Właściwości elementów i elementów sąsiednich na rysunkach

Tekla Structures
2023
Tekla Structures

Właściwości elementów i elementów sąsiednich na rysunkach

Za pomocą ustawień we właściwościach elementu lub we właściwościach elementu sąsiedniego można sprawdzić i zmienić właściwości elementu lub elementu sąsiedniego. We właściwościach elementu sąsiedniego można też kontrolować widoczność i wygląd śrub elementów sąsiednich.

Aby przejść do właściwości elementu lub elementu sąsiedniego:

 • Na karcie Rysunki i raporty kliknij Właściwości rysunku, wybierz typ rysunku i przejdź do właściwości elementu lub elementu sąsiedniego.
 • Na otwartym rysunku kliknij dwukrotnie ramkę widoku rysunku, a następnie kliknij Element lub Element sąsiedni w drzewie opcji.
 • Kliknij dwukrotnie tło otwartego rysunku, a następnie otwórz właściwości elementu lub sąsiedniego elementu.
 • Na otwartym rysunku kliknij element. Jeśli panel właściwości nie jest otwarty, kliknij dwukrotnie element.
 • W oknie Szybkie uruchamianie zacznij wpisywać właściwości rysowanego, a następnie wybierz z listy Właściwości rysowanego elementu.
 • Do właściwości elementu można również przejść z listy obiektów w panelu właściwości rysunku.

Sprawdź również poniższy artykuł pomocy technicznej: Elementy sąsiednie na rysunkach.

W poniższej tabeli wymieniono wszystkie ustawienia wszystkich poziomów właściwości (rysunek, widok, obiekt). Właściwości elementów nie zawierają wszystkich ustawień z poniższej listy.

Opcja

Opis

Zapisywanie, wczytywanie i szukanie właściwości w panelu właściwości
 • Aby wczytać istniejące właściwości, wybierz je na liście.
 • Aby zapisać zmienione właściwości, kliknij przycisk . Można również zapisać właściwości pod inną nazwą.
 • Aby wyszukać właściwość, zacznij wpisywać nazwę właściwości.
Widoczność Kliknij przycisk oka, aby aktywować lub dezaktywować opcje.

Kontury wewnętrzne

Pokazywanie konturów wewnętrznych rury.

Linie ukryte

Własne linie ukryte

Gdy opcja Linie ukryte jest aktywna, Tekla Structures wyświetla niewidoczne linie w elementach podrzędnych i sąsiednich.

Gdy opcja Własne linie ukryte jest aktywna, Tekla Structures wyświetla niewidoczne linie w elementach głównych.

Linie referencyjne Pokazywanie linii referencyjnych.

Na poziomie rysunku i widoku dostępne są następujące opcje dla elementów:

 • Zaznacz pole wyboru Element główny: Belka lub Blacha Wielobok, aby wyświetlić linie odniesienia w elementach głównych.
 • Zaznacz pole wyboru Element podrzędny: Belka lub Blacha Wielobok, aby wyświetlić linie odniesienia w elementach podrzędnych.
Znak strony połączenia Pokazywanie znaków stron połączenia.
Fazowanie krawędzi Pokazywanie fazowań krawędzi.

Pokazywanie osi.

Pamiętaj, że oś jest wyświetlana tylko dla elementów głównych zespołu i nie dla elementów podrzędnych, gdy patrzy się z kierunku przekroju poprzecznego. Jeśli element jest oglądany z boku, oś jest wyświetlana także dla elementów podrzędnych.

Należy pamiętać, że wartość Offset symbolu wpływa na rozmiar krzyżyka linii środkowej. Jeśli wartość jest równa 0, otwór nie jest widoczny.

Na poziomie rysunku i widoku dostępne są następujące opcje dla elementów:

 • Zaznacz pole wyboru Element główny: Belka lub Blacha Wielobok, aby wyświetlić linie środkowe w elementach głównych.
 • Wybierz Element podrzędny: Belka lub Blacha Wielobok, aby wyświetlić osie w elementach podrzędnych.
Znak orientacji Pokaż znaki orientacji.
Znak strony połączenia Pokazywanie znaków stron połączenia.
Znak maszynowy Pokazywanie znaków maszynowych zdefiniowanych w ustawieniach NC.
Fazowanie krawędzi Pokazywanie fazowań krawędzi.
Krawędź wyokrąglenia Pokazywanie krawędzi wyokrąglenia.

Typ prezentacji

Obrys powoduje wyświetlanie elementów jako brył.

Dokładny powoduje wyświetlanie elementów jako brył. Ta opcja rysuje także krawędzie wyokrąglenia i fazowania w przekrojach profili. Dla niektórych profili pokazuje je też Obrys.

Forma warsztatowa rysuje okrągłe profile rur jako szablony rozwinięcia. Uwaga: Forma warsztatowa może być używana tylko w rysunkach pojedynczego elementu.

Symbol rysuje elementy jako linie. Wpisz offset symbolu w Offset symbolu.

Symbol z profilem częściowym powoduje wyświetlanie profilu częściowego elementu. Można również dostosować długość profilu częściowego (Długość profilu częściowego) i odsunięcie profilu częściowego od punktu środkowego elementu (Offset profilu częściowego).

Strefa graniczna rysuje elementy jako obszary otaczające rzeczywiste profile. Strefa graniczna jest dobrą opcją, do stosowania z elementami złożonymi, które zawierają strefy graniczne z wieloma wielobokami, które spowalniają działanie rysunków, ponieważ Strefa graniczna sprawia, że rysunki są szybsze.

Strefa podstawowa pokazuje elementy jako ramki, a wymiary pól określa, używając wartości h i b z katalogu profili.

Offset symbolu

Definiowanie odległości punktów końcowych linii referencyjnych i osi od punktów końcowych obiektu.

Należy pamiętać, że wartość Offset symbolu wpływa na rozmiar krzyżyka linii środkowej. Jeśli wartość jest równa 0, otwór nie jest widoczny.

Prezentacja śrub

To ustawienie jest dostępne tylko na poziomie rysunku i widoku sąsiednich elementów.

Dostępne ustawienia:

Bryła

Dokładna bryła

Symbol

Symbol2

Symbol3

Symbol DIN

Symbol użytkownika tworzony w Edytorze symboli.

Opcja Symbol DIN odpowiada normom niemieckim (DIN). Jedynymi symbolami DIN, które można kontrolować, są:

 • Symbol 24 dla normalnych śrub montowanych w warsztacie
 • Symbol 25 dla normalnych śrub montowanych na budowie
 • Symbol 26 dla śrub wpuszczanych z przodu montowanych na budowie
 • Symbol 27 dla śrub wpuszczanych z tyłu montowanych na budowie
 • Symbol 28 dla śrub wpuszczanych z przodu montowanych w warsztacie
 • Symbol 29 dla śrub wpuszczanych z tyłu montowanych w warsztacie
 • Symbol 30 dla otworów na śruby wpuszczane z przodu
 • Symbol 31 dla otworów na śruby wpuszczane z tyłu

Zawartość symbolu

To ustawienie jest dostępne tylko na poziomie rysunku i widoku sąsiednich elementów.

Pozwala wybrać, czy w symbolu mają zostać uwzględnione otwór lub .

Sąsiednie elementy

To ustawienie jest dostępne tylko na poziomie rysunku i widoku sąsiednich elementów.

Brak – elementy sąsiednie nie są wyświetlane.

Połączone elementy – wyświetlane są wszystkie elementy połączone z obiektem modelu.

Elementy łączące – wyświetlane są jedynie elementy, z którymi połączony jest obiekt modelu.

Wszystkie komponenty łączy opcje Połączone elementy i Elementy łączące.

Według zakresu powoduje wyświetlenie wszystkich elementów znajdujących się w granicach elementu głównego i podrzędnego.

Elementy główne/podrzędne

To ustawienie jest dostępne tylko na poziomie rysunku i widoku sąsiednich elementów.

Elementy główne powoduje wyświetlenie tylko elementów sąsiednich tworzących element główny zespołu lub zespołu betonowego.

Elementy podrzędne powoduje wyświetlenie elementów sąsiednich będących elementami podrzędnymi zespołu lub zespołu betonowego.

Oba powoduje wyświetlenie zarówno elementów głównych, jak i podrzędnych.

Skośne elementy

To ustawienie jest dostępne tylko na poziomie rysunku i widoku sąsiednich elementów.

Po wybraniu opcji Tak elementy skośne będą wyświetlane na rysunku jako elementy sąsiednie; po wybraniu opcji Nie nie będą tak wyświetlane.

Śruby

To ustawienie jest dostępne tylko na poziomie rysunku i widoku sąsiednich elementów.

Po wybraniu opcji Tak śruby w elementach sąsiednich będą wyświetlane; po wybraniu opcji Nie nie będą wyświetlane.

Linie widoczne

Ustaw kolor i typ linii widocznych.

Linie ukryte

Ustaw kolor i typ linii niewidocznych.

Ustawienie Kolor osi.

Można zmienić kolor osi tylko na poziomie widoku i rysunku. Typ linii osi elementu można dostosować za pomocą opcji zaawansowanej XS_CENTER_LINE_TYPE.

Linie referencyjne

Ustaw kolor i typ linii referencyjnych.

Śruby: Kolor

To ustawienie jest dostępne tylko na poziomie rysunku i widoku sąsiednich elementów.

Ustawia kolor śrub w elementach sąsiednich.

Wypełnienie

Aby dodać kreskowanie do zewnętrznych powierzchni elementów, należy skorzystać z obszaru Powierzchnie, a aby dodać kreskowanie do przekrojów w widokach przekrojów, należy skorzystać z obszaru Przekroje.
Typ

Definiowanie używanego typu kreskowania. Kliknięcie przycisku ... obok listy powoduje wyświetlenie podglądu wzorów kreskowania.

Automatycznie powoduje automatyczne wybranie wzoru kreskowania z plików wzorów kreskowania.

Brak nie korzysta z kreskowania.

Kolor

Definiowanie koloru wypełnienia.

Można wybrać predefiniowany kolor lub użyć koloru Specjalne, który na wydrukach nie jest zamieniany na czarny.

Tło

Definiowanie koloru tła wypełnienia.

Wybór koloru tła jest wyłączony w przypadku kreskowań sprzętowych.

Kolor tła można ustawić dla kreskowań automatycznych, ale rezultat zostanie osiągnięty tylko wtedy, gdy w pliku wzorów kreskowań nie zdefiniowano kreskowania automatycznego dla materiału.

Skala

Automatycznie powoduje automatyczne skalowanie i obracanie kreskowania.

Użytkownik umożliwia ręczne wybranie skalowania i obrotu.

Skalowanie X i Skalowanie Y pozwalają zdefiniować wartości skali w kierunkach X i Y.

Zachowaj wsp. skali X:Y pozwala zachować proporcje względne w kreskowaniu.

Kąt skalowania powoduje obracanie kreskowania. Przykładowo, Kąt 0,0 oznacza obrót do poziomu, a Kąt 90,0 – obrót do pionu.

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej