Używanie wstążki i poleceń na wstążce

Tekla Structures
2023
Tekla Structures

Używanie wstążki i poleceń na wstążce

Wszystkie kluczowe polecenia Tekla Structures są dostępne na wstążce. Poleceń są pogrupowane według ich zastosowania. W razie potrzeby można zmodyfikować wygląd wstążki i dostosować jej zawartość. Wszystkie polecenia Tekla Structures działają w ten sam sposób.

Korzystanie z poleceń na wstążce

Aby wykonać procedurę

Znajdowanie poleceń

Przesuń wstążkę w prawo lub w lewo za pomocą myszy lub przewiń za pomocą kółka myszy.

Pod niektórymi poleceniami znajduje się więcej opcji. Opcje stają się dostępne po kliknięciu nazwy polecenia:

Aktywowanie polecenia, które ma być użyte

Kliknij polecenie na wstążce.

Polecenie działa do czasu zakończenia lub zastosowania innego polecenia.

Sprawdź, którego polecenia potrzebujesz w bieżącym zadaniu, jeśli nie masz pewności

Ustaw wskaźnik myszy na poleceniu.

Zostanie wyświetlone małe okno podpowiedzi. Podpowiedzi zawierają więcej informacji na temat poleceń, a także przykłady, wskazówki i porady. Przykład:

Naciśnij kombinację klawiszy Ctrl+F1, gdy jest otwarta podpowiedź, aby uzyskać dodatkową pomoc na temat danego polecenia.

Aby włączyć lub wyłączyć podpowiedzi, kliknij menu Plik > Ustawienia > Przełączniki, a następnie zaznacz lub wyczyść Podpowiedzi pole wyboru.

Wyświetlanie bardziej szczegółowych instrukcji korzystania z aktualnie aktywnego polecenia wstążki

Na panelu bocznym kliknij , aby otworzyć okno panelu bocznego Instruktor.

Kliknij polecenie na wstążce. W oknie panelu bocznego Instruktor znajdują się krótkie filmy wideo, opisane kroki wykonywania operacji i inne informacje dotyczące korzystania z aktywnego polecenia.

Kończenie polecenia

Kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz Przerwij.

Można również nacisnąć klawisz Esc.

Ponowne aktywowanie ostatniego polecenia

Naciśnij klawisz Enter.

Uwaga:

Wiele poleceń możesz zakończyć używając klawisza Enter lub spacji jako skrótu lub przy użyciu środkowego przycisku myszy.

Aby użyć klawisza Enter jako skrótu do kończenia poleceń, ustaw opcję zaawansowaną XS_ENTER_FINALIZES_COMMANDS na wartość TRUE.

Zmiana wyglądu wstążki

Istnieje możliwość zmiany kolejności kart wstążki, określenia sposobu ich wyrównania, a nawet ukrycia niektórych jej części, jeśli nie są potrzebne w bieżącym projekcie. Przykładowo w przypadku modelowania tylko elementów stalowych można tymczasowo ukryć Beton kartę.

Czynność Procedura

Zmiana kolejności kart na wstążce

Przeciągnij i upuść tytuły kart.

Zmiana sposobu wyrównywania kart

Kliknij prawym przyciskiem myszy górny pasek wstążki i wybierz Tryb nawigacji, a następnie wybierz jedną z opcji.

 • Przewiń widoczne: podczas przechodzenia między kartami ruch wstążki jest minimalny.

 • Wyrównaj do lewej: ikony zaczynają się od lewej strony wstążki

 • Wyrównaj do karty: ikony zaczynają się od lewej strony bieżącej karty

Ukrywanie kart, które nie są potrzebne w bieżącym projekcie

 1. Zatrzymaj wskaźnik myszy na tytule karty.

  Obok tytułu karty pojawi się niewielki symbol oka:

 2. Kliknij symbol oka .

  Symbol oka zmieni się, a tytuł karty zostanie wyszarzony:

  Karta Widok jest teraz ukryta na wstążce. Podczas przesuwania wstążki ukryte karty będą oznaczone symbolem:

 3. Aby ponownie wyświetlić ukryte karty, ponownie kliknij symbol oka.

Minimalizowanie wstążki

Można zminimalizować wstążkę w celu zwolnienia miejsca na ekranie. Po zminimalizowaniu wstążki przyciski poleceń zostają ukryte, ale karty są widoczne.

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy górny pasek wstążki i wybierz Minimalizuj.

  Wstążka zostanie zminimalizowana w celu zwolnienia miejsca na ekranie:

 2. Aby po minimalizacji wstążki uzyskać dostęp do poleceń, kliknij tytuł karty.

  Wstążka staje się widoczna i można wybrać polecenie.

 3. Aby przywrócić wstążkę, kliknij prawym przyciskiem myszy górny pasek wstążki i ponownie wybierz Minimalizuj.
Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej