Menedżer faz

Tekla Structures
2023
Tekla Structures

Menedżer faz

Model można podzielić na sekcje za pomocą Menedżer faz.

Fazy są często używane do pokazania kolejności montażu. Na podstawie numeru fazy można tworzyć raporty i widoki, ukrywać i blokować obiekty, a także kopiować obiekty z innych modeli.

Przykładem może być duży projekt, nad którym jednocześnie w trybie jednego użytkownika pracuje kilku użytkowników. Najpierw należy utworzyć model podstawowy zawierający na przykład słupy. Jest to faza 1. Następnie należy skopiować ten model podstawowy do wszystkich użytkowników.

Każdy użytkownik będzie następnie pracować nad odrębną częścią budynku. Po ukończeniu fragmentu modelu można go skopiować z powrotem do modelu podstawowego jako odrębną fazę (fazę 2, 3 itd.).

Uwaga:

Podczas kopiowania obiektów między modelami z zastosowaniem faz model docelowy musi być utworzony przy użyciu tej samej lub nowszej wersji Tekla Structures, co model źródłowy. Nie można kopiować z nowszej wersji do starszej.

Podział modelu na fazy

 1. Na karcie Zarządzaj kliknij Fazy.

  Pojawi się okno dialogowe Menedżer faz.

 2. Kliknij Dodaj, aby utworzyć nowe fazy.
 3. Kliknij Ustaw bieżącą, aby ustawić wybraną fazę jako aktualną.

  Od tego momentu Tekla Structures przypisze wszystkie utworzone obiekty do aktualnej fazy. Znak @ umieszczony przed numerem fazy wskazuje na aktualną fazę.

 4. Podział modelu na fazy.
  1. Aby zidentyfikować fazę obiektu, wybierz obiekt i kliknij Fazy wg obiektów.

   Faza obiektu zostanie wybrana wTekla Structures.

  2. Aby wyświetlić obiekty należące do określonej fazy, wybierz ją z listy, a następnie kliknij Obiekty wg faz.

   Odpowiednie obiekty zostaną zaznaczone w modelu Tekla Structures.

  3. Aby zmienić fazę dla dowolnej liczby obiektów, wybierz obiekty, wybierz fazę z listy i kliknij Zmień fazę.
 5. Kliknij OK, aby zapisać zmiany.

Blokowanie i odblokowywanie obiektów w określonych fazach

Obiekty modelu można zablokować, aby je zabezpieczyć przed przypadkowym zmodyfikowaniem lub usunięciem. W modelu Tekla Structures można na przykład zablokować elementy, śruby, spoiny i modele referencyjne według ich fazy.

Gdy obiekt jest zablokowany, nie można zmienić jego właściwości ani go usunąć. Można zmienić jedynie atrybuty obiektu zdefiniowane przez użytkownika, które nie będą miały wpływu na numerację. W przypadku podjęcia próby zmiany lub usunięcia zablokowanego obiektu w Tekla Structures zostanie wyświetlony następujący komunikat ostrzegawczy:

„Istnieją zablokowane obiekty - patrz raport. Nie można wykonać operacji.”

 1. Na karcie Zarządzaj kliknij Fazy.
 2. W oknie dialogowym Menedżer faz wybierz fazy, których obiekty chcesz zablokować lub odblokować.
 3. Wykonaj jedną z poniższych czynności:
  • Aby zablokować obiekty, kliknij Zablokuj obiekty.

   Tekla Structures nada atrybutowi użytkownika Blokada wartość Tak dla obiektów należących do wybranych faz.

  • Aby odblokować obiekty, kliknij Odblokuj obiekty.

   Tekla Structures nada atrybutowi użytkownika Blokada wartość Nie dla obiektów należących do wybranych faz.

  Uwaga: Należy pamiętać, że zespoły , zespoły betonowe i sekcje wylewania nie są zablokowane.

Aby uzyskać informacje na temat ochrony obiektów modelu przed przypadkowymi modyfikacjami w trybie wielu użytkowników, zobacz Prawa dostępu w trybie wielu użytkowników.

Określanie niestandardowych właściwości faz

Istnieje możliwość dodawania niestandardowych właściwości faz, które będą wyświetlane jako dodatkowe kolumny w oknie dialogowym Menedżer faz.

Zdefiniuj nazwy właściwości faz w pliku objects.inp. Aby użyć właściwości faz w raportach i szablonach, w nazwie pola właściwości fazy należy użyć składni PHASE.ATTRIBUTE_NAME.

Domyślny plik objects.inp zawiera sekcję Phase attributes z przykładami składni. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Właściwości pliku objects.inp oraz Definiowanie i aktualizowanie atrybutów użytkownika (UDA).

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej