Wyświetlanie i filtrowanie zadań w Menedżerze zadań

Tekla Structures
2023
Tekla Structures

Wyświetlanie i filtrowanie zadań w Menedżerze zadań

Menedżer zadań pozwala wyświetlać, wybierać, zaznaczać i filtrować zadania na różne sposoby.

Aby otworzyć narzędzie Menedżer zadań, kliknij Zarządzaj na wstążce, a następnie kliknij Zadania.

Wybieranie zadań

Czynność Procedura
Wybieranie wielu zadań Wykonaj jedną z następujących czynności:
 • Naciśnięty i przytrzymaj klawisz Ctrl i wybierz zadania.
 • Wybierz pierwsze zadanie, przytrzymują klawisz Shift i wybierz ostatnie zadanie.
 • Wybierz pierwsze zadanie i przeciągnij kursor nad zadaniami, które chcesz wybrać.
Wybieranie wielu zadań na wykresie Gantta Wykonaj jedną z poniższych czynności:
 • Wybierz obszar na wykresie Gantta.
 • Przeciągnij kursor myszy po linii nagłówka wykresu Gantta, aby wybrać przedział czasowy.

Menedżer zadań zaznaczy zadania mieszczące się w obrębie wybranego obszaru.

Pokazywanie na liście zadań wyłącznie wybranych zadań
 1. Wybierz co najmniej jedno zadanie na liście.
 2. Kliknij .
 3. Kliknij , aby ponownie wyświetlić wszystkie zadania.

Organizowanie zadań na liście zadań

Czynność Procedura
Zmiana kolejności zadań Wybierz zadanie lub kliknij lub , dopóki zadanie nie znajdzie się w żądanym położeniu.

Jednocześnie można przesuwać więcej niż jedno zadanie. W przypadku przesunięcia zadania powiązane z nim zadania podrzędne również zostaną przesunięte.

Zapisywanie kolejności zadań Kliknij i wybierz Zapisz bieżącą kolejność.

Aby ponownie wyświetlić w narzędziu Menedżer zadań zapisaną kolejność po wprowadzeniu w niej uprzednio zmian, kliknij i wybierz Powrót do zapisanej kolejności.

Zmiana hierarchii zadań Wybierz zadanie i wykonaj jedną z następujących czynności:
 • Aby przenieść wyżej w hierarchii, kliknij .

  To pozwoli przekształcić zadanie na podrzędne.

 • Aby przenieść niżej w hierarchii, kliknij .

  To pozwoli przekształcić zadanie podrzędne na zadanie.

Jednocześnie można zmienić hierarchię więcej niż jednego zadania.

Rozszerzanie i zwijanie hierarchii zadań Wybierz zadanie i wykonaj jedną z następujących czynności:
 • Kliknij , aby zwinąć hierarchię wybranego zadania.

  Kliknięcie powoduje zwinięcie hierarchii wszystkich zadań znajdujących się na tym samym poziomie co wybrane zadanie.

  Przytrzymanie naciśniętego klawisza Ctrl i kliknięcie powoduje zwinięcie hierarchii wszystkich zadań.

 • Kliknij , aby rozszerzyć hierarchię wybranego zadania.

  Kliknięcie powoduje rozszerzenie hierarchii wszystkich zadań znajdujących się na tym samym poziomie co wybrane zadanie.

  Przytrzymanie naciśniętego klawisza Ctrl i kliknięcie powoduje rozszerzenie hierarchii wszystkich zadań.

Zmiana kierunku sortowania Kliknij nagłówek kolumny, aby zmienić kierunek sortowania. Ponowne kliknięcie nagłówka kolumny powoduje odwrócenie kierunku sortowania.

Wyświetlanie zadań w modelu

Czynność Procedura
Zaznaczanie obiektów modelu zadania w modelu W narzędziu Menedżer zadań:
 1. Wybierz zadanie z listy zadań.
 2. Kliknij .
Zaznaczanie zadania w modelu W modelu:
 1. Uaktywnij przełącznik wyboru Wybierz zadania .
 2. Umieść kursor myszy na obiekcie modelu. Jeśli obiekt należy do zadania, Tekla Structures zaznaczy zadanie.

  Zielona ramka wskazuje granice zadania w modelu.

Wyświetlanie zadań powiązanych z obiektem modelu W modelu:
 1. Upewnij się, że nie jest aktywny przełącznik wyboru Wybierz zadania .
 2. Wybierz obiekt modelu.
 3. Kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz Zadanie > Pokaż powiązane zadanie.

Menedżer zadań wybierze powiązane zadania na liście zadań. Obiekty modelu należące do powiązanych zadań zostaną zaznaczone w modelu, ale nie będą wybrane.

Filtrowanie zadań

Czynność Procedura
Filtrowanie zadań na liście zadań Zadania można filtrować według stanu, wykonawcy, typu zadania, nazwy, daty rozpoczęcia i daty zakończenia. Filtrowanie można skonfigurować w taki sposób, aby wyświetlało tylko zadania należące do wybranego zakresu w modelu.
 1. Kliknij .
 2. Wybierz filtry, które chcesz użyć.
 3. Kliknij Filtr.
 4. Kliknij Pokaż wszystko, aby wyświetlić wszystkie zadania.

Zadania można filtrować również przez wprowadzenie kryterium filtrowania w polu wyszukiwania narzędzia Menedżer zadań. Wyszukiwanie będzie obejmowało wszystkie właściwości zadań widoczne na liście zadań.

Wskazówka:

Filtry do zadań można tworzyć za pomocą wyboru Tekla Structures oraz funkcji filtrowania widoku. Od ustawień filtrów zależy, które obiekty są pokazywane w modelu oraz które z nich można wybrać. Podczas korzystania z filtrów widoku i wyboru filtrowanie zostanie wykonane na zadaniach należących do bieżącego scenariusza.

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej