Domyślne skróty klawiaturowe

Tekla Structures
2023
Tekla Structures

Domyślne skróty klawiaturowe

Tekla Structures zawiera wiele skrótów klawiaturowych, których stosowanie umożliwia usprawnienie pracy.

Jeśli chcesz przypisać nowe skróty lub zmienić domyślne skróty, możesz dostosować skróty klawiaturowe.

Wspólne polecenia

Polecenie

Skrót klawiaturowy

Pomoc

F1

Pomoc: gdy informacja o ikonie jest otwarta

Ctrl+F1

Otwórz listę ostatnich modeli

Ctrl + O

Utwórz nowy model

Ctrl + N

Zapisz model

Ctrl + S

Usuń

Del

Otwórz właściwości

Po wybraniu obiektu właściwości są otwierane w panelu właściwości lub w oknie dialogowym.

Alt + Enter

Cofnij

Ctrl + Z

Powtórz

Ctrl + Y

Przerwij

Esc

Powtórz ostatnie polecenie

Enter

Wyświetlanie lub ukrywanie kontekstowego paska narzędzi

Ctrl+K

Włączanie lub wyłączanie bezpośredniej zmiany

D

Szybkie uruchamianie

Ctrl+Q

Otwórz okno dialogowe Opcje zaawansowane

Ctrl+E

Otwórz panel boczny Katalog Aplikacje i komponenty

Ctrl+F

Otwórz okno dialogowe Skróty klawiaturowe

Ctrl+Shift+C

Opcje renderowania

Polecenie

Skrót klawiaturowy

Elementy — szkieletowy

Ctrl + 1

Element - renderowany szkieletowy

Ctrl + 2

Elementy — skala szarości

Ctrl + 3

Elementy — renderowany

Ctrl + 4

Pokaż tylko wybrany element

Ctrl + 5

Komponenty — szkieletowy

Shift + 1

Komponenty - renderowany szkieletowy

Shift + 2

Komponenty — skala szarości

Shift + 3

Komponenty — renderowany

Shift + 4

Pokaż tylko wybrane komponenty

Shift + 5

Referencje - szkieletowy

Ctrl + Shift+1

Referencje - renderowany szkieletowy

Ctrl + Shift+2

Referencje - skala szarości

Ctrl + Shift+3

Referencje - renderowany

Ctrl + Shift+4

Pokaż tylko wybraną referencję

Ctrl + Shift+5

Wybieranie obiektów

Polecenie

Skrót klawiaturowy

Włączanie lub wyłączanie podświetlenia obiektów

H

Przełącznik wyboru Wybierz wszystko

F2

Przełącznik wyboru Wybierz elementy

F3

Przełącznik wyboru Wybierz zestawy prętów

Alt+Q

Przełącznik wyboru Wybierz grupy prętów

Alt+W

Przełącznik wyboru Wybierz pojedyncze pręty

Alt+E

Wybierz wszystkie obiekty w modelu

Ctrl + A

Wybierz poprzednie obiekty

Alt+P

Wybierz zespół

Alt + obiekt

Dodaj do wyboru

Shift

Przełącz wybór

Ctrl

Filtry wyboru

Ctrl + G

Ukryj obiekt

Shift + H

Przyciąganie

Polecenie

Skrót klawiaturowy

Przyciągaj do linii/punktów odniesienia

F4

Przyciągaj lub linii/punktów geometrii

F5

Przyciągaj do najbliższych punktów

F6

Przyciągaj do dowolnego położenia

F7

Przełącznik włączania/wyłączania Orto

O

Wprowadzanie współrzędnych względnych

R

Wprowadzanie współrzędnych bezwzględnych

A

Wprowadzanie współrzędnych globalnych

G

Przechodzenie wprzód pośród dostępnych punktów przyciągania

Karta

Przechodzenie wstecz pośród dostępnych punktów przyciągania

Shift + Tab

Przełącznik włączania/wyłączania blokady współrzędnych X, Y lub Z

X, Y lub Z

Kopiowanie i przesuwanie obiektów

Polecenie

Skrót klawiaturowy

Kopiuj

Ctrl + C

Przesuń

Ctrl + M

Przełącznik włączania/wyłączania inteligentnego wyboru

S

Wyświetlanie modelu

Polecenie

Skrót klawiaturowy

Otwórz listę Widoki

Ctrl + I

Przełączanie między widokiem 3D a widokiem płaskim

Ctrl + P

Przełączanie między widokami

Ctrl + Tab

Aktualizacja okna

Ctrl+U

Przybliżenie oryginalne

Home

Zoom poprzedni

Koniec

Przybliż

Page Up

Oddal

Page Down

Zoom wybrane

Shift+spacja

Obróć za pomocą myszy

Ctrl + R

Obróć za pomocą klawiatury

Ctrl + klawisze strzałek

Shift + klawisze strzałek

Ustaw punkt obrotu widoku

V

Obróć raz

Obracaj w sposób ciągły

Shift + R

Shift + T

Przełącznik włączania/wyłączania obrotu widoku

F8

Przeglądaj

P

Przełącznik włączania/wyłączania przeglądania za pomocą środkowego przycisku myszy

Shift + M

Przesuń w prawo

Przesuń w lewo

Przesuń w dół

Przesuń w górę

klawisze strzałek

Wyśrodkuj wg kursora

Umożliwia wyśrodkowanie modelu w konkretnym punkcie.

Insert

Przelot

Shift + F

Utwórz płaszczyznę tnącą

Shift + X

Przełącznik włączania/wyłączania pełnego ekranu

F11

Sprawdzanie modelu

Polecenie

Skrót klawiaturowy

Zbadaj obiekt

Shift + I

Pomiar odległości

F

Utwórz raport

Ctrl + B

Otwórz Właściwości faz

Ctrl + H

Utwórz połączenia automatyczne

Ctrl + J

Opcje wyświetlania zbrojenia

Polecenie

Skrót klawiaturowy

Wyświetl lica ramion

Alt+1

Wyświetl linie prowadzące

Alt+2

Wyświetl modyfikatory właściwości

Alt+3

Wyświetl linię podziału

Alt+4

Wyświetl modyfikatory detalu końcowego

Alt+5

Wyświetl wymiary zbrojenia

Alt+6

Koloruj grupy prętów

Alt+7

Opcje dotyczące pozycji elementów

Te skróty klawiaturowe działają zarówno w przypadku elementów natywnych Tekla Structures, jak i części analitycznych.

Polecenie Skrót klawiaturowy

Pozycja elementu w górę

Alt + strzałka w górę

Pozycja elementu w dół

Alt + strzałka w dół

Pozycja elementu w lewo

Alt + strzałka w lewo

Pozycja elementu w prawo

Alt + strzałka w prawo

Obrót elementu zgodnie z ruchem wskazówek zegara o 90 stopni

Należy pamiętać, że to polecenie jest niedostępne w przypadku części analitycznych.

Alt + spacja

Rysunki

Polecenie

Skrót klawiaturowy

Otwórz Menedżer dokumentów w modelu

Ctrl + L

Otwórz Menedżer dokumentów w trybie rysunku

Ctrl + O

Drukuj rysunki

Shift + P

Otwórz następny rysunek

Ctrl + Page Down

Otwórz poprzedni rysunek

Ctrl + Page Up

Symbol powiązania

Shift + A

Ustaw następny tryb koloru rysunku

B

Obrys

Shift + G

Dodaj wymiar ortogonalny

G

Dodaj wymiar swobodny

F

Otwórz dowolny rysunek po utworzeniu rysunku

Ctrl + Shift

W oknie Menedżer dokumentów: Otwórz atrybuty użytkownika

Alt + U

W oknie Menedżer dokumentów: Dodaj do okna Katalog rysunków głównych

Ctrl + M

W oknie Menedżer dokumentów: Obsługa rewizji

Ctrl + R

W oknie Katalog rysunków głównych: Wybierz wszystko

Ctrl + A

W oknie Katalog rysunków głównych: Utwórz rysunki dla wszystkich elementów

Alt + A

W oknie Katalog rysunków głównych: Utwórz rysunki

Alt + C

Ustaw początek LUW

U

Ustaw LUW za pomocą dwóch punktów

Shift + U

Przełącz orientację

Ctrl + T

Resetuj aktualny

Ctrl + 1

Resetuj wszystko

Ctrl + 0

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej