Utwórz i edytuj układy rysunku

Tekla Structures
2023
Tekla Structures

Utwórz i edytuj układy rysunku

Użyj Edytor układu rysunku do tworzenia nowych i edytowania istniejących układów rysunku. Pracując nad układem, można dodawać, modyfikować, przenosić i usuwać tabele, dodawać i modyfikować rozmiary rysunków oraz wybierać, czy w układzie rysunku mają być widoczne nazwy tabel i ukryte tabele. Ramki i znaczniki gięcia są również dodawane do rysunków w narzędziu Edytor układu rysunku.

Otwórz Edytor układu rysunku

Aby uzyskać dostęp do narzędzia Edytor układu rysunku, wykonaj dowolną z następujących czynności:

Aby uzyskać dostęp do narzędzia Edytor układu rysunku

Procedura

Za pomocą menu Pliku

 • W menu Pliku wybierz Edytory > Edytor układu rysunku.

Za pomocą okna dialogowego właściwości rysunku

 1. Kliknij Układ.

 2. Po prawej stronie listy Układ kliknij Edytuj.

Za pomocą wstążki w trybie modelowania

 • Na karcie Rysunki i raporty kliknij Właściwości rysunku > Edytor układu rysunku.

W otwartym rysunku

Wykonaj jedną z następujących czynności:

 • Kliknij prawym przyciskiem myszy istniejący zestaw tabeli i wybierz Otwórz Edytor układu.

 • Kliknij dwukrotnie istniejący układ tabeli i wybierz Edytor układu rysunku.

Poprzez pole Szybkie uruchamianie

 1. Wpisz Układ rysunku w polu Szybkie uruchamianie.

 2. Wybierz na liście pozycję Edytor układu rysunku.

Zostanie otwarty tryb edycji układu.

Tworzenie nowego układu rysunku

 1. Na wstążce Edytor układu kliknij Utwórz układ.
 2. Nazwij nowy układ rysunku i wybierz początkowy rozmiar rysunku.

  Nazwa układu rysunku może zawierać maksymalnie 63 znaki.

  Zauważ, że układ można później zastosować do dodatkowych formatów rysunku.

 3. Kliknij Utwórz.
 4. Na panelu bocznym Edytor układu wybierz typy rysunków, do których ma zastosowanie nowy układ.
 5. Dopasuj układ rysunku zgodnie z własnymi potrzebami.

  Na przykład dodaj nowe tabele do układu lub utwórz i modyfikuj dostępne formaty rysunków. Szczegółowe instrukcje można znaleźć poniżej.

 6. Aby zapisać układ rysunku kliknij Zapisz jako na wstążce Edytor układu.
 7. W oknie dialogowym Zapisz układ wpisz w polu nazwę układu rysunku Zapisz układ z nazwą.
 8. Wybierz formaty rysunków, do których mają być zastosowane bieżące tabele, marginesy widoku rysunku i rozstawy między widokami rysunku.
 9. Aby mieć pewność, że formaty rysunku utworzone dla bieżącego układu rysunku są również dostępne do drukowania, zaznacz pole wyboru Synchronizuj zaznaczone rozmiary z rozmiarami wydruku.

  Jeśli Tekla Structures wykryje nowe formaty rysunków, w folderze \attributes znajdującym się w folderze modelu zostaje utworzona kopia pliku Papersizesfordrawings.dat.

  Zauważ, że formaty rysunków i rozmiary papieru są synchronizowane tylko w bieżącym modelu.

 10. Kliknij Zapisz.

Układ rysunku jest zapisywany jako plik \attributes w folderze .lay znajdującym się w folderze bieżącego modelu. Należy pamiętać, że pliki .lay nie są zgodne z narzędziami Układ rysunku lub Edytor układu, które były dostępne w poprzednich wersjach Tekla Structures. Oznacza to, że nie można użyć nowego układu ze starszymi wersjami Tekla Structures.

Możesz teraz kontynuować pracę z układami rysunku lub zamknąć tryb edycji układu, klikając Zamknij Edytor układu.

Dodawanie nowych tabel do układu rysunku

W tym miejscu odwołujemy się do wszystkich elementów, które można dodać do układu rysunku jako tabele. Elementy obejmują:
 • Pliki szablonów (.tpl)

 • Pliki DWG/DXF

  Na przykład można dołączyć plik DWG lub DXF zawierający detale, które użytkownik chce pokazać na pewnego typu rysunkach i dlatego chce dodać ten plik w układzie rysunku.

 • Plany orientacyjne

  Tekla Structures automatycznie uwzględnia w planie orientacyjnym właściwy obiekt. Można użyć rysunków, które zawierają tylko jeden widok poprawnej skali jako plan orientacyjny. Tekla Structures używa tylko widoku z oryginalnego rysunku. Położenie widoku, rozmiar rysunku i szablony rysunku początkowego nie odnoszą się do planu orientacyjnego.

Kombinacja tabel w układzie rysunku jest nazywana zestaw tabel.

Aby dodać nowe tabele do układu rysunku.

 1. Na liście Format rysunku wybierz rozmiar rysunku, do którego chcesz dodać tabele.

  Można zastosować zmiany do wielu rozmiarów rysunku podczas zapisywania układu rysunku.

 2. Na wstążce Edytor układu kliknij Dodaj tabele.
 3. W oknie dialogowym Dostępne tabele kliknij tabelę, którą chcesz dodać.
 4. W przypadku dodawania pliku DWG lub DXF lub planu orientacyjnego wykonaj jedną z następujących czynności:
  Czynność Procedura

  Dodaj nowy plik DWG/DXF

  1. Wybierz plik na liście dostępnych tabel.

  2. Przeglądaj, aby znaleźć i wybrać plik DWG/DXF, który chcesz dodać do rysunku.

  3. Kliknij Otwórz.

  Jeśli plik DWG/DXF znajduje się w folderze modelu, zostanie użyta ścieżka względna, a w przeciwnym razie zostanie użyta ścieżka bezwzględna. Jeśli chcesz użyć ścieżki względnej (bieżący model/projekt/firma/środowisko), wykonaj następujące czynności:

  1. Skopiuj plik DWG/DXF w swoim folderze modelu.
  2. Wstaw plik DWG/DXF.
  3. Zapisz układ.

  Ścieżka do pliku DWG/DXF będzie teraz zdefiniowana za pomocą ścieżki „.\”, będzie sprawdzana przy użyciu tej samej kolejności wyszukiwania co inna zawartość układu.

  Dodaj plan orientacyjny

  1. Wybierz Plan kluczowy z listy dostępnych tabel.

  2. W oknie dialogowym Rysunki wybierz istniejący rysunek planu orientacyjnego i kliknij Wybierz.

  Należy pamiętać, że plany orientacyjne są wyświetlane na rysunkach, nawet jeśli układ został utworzony w innym języku niż używany podczas otwierania rysunku zawierającego plan orientacyjny.

 5. Zamknij okno dialogowe Dostępne tabele.
 6. Kliknij na punkt w układzie rysunku, w którym chcesz dodać tabelę.

  Tabele są automatycznie zakotwiczone w ramce widoku rysunku.

 7. Jeśli chcesz zmienić skalę lub obrót tabeli, wybierz tabelę i wpisz nowe wartości Skalalub Obrót.

  Należy pamiętać, że można edytować tylko skalę i obrót plików szablonów (.tpl).

  Zmiany obrotu i skali są natychmiast stosowane do układu rysunku. Podczas skalowania lub obracania tabeli, tabela pozostaje zakotwiczona w tej samej pozycji.

 8. Jeśli chcesz zezwolić na nakładanie się tabeli na widok rysunku, zaznacz pole wyboru Nałóż na widoki.

  Jeśli pole wyboru Nałóż na widoki nie jest zaznaczone, Tekla Structures zachowuje widoki rysunku poza obszarem tabel podczas tworzenia lub odtwarzania rysunków. Należy zauważyć, że nakładanie na siebie jest stosowane do układu rysunku tylko podczas tworzenia i ponownego tworzenia rysunków.

Przesuwanie tabel w układzie rysunku

 1. Na karcie Rysunki i raporty kliknij Właściwości rysunku > Edytor układu rysunku.
 2. Z listy Układ rysunku wybierz układ rysunku.
 3. W układzie rysunku wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Aby przesunąć jedną tabelę, kliknij tabelę, którą chcesz przesunąć.
  • Aby przesunąć kilka tabel, przytrzymaj lewy przycisk myszy i zaznacz zakresem wiele tabel, które chcesz przesunąć.

  Pojawią się dwa zielone uchwyty.

  Uchwyt, który jest dalej od tabeli, określa, gdzie tabela jest zakotwiczona. Bliższy uchwyt określa, gdzie znajduje się jeden róg tabeli.

 4. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Kliknij tabelę, którą chcesz przesunąć, i przytrzymaj lewy przycisk myszy.
  • Wskaż jeden z zielonych uchwytów i przytrzymaj lewy przycisk myszy.
 5. Przeciągnij tabele do nowego położenia.

  Tabele są przeciągane o przesunięcia co 1 milimetr w środowiskach metrycznych lub 1/16 cala w środowisku US imperial.

  Tekla Structures pokazuje odległość między uchwytami w kierunku pionowym i poziomym. Odległość jest wyświetlana w milimetrach lub calach, w zależności od środowiska, którego używasz.

 6. Aby umieścić tabele, zwolnij lewy przycisk myszy.

Tabele są przesuwane do nowej pozycji.

Zastępowanie tabel w układzie rysunku

 1. Na otwartym rysunku kliknij prawym przyciskiem myszy tabelę, którą chcesz zastąpić.
 2. W menu kontekstowym wybierz opcję Zastąp tabelę.
 3. Wybierz nową tabelę z okna dialogowego Zastąp tabelę i kliknij Zastąp.
Tabela zostanie zastąpiona, a nazwa nowej tabeli zostanie wyświetlona na liście Tabele w użyciu. Wszystkie ustawienia zdefiniowane dla starej tabeli zostaną zachowane.

Usuwanie tabel z układu rysunku

Wykonaj jedną z następujących czynności:
 • W układzie rysunku kliknij prawym przyciskiem myszy tabelę i wybierz Usuń.
 • Na układzie rysunku kliknij tabelę, a następnie naciśnij klawisz Delete na klawiaturze.
 • Wybierz tabelę na liście Tabele w użyciu i naciśnij klawisz Delete na klawiaturze.

Dopasowywanie rozmiarów rysunków, ramek i znaczników gięcia

Ramki i znaczniki gięcia można dostosowywać indywidualnie dla każdego układu rysunku lub pliku .lay. Jednak właściwości ramki są początkowo odczytywane z pliku standard.fms z globalnymi właściwościami ramki i znacznika gięcia. Jeśli nie chcesz używać globalnych właściwości ramek i znaczników gięcia w układzie rysunku, dostosuj odpowiednie właściwości w oknie dialogowym Ustawienia formatu rysunku.

 1. W panelu bocznym Edytor układu kliknij przycisk Edytuj po prawej stronie listy Format rysunku.
 2. W sekcji Rozmiary w użyciu w oknie dialogowym Ustawienia formatu rysunku edytuj formaty rysunku zgodnie z własnymi potrzebami:
  Czynność Procedura

  Dodawanie nowego formatu rysunku

  1. Kliknij + pod listą istniejących formatów rysunków.

   Na dole listy formatów rysunku zostanie dodany nowy wiersz.

  2. Wybierz predefiniowany format rysunku z listy w kolumnie Nazwa lub wpisz nazwę nowego formatu rysunku.

   Predefiniowane formaty rysunków na liście Nazwa są zdefiniowane w pliku PaperSizesForDrawings.dat. Domyślnie plik znajduje się w folderze ..\ProgramData\Trimble\Tekla Structures\<version>\environments\common\system folder.

  3. Aby dopasować szerokość i wysokość, kliknij dwukrotnie pola Szerokość i Wysokość i wpisz nowe wartości.

  4. Jeśli chcesz zezwolić Tekla Structures na użycie formatu rysunku przy automatycznym wybieraniu odpowiednich formatów rysunków, zaznacz pole wyboru Automatyczny format.

   Więcej informacji na ten temat automatycznego dopasowywania rozmiaru można znaleźć w podrozdziale Określanie formatu rysunku i skali widoku rysunku.

  Dostosowywanie szerokości i wysokości formatu rysunku

  1. Wybierz format rysunku, którego szerokość i wysokość chcesz zmienić.

  2. Kliknij dwukrotnie pola Szerokość i Wysokość i wpisz nowe wartości.

  Wskazówka:

  Orientację strony można zmienić, klikając prawym przyciskiem myszy pole Szerokośćlub Wysokośći zaznaczając Zmień orientację.

  Szerokość i wysokość formatu rysunku są zamienione.

  Aktywuje użycie formatu rysunku dla automatycznych formatów rysunków

  1. Wybierz rozmiar rysunku, który ma być używany przy automatycznym dopasowaniu rozmiaru.

  2. Zaznacz pole wyboru Automatyczny format.

  Usuwanie formatu rysunku z układu rysunku

  • Kliknij - po prawej stronie rozmiaru rysunku, który chcesz usunąć.

 3. W sekcji Ramkidostosuj ramki:
  1. Wybierz ramki, które mają być pozostawione w układzie rysunku.

   Zalecamy użycie co najmniej jednej ramki w rysunkach. Jeśli chcesz użyć tylko jednej ramki, wybierz ramkę Główny.

   Jeśli w rysunkach są używane znaczniki gięcia, zaznacz obie ramki GłównyPodrzędny i użyj ramki podrzędnej jako ramki zewnętrznej.

  2. Wprowadź w milimetrach lub calach odległość między poszczególnymi ramkami a lewą, prawą, dolną i górną krawędzią papieru.
  3. Wybierz kolory poszczególnych ramek.
 4. Jeśli w układach rysunku są używane znaczniki gięcia, należy zdefiniować właściwości znacznika gięcia:
  1. Wpisz poziome i pionowe odległości między znacznikami gięcia w milimetrach lub calach.
  2. Wybierz kolor dla znaczników gięcia.
 5. Aby zapisać ustawienia i zamknąć okno dialogowe Ustawienia formatu rysunku kliknij OK.

Dostosowywanie pozycji widoków rysunku

Aby dopasować położenie widoków rysunku, trzeba mieć otwarty rysunek.

 1. Przewiń, aby wyświetlić sekcję Widoki rysunku panelu bocznego Edytor układu.
 2. W polach pod nagłówkiem Marginesy wpisz poziome i pionowe odległości między zewnętrznym widokiem rysunku a krawędziami rysunku lub krawędziami tabeli.

  Zauważ, że Tekla Structures automatycznie dodaje 5 milimetrów do wpisywanej odległości.

 3. W polach pod nagłówkiem Rozstawy wpisz rozstawy poziome i pionowe między ramkami widoku rysunku.

Należy pamiętać, że ustawienia Widoki rysunku współpracują z opcjami zaawansowanymi XS_DISABLE_VIEW_CENTERING_ [typ rysunku]. Ustawiając wartości tych opcji zaawansowanych na VER, Hor lub obydwie, można wyłączyć automatyczne wyśrodkowanie widoków rysunków w kierunku poziomym, pionowym lub w obu kierunkach.

Można włączyć lub wyłączyć wyśrodkowanie widoków rysunku ręcznie dla wszystkich typów rysunku z wyjątkiem rysunków zespołów betonowych. W rysunkach zespołów betonowych, wyśrodkowanie widoków rysunku jest zawsze włączone.

Dostosowywanie widoczności tabel w układzie rysunku

Układ rysunku zawiera pewne informacje, które nie zawsze muszą być widoczne, jako że niektóre tabele nie są istotne we wszystkich rysunkach, które używają tego samego układu rysunku. Tabele te są nazywane ukrytymi tabelami. Jeśli zawartość rysunku ulegnie zmianie, te tabele mogą pojawić się ponownie. Na przykład tabela może stać się widoczna po dodaniu rewizji.

Domyślnie ukryte tabele są wyświetlane jako zwykłe pola prostokątne o znanej szerokości i domyślnej wysokości. Na obrazku poniżej górna tabela jest zwykłą tabelą, podczas gdy dolna tabela jest ukrytą tabelą.

W razie potrzeby można całkowicie ukryć ukryte tabele na układzie rysunku.

Wykonaj jedną z następujących czynności:
Czynność Procedura
Ukrywanie lub pokazywanie ukrytych tabel
 • W panelu bocznym Edytor układu kliknij przycisk obok Pokaż ukryte tabele.

 • Aby ponownie wyświetlić ukryte tabele, kliknij obok Pokaż ukryte tabele.

Ukrywanie lub pokazywanie nazw tabel
 • W panelu bocznym Edytor układu kliknij przycisk obok Pokaż nazwy tabel.

  Nazwy tabel są ukryte.

 • Aby ponownie wyświetlić ukryte tabele, kliknij obok Pokaż nazwy tabel.

  Nazwy tabel są wyświetlane ponownie.

Edytowanie układu rysunku

Wskazówka:

W folderze plików można usuwać układy rysunku lub zmieniać ich nazwy. Przejdź do podfolderu \attributes w folderze modelu, znajdź odpowiedni plik .lay i usuń plik lub zmień jego nazwę.

 1. Na karcie Rysunki i raporty i kliknij Właściwości rysunku > Edytor układu rysunku.
 2. Z listy Układ rysunku wybierz układy rysunku, które chcesz edytować.
 3. Edytuj układ rysunku zgodnie z własnymi potrzebami.

  Na przykład można dodawać, przesuwać lub usuwać tabele lub zmieniać formaty rysunku.

 4. Aby zapisać układ rysunku kliknij Zapisz jako na wstążce Edytor układu.
 5. Jeśli chcesz zapisać edytowany układ pod inną nazwą, w oknie dialogowym Zapisz układ wpisz nazwę w polu Zapisz układ z nazwą.

  Jeśli nie wpiszesz nowej nazwy układu, wprowadzone zmiany nadpiszą istniejący plik układu (.lay).

 6. Wybierz formaty rysunków, do których mają być zastosowane bieżące tabele, marginesy widoku rysunku i rozstawy między widokami rysunku.
 7. Aby mieć pewność, że formaty rysunku utworzone dla bieżącego układu rysunku są również dostępne do drukowania, zaznacz pole wyboru Synchronizuj zaznaczone rozmiary z rozmiarami wydruku.

  Jeśli Tekla Structures wykryje nowe formaty rysunków, w folderze \attributes znajdującym się w folderze modelu zostaje utworzona kopia pliku Papersizesfordrawings.dat.

  Zauważ, że formaty rysunków i rozmiary papieru są synchronizowane tylko w bieżącym modelu.

 8. Kliknij Zapisz.

Wprowadzone zmiany są zapisywane w pliku układu rysunku (.lay). Wszystkie rysunki, które używają edytowanego układu, są automatycznie aktualizowane, aby dopasować je do zmian.

Możesz teraz kontynuować pracę z układami rysunku lub zamknąć tryb edycji układu, klikając Zamknij Edytor układu.

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej