojej firmy.

Zawsze należy sprawdzać ustawienia i struktury grupy podczas aktualizacji Tekla Structures do nowej wersji.

Pliki definicji katalogu (ComponentCatalog.xml) mogą się znajdować w folderach zdefiniowanych przez opcje zaawansowane XS_SYSTEM, XS_FIRM i XS_PROJECT oraz w folderze modelu. Jeśli istnieje więcej niż jeden plik definicji katalogu, Tekla Structures łączy informacje z tych plików. Więcej informacji na temat kolejności przeszukiwania folderów można znaleźć w podrozdziale Kolejność przeszukiwania folderów.

Podczas tworzenia struktury grupy dla katalogu Aplikacje i komponenty należy zdefiniować strukturę najwyższego poziomu w pliku definicji katalogu zlokalizowanym w folderze określonym przez opcję zaawansowaną XS_SYSTEM. Aby ukryć niepotrzebne elementy struktury grupy i zawartość katalogu przed pewnymi rolami, edytuj pliki definicji katalogu tych ról.

Można również dodać własne strony pomocy Instruktora w panelu bocznym dla narzędzi w katalogu Aplikacje i komponenty.

Edytowanie katalogu Aplikacje i komponenty

 1. Aby edytować pliki definicji katalogu, zmień ustawienie opcji zaawansowanej XS_COMPONENT_CATALOG_ALLOW_SYSTEM_EDIT na TRUE.
 2. W katalogu Aplikacje i komponenty kliknij Wyświetl funkcje zaawansowane > Zarządzanie katalogiem > Tryb edycji i wybierz plik definicji katalogu, który chcesz edytować.

  Na liście plików widać foldery środowiska, projektu i firmowe, jeśli są zdefiniowane, oraz folder modelu. Ścieżki folderu pliku definicji katalogu można określić w ustawieniu XS_SYSTEM.

  Jeśli XS_COMPONENT_CATALOG_ALLOW_SYSTEM_EDIT nie jest ustawiony jako TRUE, obok pliku widoczna jest mała ikona ostrzeżenia w lokalizacjach folderów XS_SYSTEM. Obraz przedstawia ikony ostrzeżenia obok plików, które są przyciemnione.

  Wyszarzone pliki nie istnieją, ale można je utworzyć, wybierając je i klikając Tak w oknie komunikatu Tryb edycji.

  Można usunąć istniejący plik, klikając przycisk obok pliku.

 3. Wybierz plik, który chcesz edytować.

  Symbol zaznaczenia poprzedzający nazwę folderu wskazuje, że plik jest w trakcie edycji.

 4. Utwórz nowe grupy i podgrupy, aby zorganizować zawartość katalogu, kliknij prawym przyciskiem myszy w katalogu i wybierz Nowa grupa....
 5. Przenieś zawartość z Rozgrupowane elementy do nowych grup lub innych predefiniowanych grup użytkownika.

  Aby przenieść element do innej grupy, kliknij element prawym przyciskiem myszy, wybierz Dodaj do grupy, a następnie wybierz grupę docelową.

  Ważne jest, aby grupa Rozgrupowane elementy była pusta, ponieważ wszystkie elementy pobierane z Tekla Warehouse są umieszczane w tej grupie. Po umieszczeniu elementu w predefiniowanej grupie jest on automatycznie usuwany z rozgrupowanych elementów.

Obsługa katalogu Aplikacje i komponenty

Aby utrzymywać przejrzystą i uporządkowaną strukturę i zawartość katalogu Aplikacje i komponenty, należy dbać o aktualizowanie i organizację grup i usuwać zbędne elementy z plików definicji katalogu.

 1. Kliknij w prawym dolnym rogu katalogu Aplikacje i komponenty, aby wyświetlić rejestr komunikatów:

  Jeśli element zdefiniowany w pliku definicji katalogu zostanie usunięty z Tekla Structures, usunięty element zostanie umieszczony w rejestrze komunikatów o błędzie katalogu Aplikacje i komponenty.

 2. Jeśli rejestr zawiera odniesienia do brakujących elementów, przeprowadź edycję stosownego pliku ComponentCatalog.xml, aby ręcznie usunąć takie odniesienia.

  Zaleca się utworzenie kopii zapasowej pliku przed rozpoczęciem edycji.

 3. Sprawdź dokładnie, czy zmiany nie powodują żadnych dalszych błędów lub nie powodują problemów w strukturze grup w katalogu Aplikacje i komponenty.

  Sprawdź co najmniej grupy Rozgrupowane elementy i Dotychczasowy katalog.

 4. Jeśli w grupie są jakieś nowe elementy, przenieś je z grupy Rozgrupowane elementy do odpowiednich predefiniowanych grup i w razie potrzeby ukryj je w konkretnych rolach.
 5. W razie potrzeby dodaj odpowiednie miniatury do elementów.

Tworzenie własnego folderu komponentów

Zwykle w projekcie używa się tylko kilku różnych połączeń i komponentów. Aby wszyscy użytkownicy w projekcie używali tych samych komponentów i szybciej znajdowali komponenty, zalecamy utworzenie własnego folderu komponentów.

Wskazówka:

W katalogu Aplikacje i komponenty użyj poleceń dostępnych w menu Wyświetl funkcje zaawansowane > Zarządzanie katalogiem, aby zmodyfikować definicje katalogu.

 1. Kliknij przycisk Aplikacje i komponenty w panelu bocznym, aby otworzyć katalog Aplikacje i komponenty.
 2. Aby utworzyć nową grupę dla projektu, kliknij prawym przyciskiem w katalogu, a następnie wybierz Nowa grupa.
 3. Dodaj komponenty do grupy.
  1. Wybierz komponenty w katalogu, kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz Dodaj do grupy.
  2. Wybierz grupę, do której chcesz dodać komponenty.

   Możesz również przeciągnąć wybrane komponenty do innej grupy.

 4. Aby ukryć grupy, które nie są potrzebne, wybierz grupę, kliknij prawym przyciskiem myszy, a następnie wybierz Ukryj/Pokaż.

Rozwiązywanie problemów z komponentami lub grupami w katalogu Aplikacje i komponenty

Jeśli komponent lub grupa w katalogu Aplikacje i komponenty nie działa zgodnie z oczekiwaniami, można wygenerować plik zrzutu dla problemów z danymi używanymi do tworzenia komponentu lub grupy.

 1. W katalogu Aplikacje i komponenty kliknij Wyświetl funkcje zaawansowane > Zarządzanie katalogiem > Pokaż polec. zrzutu dla wybr. komponentu lub grupy.
 2. W katalogu wybierz komponent lub grupę, kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz Zrzut danych rozwiązywania problemów.
 3. W oknie dialogowym, które się otworzy, wybierz ścieżkę pliku docelowego i wprowadź nazwę pliku, a następnie kliknij Zapisz, aby zapisać plik.

  Domyślnie, plik jest przechowywany w folderze \local\temp modelu.

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej