Instalowanie usługi pamięci podręcznej dla Tekla Model Sharing

Tekla Structures
2023
Tekla Structures

Instalowanie usługi pamięci podręcznej dla Tekla Model Sharing

Korzystanie z usługi pamięci podręcznej w Tekla Model Sharing przyspiesza pobieranie danych modelu, gdy żądania o te same dane są wysyłane wielokrotnie, na przykład kiedy kilku użytkowników w tym samym biurze pracuje nad wspólnym modelem. Usługa pamięci podręcznej szczególnie przydaje się w miejscach, gdzie występują ograniczenia prędkości pobierania.

Usługa pamięci podręcznej umożliwia pobieranie danych modelu z Tekla Model Sharing i przechowywanie ich w systemie plików w sieci lokalnej (LAN). Gdy użytkownik po raz pierwszy pobiera pakiet, jest on zapisywany w usłudze pamięci podręcznej. Wszystkie późniejsze żądania o ten sam pakiet są obsługiwane z usługi pamięci podręcznej wewnątrz sieci LAN. Pamięć podręczna nie jest stosowana wobec pakietów, które są wysłane.

Usługa pamięci podręcznej jest przydatna, nawet jeśli w biurze jest tylko jeden użytkownik Tekla Model Sharing. Na przykład ponowne połączenie z modelem przebiega szybciej, ponieważ dane modelu są dostępne lokalnie w ramach usługi pamięci podręcznej. Dodatkowo dane modelu są zawsze wczytywane w małych blokach, dlatego w razie przerwania pobierania usługa pamięci podręcznej może ściągnąć brakujące bloki później.

Ta ilustracja przedstawia sposób przechowywania danych w usłudze udostępniania oraz ich używania za pomocą usługi pamięci podręcznej w Tekla Model Sharing.

Uwaga:

Jeśli nie można uzyskać dostępu do usługi pamięci podręcznej, Tekla Structures na potrzeby zmian w modelu korzysta bezpośrednio z magazynu w chmurze. Ponadto Tekla Structures używa magazynu w chmurze również w przypadku, kiedy w trakcie operacji pobierania upłynie limit czasu połączenia z usługą pamięci podręcznej.

Aby sprawdzić, czy Tekla Structures korzysta z usługi pamięci podręcznej, można przejrzeć zawartość plików ClientLog_cat.txt i ClientLog_dog.txt znajdujących się w folderze \Users\<user>\AppData\Local\Tekla DataSharing.

Dane nie są automatycznie usuwane z usługi pamięci podręcznej. Aby wykasować zbędne dane, można usunąć stare pliki z usługi pamięci podręcznej.

Wymagania programowe i systemowe do instalacji usługi pamięci podręcznej

Komputer lub serwer, na którym będzie instalowana usługa pamięci podręcznej, musi spełniać następujące kryteria:

 • Jeden z następujących systemów operacyjnych Windows:

  • Windows Server 2019 lub nowszy

  • Windows 10 lub nowszy

 • Oprogramowanie Microsoft .NET Framework 4.8 lub nowsze. Nie jest ono dołączane do pakietu instalacyjnego serwera pamięci podręcznej w usłudze Tekla Model Sharing.

 • Połączenie z Internetem do pobierania danych modelu z usługi udostępniania

 • Wystarczająca ilość wolnej przestrzeni dyskowej na zapisanie pamięci podręcznej danych modelu.

  Wymagana ilość przestrzeni dyskowej może wahać się pomiędzy kilkoma gigabajtami a terabajtami zależnie od liczby użytkowników i rozmiaru modeli usługi Tekla Model Sharing.

Zapora sieciowa musi zezwalać na ruch przychodzący hosta usługi pamięci podręcznej na portach TCP/IP 9001 i 9998. Jeśli porty powodują konflikty z innymi usługami, można w instalatorze serwera pamięci podręcznej Tekla Model Sharing ustawić inne porty.

Instalowanie usługi pamięci podręcznej dla Tekla Model Sharing

Zanim rozpoczniesz, pobierz plik instalacyjny serwera pamięci podręcznej Tekla Model Sharing ze strony Tekla Downloads.
 1. Aby dokończyć instalację, uruchom plik instalacyjny TeklaModelSharingCacheService.exe i postępuj zgodnie z instrukcjami kreatora instalacji.
  • Domyślnym folderem pamięci podręcznej jest C:\TeklaModelSharingCache. W razie potrzeby można zmienić folder docelowy.

  • Domyślny numer portu TCP/IP dla usługi pamięci podręcznej to 9998.

   Tego numeru portu należy używać podczas konfiguracji stacji roboczych klientów Tekla Structures pod kątem korzystania z pamięci podręcznej. Ten port stanowi główny kanał komunikacyjny i kanał kontroli usługi pamięci podręcznej.

  • Domyślny numer portu TCP/IP do komunikacji wewnętrznej to 9001.

   Ten port jest automatycznie pobierany z usługi pamięci podręcznej i używa się go do transferu danych.

 2. Sprawdź, czy usługa pamięci podręcznej Tekla Model Sharing została uruchomiona.
  • Odszukaj usługę Tekla Model Sharing Cache wśród usług systemu Windows, korzystając na przykład z konsoli zarządzania komputerem compmgmt.msc lub konsoli zarządzania usługami services.msc.

  • Użyj aplikacji Podgląd zdarzeń systemu Windows, aby sprawdzić, czy usługa nie generuje błędów oraz czy pojawiły się komunikaty informujące o uruchomieniu usługi.

Modyfikowanie ustawień usługi pamięci podręcznej po instalacji

W razie potrzeby można po instalacji zmodyfikować ustawienia usługi pamięci podręcznej, na przykład zmienić ustawiony wcześniej folder pamięci podręcznej lub numery portów.

Aby zmodyfikować ustawienia, uruchom ponownie plik instalacyjny TeklaModelSharingCacheService.exe, tylko tym razem wybierz opcję Napraw.

 • Jeżeli zmienisz ustawiony wcześniej folder pamięci podręcznej, skopiuj zawartość, której nadal chcesz używać, ze starego folderu do nowego.

 • W przypadku zmiany numerów portów upewnij się, że zapora zezwala na ruch przychodzący na nowych portach.

Konfigurowanie korzystania z usługi pamięci podręcznej na klienckich stacjach roboczych Tekla Structures

 1. W menu Plik w Tekla Structures kliknij Udostępnianie > Ustawienia udostępniania.
 2. Ustawienia pamięci podręcznej Tekla Model Sharing konfiguruje się w oknie dialogowym Ustawienia udostępniania:
  1. W oknie dialogowym Nazwa wprowadź nazwę komputera, na którym zainstalowano pamięć podręczną.

   Aby sprawdzić nazwę komputera w systemie Windows, wybierz kolejno opcje Panel sterowania systemu Windows > System i zabezpieczenia > System.

   Jeśli komputer, na którym zainstalowano pamięć podręczną, ma statyczny adres IP, można go wpisać w polu Nazwa zamiast wpisywać nazwę komputera.

  2. W polu Port wprowadź numer portu usługi pamięci podręcznej ustawiony podczas instalacji usługi pamięci podręcznej.

   Wartością domyślną jest 9998.

 3. Kliknij Ustaw.

Rozwiązywanie problemów z usługą pamięci podręcznej

Problem Możliwe rozwiązania

Nie można połączyć się z usługą pamięci podręcznej z poziomu Tekla Structures

 • Upewnij się, że w systemie Windows jest uruchomiona usługa pamięci podręcznej Tekla Model Sharing.

 • Upewnij się, że zapory sieciowe zezwalają na ruch przychodzący na portach TCP/IP skonfigurowanych dla usługi pamięci podręcznej Tekla Model Sharing. Domyślnie są to porty 9001 i 9998.

Usługa pamięci podręcznej się nie uruchamia

Sprawdź Dziennik aplikacji w Podglądzie zdarzeń systemu Windows pod kątem błędów.

Ustawianie kont logowania na potrzeby usługi pamięci podręcznej usługi Tekla Model Sharing w systemie Windows

Gdy usługa pamięci podręcznej Tekla Model Sharing wymaga dostępu do określonych zasobów specjalnych, takich jak udostępnione dyski sieciowe, należy upewnić się, że konto Logowanie ustawione dla usługi pamięci podręcznej w systemie Windows ma uprawnienia dostępu do tych zasobów. Konto Logowanie musi mieć także uprawnienia do odczytu i zapisu w folderze C:\ProgramData\Tekla\ModelSharingCache.

Domyślnie kontem Logowanie dla usługi pamięci podręcznej w systemie Windows jest Lokalne konto systemowe. Trzeba je zmienić, jeśli lokalne konto systemowe nie ma dostępu do wymaganych folderów ani zasobów.

Zalecamy używanie tego samego konta do zainstalowania usługi pamięci podręcznej oraz jako konta Logowanie dla usługi pamięci podręcznej w systemie Windows.

 1. W oknie dialogowym Usługi kliknij prawym przyciskiem myszy usługę pamięci podręcznej Tekla Model Sharing w systemie Windows i wybierz polecenie Właściwości.
 2. Na karcie Logowanie wybierz opcję To konto, a następnie wpisz nazwę konta i hasło.
 3. Kliknij OK.
Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej