Tworzenie obrazu profilu

Tekla Structures
2023
Tekla Structures

Tworzenie obrazu profilu

Aby zilustrować kształt i wymiary utworzonego profilu, można utworzyć jego obraz. Tekla Structures wyświetla ten obraz podczas przeglądania profilów w katalogu profilów.

Obraz musi mieć format mapy bitowej Windows (.bmp) i możne zostać utworzony za pomocą dowolnego edytora map bitowych, na przykład programu Paint firmy Microsoft.

 1. Wykonaj zrzut ekranu narysowanego lub naszkicowanego profilu.

  Na przykład naciśnij klawisz Print Screen (Prt Scr), aby wykonać zrzut ekranu całego pulpitu. Aby wykonać zrzut ekranu aktywnego okna, naciśnij klawisze Alt + Print Screen. Zrzut ekranu jest umieszczany w schowku.

 2. Otwórz zrzut ekranu w edytorze map bitowych i w razie potrzeby zmodyfikuj obraz.
 3. Zapisz obraz w formacie .bmp w folderze ..\ProgramData\Trimble\Tekla Structures\<version>\Bitmaps.

  Nazwa pliku musi być zgodna z nazwą profilu. Jeśli na przykład nazwa profilu stałego lub profilu naszkicowanego to mysketch, obraz musi mieć nazwę mysketch.bmp.

  Jeśli profil został utworzony przy użyciu pliku .clb, nazwa pliku obrazu musi zawierać również identyfikator biblioteki, który został użyty dla profilu w pliku .clb i w pliku profitab.inp. Przykładowo, jeśli identyfikator biblioteki to BuiltUps, a nazwa przekroju poprzecznego to BOXISMC, nazwij plik obrazu BuiltUps.BOXISMC.bmp.

  Zauważ, że nazwy profili, przekrojów i identyfikatorów bibliotek uwzględniają wielkość liter.

 4. Uruchom ponownie Tekla Structures.

  Obraz jest teraz wyświetlany w katalogu profilów.

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej