Foldery projektu i firmowe

Tekla Structures
2023
Tekla Structures

Foldery projektu i firmowe

Foldery projektu i firmowe są przeznaczone do przechowywania dostosowanych plików. Dostosowane foldery mogą obejmować wstążki użytkownika, style rysunku, katalogi profili i materiałów lub inne ustawienia, które mają być zachowane dla przyszłego użycia.

Tych samych plików można używać przy rozpoczynaniu nowego model lub instalowaniu nowej wersji Tekla Structures.

Folder Typowa zawartość
Firmowy

Ustawienia używane na poziomie firmy, takie jak logo firmy i ustawienia rysunkowe.

Folderu firmowego i jego podfolderów należy używać do przechowywania plików użytkownika przeznaczonych dla całej organizacji lub firmy. Te ustawienia i pliki w folderze firmowym mają być stosowane we wszystkich projektach realizowanych w firmie. Załóżmy np., że regularnie pracujesz dla firmy, która ma określone standardy układu rysunków i oczekuje ich przestrzegania. Dostosuj szablony rysunków pod kątem danej firmy i zapisz je w folderze firmowym lub podfolderze zlokalizowanym w folderze firmowym. Dostosowanych szablonów rysunków będzie można użyć w przyszłości do realizacji projektów w tej firmie.

Projekt

Ustawienia używane w określonym projekcie.

W folderze projektu i jego podfolderach należy przechowywać pliki użytkownika, które są stosowane tylko w danym projekcie. Projekt może składać się z kilku modeli wykonanych przez osobne zespoły w różnych lokalizacjach. Pliki i ustawienia specyficzne dla tego projektu można zapisać w folderze projektu, aby mogły z nich korzystać wszystkie osoby biorące w nim udział. Projekt może również składać się z jednego modelu udostępnianego przez różne firmy.

Pliki właściwości są zawsze zapisywane w folderze \attributes znajdującym się w folderze bieżącego modelu, takim jak np. \TeklaStructuresModels\<my_building>\attributes. Zalecamy kopiowanie tych plików do folderu projektu lub firmowego albo do folderów użytkownika w folderze projektowym lub firmowym.

Zalety folderów projektowych i firmowych

Używanie folderów projektowych i firmowych do przechowywania dostosowanych ustawień ułatwia aktualizowanie ustawień firmy. Pomaga też upewnić się, że wszyscy używają tych samych ustawień w projekcie, także w przypadku aktualizacji Tekla Structures do nowszej wersji.

Tekla Structures nie zastępuje plików w folderach firmowych i projektu przy instalowaniu nowej wersji. Dostosowane pliki można zachować bez konieczności kopiowania i wklejania czy eksportowania i importowania z poprzednich wersji. Korzystanie z folderów projektowych i firmowych ułatwia i przyspiesza proces aktualizacji. Gdy pliki są przechowywane w jednym miejscu, łatwiej jest też aktualizować ustawienia i dopilnować, by wszyscy użytkownicy w projekcie korzystali z tych samych ustawień. Używanie folderów projektowych i firmowych umożliwia również łatwe przywracanie ustawień domyślnych, ponieważ dostosowane ustawienia nie zastępują żadnego z plików systemowych.

Przykład:

W bieżącym projekcie 123_projekt_ABC skonfigurowano właściwości słupa betonowego i zapisano je jako slup_ABC. Aby te zapisane ustawienia były dostępne dla wszystkich osób pracujących w projekcie 123_projekt_ABC:

 1. Skopiuj column_ABC.ccl z folderu \attributes znajdującego się w folderze modelu do folderu projektu \123_project_ABC lub na serwer plików albo do podfolderu użytkownika w folderze projektu \123_project_ABC.

 2. Zadbaj, aby wszyscy uczestniczący w projekcie mieli prawidłowe ścieżki do opcji zaawansowanej XS_PROJECT w pliku .ini.

Zaawansowane opcje definiowania folderów projektowych i firmowych

Foldery projektowe i firmowe są określone przez opcje zaawansowane XS_FIRM i XS_PROJECT.

Aby użyć zapisanych ustawień w folderze firmowym i projektu, należy ustawić ścieżkę do folderu za pomocą opcji zaawansowanych XS_PROJECT i XS_FIRM. Te opcje zaawansowane należy umieścić w plikach inicjujących .ini. Można posiadać kilka różnych plików .ini. W Tekla Structures można określić skrót, określający które pliki .ini należy uruchamiać i które ustawienia stosować.

Może być przydatne utworzenie na pulpicie skrótu uruchamiania zawierającego wszystkie niezbędne foldery dla każdego projektu.

Ostrzeżenie:

Zmiana wartości opcji zaawansowanej w plikach .ini zlokalizowanych poza folderem modelu nie wpływa na istniejące modele. Opcje zaawansowane można aktualizować wyłącznie w oknie dialogowym Opcje zaawansowane lub w pliku options.ini zlokalizowanym w folderze modelu. Nie można tego robić w pliku options.ini zlokalizowanym w folderach zdefiniowanych dla opcji zaawansowanych XS_​FIRM lub XS_​PROJECT. Pliki .ini są odczytywane także przy otwieraniu istniejącego modelu, ale wstawiane są jedynie nowe opcje zaawansowane nieistniejące w plikach options_model.db lub options_drawings.db, na przykład opcje, których nie ma jeszcze w oknie dialogowym Opcje zaawansowane, ale które zostały dodane w oprogramowaniu.

Tworzenie folderu projektu lub folderu firmowego

Foldery firmowy i projektu zwykle znajdują się w folderach sieciowych lub na udostępnionym serwerze plików, do którego mają dostęp wszyscy użytkownicy w firmie.

Podczas używania Tekla Model Sharing można skorzystać z folderu w połączonego z projektem Trimble Connect, który jest folderem projektu lub firmowym.

 1. Utwórz pusty folder projektu lub firmowy w udostępnionej lokalizacji.
 2. W Tekla Structures przejdź do menu Plik i wybierz Ustawienia > Opcje zaawansowane.
 3. W kategorii Lokalizacje plików określ ścieżkę folderu firmowego lub projektu jako wartość opcji zaawansowanej XS_FIRM lub XS_PROJECT.
 4. Uruchom ponownie Tekla Structures, aby zastosować wprowadzone zmiany.

Przykład użycia folderu firmowego

W tym przykładzie pokazano, jak skonfigurować folder firmowy oraz ustawić taką wartość opcji zaawansowanej XS_FIRM, aby program Tekla Structures korzystał z ustawień w folderze firmowym.

 1. W udostępnionej lokalizacji, takiej jak dysk sieciowy, utwórz folder o nazwie Firm.

  Folderowi można nadać dowolną nazwę. W tym przykładzie użyto nazwy Firm.

 2. W folderze firmowym utwórz plik inicjujący.

  Za pomocą tego pliku można ustawić opcje zaawansowane dla każdego modelu.

  1. W edytorze tekstu utwórz plik tekstowy.
  2. Do pliku dodaj następującą opcję zaawansowaną:
   set XS_USE_ASSEMBLY_NUMBER_FOR=MAIN_PART
  3. Zapisz plik pod nazwą firm.ini w folderze Firm.
 3. W opcji zaawansowanej XS_FIRM ustaw wartość, która spowoduje, że program Tekla Structures będzie używał folderu firmowego.
  1. W Tekla Structures przejdź do menu Plik i wybierz Ustawienia > Opcje zaawansowane.
  2. W kategorii Lokalizacje plików określ ścieżkę folderu firmowego lub projektu jako wartość opcji zaawansowanej XS_FIRM.
   Na przykład: \\network-drive\TeklaStructures\Company-Settings\Firm\
 4. Uruchom ponownie Tekla Structures, aby zastosować wprowadzone zmiany.
 5. Aby zweryfikować, czy Tekla Structures korzysta z ustawień określonych w folderze firmowy, sprawdź wartość w opcji zaawansowanej XS_USE_ASSEMBLY_NUMBER_FOR.
  1. W Tekla Structures przejdź do menu Plik i wybierz Ustawienia > Opcje zaawansowane.
  2. W kategorii Numeracja sprawdź, czy opcja zaawansowana XS_USE_ASSEMBLY_NUMBER_FOR ma wartość MAIN_PART.

Ustalone podfoldery w folderach projektu i firmowych

Niektóre pliki muszą być przechowywane w konkretnych lub ustalonych podfolderach, a nie w folderach projektu i firmowych. Jeśli pliki nie są przechowywane w tych folderach, Tekla Structures nie może odczytać plików. W poniższej tabeli zobacz pliki, które powinny być przechowywane w ustalonych podfolderach.

Podfolder XS_FIRM lub XS_PROJECT

Dalsze podfoldery i niezbędne pliki

Zobacz również

\AdditionalPSets

Ten folder służy do przechowywania dodatkowych plików konfiguracyjnych zestawów właściwości do eksportu IFC w formacie .xml.

\CustomInquiry

Ten folder służy do przechowywania:

 • szablonów raportów do niestandardowych zapytań jako pliki .it

 • plik InquiryTool.config do określania, które atrybuty są uwzględnione domyślnie w oknie dialogowym Zarządzaj zawartością w celu wybrania właściwości wyświetlanych w zapytaniach użytkownika

\Drawing Details

Ten folder służy do przechowywania detali rysunków 2D jako pliki .png i .ddf.

Aby zobaczyć detale rysunku przechowywane w podfolderze folderu firmowego lub projektu \Drawing Details w Tekla Structures:
 1. W panelu bocznym Biblioteka rysunków 2D kliknij przycisk Folder.

 2. Wybierz opcję Folder firmowy lub Projekt.

\macros

Ten podfolder ma następujące podfoldery:
 • \Drawings

  Ten folder służy do przechowywania makr związanych z rysunkami jako pliki .cs, .cs.pdb i .bmp.

 • \Modeling

  Ten folder służy do przechowywania makr związanych z modelowaniem jako pliki .cs, .cs.pdb i .bmp.

Makra są odczytywane przede wszystkim z folderu określonego przez opcję zaawansowaną XS_​MACRO_​DIRECTORY. Ta opcja zaawansowana umożliwia wskazanie dowolnego folderu, a nie tylko podfolderu \macros folderu firmowego lub projektu.

\profil

Ten podfolder może mieć następujące podfoldery:
 • \ShapeGeometries

  Ten folder służy do przechowywania opisów geometrii kształtów jako pliki .tez lub .xml.

 • \Shapes

  Ten folder służy do przechowywania opisów kształtów jako pliki .xml.

\ProjectOrganizerData

Ten folder ma następujące podfoldery:
 • \DefaultCategoryTrees

  Ten folder służy do przechowywania kategorii Organizatora jako pliki .category.

 • \PropertyTemplates

  Ten folder służy do przechowywania szablonów właściwości z Organizatora jako pliki .propertytemplate.

 • \ExcelTemplates

  Ten folder służy do przechowywania dostosowanych szablonów w formacie .xlt do eksportowania wartości właściwości obiektu z Organizatora.

\PropertyRepository\Templates

Te folder służy do przechowywania dostosowanych układów panelu właściwości w pliku PropertyTemplates.xml.

\Symbols

Ten folder służy do przechowywania:
 • symboli jako pliki .sym i .dwg

 • innych obrazów i map bitowych używanych na rysunkach

Symbole są odczytywane przede wszystkim z folderu określonego przez opcję zaawansowaną DXK_SYMBOLPATH. Ta opcja zaawansowana umożliwia wskazanie dowolnego folderu, a nie tylko podfolderu \Symbols folderu firmowego lub projektu.

\template

Ten folder służy do przechowywania szablonów graficznych używanych w układach rysunków jako pliki .tpl.

Szablony są odczytywane przede wszystkim z folderu określonego przez opcję zaawansowaną XS_TEMPLATE_DIRECTORY.

W ten sam sposób plik tpled.ini jest odczytywany głównie z folderu określonego przez opcję zaawansowaną XS_​TPLED_​INI.

Te opcje zaawansowane mogą wskazywać dowolny folderu, a nie tylko podfolder \Template folderu firmowego lub projektu.

Ten folder zawiera również następujące podfoldery:
 • \mark

  Ten folder służy do przechowywania szablonów graficznych używanych w znakach rysunków.

  Szablony używane w znakach rysunków są przede wszystkim odczytywane z folderu określonego przez folder XS_​TEMPLATE_​MARK_​SUB_​DIRECTORY. Ta opcja zaawansowana umożliwia wskazanie dowolnego folderu, a nie tylko podfolderu \template\mark folderu firmowego lub projektu.

 • \settings

  Ten folder służy do przechowywania pliku tpled.ini, który określa ustawienia szablonu specyficzne dla środowiska, a atrybuty użytkownika (UDA) związane z Edytorem szablonów w pliku contentattributes_user-defined_YOUR_COMPANY.lst.

  Aby wczytać pliki Edytora szablonów z podfolderu template\settings znajdującego się w folderze firmowym lub projektu, opcja zaawansowana XS_TEMPLATE_DIRECTORY_SYSTEM musi wskazywać podfolder \.ini w folderze firmowym lub projektu.

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej